KirjaHetket
Vuoden 2011 Hyvä käytänne   


Tampereen kaupunginkirjasto - Pirkanmaan maakuntakirjasto
Kuvaus : 

Tampereen kaupunginkirjaston strategian mukaisesti toiminnassa pyritään edistämään lukuharrastusta. Tätä tavoitetta tukemaan on muun muassa perustettu vuonna 2008 erikoiskirjastonhoitajan toimi, jonka vastuualueena on aikuisten kaunokirjallisuus mukaan lukien kokoelmat, kirjallisuustapahtumien suunnittelu ja kehittäminen, lukuharrastuksen edistäminen sekä kaunokirjallisuustiimin vetäjänä toimiminen. Lapsille ja nuorille on tarjottu säännöllistä kirjavinkkausta useiden vuosien ajan. Kaunokirjallisuustiimissä ryhdyttiin kehittämään kirjaston toiminnasta puuttuvaa aikuisille suunnattua, luontevasti kirjaston toimintaan kuuluvaa kirjavinkkausta, jota voitaisiin toteuttaa matalalla osallistumiskynnyksellä. Tilaisuuksista haluttiin kehittää pienimuotoisia, epämuodollisia ja helposti lähestyttäviä lähtemällä ulos luentosaleista. Ideoinnissa pyrittiin kaikin tavoin toteuttamaan sekä asiakkaiden että henkilökunnan matalaa osallistumiskynnystä. Lukupiirin toimintamallista poiketen asiakkaiden ei tarvitse lukea kirjoja etukäteen eikä esittelijän tarvitse olla keskustelun alustajana ja johdattelijana. Päädyimme käyttämään nimitystä kirjaesittely kirjavinkkauksen sijaan, koska halusimme tilaisuuden nimen olevan asiakkaille helppotajuinen. Nimeksi valittu KirjaHetki myös kuvastaa puoli tuntia kestävän tilaisuuden lyhyttä ja tiivistä luonnetta. KirjaHetkien tavoitteena on aikuisten lukuharrastuksen edistäminen sekä kirjaston kokoelmien esittely ja sisältöjen avaaminen. Ensimmäiset KirjaHetket pidettiin syksyllä 2009. Henkilöresurssit Esittelijöinä toimii kirjaston oma henkilökunta. Lukukauden aikana järjestetään 4-6 KirjaHetkeä. Kaunokirjallisuustiimi valmistelee yhteisen teeman ja etsii esittelijät vapaaehtoisuuden pohjalta. Esittelijöiden hankkiminen on tehty henkilökohtaisilla yhteydenotoilla, mikä on todettu tehokkaimmaksi tavaksi. Osa esittelijöistä osallistuu toistuvasti, osa harvemmin, ja koko ajan aktiivisesti pyritään rekrytoimaan uusia esittelijöitä. Esittelyn pitämisen (30 min.) lisäksi jokaiselta kuluu valmisteluaikaa vaihtelevasti. KirjaHetken käytännön toteutus vaatii myös muun henkilökunnan osallistumista. Vahtimestarit hoitavat kuulutukset sekä tietopalvelun ja lainauksen henkilökunta opastaa asiakkaita tarvittaessa ja muutenkin seuraavat tilaisuuden kulkua. Kirjaston viestintä vastaa tilaisuuksien markkinoinnista. Viestintäsuunnittelija laatii lukukauden ohjelmasta tiedotteet tiedotusvälineille ja kirjaston kotisivulle, ja viestintäsihteeri tekee tapahtumamainokset sekä asiakkaille jaettavat kirjalistat ja hoitaa lehti-ilmoitukset. Tapahtumakoordinaattori on yhteistyökumppanina aikataulujen suunnittelussa ja organisoinnissa. KirjaHetket ovat koko kirjaston yhteinen hanke, sillä esittelijät ovat pääkirjastosta ja lähikirjastoista ja kaunokirjallisuustiimi vastaa suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä. Osallistujien rekrytointi Osallistujat tulevat KirjaHetkiin kirjaston tavanomaisen markkinoinnin perusteella. Markkinointia tehdään lehdistötiedotteilla, kotisivulla ja kirjastojen ilmoitustauluilla. Verkkokirjastossa on näkyvissä muutamaa päivää aikaisemmin tulevan KirjaHetken esiteltävät kirjat, jotta asiakkaat voivat halutessaan tutustua kirjoihin etukäteen. Tiedotteita tilaisuuksista jaetaan kirjaston toimipaikoissa, ja KirjaHetkistä kerrotaan asiakkaille myös suullisesti. Tieto KirjaHetkistä leviää myös osallistujien keskuudessa suusta suuhun –menetelmällä. Osa yleisöstä on muodostunut vakioasiakkaiksi, jotka tulevat joka kerta mukaan. Ensimmäisellä kaudella KirjaHetkissä oli keskimäärin 5-10 osallistujaa. Osallistujien määrä on tasaisesti lisääntynyt, ja syksyllä 2010 osallistujia oli keskimäärin 15-20. Käytännön toteutus Lukukausittain sovitaan KirjaHetkille yhteinen teema, johon esittelijät voivat ottaa oman mielensä mukaisen näkökulman. Teemoina ovat tähän mennessä olleet eri maiden kirjallisuus, elämäkerrat ja Suomi. Lukukauden aikana joka kerralla on eri esittelijä, jotta työmäärä jakautuisi tasaisemmin. KirjaHetket järjestetään tiistai-iltaisin klo 18 pääkirjasto Metsossa käsikirjaston lehtienlukupöytien ääressä lainaustoimiston vieressä. Tilaisuus on avoimessa tilassa, johon asiakkaat voivat helposti poiketa ohikulkiessaan – tai voivat myös helposti lähteä pois kesken tilaisuuden. Usein pöytien ääressä istuu myös lehtien lukijoita. Tilaan sopii sujuvasti enimmillään parikymmentä kuulijaa. Esiteltävät kirjat ovat esillä kirjakärryssä. Tilaisuuden aluksi kuulijoille jaetaan esiteltävistä kirjoista lista, johon monet tekevät muistiinpanoja. Esittelijällä on mukana muutakin aiheeseen sopivaa kirjallisuutta, sillä esittelyn jälkeen asiakkaat voivat halutessaan lainata kirjoja. KirjaHetkessä esitellään noin 10 kirjaa – mieluummin vähemmän kuin enemmän. Tarkoitus on pitää tilaisuuden kesto puolessa tunnissa tai ainakin lähellä sitä. Esittelyssä nostetaan esille sekä kauno- että tietokirjallisuutta ja erityisesti vanhempaa kirjallisuutta. Olemme todenneet, että uusia kirjoja esitellään muissakin yhteyksissä, ja me voimme jättää esittelyistä pois kaikkein uusimman kirjallisuuden. Tilaisuuden aluksi esittelijä esittelee itsensä ja valitsemansa aiheen taustoineen. Kuulijoita kannustetaan keskeyttämään ja kommentoimaan sekä tekemään kysymyksiä. Osallistujille kerrotaan myös, että lopuksi kirjoja voi lainata. KirjaHetket päättyvät yleensä yhteiseen keskustelutuokioon, jossa vaihdetaan ajatuksia illan kirjoista. Itsearviointi KirjaHetkien toimintamallista on kerätty palautetta asiakkailta. Palaute on ollut kiittävää ja samanlaiseen toimintaan kannustavaa. Erityisen myönteisenä on pidetty sitä, että kirjoja ei tarvitse lukea etukäteen ja sitä, että KirjaHetkissä esitellään vanhempaa, vähemmän tunnettua kirjallisuutta. Myös vaihtuvat esittelijät on koettu hyvänä ja vaihtelua tuovana piirteenä, koska jokaisella esittelijällä on oma tyylinsä. Jaettavat kirjalistat on myös koettu hyvänä käytäntönä. Ensimmäisellä lukukaudella KirjaHetkiä pidettiin torstai-iltaisin. Asiakkailta saadun palautteen ja omien kokemusten perusteella ajankohdaksi vaihdettiin tiistai-ilta, mikä on kirjastossa viikon vilkkaimpia iltoja, ja tuntuu sopivan kaikille osapuolille paremmin. Henkilökunta on kokenut KirjaHetkien tapaisen kirjaesittelyn mielekkäänä toimintana. Kaikin tavoin on pyritty pitämään KirjaHetkien valmistelu helppona ja kevyenä. Jotkut ovat oman tyylinsä mukaisesti tehneet valmistelua hyvinkin perusteellisesti, mikä on aiheuttanut sen, että KirjaHetkien toteutus kuitenkin koettu välillä raskaana ja työllistävänä. KirjaHetkien sisältöjä hyödynnetään myös esityksen jälkeen. Jokaisen KirjaHetken jälkeen esitellyistä kirjoista tehdään kirjanäyttely pääkirjasto Metson aikuistenosastolle. Esillä on myös aikaisempien KirjaHetkien kirjalistoja, joita asiakkaat voivat käyttää apuna sopivaa lukemista etsiessään. KirjaHetkiä voidaan myös toistaa lähikirjastoissa. Tapahtumatuottajalla on tiedossa ne esitykset, joita voidaan toistaa ja hän tarvittaessa organisoi esityksiä lähikirjastoissa.

 


Anomuksen rahoitus

Toteutunut rahoitus