Kirjan vuo(k)si! Uusi intro kirjastokulttuuriin
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kirjaston fb-sivulta, kirjaston oma
Pudasjärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Pl 59 (Tuulimyllyntie 4)
93101
Kirjaston puhelin : 
0408266434
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pudasjarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Pudas
Y-tunnus : 
0188962-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Eija-Liisa Kasesniemi
Puhelin : 
040 560 9297
Sähköposti : 
eija-liisa.kasesniemi@pudasjärvi.fi
Kuvaus : 

Hankeidea Pudasjärven kirjaston Kirjan vuo(k)si! -hanke nivoutuu tulevaan Kirjan vuoden teemaan ja paikalliseen kirjastokulttuuriin. Hankkeessa tuotetaan asiakkaita osallistaen lisää elämyksiä ja kokemuksia siitä, että kirjastokulttuuri on yhteisesti jaettua ja paikallisesti merkityksellistä. Kirjan vuo(k)si! on siten samalla myös paikalliskirjaston kulttuurinen brändikampanja. Hankkeen avainsanoja ovat kirja- ja kirjastoelämykset sekä yhteisöllisyys, monialaisuus ja osallistava kirjastotyö. Hankkeessa lisätään paikallisen kirjastokulttuurin tunnettuutta tuottamalla kirjan ja lukemisen merkitystä korostavaa elämyksellistä aineistoa. Uusia asiakasryhmiä etsitään yhdistämällä työpajoissa lukuharrastukseen kirjoittaminen sekä musiikki. Valmiiden lukupiiritekstien rinnalle sepitetään omaa paikallista aineistoa, josta osa sävelletään kirjastolauluiksi. Tuotetusta aineistosta synnytetään kirjastoon yhteisöllisiä, eri ikäisille suunnattuja tapahtumia, joissa on vahva elämyksellinen ote: kirjastossa myös soi – kirjan vuoksi. Hankekuvaus Vuosi 2015 on nimetty Kirjan vuodeksi. Teemavuonna nostetaan kirjoja näkyviin suomalaisessa yhteiskunnassa ja kannustetaan ihmisiä järjestämään teemaan liittyviä tapahtumia ja toimintaa. Pudasjärven kirjaston Kirjan vuo(k)si! -hanke nivoutuu teemavuoteen ja paikalliseen kirjastokulttuuriin. Hankkeen avainsanoja ovat kirja- ja kirjastoelämykset sekä yhteisöllisyys, monialaisuus ja osallistava kirjastotyö. Uusia lukijoita pyritään tavoittamaan yhdistämällä kirja-, luku- ja vinkkauspiirien toimintaan tekstien sepittäminen ja musiikki. Erityisesti hanke nostaa esiin lyriikan. Samalla hanke parantaa kirjaston imagoa ja tunnettuutta tekemällä näkyväksi kirjaston roolia osana paikalliskulttuuria. Menetelmä: työpajat. Kirjan vuo(k)si! -hanke toteutetaan työpajana kirjastossa kokoontuvassa luku- ja kirjoittajaryhmässä, jossa sekä tutustutaan runoihin ja lyhytproosaan että kirjaston kotiseutuosaston avulla paikallistarinoihin. Lisäksi ryhmä muistelee ja kerää sekä kasvokkain että verkkokeruuna omia ja muiden paikallisia kirja-, luku- ja kirjastomuistoja ja -kokemuksia. Kertyneistä tekstiaihioista työstetään kirjastokulttuuria käsittelevää lyhytproosaa, loruja ja runoja, joista osa sävelletään myös paikallisiksi kirjastolauluiksi. Työpajoissa kuntalaiset osallistetaan arvioimaan, taiteen keinoin, paikallisen kirjastolaitoksen merkitystä, ja samalla kirjastoasiakkaiden tuottama kirjastokulttuuri toimii elämyksellisesti vertaisvinkkauksen kaltaisena kirjaston tunnettuuden lisääjänä. Laulujen ja musiikin avulla voidaan ylittää helposti myös kieli- ja kulttuurirajoja, mikä on monikulttuurisella paikkakunnalla tärkeää. Tuotokset: kirjastolaulut. Kevään 2015 aikana sepitetään noin kaksikymmentä (20) laulu- tai runotekstiä, joista viisi (5) on kirjan roolia ja lukemista korostavia lastenloruja tai -lauluja ja viisi (5) tyyliltään perinteisiä koulu- tai rippikoululauluja mukailevia, yhteislauluiksi sopivia. Loput kymmenen (10) voivat olla esimerkiksi rockia, balladeja tai iskelmiä; yhteistä lauluille on, että ne käsittelevät kirjoja, lukemista tai kirjastoa ja kirjastoautotoimintaa vahvasti paikallisesta näkökulmasta. Osa teksteistä voidaan sovittaa myös lausujille. Hyödyntäminen: tapahtumat. Luku- ja kirjoittajapiirit toteutetaan keväällä 2015. Tekstien sävellysosio ajoittuu kesään 2015 ja sävellysten tallennus alkusyksyyn 2015. Syntynyttä aineistoa hyödynnetään monipuolisesti kaikessa kirjaston tapahtumatoiminnassa. Paikalliset lasten kirjalorut ja kirjastolaulut liitetään osaksi päiväkoti- ja alakouluryhmien kirjastovierailuja: kirjalorut, -laulut ja leikit ovat lapsille soveltuva tapa omaksua uutta. Kirjastoteksteistä voidaan tehdä kirjanmerkkejä, ja loruttelujen avulla voidaan opetella vaikkapa kirjaston hyllyjärjestystä. Syksyllä järjestetään Kirjan vuosi -teemalla kirjaston kotiseutuosaston lauluiltoja, joissa yhdistetään aikuisille suunnattu kirjavinkkaus yhteisölliseen toimintaan, kirjastolauluihin. Hankkeen vaiheet 1. Tekstipajat, 1.2. – 31.5.2015, ryhmäohjaus Eija-Liisa Kasesniemi 2. Sävellys, 1.6. – 31.8.2015, Marko Väyrynen ja Markku Kemppainen 3. Tallennus ja nuotittaminen, 1.9. – 30.9.2015, Kyösti Rautio sekä työryhmä 4. Tapahtumat, 1.10. – 31.12.2015, Pudasjärven kirjasto Hanke toteutetaan yhteistyössä kahden paikallisen ja yhden oululaisen säveltäjä-muusikon kanssa. Luku- ja kirjoittajaryhmien toiminta järjestetään kirjaston omana työnä, kirjastohenkilökunnan ohjaamana. Kuluja koituu tekstien sävellys- ja nuotitustyöstä sekä äänityksestä. Sävellyksistä ja sovituksista maksetaan 100 – 250 euron kertakorvaus säveltäjälle sekä korvaus syntyneiden kappaleiden nuotituksesta ja/tai äänityksestä eli tallentamiseen vaadittavasti studiotyöskentelystä. Lisäksi säveltäjille ja sovittajille korvataan hanketoiminnasta aiheutuvia matkakuluja. Kuluja koituu myös tapahtumien järjestelyistä (ilmoitukset, tarjoilu) sekä musiikkihetkien ohjaajapalkkioista.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Marko Väyrynen, muusikko-säveltäjä, Pudasjärvi Markku Kemppainen, muusikko-säveltäjä, Pudasjärvi Kyösti Rautio, muusikko-säveltäjä, tuottaja, Oulu

Aloituspäivämäärä : 
02/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0