Kirja-Kengun matka jatkuu
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Isonkyrön kirjasto
Isonkyrön kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kyrööntie 15
61500
Kirjaston puhelin : 
06 4715 700
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@isokyro.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Isoku
Y-tunnus : 
0178131-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Mia Penttala-Salli
Puhelin : 
06 4715 725
Sähköposti : 
mia.penttala-salli@isokyro.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on turvata Kirja-Kengu –ohjelman mukaiset kirjavinkkaus- ja opetustunnit painottuen erityisesti yläkoululaisiin ja mahdollisuuksien mukaan myös lukiolaisiin. Erilaisilla vierailuilla pyritään tarjoamaan koululaisille positiivisia elämyksiä kirjallisuudesta sekä antamaan heille tärkeää tietoa. Toteutetaan kouluyhteistyötä koulujen toivomalla tavalla: vierailuilla ja vinkkauksella. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjavinkkaustunnit:  tuntien määrä ja osallistujamäärä, saadaanko toteutettua kaikille luokille

Muut tapahtumat: vierailujen määrä ja osallistujamäärä, saadaanko toteutettua tasapuolisesti kaikille

Kuvaus : 

Isonkyrön ja Laihian kirjastot ja koulut ovat luoneet hyvän perustan kirjastojen ja koulujen väliselle yhteistyölle Kirja-Kengu –projektin kautta (’Kirjakamelin matkassa’ –hanke -> kamelista tuli Kengu matkan varrella). Alakoulujen lukudiplomitoiminta on saatu käynnistettyä molemmissa kunnissa ja runko eri luokka-asteiden kirjavinkkaus- ja opetustunneille on esitelty ja alettu toteuttaa. Näissä kahdessa Kyrönmaan itsenäisessä kunnassa kuitenkin talous on merkittävästi kiristynyt ja kirjastoilta on sekä raha- että henkilöstöresursseja vähennetty. Kirjaston omilla resursseilla tehtävä kouluyhteistyö on siis uhattuna. Toisaalta koulujen puolesta on selvästi se toive, että tämän tyyppistä yhteistyötä tehdään - ja sillä on vaikutusta. Esimerkiksi kirjavinkkarin vierailut ovat olleet toivottuja ja ne selvästi lisäävät lukuintoa.

Kirja-Kengun matka jatkuisi hankeavustuksen turvin vuosina 2015-2016. Tavoitteena on turvata Kirja-Kengu –ohjelman mukaiset kirjavinkkaus-, sanataide- ja opetustunnit. Tuttu sanataideohjaaja-kirjavinkkari tuntee jo koulut ja hän on oppilaille tuttu. Yhteistyötä ja lukemaan innostamista on hyvä jatkaa vanhan luottamuksen pohjalta. Koulujen kanssa yhteistyössä olisi mahdollista aloittaa myös kerhotoimintaa, esim. sanataide/kirjastokerho.

Hankevuosina vinkkausta, sanataidetta ja muuta lukemista edistävää toimintaa on tarkoitus laajentaa enemmän myös yläkouluihin ja lukioihin. Lukiovinkkaus tukee kirjallisuusdiplomikurssia. Yläkouluilla vinkkausta ja sanataidetta on ollut harvakseltaan ja tarjontaa olisi toiveena saada lisättyä. Persoonalliset kirjailijavieraat ja innostavat vinkkaustunnit yläkoululla ovat lisänneet kysyntää myös kirjastossa, joten tilausta olisi. Yläkoulujen ja lukion osalta kirjallisuusintoa voisi lisätä myös muillakin kuin perinteisillä kirjailijavierailla: esim. sarjakuvapiirtäjä vieraana tai raplyriikka –tunti kiinnostaisivat varmasti sellaisiakin nuoria jotka eivät perinteisistä romaaneista innostu. Koulujen loma-aikana voisi järjestää sanataiteellisia päiväleirejä tai kirjoittajaleirejä eri-ikäisille koululaisille.

Kirja-Kengun matka on alkanut ja kiittävää palautetta mm. lukudiplomitoiminnasta on tullut sekä kouluilta että myös lasten vanhemmilta. Niin tärkeää kuin tällainen toiminta lukutaidon kehittämisen ja lukuinnon lisäämisen kannalta onkin, se on pienten kuntien kireiden taloustilanteiden takia vaarassa.  Hankerahoituksella saataisiin ulkopuolisia ammattilaisia auttamaan lasten ja nuorten lukuinnon lisäämisessä ja Kirja-Kengun matka voisi jatkua koulusta ja luokasta toiseen.

Hankerahoitus koostuisi kirjavinkkari/sanataideohjaajan palkasta alakouluilla ja yläkouluilla sekä lukioissa pidettävistä vinkkaus- ja sanataide/draamatunneista. Lisäksi hankerahoitusta käytetettäisiin vierailijoihin (esim. kirjailija, sarjakuvataiteilija, tekstientekijä) ja työpajoihin. Myös kerhotoimintaan ja sanataideleireihin sekä niihin liittyvään markkinointiin käytettäisiin avustusta. Omarahoitus koostuu henkilökunnan palkoista erityisesti erilaisissa suunnittelu- ja järjestelytöissä mutta myös esim. mahdollisessa kerhotoiminnassa mukana olemisessa. Lisäksi omaa rahaa käytetään sekä kirjahankintoihin että muihin materiaalihankintoihin.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Laihian kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Isonkyrön ja Laihian alakoulut, yläkoulut ja lukiot

Yksityiset palveluntarjoajat: kirjavinkkari, sanataideohjaaja, kirjailijavieraat ym.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjakamelin matkassa 2013-2014 (Laihia, Isokyrö, kouluyhteistyön pohja: tuntisuunnitelmat ja lukudiplomitoiminnan käynnistäminen, vinkkaus ja sanataide erit. alakoululaisille)

Lakialla luetahan 2014-2015 (Lakia-kirjastot, Isossakyrössä ja Laihialla hankeraha käytetään 7. lk mediakasvatustyöpajoihin)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirja-Kengun matka jatkuu -hanke aloitti keväällä 2015 suunnittelupalavereilla. Yhteistyö koulujen kanssa on molemmissa hankkeen kunnissa, Isossakyrössä ja Laihialla päässyt ensimmäisen Kirja-Kengu –hankkeen myötä hyvin matkaan. Oli suuri helpotus, että hankerahan avulla kirjastot pystyvät edelleen tarjoamaan kouluille lukemista edistävää apua. Hankerahoituksen avulla pysyttiin turvaamaan lukuvuodelle 2015-2016 kouluyhteistyösuunnitelman mukaiset opetustunnit sekä kirjavinkkausta ja muutakin lukemista edistävää toimintaa. Uuden Kirja-Kengu –hankkeen suunnittelussa pyrittiin entistä vahvemmin ottamaan huomioon yläkouluikäiset sekä lukio. Kirjavinkkaus suunnattiin alakoulujen lisäksi yläkoulun kaikille luokille ja koululta tulleen toiveen mukaan kirjavinkkari Tarja Koski rupesi suunnittelemaan uutta KuMuKi-vinkkausta yläkoulussa toteutettavaksi.

Kirjavinkkari Tarja käytti kesän lukemiseen ja KuMuKi-vinkkauksen valmistelemiseen niin, että heti syyslukukauden alettua 2015 käytössämme oli uudet vinkkauslistat joiden mukaan myös lukudiplomilistoja päivitettiin. Syksyn aika Tarja Koski kiersi vinkkaamassa pääsääntöisesti Isonkyrön ja Laihian alakouluille, 2-6 –luokille. Eri alakouluja kahden kunnan alueella on 9 kpl. Loppuvuodesta alkoivat KuMuKi-vinkkaukset yläkouluilla 7-9 –luokille. Vinkkauskiertue jatkui keväällä 2016 käsittäen alakoulujen 1-luokkalaiset, yläkoululaisia sekä myös kaikki lukioryhmät, joille vinkkaus saatiin sovittua. Yhteensä Tarja Koski tavoitti vinkkauksilla n. 1500 oppilasta. Kirjavinkkauksilla on merkitystä oppilaiden lukuinnolle, vinkattuja kirjoja tullaan kysymään aina kirjastosta. Lisäksi opettajat nimenomaan toivovat kirjavinkkauksia luokilleen ja on erittäin tärkeää että niitä pystyttiin tarjoamaan kaikille peruskoulun ikäluokille sekä myös lukiolaisille.

Kirja-Kengun matka jatkuu –hankkeella edistettiin lukuintoa ja annettiin tietoa kirjallisuudesta ja kirjoittamisesta kahden kirjallisuusvieraan avulla. Tammikuussa 2016 Isonkyrön ja Laihian alakouluilla vieraili Roope Lipasti. Huhtikuussa 2016 Salla Simukka vieraili Isonkyrön yläkoululla ja lukiossa, Laihialla Simukan vierailu oli koulun toiveesta suunnattu 8-luokkalaisille.  Kirjailijavierailut olivat valtavan kiiteltyjä ja innostavia. Roope Lipasti kirjoja lainattiin vielä pitkään vierailun jälkeenkin. Myös Salla Simukka oli kiinnostava vieras sekä oppilaiden että opettajien mielestä, onhan hän hyvin ajankohtainen kirjailija kansainvälisestikin. Kirjailijavierailuilla tavoitettiin yhteensä n. 1200 oppilasta.

Syksyllä 2016 hankerahalla saatiin vielä mediakasvatustunnit Isonkyrön ja Laihian peruskoulujen 3.-9. –luokille. Sekä Isonkyrön että Laihian kirjastoissa ja kouluissa on huomattu, miten lasten internetin ja mobiililaitteiden käyttö on lisääntynyt mutta ei aina ole hallittua tai turvallista. Tämän takia pyysimme ja saimme FT Ari Haasion koulukiertueelle puhumaan internetin vaaroista ja turvallisesta käytöstä sekä myös tiedonhausta.  Haasion mediakasvatustunnit tavoittivat n. 1000 lasta ja nuorta. Sisältöä pidettiin hyvänä, se aiheutti keskusteluja ja poiki myös esim. Isossakyrössä vierailun yläkoulun vanhempainiltaankin.

Kirja-Kengun matkalle on sisältynyt myös lukuisia kirjaston henkilökunnan omana työnä tekemiä kouluyhteistyötunteja. Sekä Isossakyrössä että Laihialla on pidetty kirjastonkäytön opetustunteja, tiedonhaun opetustunteja, 3-luokkalaisten mediakasvatustunteja sekä pyynnöistä erilaisia kirjaesittelyjä esim. englanninkielisistä kirjoista tai päiväkirjaromaaneista. Kirjaston henkilökunnan on ollut mahdollista toteuttaa useita opetustunteja, kun vinkkaamassa on hankerahoituksella kouluilla kiertänyt alan ammattilainen. Kirjastonkäytön- ja tiedonhaun opetuksia on pidetty yhteensä 40 luokalle. Mediakasvatustunteja on pidetty 7 kpl 3-luokille. Muita kirjaesittelyitä pidettiin 16 kertaa. Näillä opetustunneilla ym. on tavoitettu yhteensä  n. 950 koululaista.

Molemmissa kunnissa myös lukudiplomeita suoritettiin lukuvuonna 2015-2016. Isonkyrön kirjastossa pidettiin sekä toukokuussa 2015 että 2016 lukudiplomijuhla Keskustan koulun diplomin suorittaneille. Kumpanakin vuonna juhlassa oli n. 80 oppilasta. Lisäksi aivan uutena yhteistyömuotona koulun kanssa lukuviikolla 2016 Isossakyrössä järjestettiin kirjallisuuspäivä, jonka yhtenä ohjelmanumerona oli em. Salla Simukan vierailu. Tämän lisäksi kaikki 7- ja 8- luokat viettivät kirjastossa yhden oppitunnin tehden leikkimielisiä tehtäviä, joissa mm. etsittiin kirjoja ja kirjastoluokkia tai mietittiin mikä kirja ei kuulu tietyssä hyllyssä joukkoon.  Kirjallisuuspäivän kirjastovierailuille osallistujia oli yhteensä n. 100.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirja-Kengun matka jatkuu –hankkeella on jatkettu ja syvennetty hyvää yhteistyötä Isonkyrön ja Laihian kirjastojen sekä koulujen kesken. Hankerahoituksen avulla on tavoitettu jopa tuhansia lapsia ja nuoria ja annettu heille mahdollisuus innostua kirjallisuudesta ja lukemisesta. Vaikutukset näkyvät kouluissa ja kirjastoissa vinkkauksien ja kirjailijavierailujen jälkeen pitkästi eteenpäin. Vierailijat innostavat paitsi lukemaan myös kirjoittamaan. Positiivisilla kokemuksilla ja uusilla menetelmillä kuten KuMuKi-vinkkauksella saadaan aikaan myönteistä suhtautumista kirjallisuuteen myös niiden keskuudessa jotka eivät periaatteestakaan lue mitään. Myös mediakasvatus oli tärkeää juuri tällä hankekaudella, kun laitteet ja netissä oleminen on yleistynyt kovalla vauhdilla mutta käyttäytymis- ja turvallisuussäännöt eivät välttämättä vielä ole hyvin hallussa. Kirjastojen ja koulujen yhteistyö on tullut luonnollisemmaksi ja kouluilta osataan myös pyytää palveluja tai vaikka kirjapaketteja tietystä aiheesta. Koulujen ja kirjastojen välinen yhteistyö on ensiarvoisen tärkeää molemmille osapuolille mutta ilman rahoitusta toteutusmahdollisuudet jäävät vähäisiksi. Koulut pitävät vinkkauksia ja kirjailijavierailuja hyvinä opetusmuotoina ja nämä ovat juuri ne, jotka vaativat eniten rahaa tai aikaa. Henkilöstön ja taloudellisten resurssien vähentyessä on uhkana, että näitä hyvänä pidettyjä yhteistyömuotoja ei voi toteuttaa tulevaisuudessa kuin korkeintaan satunnaisesti.

Kirjavinkkaukset saatiin toteutettua kaikille peruskoululuokille, kuten tavoite oli. Lukiolaisten osalta vinkkauksia tarjottiin kaikille, mutta opettajat ottivat vinkkaustunnit itse valitsemilleen ryhmille. Vierailut saatiin toteutettua kaikille kenelle oli tarkoituskin. Laihialla Salla Simukka esiintyi vain 8-luokkalaisille, mutta se oli koulun valinta eikä siihen voitu vaikuttaa. Myös kirjastojen toteuttamat opetustunnit on saatu järjestettyä niille luokille, kenelle alunperin oli tarkoituskin.  Hanke on siis mittareiden osalta toteutunut hyvin.

Jatkotoimenpiteet: 

Kouluyhteistyö jatkuu kuitenkin hankerahoituksen jälkeenkin koululaisten kirjastokäynneillä, lukudiplomeilla ja kirjaston resursseilla toteutettavilla opetus- ja vinkkaustunneilla. Tarja Koski on saanut oman apurahan, jonka hän käyttää lukuvuonna 2016-2017 KuMuKi-vinkkausten jatkamiseen yläkoululaisille. Tämä on erittäin hyvä asia, jotta uutta menetelmää voi kehittää eteenpäin ja yläkoululaisten kanssa tehtävällä työllä on jatkuvuutta. Kirjastot pyrkivät järjestämään tulevaisuudessakin vierailijoita kouluille, yhteistyössä kirjastojen kesken kustannuksia jakaen. Uusia toimintamuotoja, kuten esim. yllä mainittuja kirjallisuuspäiviä on hyvä kehitellä jotta kouluyhteistyö pysyy tuoreena ja vireänä vaikkei rahallisia varoja aina niin paljon olekaan käytössä.

Lisätietoa: 

Omakustannusosuus koostuu:

Henkilöstön palkkakulut Isokyrö + Laihia: vierailuilla mukana olot, kuljettamiset ja valmistelut yht. 8 päivää. Kouluyhteistyötunnit (kirjastonkäytön ja tiedohaun opetukset, kirjaesittelyt, mediakasvatukset ym.) yht. 63 pidettyä tuntia + valmistelu-, suunnittelu- ja matka-ajat 63h, yht. 126h. Yhteensä oman työn osuutta kahdessa kunnassa 1.4.2015-31.12.2016 n. 5 työviikkoa, keskimääräisen palkan mukaan sivukuluineen n. 3938 eur.

Omakustannusosuutena A.Haasion palkasta Isokyrö 226 eur, Laihia 270 eur

Matkakulut vierailijoiden kuljettamisesta kuntien sisällä ja väleillä sekä majapaikkoihin, mediakasvatustunneista aiheutuneet matkakustannukset

Elintarvikekuluja vierailijoiden ruokailuista ja kahveista sekä koululaisten palkinnoista Isonkyrön kirjallisuuspäivänä

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 200
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 760
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
150kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
2 471henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
30kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 450henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000
 
okm
avi