Kirjasto kohtaamispaikkana - kokoelmatilasta käyttäjien tilaksi
Vuoden 2012 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Joensuun seutukirjasto - Pohjois-Karjalan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 114
80101
Kirjaston puhelin : 
050 3020563
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@jns.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Jm
Y-tunnus : 
0242746-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Rebekka Pilppula
Puhelin : 
050 3020563
Sähköposti : 
rebekka.pilppula@jns.fi
Hankkeen tavoite: 

1. Tehdä kirjastosta helposti lähestyttävä, matalan kynnyksen palvelu aikuisille, erityisesti ikääntyville ja sellaisille kuntalaisille, jotka eivät ennestään ole kirjaston asiakkaita.

2. Yhteistyössä arkkitehdin tai alan opiskelijoiden tai muun vastaavankaltaisen suunnittelijan/oiden kanssa käydään 3-5 erikokoisessa kirjastossa ja laaditaan suunnitelmat varastotilojen tai muiden vähällä käytöllä olevien tilojen muokkaamisesta asiakaskäyttöön. Lisäksi kirjastojen johtajat laativat pitkäntähtäyksen suunnitelman (2012-2017) tilojen käytön kehittämiseksi hankkeen suunnittelijan avulla. Toteutetaan vuonna 2012 yhdessä kirjastossa suunnitelman mukainen esitys ja seuraavina vuosina 1-2 kohdetta vuosittain määrärahojen puittessa. Suunnitteluun varataan 9 000 euroa. 

3. Luodaan Kirjastonkäytön opastusta aikuisille -malli ja kokeillaan mallia Outokummun kirjastossa. Opetuspaketin suunnittelun tueksi perustetaan seutukirjaston henkilökunnasta työryhmä, jota vetää Outokummun kirjastonjohtaja. Varsinaista opetuspakettia tekemään ja pilotoimaan palkataan kirjastonhoitaja kolmeksi kuukaudeksi. Tarkoitus on myös erityisesti esitellä pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden teoksia osana kirjastonkäytön ohjausta.

4. Uusitaan kirjaston opasteet ja esitteet helposti ymmärrettäviksi ja selkeiksi. Suunnittelutyö toteutetaan alan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Erityisesti aineistoihin liittyvät opasteet halutaan uudistaa kuvallisiksi ja värikkäämmiksi ja päästä eroon pelkkään YKL-luokkaan ja tekstiin perustuvista opasteista. Toteutetaan uudenlaiset opasteet yhdessä toimipisteessä ja seuraavina vuosina kirjasto omalla kustannuksellaan uudistaa opasteita muissa toimipisteissä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen ansiosta kirjastolla on selkeä suunnitelma tilojen kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi, tilat ovat kuntalaisten kannalta aiempaa tehokkaammassa käytössä. Kirjaston palvelut ovat helpommin lähestyttävissä.

Kuvaus : 

Taustaa

Joensuun seutukirjastossa on kokoelmien kehittämustyön yhteydessä kiinnitetty huomiota myös tilojen kehittämiseen. Yksi oleellinen osa seutukirjaston kokoelmapolittisia linjauksia on ollut aineistojen esittelyn kehittäminen sekä tilojen muuttaminen pois varastokäytöstö muuhun toimintaan. Useassa toimipisteessä on varastojen raivaaminen loppusuoralla ja nyt on aika ryhtyä suunnittelemaan, miten vapautuvat tilat otetaan käyttöön. Yleensä ensimmäisenä mieleen tulee muuttaa tila lapsille sopivaksi satutunti- tai vastaavaksi tilaksi, mutta muitakin vaihtoehtoja on. Tilankäytön tehostaminen ja muuntaminen on toimintaa jota on syytä linjata pidemmällä tähtäyksellä kuin yhdeksi vuodeksi kerrallaan.

Outokummun kirjastossa järjestettiin ELY-keskuksen hankerahoituksella syksystä 2010 kevääseen 2011 kestänyt 3 .ikä -hanke, jonka aikana toteutetut, seniori-ikäisille suunnatut aamupäivätapahtumat eli Toimintatorstait saivat hyvän vastaanoton. Hankkeen päätyttyä Toimintatorstai -tapahtumia on jatkettu syksyllä 2011.  Hankkeen aikana tuli selvästi esiin, etteivät seniori-ikäiset halua jäädä kotiin kiikkutuoleihinsa, vaan ovat halukkaita oppimaan uutta ja aktiivisia osallistumaan yhteisiin tapahtumiin ja ehkä heillekin kirjasto voisi tarjota omaa tilaa, jossa olisi mahdollista rauhoittua lukemaan, tavata tuttuja vaikka käsitöiden parissa tai katsella yhdessä elokuvia.

Saman hankkeen tiimoilta järjestetyssä Kirjastokävely -tapahtumassa kävijöille esiteltiin kirjaston toimintoja kuten aineiston hankintaa ja hyllyjärjestystä sekä opastettiin hakuohjelmien käyttöä. Tapahtuman aikana kävi ilmi, että kirjaston käyttö on monille vierasta ja vaikeaa. Osallistujista moni sanoi, että kirjastosta on hankala löytää haluamaansa ja että on vaikea ymmärtää, miten aineisto on kirjastoon järjestetty. Myös aineistohakuohjelma koettiin vaikeaselkoiseksi. Siksi kirjastosta ja sen palveluista toivottiin saatavan enemmän tietoa ja opastusta. Näihin toiveisiin kirjasto haluaisi vastata laatimalla Kirjastonkäytön opastusta aikuisille -mallin sekä luomalla kirjastoon nykyistä selkeämmän visuaalisen ilmeen uusimalla kaikki opasteet ja esitteet.

Tavoitteet
Hankkeen tavoitteet:
1. Tehdä kirjastosta helposti lähestyttävä, matalan kynnyksen palvelu aikuisille, erityisesti ikääntyville ja sellaisille kuntalaisille, jotka eivät ennestään ole kirjaston asiakkaita.

2. Yhteistyössä arkkitehdin tai alan opiskelijoiden tai muun vastaavankaltaisen suunnittelijan/oiden kanssa käydään 3-5 erikokoisessa kirjastossa ja laaditaan suunnitelmat varastotilojen tai muiden vähällä käytöllä olevien tilojen muokkaamisesta asiakaskäyttöön. Lisäksi kirjastojen johtajat laativat pitkäntähtäyksen suunnitelman (2012-2017) tilojen käytön kehittämiseksi hankkeen suunnittelijan avulla. Toteutetaan vuonna 2012 yhdessä kirjastossa suunnitelman mukainen esitys ja seuraavina vuosina 1-2 kohdetta vuosittain määrärahojen puittessa. Suunnitteluun varataan 9 000 euroa.

3. Luodaan Kirjastonkäytön opastusta aikuisille -malli ja kokeillaan mallia Outokummun kirjastossa. Opetuspaketin suunnittelun tueksi perustetaan seutukirjaston henkilökunnasta työryhmä, jota vetää Outokummun kirjastonjohtaja. Varsinaista opetuspakettia tekemään ja pilotoimaan palkataan kirjastonhoitaja kolmeksi kuukaudeksi. Tarkoitus on myös erityisesti esitellä pohjoiskarjalaisten kirjailijoiden teoksia osana kirjastonkäytön ohjausta.

4. Uusitaan kirjaston opasteet ja esitteet helposti ymmärrettäviksi ja selkeiksi. Suunnittelutyö toteutetaan alan opiskelijoiden kanssa yhteistyössä. Erityisesti aineistoihin liittyvät opasteet halutaan uudistaa kuvallisiksi ja värikkäämmiksi ja päästä eroon pelkkään YKL-luokkaan ja tekstiin perustuvista opasteista. Toteutetaan uudenlaiset opasteet yhdessä toimipisteessä ja seuraavina vuosina kirjasto omalla kustannuksellaan uudistaa opasteita muissa toimipisteissä.

Kirjaston henkilökunnan tehtäviin kuuluu toteuttaa suunnittelijoiden ideat ja olla mukana kehittämistyössä sekä vastata toiminnasta jatkossa. Kirjasto hankkii omalla kustannuksellaan tarvittavat kalusteet ja sisustustarvikkeet.

Tulokset

Hankkeen ansiosta kirjastolla on selkeä suunnitelma tilojen kehittämiseksi entistä asiakaslähtöisemmiksi, tilat ovat kuntalaisten kannalta aiempaa tehokkaammassa käytössä. Kirjaston palvelut ovat helpommin lähestyttävissä.

Aiemmat hankkeet: 

Kolmas ikä - Akilleen kantapääkö kirjastoille?

Iso luuta ja pikku-piika

Itä-Suomen kirjastojen arviointiverkoston käynnistäminen

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Karelia ammattikorkeakoulun sisustussuunnittelun opiskelijat laativat osana Julkisen tilan suunnittelu ja materiaalitietous -opintojaan viiteen kirjastoon tilojen uudistamissuunnitelmat vuonna 2012. Opintojaksoon kuului myös kirjastotoimenjohtajan luento kirjastojen toiminnasta ja visoista.

Vuosina 2013-2014 toteutettiin useita kohteita:
1. LIPERIN KIRJASTOAUTO
Liperin kirjastoauton sisustaa muokattiin erityisesti takaosasta: Epäkäytännöllisiä hyllyratkaisuja muokattiin ja täydennettiin siten, että lapset ylettyvät itse kirjoihin. Samalla takaosaan toteutettiin mukava verhoiltu istahtamispaikka vaikka lyhyitä satuhetkiä varten. Sisäpuolelle tehtiin myös muita viihtyisyyttä tukevia ratkaisuja mm. teippauksilla. Lisäksi parannettiin palvelutiskin toimivuutta järkeistämällä laitteiden sijaintia.
2. PÄÄKIRJASTON MUSIIKKIOSASTO
Pääkirjaston musiikkiosastolla muutettiin palvelutiskin sijaintia asiakasystävällisemmäksi. Lisäksi muokattiin ja selkeytettiin erityisesti osaston keskialuetta monimuotoiseksi näyttely- ja esiintymistilaksi. Samalla huomioitiin osastolla alkavien live-musiikkiesitysten tarpeet. Ratkaisut toteutettiin pienin muutoksin lähinnä muokkaamalla vanhoja kalusteita mm. toimivimmiksi ja helpommin liikuteltaviksi.
3. KONTIOLAHDEN KIRJASTO
Kontiolahden kirjaston varasto muutettiin satuhuoneeksi. Tilasta poistettiin liukuhyllyt ja tilalle hankittiin kevyitä kalusteita. Läheisen koulun kuvaamataidon ryhmä maalasi seinille satuhahmoja, lisäksi hankittiin tekstiilejä.
4. LEHMON KIRJASTO
Opiskelijoiden suunnitelmia hieman yhdisteltiin ja ahtaita tiloja kevennettiin vähentämällä aineistoa ja vaihtamalla kalusteita kevyempiin. Samalla lehtilukusalin paikka muuttui.
5. PYHÄSELÄN KIRJASTO
Hankkeessa mukana olleiden opiskelijoiden töistä valittiin Pyhäselän kirjaston suunnitelma kokonaisuutenaan toteutettavaksi ja suunnittelija käytti osallistavan suunnittelun menetelmiä ja samalla kirjaston koko konseptia päivitettiin. Kaiken kaikkiaan remonttiin käytettiin rahaa n. 35 000€. Remontti valmistui jouluksi 2014 ja sen jälkeen uusittuihin tiloihin on oma-aloitteisesti käynyt tutustumassa useita ryhmiä ja palaute niin heiltä kuin muilta asiakkailta on ollut pääsääntöisesti positiivista.

Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin pääkirjaston opasteiden uusiminen. Suunnittelu oli sikäli haastava, että kirjaston arkkitehtuuri asetti selkeät reunaehdot ja toisaalta asiakkaiden toive oli saada isompia ja selvemmin erottuvia opasteita.

Kolmas toimenpide oli suunnitella ja toteuttaa kirjastokäytön opastukseen sopiva malli aikuisille. Malli toteutettiin ja sitä pilotoitiin, mutta asiakkaiden houkutteleminen kierroksille on osoittautunut haastavaksi.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuonna 2015 on tarkoitus jatkaa uudistamisia ja vuorossa ovat Kontiolahden kirjaston asiakaspalvelutilat, lisäksi jatketaan Polvijärven kirjaston tilojen suunnittelua. Polvijärven remontointi tapahtuu alustavan suunnitelman mukaan 2016.

Aloituspäivämäärä : 
30/04/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 100
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€26 100
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€22 120
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 120

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
1kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
20henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
468henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€20 000

Hanke on kokonaisuudessaan hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn kuluerittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2012, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2012