Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma – koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto - Etelä-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Raatihuoneenkatu 8, PL 96
50101
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
044 794 2460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Kuvaus : 

Taustaa

Suomessa on parhaillaan meneillään opetussuunnitelmien uudistaminen. Perusopetuksen yleisistä valtakunnallisista perusteista on päätetty ja opetushallitus työstää perusteita paikallisille suunnitelmille sekä perus- että esiopetuksen osalta. OKM:n nimeämä työryhmä on aloittanut myös lukion opetussuunnitelmien uudistamisen. Kaikkien luokka-asteiden on tarkoitus aloittaa lukuvuosi uusilla opetussuunnitelmilla syksyllä 2016.

Perusopetuksen yleisiä valtakunnallisia tavoitteita pohtinut työryhmä jäsensi kansalaisen taitoja, joiden tulisi näkyä eri oppiaineiden tavoitteissa. Näiden taitojen joukossa ovat mm. tiedon hankinnan, käsittelyn ja käytön taidot sekä mediataidot (Perusopetus 2020, s. 14). Tiedon luonne muuttuu ja vaatii uutta suhtautumistapaa. ”Olennaista on tiedon etsiminen, käsittely ja tuottaminen sosiaalisessa, teknologisessa ja visuaalisessa ulottuvuudessa.”  Tiedon hankinta- ja hallintataitojen merkitys korostuu. (emt. s. 37). Myös koulun yhteistyötä ulkopuolisten toimijoiden, esimerkiksi kirjaston, kanssa pidetään tärkeänä (emt. s. 26). Myös luonnosvaiheessa olevissa perusopetuksen perusteissa (s. 13) korostetaan median käyttöä ja kriittisyyttä sekä nostetaan esiin monilukutaidon käsite, joka sisältää mm. media- ja digitaalisen lukutaidon.

Tiedonhankinnan opetus on ollut jo kauan keskeisessä roolissa koulun ja kirjaston yhteistyössä. Myös Mikkelin kaupunginkirjastolla ja Mikkelin kouluilla on ollut yhteistyösuunnitelma vuodesta 1977 saakka. Suunnitelmassa on määritelty yhteistyömuodot sekä tavoitteet ja sisällöt eri luokka-asteiden kirjastonkäytön opetukselle ja tiedonhankinnan ohjaukselle.  Kirjaston osuus on ollut mainittuna myös paikallisessa opetussuunnitelmassa. Mikkelissä on tällä hetkellä 27 perusopetusta antavaa koulua, lukio ja 13 kaupunginkirjaston toimipistettä.

Opetusministeriön kirjastopolitiikassa korostetaan suunnitelmallista yhteistyötä koulun ja kirjaston välillä ja yhteisten voimavarojen järkevää kohdentamista (Opetusministeriön kirjastopolitiikka 2015). Voimassa oleva yhteistyösuunnitelma on helpottanut luokkakäyntien järjestämistä ja taannut tietyn vähimmäistason kirjastonkäytön opetukselle ja tiedonhankinnan ohjaukselle. Muuttuneessa informaatio- ja mediaympäristössä se ei kuitenkaan ole enää riittävä ja se olisikin hyvä päivittää koulujen opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä.  Luonteva lähtökohta uudistukselle on mediakasvatuksen käsite, jonka myös Suomen kirjastoseura (Heinonen 2011, Mediakasvatus kirjastossa 2009) on ottanut viime aikoina mukaan kirjastojen toiminnan tavoitteisiin.

Mediakasvatus on laaja käsite ja sitä käytetään eri aloilla hieman eri merkityksissä (Kupiainen 2009, s.5). Voidaan kuitenkin katsoa, että mediakasvatuksella tähdätään erilaisiin taitoihin, joista kirjaston kannalta tärkeimpiä ovat informaatio- ja medialukutaito (Mediakasvatus kirjastossa 2009). Näitä kahta taitoaluetta tarkastellaan parhaillaan kahdessa valtakunnallisessakin hankkeessa.  Suomen kirjastoseuran hanke tähtää mediakasvatuksen vakiinnuttamiseen yleisissä kirjastoissa ja kirjastot.fi taas paneutuu informaatiolukutaidon kehittämiseen ja edistämiseen. Molempien hankkeiden tuloksia pyritään hyödyntämään uudistettaessa Mikkelin suunnitelmaa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön hyvän medialukutaidon linjaukset (Hyvä medialukutaito 2013) nostaa esiin mediakasvatuksen moniäänisyyden. Myös Mikkelissä mediakasvatusta pyritään tukemaan eri vaiheissa ja tilanteissa: kaupunginkirjaston Kirjavaa-hankkeessa kehitetään Etelä-Savon kolmen kunnan alueen (Mikkelin, Pieksämäen ja Savonlinnan) nuorten tasavertaisia vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä tietoyhteiskuntaosallisuutta uudenlaisia toiminnallisia mediakasvatuksen ja tiedonhaun menetelmiä hyödyntäen. Hankkeen tähtäimessä on syrjäytymisen ehkäisy ja yhteistyötä tehdään mm. nuorisotoimen kanssa. Nyt haettavassa hankkeessa tavoitteena on integroituminen Mikkelin koulujen opetussuunnitelmaan ja sen varmistaminen, että kirjasto pystyy tukemaan jatkossakin koulujen mediakasvatustyötä säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

Tavoitteet

1)      Uusi koulun ja kirjaston yhteistyösuunnitelma

-          Mediakasvatuksen tavoitteiden ja sisältöjen määrittelyyn osallistuminen paikallisia opetussuunnitelmia laadittaessa

-          Kirjaston ja koulun roolien määrittely mediakasvatuksen eri osa-alueilla

-          Kirjaston antaman ohjauksen integroiminen perusopetuksen ja esiopetuksen paikalliseen opetussuunnitelmaan.

  • mitkä ovat ne kohdat opetussuunnitelmassa, joissa kirjasto voi parhaiten tukea opetusta
  • missä oppiaineissa kirjasto on mukana
  • minkä luokka-asteiden mediakasvatuksessa kirjasto on mukana
  • kirjaston osuuden kirjaaminen opetussuunnitelmaan

-          Tutustuminen nykyiseen oppimiskäsitykseen ja opetusmenetelmiin, esimerkiksi ilmiöpohjaiseen oppimiseen, sekä kirjaston mediakasvatustoiminnan rakentaminen sen pohjalta

-          Lukuvuosisuunnitelmasta ja yhteistyömuodoista sopiminen

 

2)       Uusia oppimateriaaleja kirjasto-opetukseen ja verkkoalustoille

-          Määritellään, mitä voidaan opettaa kirjastokäynneillä ja mitä esim. verkkovälineillä

-          Valmiiden oppimisaihioiden kartoitus ja valinta eri luokka-asteille

-          Kirjastokäynneillä tehtävien harjoitusten päivittäminen

-          Selvitetään mahdollisuus mediakasvatuksessa käytettävän pelin suunnitteluun ja toteutukseen opinnäytetyönä

-          Sisältöjen vieminen opetuksen verkko-alustoille

 

Toteutus ja aikataulu

-          Hanke toteutetaan hanketyöntekijän vetämänä yhteistyössä Mikkelin kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelmatyöryhmien kanssa.

-          Hankkeen ajoitus:

  • Hanke 01/04/2014 – 31/12/2015 – henkilön palkkaus puoleksi vuodeksi  01/01/2015 – 30/06/2015
  • Keväällä ja syksyllä 2014 kirjastossa perehdytään mediakasvatukseen, uusiin opetussuunnitelmiin ja seurataan paikallista ops-prosessia.
  • Keväällä 2015 paikallisia opetussuunnitelmia työstetään aktiivisesti, jolloin myös kirjastolle palkataan hankesuunnittelija/informaatikko

-          Yhteistyökumppanina Mikkelin kaupungin perusopetus, mukaan työryhmään myös lukion ja esiopetuksen edustajia

Lähteet

Esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen. Saatavilla http://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/esi-_ja_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiden_uudistaminen. Luettu 22.9.2013.

Heinonen, Anne 2011. Kirjastokasvatusta ja mediakasvatusta – katsaus kirjaston ja koulun yhteistyöhön. Helsinki: Suomen kirjastoseura. Saatavilla http://mediakasvatus.kirjastot.fi/sites/default/files/RAAKAvedos_annenkirja.pdf. Luettu 22.9.2013.

Hyvä medialukutaito. Suuntaviivat 2013-2016. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2013. (Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2013: 11). Saatavilla http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2013/liitteet/OKM11.pdf?lang=fi. Luettu 24.9.2013.

Informaatiolukutaidon kehittäminen ja edistäminen yleisissä kirjastoissa. Hankekuvaus yleisten kirjastojen hankerekisterissä. Saatavilla http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/informaatiolukutaidon-kehitt%C3%A4minen-ja-edist%C3%A4minen-yleisiss%C3%A4-kirjastoissa. Luettu 22.9.2013.

KIRJAVAA – kirjastojen ja nuorisotyön monialaisen yhteistyön kehittäminen osallisuuden ja yhdenvertaisuuden tukemiseksi. Hankekuvaus yleisten kirjastojen hankerekisterissä. Saatavilla http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/kirjavaa-%E2%80%93-kirjastojen-ja-nuorisoty%C3%B6n-monialaisen-yhteisty%C3%B6n-kehitt%C3%A4minen-osallisuuden-ja. Luettu 22.9.2013.

Kupiainen, Reijo & Sintonen, Sara. Medialukutaidot, osallisuus ja mediakasvatus. Helsinki: Gaudeamus, 2009.

Luonnos perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiksi 2014 (sisällysluettelo ja luvut 1-5). Opetushallitus 14.11.2012. Saatavilla http://www.oph.fi/download/146131_Luonnos_perusopetuksen_opetussuunnitelman_perusteiksi_VALMIS_14_11_2012.pdf. Luettu 22.9.2013.

Mediakasvatus kirjastossa, toim. Seppo Verho. Helsinki: BTJ, 2009.

Opetusministeriön kirjastopolitiiikka 2015. Yleiset kirjastot. Kansalliset strategiset painoalueet. Helsinki: Opetusministeriö, 2009. (Opetusministeriön julkaisuja 2009:32). Saatavilla http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm32.pdf. Luettu 22.9.2013.

Perusopetus 2020 – yleiset valtakunnalliset tavoitteet ja tuntijako (Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:1). Saatavilla http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2010/liitteet/okmtr01.pdf?lang=fi. Luettu 22.9.2013.

Suomen kirjastoseura / projektit / Mediakasvatuksen vakiinnuttaminen yleisissä kirjastoissa. Verkkosivu. Saatavilla http://suomenkirjastoseura.fi/toiminta/projektit/. Luettu 22.9.2013.

Työryhmä ryhtyy uudistamaan lukiokoulutuksen tavoitteita ja tuntijakoa. OKM:n tiedote 21/12/12. Saatavilla http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2012/12/lukiokoulutus.html?lang=fi. Luettu 22.9.2013.

Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta 422/2012. Saatavilla http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2012/20120422. Luettu 22.9.2013.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mikkelin kaupungin perusopetus, esiopetus ja lukio

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen päätavoite oli päivittää kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelma vastaamaan muuttunutta   informaatio- ja mediaympäristöä ja varmistamaan se, että kirjasto integroituu  Mikkelin esiopetuksen ja koulujen toimintaan myös uusien opetussuunnitelmien aikana.  Lähtökohtana ollut mediakasvatusnäkökulma muuttui matkalla monilukutaidoksi uusien opsien hengen mukaisesti.

”Yhdessä lukutaitoja tukemassa – Mikkelin kaupunginkirjaston ja koulujen yhteistyösuunnitelma” on luettavissa verkossa osoitteessa https://kirjastopolkumikkeli.files.wordpress.com/2015/08/uusi-yhteistyc3b6suunnitelma-versio-2-1.pdf

Toisena tavoitteena ollut verkkoalusta koulun ja kirjaston yhteistyölle on nimetty monien muiden kaupunkien esimerkin mukaan Kirjastopoluksi ja se löytyy osoitteesta https://kirjastopolkumikkeli.wordpress.com/ .

Kirjastopolkusivustolta löytyvät ohjeet ja aikataulut opettajille ja kirjaston henkilöstölle. Sivustolle linkitetään myös omia ja julkisesti käytössä olevia oppimateriaaleja.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen yhteydessä

-          Määriteltiin Mikkelin kaupunginkirjaston rooli ja tehtävät suhteessa lukutaitokäsitteisiin ja esi- ja perusopetuksen uusiin opetussuunnitelmiin.

-          Suunniteltiin läpi esi- ja perusopetuksen kulkeva Kirjastopolku yhdessä paikallisten ops-työryhmien kanssa. Kirjastopolulle määriteltiin opetussuunnitelmista lähtevät vuosiluokkakohtaiset oppimistavoitteet, joiden yhteydessä koulu ja kirjasto tekevät yhteistyötä. Yhteistyötavat määriteltiin esiopetukseen ja viidelle luokka-asteelle.

-          Yhteistyösuunnitelmaan kirjattiin myös muita koulun ja kirjaston yhteistyötapoja.

Hankkeen yhteydessä oltiin myös kiinteä osa kaupungin ops-työskentelyä, eli osallistuttiin ops-työryhmien koulutuspäiviin, äidinkielen ops-työryhmän työskentelyyn ja tarvittaessa ops-ohjausryhmän tapaamisiin. Mukanaolo ops-työssä lisäsi koulujen ja opetuksen tuntemusta ja auttoi verkostoitumaan opettajiin ja opetuksen suunnittelijoihin. Tämä oli yksi hankkeen tärkeimmistä anneista.

Toteutuessaan uusi yhteistyösuunnitelma tuo yhä useampia alueen koululaisia järjestelmällisten kirjastokäyntien ja lukutaitojen ohjauksen piiriin ja lisää yhteistyötä eri aineiden opettajien ja kirjaston välillä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastopolku otetaan käyttöön syksyllä 2016 esiopetuksen ja alakoulun osalta ja yläkoulun osalta vuotta myöhemmin. Muutamia osia Kirjastopolkuun suunnitelluista sisällöistä on jo testattu. 1-luokkien ohjelmaa kokeiltiin Lähemäen koululla ja 3. luokkien ohjelmaa Päämaja- ja Tuppuralan kouluilla osana tablettien käyttöön liittyvää Luovasti lisää lukutaitoja –hanketta. 5- luokan ilmiöprojektia kokeiltiin Otavan koululla. Kokeiluja on tulossa lisää vuoden 2017 puolella sekä em. hankkeessa että osana normaalia kirjastotyötä.

Mikkelissä perinteenä olleet joka syksyiset koulun ja kirjaston yhteistyötapaamiset jatkuvat, mutta näkökulma pyritään muuttamaan yleisluontoisesta selkeästi joihinkin Kirjastopolun osa-alueisiin keskittyväksi, ja näin tiivistämään yhteistyötä koulujen kanssa.

Hankkeesta tiedottaminen

Hankkeessa ei järjestetty varsinaisia tapahtumia, mutta uutta yhteistyösuunnitelmaa ja Kirjastopolkua esiteltiin eri tilaisuuksissa: Etelä-Savon kirjastolaisille Mäntyharjun ohjaushankkeen koulutuspäivässä (29.5.15 n. 10 osallistujaa), Mikkelin ops-työtä tekeville opettajille ops-työryhmien seminaarissa (7.9.15 n. 40 osallistujaa), kirjaston henkilöstölle toimintasuunnitelmapäivässä (25.9.15 n. 40 osallistujaa) ja kiinnostuneille opettajille koulun ja kirjaston yhteistyökokouksessa (27.10.15 n. 20 osallistujaa).

Aloituspäivämäärä : 
01/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€23 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 406
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 406
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
110henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2014, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014

 
okm
avi