Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942460
Kirjaston sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
0447942460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on luoda yleisten kirjastojen lukukoiratoiminnan helpottamiseksi pelisäännöt: valtakunnallinen laatusuositus toiminnalle sekä koirakoiden testaus- ja koulutuskäytänteet.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Yleisten kirjastojen lukukoiratoimintaa varten on valtakunnallinen laatusuositus.

2. Lukukoirien testaamis- ja hyväksymismenetelmät ovat olemassa.

Kuvaus : 

Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan kirjastoissa

1. Taustaa

Lukukoiratoiminta on levinnyt Suomeen Yhdysvalloista. Se perustuu ideaan eläinavusteisesta terapiasta.

Eläinavusteisen terapian ytimenä on lasten luontainen taipumus avoimuuteen eläimen läsnä ollessa ja eläimen rauhoittava läsnäolo, mikä vähentää stressiä. Erityisesti koirien on havaittu

luovan myönteistä ilmapiiriä, lisäävän asiakkaan motivaatiota osallistua

toimintaan sekä helpottavan läsnäolollaan vaikeiden asioiden käsittelyä. Koira mahdollistaa ehdottoman hyväksynnän kokemisen.[1] Hyväksynnän tunne lisää lukemiskokemuksen mielekkyyttä ja sitä kautta innostaa lukemiseen.

 

Pelkkä omistajan kiinnostus eläinavusteiseen työskentelyyn ei riitä, vaan koiran

on myös oltava tällaiseen työskentelyyn soveltuva ja sen on täytettävä tietyt vaatimukset. Yhdysvalloissa eläimelle voidaan testauksen perusteella myöntää todistus, joka osoittaa sen käyttäytyvän erilaisissa tilanteissa ennustettavissa olevalla tavalla. Lisäksi koiran on oltava rokotettu ja terve. Suomessa ei ole kuitenkaan vielä vakiintuneita testejä tai vaatimuksia terapiaeläimille, mutta esimerkiksi Kennelliitto järjestää koulutuksia kaverikoiraohjaajille[2].

 

2. Hankkeen tavoitteet

Lukukoiria on jo useissa kirjastoissa, mutta yhteiset pelisäännöt lukukoiratoiminnalle puuttuvat. Lukukoiratoiminnan laadun ja toiminnan levittämisen kannalta laatusuosituksen laatiminen on ensisijaisen tärkeää. Hankkeessa luodaan lukukoiratoiminnalle valtakunnallinen laatusuositus, jossa ohjeistetaan vakuutus- ja rokotusasiat sekä muut toiminnan periaatteet, esimerkiksi soveltuvuuden ja terveydentilan toteaminen. Hankkeessa luodaan testausohjeistus lukukoirakoille. Lisäksi siinä tulee ohjeistaa ohjaajan toimintaa, allergisten huomioimista ja kirjastojen toiminnan kehittämistä lukukoiratoiminnan kautta.

Lisäksi on pyrkimys siihen, että lukukoiratoiminnan aloittaminen olisi helppoa myös sellaisissa kirjastoissa, joissa lukukoiratoimintaa ei ole aikaisemmin ollut. Laatusuositus toimii myös työkaluna lukukoiratoiminnan organisoimisessa, toimintaan liittyvässä viestinnässä ja toiminnan kirjastolähtöisessä suunnittelussa.

Lukukoiratoiminnan tavoitteena on edistää lukuintoa, ennaltaehkäistä lukemisen vaikeuksia, auttaa lukemisen oppimista, parantaa lukutaitoa ja herättää kiinnostusta monipuoliseen lukemiseen sekä tuoda esille kirjaston palveluita ja sisältöjä. Laatusuosituksella pyritään siihen, että kirjastoilla on käytössään ohjeistus, jolla lukukoiratoiminnan saa käynnistettyä ja jonka avulla lukukoiratoimintaa voidaan kehittää kirjastojen toiminnan kannalta tärkeisiin suuntiin – muun muassa lukemiseen innostamiseen ja lukutaidon edistämiseen.

Hanke on hallinnollisesti osa Itä-Suomen kirjastojen laatuverkostoa, mutta siihen osallistetaan valtakunnallisella tasolla kirjastoja, joissa on tai joissa suunnitellaan lukukoiratoimintaa, kyselyn, ohjausryhmätyöskentelyn sekä seminaarin kautta. Hankkeen kuluessa laaditaan ja toteutetaan kysely kirjastoille niiden tarpeista ja odotuksista liittyen lukukoiratoiminnan ohjeistukseen. Hankkeen ohjausryhmään kutsutaan lukukoira-asiantuntijoita. Hankkeen lopuksi järjestetään seminaari, jossa käydään läpi hankkeen tuloksia ja koulutetaan (potentiaalisia) lukukoiraohjaajia.

 

3. Hankkeen tulokset

Hankkeen jälkeen:

-          Lukukoiratoimintaa varten on laadittu laatukuvaus, joka on käytettävissä koko maassa (”Lukukoirasertifikaatti”)

-          Koirakoille on terveys- ja soveltuvuusohjeet

-          Koirakoiden testaamis- ja hyväksymismenetelmät ovat olemassa

-          Kirjastojen kehittämiselle lukukoiratoiminnan kautta on olemassa suuntaviivat

 

Lähteet

Vilja Alasorvari ja Annika Hopiavuori: Koira-avusteinen pedagogiikka varhaiskasvatuksessa ”pieniä rapsutuksia ja hännänheilautuksia”. Pro gradu –tutkielma Jyväskylä 2014. https://jyx.jyu.fi/dspace/bitstream/handle/123456789/43793/URN%3ANBN%3Af...


[1] Alasorvari ja Hopiavuori 2014: 10.

[2] Ibid.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kennelliitto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Itä-Suomen kirjastojen laatuverkosto

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kansalliset suositukset lukukoiratoimintaan -hanke toteutettiin ajalla 1.10.2015 - 31.3.2017. Hanketyö koostui ohjausryhmätyöskentelystä, kyselyn laatimisesta, tiedonkeruusta ja tulosten raportoinnista, laatukuvauksen laatimisesta yhteistyössä Suomen Kennelliiton kanssa sekä seminaarista.

Ohjausryhmä

Ohjausryhmän jäsenet Virpi Launonen (pj), Sylvia Stavén (sihteeri), Elisa Harjunpää (projektityöntekijä), Liisa Rossi (Kuopion kaupunginkirjasto), Henna Karttunen (Joensuun seutukirjasto), Virve Soila (Mikkelin kaupunginkirjasto) ja Eeva Hiltunen (Itä-Suomen AVI) kokoontuivat ensimmäisen kerran tammikuussa 2016, jolloin käsiteltiin enimmäkseen kirjastoille suunnatun kyselyn tulevia sisältöjä. Keväällä sihteeriksi ja hankevastaavaksi Sylvia Stavénin tilalle tuli Pia Kontio. Kennelliittoa ohjausryhmän kahdessa myöhemmässä kokouksessa edusti Kimmo Nokelainen.

Kysely

Hankesuunnitelman mukainen kysely toteutettiin Webropol-ohjelmalla maalis-huhtikuussa 2016. Kyselyyn kuului kolme osiota, joista ensimmäinen kartoitti jo olemassa olevan lukukoiratoiminnan laajuutta ja toteutustapoja, toinen osio koski toiminnan haasteita kirjastojen näkökulmasta ja kolmas osio kirjastojen henkilökunnan toiveita toiminnan kehittämiseksi. Vastauksia tuli yhteensä 88 kappaletta ympäri Suomen. Kyselytuloksia hyödynnettiin laatukuvauksen sisältöjen rajaamisessa sekä seminaaripäivän sisältöjen suunnittelussa.

Kennelliitto yhteistyökumppaniksi

Kevään ohjausryhmäkokouksessa oli mukana Kennelliiton edustaja. Kennelliiton lukukoiratoimintaa koskeva hanke oli alkanut hieman ennen kirjaston hanketta. Koiran soveltuvuuden arvioinnin, koirakon testaamisen sekä vakuutusten takia hanketta jatkettiin yhteistyössä Kennelliiton kanssa.

Laatukuvaus

Laatukuvauksen kirjastoa koskevat osiot laati projektityöntekijä ohjausryhmän avustuksella kyselytuloksia hyödyntäen. Kennelliiton lukukoiratoimintaa kuvaavat osiot ovat Kennelliiton hanketyöntekijän laatimia. Ohjausryhmä kokoontui vielä syyskuussa, jolloin hiottiin laatukuvauksen sisältöjä sekä linjattiin seminaaripäivän sisällöt. Yhteiskirjoitettu laatusuositus on luettavissa sekä PDF-versiona että painettuna versiona. Laatukuvauksen tärkein tarkoitus on ohjeistaa ja auttaa lukukoiratoiminnan alkuun ja kehittämiseen etenkin, kun lukukoirat ovat Kennelliiton jäseniä. Laatukuvaus on luettavissa verkossa, lisäksi sitä painatettiin ja postitettiin maakuntakirjastojen edelleen jaettavaksi.

Seminaari

Seminaarissa Mikkelin kaupunginkirjastossa 16.11.2016 esiteltiin laatukuvaus sekä Kennelliiton lukukoiratoimintaa, koulutettiin koiranohjaajia (eläinavusteinen ohjaaja Seija Kaijanen), järjestettiin paneelikeskustelu sekä vinkattiin lukemaan opettelevien materiaaleja (kirjavinkkari Jaana Kakkonen).

Lukukoirakyltit

Hankkeessa teetettiin myös valtakunnallisesti jaettavaksi lukukoirakylttejä, joita on helppo laittaa kirjastoissa esille kertomaan lukukoiran läsnäolosta. Kyselyvastauksissa koettiin tärkeäksi tiedottaa näkyvästi siitä, että kirjaston tiloissa on koiria. Kyltti kertoo tämän selkeästi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettu Laatusuositus yleisten kirjastojen lukukoiratoimintaan löytyy PDF-muotoisena osoitteesta http://www.kirjastot.fi:8080/sites/default/files/ancmt/Lukukoiratoiminna...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Suositukseen on koottu lukukoiratoiminnan kannalta olennaisia asioita ja se toimii käytännön ohjenuorana toiminnalle yleisissä kirjastoissa. Lukukoirakoille on luotu Kennelliitossa koulutusmalli ja koulutukset on aloitettu. Hanke sai huomiota myös tiedotusvälineissä ja on lisännyt tietoisuutta lukukoiratoiminnasta niin kirjastoissa kuin yleisön keskuudessa.

Jatkotoimenpiteet: 

Lukukoiratoiminta on vakiintunut monissa kirjastoissa ja suositus toimii apuna sen järjestämisessä. Hankkeessa mukana ollut Kennelliitto on käynnistänyt lukukoirien testaukset ja lukukoiraohjaajien koulutukset. Ensimmäinen viikonlopun mittainen lukukoirakurssi oli helmikuussa 2017 Mikkelissä. Kursseja järjestetään jatkossa eri puolilla Suomea.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/03/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 560
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 560
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 622
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 622
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
28henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015