Kirjasto digiaikaan
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kangasniemen kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Kankaistentie 5
51200
Kirjaston puhelin : 
040-523 2210
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kangasniemi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kanmi
Y-tunnus : 
0164690-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Sari Tulla
Puhelin : 
040-859657
Sähköposti : 
sari.tulla@kangasniemi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on saada asiakkaiden käyttöön digitointipiste. Lisäksi hankitaan kirjaston pelihuoneeseen tarvittavat pelikonsolit ja laitteet.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Digitointipisteen käyttö / vko

Pelihuoneen käyttö / vko

 

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on saada asiakkaiden käyttöön digitointipiste. Lisäksi hankitaan kirjaston pelihuoneeseen tarvittavat pelikonsolit ja laitteet. Kangasniemelle on valmistumassa uusi kirjastorakennus vuonna 2017. Uuteen kirjastorakennukseen on tulossa erillinen pelihuone tarvittavine laitteineen ja peleineen. Lisäksi kirjastoon tulee digitointipiste, johon hankitaan tarvittava laitteisto ja ohjelmistot, joilla voidaan digitoida vanhat VHS-videonauhat DVD-levyille, C-kasetit ja LP-levyt CD-levyille / MP3-tiedostoiksi sekä paperisten valokuvien ja vanhojen negatiivien skannaaminen tietokoneelle. Hanke tarjoaa asiakkaille nykyaikaiset digitointimahdollisuudet sekä uudistaa ja tehostaa kirjaston palveluprosessia. Laitteistoa on mahdollista hyödyntää myös erilaisissa käyttäjäkoulutuksissa. Digitointipiste toimii samalla erilaisten verkkopalvelujen keskittymänä. Digitointipisteen tietokoneilla asiakkailla on mahdollisuus käyttää eri viranomaisten verkkopalveluita, hyödyntää e-aineistoja ja käyttää verkkosanomalehtiä.

Miksi hanketta tarvitaan?

Kirjaston yhtenä tehtävänä on tarjota tasavertainen ja kaikille avoin palveluympäristö myös digitaalisiin aineistoihin ja verkkopalveluihin. Kaikilla ei ole mahdollista hankkia kotiin tarvittavia laitteita ja ohjelmistoja pelaamiseen tai pääsyä sähköisiin palveluihin. Jo kirjastolaki määrittää, että kansalaisilla on oltava yhtäläiset mahdollisuudet sivistykseen, tietojen ja taitojen sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen. Kirjastotoiminnan tavoitteena on myös edistää virtuaalisen ja vuorovaikutteisten verkkopalvelujen ja niiden sisältöjen kehittämistä. (Kirjastolaki 904/1998).

Kirjasto ennaltaehkäisee omalla toiminnallaan tiedollista syrjäytymistä ja eriarvoistumista sekä antaa kaikille tasapuolisen mahdollisuuden ylläpitää ja kehittää kansalaistaitoja ja -valmiuksia. Laadukkaat kirjasto- ja tietopalvelut ovat väline kehittää yhteiskuntaa myönteisesti ja kestävästi. Kansalaisten opastaminen tiedonhallintataitoihin nousee lähivuosina kirjaston ydintehtäväksi. Tämä asettaa vaatimuksia myös kirjaston henkilökunnalle. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin parantaa henkilökunnan taitoja ja valmiuksia digitaalisessa ympäristössä. (Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015, 2009:32).

Kuvaus hankkeen toteuttajista, kohderyhmistä ja yhteistyökumppaneista

Hankkeen vetäjänä ja pääkoordinoijana toimii kirjasto. Hanke kohdistuu kaikille kirjastomme asiakkaille. Pelihuone pelikonsoleineen ja peleineen tarjoavat lapsille ja nuorille tilan, johon kokoontua pelaamaan yhdessä. Pelihuoneen pelien kautta pelaamiseen maailmaan pääsevät myös ne lapset ja nuoret, joiden kotona ei omia pelilaitteistoja ole. Pelihuone tarjoaa myös aikuisille mahdollisuuden tutustua lasten ja nuorten pelien maailmaan. Pelien lisäksi pelihuonetta voidaan hyödyntää terveyden ja hyvinvoinnin piiriin tarjoamalla omaan terveyteen, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä pelejä ja ohjelmia. Digitointipiste mahdollistaa pääsyn erilaisiin verkkopalveluihin. Palvelujen käyttöön voi varata henkilökohtaisen opastuksen koulutetulta henkilökunnalta. Digitointipisteessä on myös mahdollista muuttaa omaa VHS-videoaineistoa tai muuta aineistoa digitaaliseen muotoon pisteen tarjoamilla laitteilla.

Hanke toteutetaan yhteistyössä kunnan atk-tuen ja nuorisotoimen sekä terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja liikuntatoimen ammattilaisten kanssa. Hankkeen aikana asiantuntija-apua pyydetään muilta kirjastoilta, joissa on toteutettu vastaavanlaista toimintaa.

Hankkeen tavoitteet ja toimenpiteet

Hankkeen tavoitteena on saada uuteen vuonna 2017 valmistuvaan kirjastoon nykyaikaiset laitteet ja ohjelmistot, joilla tarjotaan asiakkaille mahdollisuus käyttää virtuaalisia ja digitaalisia palveluja. Hanketta varten palkataan projektityöntekijä, joka kartoittaa hankittavat laitteistot ja ohjelmistot, laatii tarvittavat käyttöoppaat ja manuaalit toimintoihin sekä kouluttaa kirjaston henkilökuntaa verkkopalvelujen, digitaalisten aineistojen ja sisältöjen, pelikonsoleiden ja pelien sekä digitointipisteen laitteiston käyttöön. Hankkeen aikana kirjastoon kutsutaan eri palveluntarjoajien edustajia esittelemään palveluja ja laitteita. Atk-tuen kanssa tehdään suunnitelma hankkeen vaatimista tietoliikenneyhteyksistä ja verkkoympäristöstä. Myös tarvittavista laitteistoista pyydetään näkemys atk-tukihenkilöiltä, jotta laitteet vastaavat kapasiteetiltaan nykypäivän ohjelmistovaatimuksiin. Atk-tuki on myös merkittävässä roolissa digitointipisteen ja pelihuoneen laitteiden asennustöissä.Nuorisotoimen kanssa tehdään suunnitelma kirjaston ja nuoristoimen välisestä yhteistyöstä.

Tarvittava välineistö:

L2-tason 24-porttinen kytkin 2 kpl

VHS-DVD yhdistelmälaite

USB C-kasettisoitin, USB LP-levysoitin / MP 3-soitin

Valokuva / diaskanneri

Dokumenttikamera

Mikrofonit

Kuulokkeet

Pöytätietokoneet / Kannettavat tietokoneet

Pelikonsolit 2 kpl (esim. Wii, XBox, PlayStation)

Pelit (kirjaston käyttöön ja lainattavat pelit esim. 15 kpl)

Ohjelmistot (tarkentuvat myöhemmin)

 

Hankkeen odotetut tulokset ja vaikuttavuus

Hankkeen myötä uudessa Kangasniemen kirjastossa on nykyaikainen, tämän päivän vaatimuksiin vastaava digitointipiste, jonka palveluista hyötyvät kaikenikäiset kuntalaiset. Viranomaispalveluiden siirtyessä yhä enemmän verkon välityksellä tapahtuvaksi, on kirjasto tärkeässä roolissa tarjotessaan asiakkaille mahdollisuuden tilan ja paikan sekä tarvittavan opastuksen eri asioiden hoitamiseen. Digitointipiste mahdollistaa myös aineiston muuttamiseen nykypäivänä käytettäviin tallennusmuotoihin. Pelihuone kerää päivittäin eri-ikäisiä lapsia ja nuoria yhteen kirjaston tiloihin pelaamisen ja muun sosiaalisen kanssakäymisen muodossa. Aikuiset ovat mukana lasten ja nuorten yhteisissä peli-illoissa ja tapahtumissa. Kirjaston ja nuorisotoimen yhdessä suunnittelemat tapahtumat, teemapäivät ja tilaisuudet kokoavat lapset ja nuoret toimimaan ja viihtymään yhdessä kirjaston tarjoamassa tilassa. Terveyden- ja sosiaalitoimen ammattilaisten kanssa tarjotaan terveyteen, liikuntaan ja hyvinvointiin liittyviä teemapäiviä ja tietoiskuja. Ajantasainen ja toimiva verkkoympäristö tarjoaa mahdollisuuden opiskella ja tehdä töitä kirjastotilassa. Kesäasukkaat hyödyntävät kirjastoa tilana tullessaan loma-aikana hoitamaan laskumaksua tai muuta verkon välityksellä tapahtuvaa palvelua.

Hankkeen aikataulu

Saatava rahoitus varmistuu maaliskuussa 2016, jolloin saadaan päätös haetusta avustuksesta. Rahoituksen varmistuttua aloitetaan kartoitus laitteiston ja ohjelmistojen toimittajista yhteistyössä atk-tuen kanssa. Samalla käynnistetään toiminnan suunnittelu yhteistyössä muiden yhteistyötahojen kanssa.

Hankkeen aikana palkataan projektityöntekijä (2 pv / vko / 10 kk). Kevään 2016 aikana tehdään päätös hankittavista laitteista ja ohjelmistoista.  Projektityöntekijä kouluttaa henkilökuntaa ja laatii tarvittavat ohjeistukset henkilökunnalle ja asiakkaille. Uusi kirjastorakennus valmistuu lokakuussa 2016, jolloin päästään konkreettisesti varustamaan pelihuonetta ja digitointipistettä. Tammikuussa 2017 uusi kirjasto avautuu asiakkaille, ja tuolloin ovat pelihuone ja digitointipiste valmiita vastaanottamaan asiakkaat.Hankkeen tavoitteiden täyttymistä seurataan uusien tilojen valmistumisen jälkeen käyttäjälaskennan ja tyytyväisyyskyselyn (webropol) kautta vuoden 2017 aikana. Hankkeen aikana seurataan neljännesvuosittain, mitä ollaan jo tehty ja mitä on vielä tehtävä.  Rahoituksen käyttöastetta seurataan kuukausittain.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

nuoristotoimi, liikuntatoimi, atk-tuki, muut kirjastot

Aiemmat hankkeet: 

Perinnekirjojen digitonti

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjasto digiaikaan hankkeen tavoitteena oli saada Kangasniemen kirjastoon digitointipiste ja pelihuone. Hankkeen tavoitteena oli riittävän monipuolisen laitteiston hankkiminen kirjastoon niin, että voimme taata kirjastonkäyttäjille monipuolisen pääsyn digitaalisiin aineistoihin, analogisten aineistojen muuntaminen digitaaliseen muotoon sekä pelaamisen mahdollistamisen myös kirjastossa.

 

 

Hankkeen toteuttaminen

Syksyllä 2016 kartoitimme miten digitointipisteitä ja pelihuoneita muissa kirjastoissa oli toteutettu ja teimme tilasuunnitelman Kangasniemen kirjastoon. Syksyllä tutustuimme myös laitteisiin yhdessä kuntamme IT-osaajien kanssa. Laitetilaukset tehtiin syksyllä 2016.

Keväällä 2017 valmistui opetustilamme. Opetustilassa on hyvä AV-laitteisto, joka sisältää PC-tietokoneen, videotykin, äänentoiston ja dokumenttikameran.  Opetustilaan hankittiin 10 kpl läppäreitä sekä niille latausvaunu, tämä osuus sisällytettiin hankkeeseen, koska se selvästi parantaa Kangasniemen kirjaston digitaalista kokonaisuutta. Läppäreitä voivat käyttää kaikki tilan varanneet. Laitteiston käytöstä teimme yksiselitteiset manuaalit eli niiden käyttö on lähtenyt käyntiin joustavasti. Tämä tila oli asiakkaiden käytössä helmikuusta 2017 alkaen.

Pelihuoneeseen tuli kaksi PC-pelikonetta ja PlayStation – pelikonsoli. Ohjaimia hankimme 6 kpl ja kuulokkeita 3 kpl. Pelihuoneeseen hankimme kalustehankintojen yhteydessä myös hyvät tuolit, jolloin pelaamismukavuus selvästi paranee. Pelihuoneeseen laadimme käyttösäännöt ja pelihuoneen toiminnasta pidimme käyttäjäinfon eri luokka-asteille. Avajaisin pelihuoneessa pidettiin elokuussa 2017, jolloin vierailevina tähtinä kirjastossamme oli ”Barac Obama” ja ”Donald Trump”. Pelihuoneeseen liittyvät käyttäjäinfot pidettiin kaikille yläkoulujen luokille, kyläkouluille ja keskitetysti kirkonkylän alakoulujen opettajille. Pelihuoneen käyttö alkoi heti avajaisten jälkeen. Käyttäjät ovat ottaneet tilan käyttösäännöt positiivisesti vastaan. Tila on käytössä päivittäin ja toiminta on sujunut erinomaisesti.

Digitointipiste valmistui asiakkaiden käyttöön maaliskuussa 2018. Tila sijaitsee varastohuoneessa, jolloin tilan käyttäjät voivat yksityisesti opetella laitteiden käyttöä ja samalla myöskään äänet tms. eivät häiritse muita asiakkaita. Tila on hieman karu, mutta asiakkaat ovat pitäneet sijoitusta hyvänä. Tilassa on VHS-laite, C-kasettisoitin, LP-levysoitin, skanneri, kaiuttimet sekä PC-tietokone. Laitteilla on mahdollista analogisten tiedostojen muuntaminen digitaaliseen muotoon. Hyvä kuvankäsittelyohjelma on myös asiakkaiden käytössä. Digitointia varten teimme manuaalit ohjelmien peruskäytöstä, jolloin asiakkaan toiminta digitointipisteessä käynnistyy helpommin.

 

Haasteet

Haimme hankkeelle jatkoaikaa 3 kk, koska vuosi 2017 oli Kangasniemen kirjastossa haasteellinen. Hanketta vetänyt henkilö siirtyi keväällä 2017 muihin tehtäviin ja meillä oli käytännössä koko vuoden toinen hankkeessa ollut työntekijä joko kokonaan tai osittain virkavapaalla. Uusi hanketyöntekijä pääsi kuitenkin hyvin hankkeeseen sisälle ja saimme työn kunnialla loppuun. Tämä näkyy kuitenkin palkkakustannuksissa. Hankkeen aikana opimme todella paljon ja kaikesta huolimatta osaaminen saatiin jäämään oman kirjaston käyttöön.

Toisena haasteena oli digitointipisteen laitteiden saatavuus. Sekä C-kasettisoitin että VHS-laitteisto vaati valtavasti selvitystyötä, mutta lopulta kaikki kuitenkin onnistui ja laitteisto toimii mainiosti.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Käyttösäännöt pelihuoneeseeen.

Säännöt digitointipisteeseen.

Käyttöohjeet (manuaalit) digitointipisteen käyttöön.

Käyttöohjeet opetustilan laitteiston käyttöön.

http://www.kangasniemi.fi/palveluopas/kirjasto/pelihuone/

http://www.kangasniemi.fi/palveluopas/kirjasto/digitointipiste/

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen aikana saimme toteutettua puitteet, laitehankinnat ja perusohjeistukset tilojen ja laitteiden käyttöön. Yhteistyötä nuorisotoimen ja eri viranomaisten kanssa emme vielä päässeet tekemään. Tilat mahdollistavat kuitenkin nuorten peli-iltojen, elokuvailtojen tms. toteuttamisen. Lisäksi toimiva ympäristö mahdollistaa asiakkaiden paremman opastuksen digitaalisten aineistojen käyttöön sekä asiointiin verkossa. Lisäksi tällä voimme taata kaikille kuntalaisille tasavertaisen mahdollisuuden laitteiden käyttöön, digitaalisiin sisältöihin ja kouluttautumiseen.

Digitointipisteen syrjäisen sijainnin vuoksi asiakkaat voivat hoitaa myös hyvin henkilökohtaisia asioitaan omassa rauhassaan.

Kirjaston tiloissa on toteutettu Puulan seutuopiston ATK-opetusta ja oppilasryhmät ovat käyttäneet tilaa tarvittaessa. Kyläkoulujen oppilaat hyödyntävät sekä opetustilaa että pelihuonetta ja kirjastotilaa yleensä. He voivat siten yhdistää päiväänsä liikunnan lisäksi erilaisia kirjaston tarjoamia palveluita.

Yhdistykset ovat myös löytäneet opetustilan ja monipuolinen AV-laitteisto on saanut paljon kiitosta.

Pelihuoneen PlayStation pelikonsolin varauksia vuonna 2017 (viikot 37-52) oli keskimäärin 4,6 / viikko. Vuoden 2018 alussa (viikot 1-12)varauksia on ollut noin 2,5 / viikko.

Pelikoneita varattiin vuonna 2017 (viikot 37-52) oli keskimäärin 14,3 / viikko, kun vastaava luku vuonna 2018 (viikot 1-12) oli 17,6.

Digitointipiste saatiin avattua vasta maaliskuun 2018 lopussa eli sen käytöstä on kokemusta vielä varsin vähän. Asiakasvarauksia pisteessa oli heti huhtikuun alussa neljä ja sen jälkeen on ollut muutamia kyselyjä.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Nyt kun olemme saaneet kaikki hankkeeseen liittyvät toiminnat käyntiin, meidän tärkeimmäksi tehtäväksi jää tilojen / laitteiden markkinointi sekä kuntalaisten opastus, jotta he voivat hyödyntää tarjolla olevia mahdollisuuksia mahdollisimman monipuolisesti.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€24 053
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 053
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
10kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
203henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
1kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
96henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Avustusta ei voi käyttää pelien hankintaan eikä kalusteisiin. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi