Kirjasto kumppanina
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Kiteen kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Opintie 9
82500
Bibliotekets telefonnummer : 
040 105 1128
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@kitee.fi
ISIL-kod : 
FI-Kitee
FO-nummer : 
0168900-6
Ansvarsperson : 
Sinikka Panttila
Telefonnummer : 
040 105 1152
E-post : 
sinikka.panttila@kitee.fi
Projektets målsättning: 

Kirjasto kumppanina -hankkeen tavoitteena on vahvistaa Kiteen kirjaston yhteisöllistä roolia ja näkyvyyttä.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Tavoitteen toteutumista seurataan järjestettyjen tapahtumien ja osanottajien määrällä. Yhteistyökumppaneille suunnataan kysely, jossa arvioidaan kirjaston merkitystä kumppanin toiminnalle hankkeen aikana ja jälkeen.

Projektbeskrivning : 

Yleisten kirjastojen suunta 2016-2020 -asiakirjan mukaan kirjastotoiminnan yhtenä arvona on yhteisöllisyys, jota voidaan toteuttaa mm. tapahtumayhteistyöllä alueen toimijoiden kanssa, tarjoamalla kirjaston tiloja muiden toimijoiden tapahtuma- ja neuvontakäyttöön tai järjestämällä kirjaston opastuksia ja palvelua omien tilojen ulkopuolella. Kirjasto kumppanina -hankkeessa on tarkoitus verkostoitua ja hakeutua aktiivisesti vuorovaikutukseen erilaisten sidosryhmien kanssa. Kirjastoa toimintaympäristönä avataan erilaisille kumppaneille ja yhdessä pyritään löytämään tapoja toimia yhteistyössä molempia hyödyttävällä tavalla. On tärkeää, että erilaiset järjestöt, yhteisöt, vapaaehtoistahot ja kunnan muut toimijat saadaan näkemään kirjasto lisäresurssina omalle toiminnalleen. Hankkeessa vahvistetaan yhteisen tekemisen kautta myös kirjaston merkitystä kohtaamispaikkana. Järjestöt ja yhteisöt voivat esitellä toimintaansa ja tarjota asiantuntemustaan kirjastossa, jolla on tarjota tila ja yleisöä ja samalla saadaan näkyvyyttä myös kirjastolle. Tavoitteena on, että hankkeen päättyessä on luotu yhteistyöverkosto kirjaston ja muiden toimijoiden kesken. Syntyneen yhteistyömallin avulla toiminta voidaan vakiinnuttaa, ja hankkeen jälkeenkin kirjasto näyttäytyy paikkana, jossa järjestetään monipuolista toimintaa. Hanke lisää myös kirjastohenkilöstön kokemusta erilaisten yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja edistää kirjaston tilojen monipuolista käyttöä. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä, joka kartoittaa kirjaston mahdolliset yhteistyötahot, hän esittelee ja markkinoi kirjaston kumppaneille tarjoamia mahdollisuuksia ja suunnittelee ja organisoi tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä heidän kanssaan. Hanke toteutetaan 1.5.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana Hankkeen arvioidut henkilöstökulut 23000 euroa, palvelujen ostot 1000 euroa ja matkakulut 1000 euroa

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kirjasto kumppanina -hankkeessa verkostoiduttiin ja hakeuduttiin aktiivisesti vuorovaikutukseen erilaisten sidosryhmien kanssa. Kirjastoa toimintaympäristönä avattiin erilaisille kumppaneille ja yhdessä pyrittiin löytämään tapoja toimia yhteistyössä molempia hyödyttävällä tavalla. Tavoitteena oli, että erilaiset järjestöt, yhteisöt, vapaaehtoistahot ja kunnan muut toimijat saadaan näkemään kirjasto lisäresurssina omalle toiminnalleen. Hankkeessa vahvistettiin yhteisen tekemisen kautta myös kirjaston merkitystä kohtaamispaikkana. Järjestöt ja yhteisöt esittelivät toimintaansa ja tarjosivat asiantuntemustaan kirjastossa, jolla on tarjota tila ja yleisöä. Tavoitteena oli, että hankkeen päättyessä on luotu yhteistyöverkosto kirjaston ja muiden toimijoiden kesken. Syntyneen yhteistyömallin avulla toiminta voidaan vakiinnuttaa, ja hankkeen jälkeenkin kirjasto näyttäytyy paikkana, jossa järjestetään monipuolista toimintaa. Hanke lisäsi myös kirjastohenkilöstön kokemusta erilaisten yhteistyötahojen kanssa toimimisesta ja edisti kirjaston tilojen monipuolista käyttöä. Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen projektityöntekijä, joka kartoitti kirjaston mahdolliset yhteistyötahot, hän esitteli ja markkinoi kumppaneille kirjaston tarjoamia mahdollisuuksia ja suunnitteli ja organisoi tapahtumia ja tilaisuuksia yhdessä heidän kanssaan. Hanke toteutettiin 1.5.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana. Osa hankkeen aikana luoduista kontakteista jatkuu hankkeen jo päätyttyä.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kirjastossa järjestettiin 10 näyttelyä, yhteistyökumppaneina olivat mm. Keski-Karjalan luonto ry, Kitee-seura, Kesälahti-seura, Filatelistit, paikalliset keräilijät, ortodoksisrk., Keski-Karjalan kansalaisopisto. Näyttelyiden järjestämisen käytännöt ja vaiheet tulivat tutuksi yhdistyksien toimijoille, ja tämä helpottaa näyttelyiden organisointia jatkossakin.

Erilaisia tapahtumia järjestettiin yhdessä Keski-Karjalan musiikkiopiston, eläkeliiton ohjelmaryhmän, Keski-Karjalan luonto ry:n, Martat ry:n, Riverian, Kesälahden kulttuuriyhdistyksen, MLL:n, Martva ry:n, Kiteen seurakunnan ja lukuisten yksittäisten toimijoiden kanssa. Esimerkkeinä mainittakoon Eläkeliiton ohjelmaryhmän kanssa järjestetyt lausuntatuokiot, kirjoittajayhdistys Martvan kanssa järjestetyt kirjailijavierailut (Mikko Porvali, Hannu Niklander), Jean Ramsayn vierailu yhdessä Kesälahden kulttuuriyhdistyksen kanssa, Taitobussin säännölliset käynnit, Riverian koulutusesittelyt, Keski-Karjalan musiikkiopiston esitykset, Marttojen nuukuusaskartelu ja Keski-Karjalan luonnon esitys loukkaantuneen linnun hoidosta.

Kirjastossa oli viikoittain tapahtumia, joihin tuli osaan runsaastikin osallistujia. Kirjastolle tuli näkyvyyttä ja kuntalaisten mielikuvaa kirjastosta saatiin laajennettua.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Eläkeliiton ohjelmaryhmä kokoontuu kirjastossa joka toinen viikko ja järjestää muutaman kerran vuodessa runoesityksiä kirjastossa.  Taitobussi käy jatkossakin säännöllisesti kirjastolla.Yhteistyötä jatketaan Keski-Karjalan luonto ry:n, Kitee-Seuran, Kesälahti-Seuran, Kesälahden kulttuuriyhdistyksen ja  paikallisen kirjoittajayhdistys Martvan kanssa. Hankkeen kuluessa huomattiin, että kirjaston pitää itse ylläpitää aktiivisesti suhteita eri toimijoihin, jotta kirjaston yhteistyökumppaneille tarjoamat mahdollisuudet muistetaan.

Projektet börjar : 
01/05/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€25 000
Egen finansiering: 
€2 700
Budget sammanlagt: 
€27 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€12 234
Egen finansiering: 
€1 199
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Antalet evenemang: 
53kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
1 013henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€11 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017