Kirjasto on kunnan sydän
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Valtimon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Sepänkatu 6
75700
Kirjaston puhelin : 
04010 41131
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@valtimo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Valti
Y-tunnus : 
0207709-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Jarkko Nevalainen
Puhelin : 
04010 41131
Sähköposti : 
jarkko.nevalainen@valtimo.fi
Hankkeen tavoite: 

Valtimon kirjasto muuntuu kunnan matalankynnyksen palvelukeskukseksi ja olohuoneeksi, Kylätaloksi.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hankkeen onnistumista voidaan arvioida erityisesti uusien toimintatapojen ja palveluiden laadulla sekä uusien tapojen ja palveluiden käyttäjämäärillä.

Kuvaus : 

TAUSTAA JA KUVAUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uudistuksen (sote) on tarkoitus tulla valtakunnallisesti voimaan 1.1.2019. Pohjois-Karjala toimii maakuntana sote-ratkaisussa edelläkävijänä ja maakunnan oma Siun sote aloittaa toimintansa jo vuoden 2017 alussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten hyvinvointi- ja terveyseroja, parantaa palvelujen yhdenvertaisuutta, saatavuutta ja vaikuttavuutta sekä hillitä kustannusten kasvua.

Palvelurakenteen uudistuksen myötä ennaltaehkäisy ja väestön hyvinvoinnista huolehtiminen on sekä Siun soten että kuntien vastuulla. Kuntien perustehtävänä korostuu hyvinvoinnin edistäminen. Valtimon kunnassa uudistetaan hallintomallia niin, että kunnanhallituksen alaisuuteen perustetaan Hyvinvoinnin- ja osallisuuden neuvottelukunta. Valtimon kirjastosta käsin koordinoidaan kunnan vapaa-ajan palveluita, jotka hankitaan pääosin ostopalveluina järjestöiltä.

Valtimo on laajakaistakunta, digitaalisuuden merkitys kuntalaisille kasvaa hyvinvoinnin ja osallisuuden edistämisessä. Kirjaston tulee kehittää omia valmiuksiaan, jotta se voi palvella kuntalaisia laadukkaasti myös tulevaisuudessa. Uudistuksen myötä Valtimon kirjaston roolina olisi toimia erityisesti aikuisväestön matalankynnyksen palvelukeskuksena ja olohuoneena heidän asioiden hoitamisessaan ja aktivoimisessaan. Valtimon kirjasto muuntuisi eräänlaiseksi Kylätaloksi, joka toimisi perinteisten kirjaston palvelujen tarjoamisen lisäksi kevennyttynä versiona yhteispalvelupisteestä, josta saisi tietoa ja opastusta mm. erilaisista sähköisistä palveluista. Kylätalo toimisi myös erilaisten sosiaalisten kontaktien tarjoajana ja ylläpitäjänä. Kirjaston ulkopuolisina toimijoina mukaan tulisivat erilaiset julkisoikeudelliset toimijat (mm. seurakunnat, Kela, TE-toimisto) ja paikalliset toimijat (mm. yhdistykset, järjestöt, apteekki).

HANKKEEN TAVOITTEET

Hankkeen kohderyhmänä on erityisesti kunnan aikuisväestö. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kartoitetaan millaisia uusia toimintatapoja ja palveluita kunnan asukkaat kirjastolta kaipaavat. Kartoitettavaksi tulevat myös yhteistyökumppanit ja heidän mahdollisuutensa ja panoksensa palveluiden tarjoamisessa. Hankkeen toisessa vaiheessa suunnitellut palvelut pyritään ottamaan käyttöön sekä löytämään toimiva ja kestävä ratkaisu, jonka avulla Valtimon kirjastosta saadaan kunnan palveleva olohuone ja palvelujen tarjoamista voidaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä. Parhaimmillaan hankkeella voidaan luoda pieneen kuntaan saumaton yhteistyömalli kirjaston, kunnan muiden palveluiden ja Siun soten välille. Onnistuessaan hanketta voidaan hyödyntää muissakin vastaavanlaisissa pienten kuntien kirjastoissa.

TOTEUTUS

Kaikkiaan hanke kestää reilun vuoden. Kirjaston omat henkilöstöresurssit ovat liian pienet hankkeen kartoitus- ja kehittämistyöhön. Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä puoleksi vuodeksi. Palkattavalla työntekijällä tulisi olla näkemystä kirjastotyöstä, kokemusta projektityöstä ja paikallistuntemusta. Aluksi projektityöntekijä kartoittaa millaisia palveluita kunnan aikuisväestö kirjastolta kaipaa ja tarvitsee. Hän jalkautuu ihmisten pariin ja pyrkii tavoittamaan tehokkaasti myös sellaiset kuntalaiset, jotka eivät yleensä käytä kirjaston palveluita. Projektityöntekijä selvittää yhteistyömahdollisuuksia julkisoikeudellisten toimijoiden kanssa ja ottaa yhteyttä myös paikallisiin kolmannen sektorin toimijoihin yhteistyömahdollisuuksien selvittämiseksi.

Hankkeen toisessa vaiheessa palveluita otetaan käyttöön. Aluksi toimintaa koordinoi projektityöntekijä. Valtimon kirjasto järjestää palveluita omien resurssiensa mukaan. Tämän lisäksi toiminnassa ja palveluiden järjestämisessä hyödynnetään eri yhteistyökumppaneiden toimintaa ja osaamista. Palveluista järjestetään tietoiskuja ja erilaisia teematapahtumia sekä koulutusta ja kirjastossa jaetaan erilaista aineistoa. Myös henkilökuntaa koulutetaan uusien palveluiden omaksumiseksi. Toimintatapoja testaamalla pyritään löytämään kestävä ratkaisu, jonka avulla toimintaa voidaan jatkaa myös hankkeen päätyttyä.  

HANKKEEN ONNISTUMINEN JA HANKKEESEEN LIITTYVÄT RISKIT

Hankkeen onnistumista voidaan arvioida erityisesti uusien toimintatapojen ja palveluiden laadulla sekä uusien tapojen ja palveluiden käyttäjämäärillä. Hankkeen onnistumisesta kertoo myös yhteistyökumppaneiden sitoutuminen hankkeeseen. Suurin riski hankkeessa on, että uutta toimintatapaa ei saada jatkettua hankkeen päättymisen jälkeen. Projektityöntekijällä on hankkeessa iso rooli. Riskinä voidaan myös pitää sopivan projektityöntekijän rekrytointia.

HANKKEEN AIKATAULU

04-05/2017: Projektityöntekijän rekrytointi ja perehdyttäminen projektiin. Projektityöntekijä suunnittelee kartoittamisvaihetta ja tarvittaessa tarkentaa suunnitelmaa ja aika-taulua.

06-09/2017: Hankkeen kartoitusvaihe. Kehitetään uudenlaisia toimintamuotoja sekä palveluja.

10–12/2017:Järjestetään tapahtumia, koulutuksia, tietoiskuja, markkinoidaan. Koulutetaan henkilökuntaa.

01/2018 alkaen: Toiminta jatkuu yhteistyössä eri yhteistyökumppaneiden kanssa.

KUSTANNUKSET

 Henkilöstökulut: projektityöntekijän palkka työnantajakuluineen 16 800 €

Tapahtumien järjestämiseen liittyvät kulut: Tiedotus, markkinointi, postituskulut, palkkiot ym.: 6500 €

Tarjoilut eri tapahtumiin: 500 €

Matkakulut: 1000 €

Kulut yhteensä: 24 800 €

Hankeavustuksen osuus: 18 600 € (75 %)

Oma rahoitusosuus: 6200 € (25 %)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjasto on kunnan sydän –hankkeen ajatuksena ja tavoitteena oli, että Valtimon kirjasto toimisi erityisesti aikuisväestön matalankynnyksen palvelukeskuksena ja olohuoneena heidän asioiden hoitamisessaan ja aktivoimisessaan. Valtimon kirjastosta tulisi eräänlainen Kylätalo, joka toimisi perinteisten kirjaston palvelujen tarjoamisen lisäksi kevennyttynä versiona yhteispalvelupisteestä, josta saisi tietoa ja opastusta mm. erilaisista sähköisistä palveluista. Kylätalo toimisi myös erilaisten sosiaalisten kontaktien tarjoajana ja ylläpitäjänä; kunnan palvelevana olohuoneena.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke pääsi kunnolla vauhtiin syksyllä 2017, jolloin yhteistyössä paikallislehti Ylä-Karjalan kanssa kokeiltiin palvelua, jossa lehden toimittaja kerran viikossa päivysti kirjastolla. Tarkoituksena oli madaltaa asukkaitten kynnystä ottaa yhteyttä toimittajiin ja tarjota juttuaiheita. Kokeilu kesti n. 3 kuukautta ja lopputulema oli, että tuon tyyppiselle palvelulle ei ainakaan tuossa vaiheessa ollut kysyntää. Marraskuussa 2017 kokeiluna oli myös elävän musiikin tarjoaminen kirjastossa. Kirjastossa järjestettiin kantrirockyhtye Huojuvan ladon konsertti, johon oli yleisöllä vapaa pääsy. Konsertti kiinnosti asukkaita, sillä arki-iltana yhtyettä tuli katsomaan noin 50 kuulijaa. Seuraava uudenlaisen toiminnan kokeilu toteutettiin toukokuussa 2018, jolloin kirjastolla järjestettiin Terveyspäivä. Tapahtumaan kutsuttiin puhujiksi ja erilaisten palveluiden esittelijöiksi apteekkialan, kuulonhuollon ja fysioterapian ammattilaisia. Tämä tapahtuma kiinnosti jonkin verran varsinkin varttuneempia kuntalaisia, mutta mitään suurta yleisöryntäystä tämä tapahtuma ei saanut aikaan markkinoinnista huolimatta.

 

Kuntalaiskyselyjä järjestettiin hankkeen aikana useita. Kirjasto osallistui vuonna 2017 Valtimon Marrasmessuille, jossa esiteltiin kirjaston toimintaa ja kyseltiin messuvierailta mitä mieltä he ovat omasta kirjastostaan, mikä on hyvin ja mitä uutta kirjasto voisi heille tarjota. Kysely uusittiin vuoden 2018 kesällä. Näiden kahden kyselyn lisäksi syksyllä 2018 hankkeen puitteissa toteutettiin verkkokysely (toteuttajana Redocap Oy), jossa kysyttiin kuntalaisilta kirjaston kehittämiseen liittyvien kysymysten lisäksi laajemmin kuntalaisten näkemyksiä kunnan viestinnästä ja markkinoinnista. Tausta-ajatuksena kyselyn toteuttamisessa oli kirjaston rooli ” kunnan sydämenä”. Hankkeen aikana on kunnassa jalostunut ajatus siitä, että kirjasto voisi jatkossa olla moniammatillinen paikka, josta saisi kaikenlaista tietoa mm. yleistä opastusta, virallisia asiakirjoja, tietoa kunnan tapahtumista ja toiminnasta ylipäänsä. Tämä kuitenkin jää myöhemmin ratkaistavaksi asiaksi.

 

Kyselyjen tuloksissa korostui tarve pitää kiinni kirjaston perustoiminnasta. Vastauksissa korostui myös tarve viihtyisään oleskeluun. Kahvittelun mahdollistaminen tuli useassa vastauksessa esille. Lisäksi hyvin selkeästi tuli esille tarve aukioloaikojen pidentämiselle. Hankkeen myötä saatiin vahvistusta jo aiemmin esille olleelle omatoimikirjaston avaamiselle ja lokakuussa 2018 Valtimon kirjastossa otettiinkin käyttöön omatoimiajat. Kirjastoon pääsee omatoimiajalla vuoden jokaisena päivänä klo 7 aamulla ja illalla klo 21 saakka.

 

Hankkeen yhtenä selkeänä tavoitteena ollut ajatus yhteispalvelupisteestä ei saanut kannatusta asiakaskyselyissä ja ajankohta kyseisen palvelun aloittamiselle ei muutenkaan hankkeen aikana ollut otollinen. Mahdollinen maakuntauudistus vaikuttaa myös yhteispalvelupisteisiin ja siihen kuinka niitä jatkossa toteutetaan. On olemassa hyvin selvä näkemys siitä, että maakunnat jatkossa järjesäisivät palvelupisteet yhteistyössä kuntien kanssa, mutta mitään konkreettista tietoa asiasta ei ole tällä hetkellä saatavilla. Yksi ongelmakohta palvelun aloittamiselle Valtimon kirjastossa oli sopivan tilan puuttuminen.Yhteispalvelupisteissä käsitellään aina ihmisten henkilökohtaisia asioita, joten tilan täytyy olla sopivan rauhallinen ja suojaisa. Lisäksi palvelupisteen hoito olisi käytännössä vaatinut lisähenkilökunnan palkkaamista ja kouluttamista.Tällä hetkellä kirjaston henkilökunnan määrä on kuitenkin laskeva mm. eläköitymisen takia. Tarve henkilökunnan rekrytoimiselle on selkeästi olemassa, mutta tähän vaikuttaa menossa oleva kuntaselvitys yhdessä Nurmeksen kaupungin kanssa. Mahdollinen kuntaliitos muuttaisi tilannetta monella tavalla. Jatkossa Valtimon kirjastosta tulisi Nurmeksen kaupungin sivukirjasto.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen taustalla on koko sen keston ajan vaikuttanut kirjastorakennuksen saneeraustarve. Talon saneerausta suunniteltiin vuoden 2017 ja 2018 aikana ja lopulta todettiin korjauskustannusten nousevan niin korkeiksi, että käyttöön oli otettava muita vaihtoehtoja. Parhaaksi vaihtoehdoksi nousi ajatus kirjaston siirtämisestä Kuntalaisten talon ( kunnantalo) yhteyteen ja tätä on myös lähdetty suunnittelemaan. Sopivien tilojen remontointi kirjastoksi voisi alkaa syksyllä 2019 ja muutto uusiin tiloihin olisi edessä vuoden 2020 aikana. Jatkossa kirjasto toimisi fyysisestikin kunnan sydämessä ja kuten jo aiemmin on mainittu, ajatuksena on, että kirjasto voisi jatkossa olla moniammatillinen paikka, josta saa kaikenlaista opastusta ja tietoa kunnan tapahtumista ja toiminnasta. Kuntalaisten taloon on suunniteltu myös kahvipaikan perustamista, joten jatkossa kuntalaisten yhteinen olohuone voisi löytyä kunnantalolta, johon kaikki kunnan peruspalvelut perusopetusta lukuun ottamatta olisivat keskittyneet.

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
65henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi