Kirjasto ihmisten keskellä
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Ylä-Savon kirjastoverkko Rutakko
Iisalmen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kirkkopuistonkatu 9
74100
Bibliotekets telefonnummer : 
017-272 3500
Bibliotekets e-postadress : 
iisalmi.kirjasto@iisalmi.fi
ISIL-kod : 
FI-Iisla
FO-nummer : 
9086071-6
Ansvarsperson : 
Ullamaija Hirvonen
Telefonnummer : 
040-489 4005
E-post : 
ullamaija.hirvonen@iisalmi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen varoilla tehdään kysely, johon otetaan mukaan järjestöjä, esim. nuorisojärjestöt, työttömät, eläkeläiset tai Martat. Kyselyllä kartoitetaan, mitä kirjastopalveluista tiedetään, mitä palveluja odotetaan tai minkälaista yhteistyö voidaan tehdä.

Muodostetaan "Kirjaston ystävät" - ryhmä, jonka kanssa aloitetaan vuorovaikutteinen yhteistyö, mm. suunnittelemalla toimintaa ja tapahtumia. Samalla saadaan asiakaslähtöisiä ehdotuksia kirjaston toimintaan. Tuloksia voidaan hyödyntää kirjastopalvelujen markkinoinnissa.

Hankkeella edistetään kansalaisten osallistumista kirjaston toimintaan ja tuetaan yhteisöllisyyttä. Kirjasto voi näin omalla toiminnallaan vähentää tiedollista ja sosiaalista syrjäytymistä sekä eriarvoisuutta. Kirjaston toimintaan saadaan läpinäkyvyyttä ottamalla asiakkaat mukaan toimintaan. Myös yleisten kirjastoen laatusuosituksessa korostetaan asiakaslähtöisyyttä, jossa asiakas on myös toimija.

Kirjaston järjestöille tehtävän markkinoinnin tarkoitus on viedä tietoa ei-kirjastonkäyttäjille. Hankkeen aikana kartoitetaan kirjastopalveluiden tunnettavuutta ja käyttöä ja saadaan ideoita toimintaan. Kyselyssä olisi mm. seuraavia kokonaisuuksia: kirjasto tilana (tapahtumat), kokoelmat (aineiston valinta), tietopalvelut ja kirjasto sosiaalisessa mediassa.

Webbsidor, publikationer och material: 

1. PowerPoint esitykset (8 esitystä, 20 - 35 diaa/esitys). PowerPoint-esitykset räätälöitiin osallistujien toiveita kuunnellen. Esittelyssä olivat Iisalmen kaupunginkirjaston aineistot ja palvelut.

2. Kyselylomake aikuisille (á 4 sivua, A4). Lomakkeella selvitettiin aikuisten kokemuksia Iisalmen kaupunginkirjaston palveluista ja aineistoista.

 3. Kyselylomake lapsille (á 4 sivua, A4). Lomakkeella selvitettiin lasten kokemuksia Iisalmen kaupunginkirjaston palveluista ja aineistoista.

 4. Esite Iisalmen kaupunginkirjaston palveluista ja aineistoista vuonna 2012 (A4).

 5. Mainos Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin ensimmäistä kokoontumista varten (A4).

 6. Flyeri Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin ensimmäistä kokoontumista varten.

 7. Mainos Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin toista kokoontumista varten (A4).

 8. Flyeri Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin toista kokoontumista varten.

 9. Mainos Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin kolmatta kokoontumista varten (A4).

 10. Flyeri Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin kolmatta kokoontumista varten.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjasto ihmisten keskellä -hanke jakaantui kahteen osaan. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa (vuosi 2012) lähestyttiin aktiivisesti paikallisia yhdistyksiä, pidettiin esittelytilaisuuksia ja kerättiin kyselylomakkeella tietoja siitä, miten asiakkaat kokevat kirjaston aineistot ja palvelut. Hankkeen toisessa vaiheessa (vuosi 2013) muodostettiin Kirjaston ystävät -ryhmä, joka aloitti toimintansa Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin nimellä.

Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa järjestettiin yhteensä kahdeksan tilaisuutta, joissa esiteltiin Iisalmen kaupunginkirjaston palveluja ja aineistoja yhdistysten toiveita kuunnellen. Hankkeelle asetettujen tavoitteiden mukaisesti tilaisuuksien yhteydessä kerättiin kyselylomakkeella tietoa kirjaston palvelujen nykyisestä käytöstä ja koetuista ongelmatilanteista. Kyselyllä selvitettiin myös mitä palveluja ja aineistoja yhdistykset haluaisivat kirjaston tarjoavan ja miten yhdistykset ja kirjasto voisivat tehdä yhteistyötä jatkossa.

Tulosten perusteella kyselylomakkeeseen vastanneet olivat aktiivisia kirjastonkäyttäjiä ja kiinnostuneita kirjastotoiminnasta. Koettuja ongelmakohtia olivat aineiston löytäminen kirjastosta ja kirjastojärjestelmän käyttö. Toiveiden perusteella hankittiin kirja- ja lehtiaineistoa kirjaston kokoelmiin. Yhteistyötä syntyi myös yhdistyksen ja kirjaston välille. Kirjasto tarjosi yhdistykselle tilan näyttelyn järjestämiseen.

Hankkeen toisessa vaiheessa tavoitteisiin kirjattu Kirjaston ystävät -ryhmä aloitti toimintansa Iisalmen kaupunginkirjaston asiakasraadin nimellä 7.5.2013. Ryhmän toinen kokoontuminen järjestettiin 1.10.2013 ja ryhmän nimi muutettiin yhteisellä päätöksellä Kirjaston ystäviksi. Keskusteluissa käytiin läpi kirjaston asiakkaiden kokemuksia kirjaston aineistoista ja palveluista, kirjastotilasta, opasteista ja kirjaston tapahtumista. Ryhmä esitti myös hankintatoiveita, joihin pyrittiin vastaamaan mahdollisuuksien mukaan. Keskustelussa nousi esiin myös parannusehdotuksia. Esimerkiksi kirjaston henkilökunnan toivottiin erottuvan paremmin asiakkaista rintamerkkejä pitämällä. Ryhmä kokoontui kolmannen kerran 9.12.2013. Raadissa keskusteltiin muun muassa kirjaston aineiston saatavuudesta ja kattavuudesta, kirjaston sosiaalisen median kanavista ja kirjastoautopalveluista. Lisäksi Kirjaston ystävien toivomuksesta järjestettiin kirjailijavierailuita kirjaston asiakkaille. Kaari Utrio kertoi 8.10.2013 työskentelystään ja viimeisimmästä Seuraneiti-teoksestaan, ja Teppo Kulmala luennoi 5.11.2013 aiheenaan Herman Hesse.

Kirjasto ihmisten keskellä -hankkeessa kerrottiin iisalmelaisille kirjaston aineistoista ja palveluista sekä innostettiin asukkaita osallistumaan kirjaston toiminnan suunnitteluun. Näillä toimenpiteillä tuettiin Iisalmen kaupunginkirjaston strategian mukaisesti kaupunkilaisten hyvinvointia sekä lisättiin toiminnan läpinäkyvyyttä ottamalla kirjastonkäyttäjät mukaan kirjaston kehittämiseen.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjaston ystävät -ryhmä jatkaa kokoontumisia myös hankkeen päättymisen jälkeen. Tavoitteena on kokoontua muutamia kertoja vuodessa. Toiminnan vakiinnuttaminen vaatii vielä ponnisteluja. Pohdittavana on myös kuinka ryhmän toiminta voidaan tehokkaasti käyttää hyödyksi kirjaston toimintaa kehitettäessä. Eräs tapa on valita yksi teema yhden kokoontumisen aiheeksi. 

Projektet börjar : 
31/12/2011
Projektet avslutas : 
31/12/2013
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€12 000
Egen finansiering: 
€3 000
Budget sammanlagt: 
€15 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€15 515
Egen finansiering: 
€3 515

Statistik:
Utbildningar: 
8kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
25henkilö/person
Antalet evenemang: 
5kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
149henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€12 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012