Kirjasto kylässä
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Kunnan kokoelmat/ kuvaaja Mirva Vilonen
Myrskylän kirjasto
Kirjaston osoite : 
Virastotie 5
07600
Kirjaston puhelin : 
040 181 2020
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@myrskyla.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Myrsy
Y-tunnus : 
0203282-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400320787
Sähköposti : 
jan.nystrom@myrskyla.fi
Hankkeen tavoite: 

Tässä hankkeessa haluaisimme kokeilla tapoja, joilla kuntalaiset voitaisiin saada tuntemaan aikaisempaa enemmän osallisuutta ja omistajuutta omaan kirjastoonsa. Tarkoituksena on saada kuntalaiset osallistumaan kirjastonsa kehittämiseen omista tarpeistaan lähtien.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Työpajat, osallistuva toiminta, lukeminen

Kuvaus : 

Taustaa

Pukkilan ja Myrskylän kirjastot ovat pieniä yhden henkilötuovuoden työllistäviä kirjastoja. Lainaus ja kävijämäärät ovat pitkään olleet valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella. Kirjastoissamme on useimmiten liiankin hiljaista. Kokoelman ylläpitämisen ja lainaamisen pohjalle muodostunut toimintamalli ei enää riitä täyttämään kirjastolain tavoitteita muuttuvassa maailmassa ja kirjasto onkin jäänyt sivuun useimpien kuntalaisten elämästä. Lähinnä hankerahoituksen turvin kirjastot ovat kyenneet järjestämään tapahtumia ja laajentamaan palvelutarjontaansa. Pysyvien uusien toimintamuotojen löytyminen on kuitenkin haasteellista resurssien vähäisyyden takia.

Kunnista käydään paljon töissä ja asioimassa lähistön suuremmilla paikkakunnilla, jolloin käydään usein myös samalla niiden kirjastoissa. Lapsille ja ikäihmisille tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista. Kuntien koulut ovat myös kunnankirjastojen palveluista riippuvaisia. Kaupungissa sijaitseva kirjasto ei voi myöskään korvata oman kirkonkylän kirjastoa kuntalaisten vuorovaikutuksen ja oman identiteetin muodostamisen paikkana. Molemmissa kunnissa on kuitenkin vilkasta yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa ja oma kirjasto koetaan tärkeäksi. Kehittämällä yhteistyötä vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa kirjaston palveluiden piirin voisi löytyä uusia käyttäjiä ja kirjaston asema paikallisena hyvinvointitekijänä vahvistuisi. Samalla täytyy aktivoida kirjaston roolia toimijana ratkaisujen löytämisessä paikallisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi korkea työttömyys ja sen seuraukset.

Kuntalaisten tarpeita vastaavat tilat ja niiden palvelut ovat tärkeitä kirjaston käytön kannalta. Myrskylässä on 2014 - 2015 toiminut sivistysosaston tilatarpeita pohtiva toimikunta. Nykyisissä tiloissa kirjaston toiminnan kehittäminen on hyvin haasteellista; tilat ovat ahtaat ja niissä ei toteudu esteettömyys. Kirjaston tilat eivät Myrskylässä juurikaan houkuttele viihtymiseen tai vuorovaikuttamiseen. Kunnan ainoassa koulussa ei ole kirjastoa, joten kirjastotarpeiden tulee olla esillä myös koulun peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelussa.

Pukkilassa on 2015 - 2016 käynnissä yhteistyössä Porvoon maakuntakirjaston kanssa ”Hyvät palvelut toimivissa kirjastotiloissa: palveluprosessien uudistaminen Pukkilassa ja Porvoossa” -hanke, jossa mm. palvelumuotoilun keinoin pyritään luomaan kirjastolle uusi tilallisten palveluiden konsepti. Tavoitteena Pukkilassa on kirjaston siirtäminen kunnan muiden hyvinvointipalveluiden yhteyteen Hyvinvointikeskus Onniin.

Nyt on aika ottaa kuntalaiset toden teolla mukaan keskustelemaan siitä, millaisia heidän kirjastojensa pitäisi olla niin tiloiltaan kuin toimintatavoiltaan. Kehittämisen ei myöskään tarvitse jäädä keskustelun asteelle, jos hyviä ideoita ja niiden toteuttajia löytyy. Kirjastoa voidaan saman tien ryhtyä ”tuunaamaan” viihtyisämmäksi.

Hankkeen tavoite

Tässä hankkeessa haluaisimme kokeilla tapoja, joilla kuntalaiset voitaisiin saada tuntemaan aikaisempaa enemmän osallisuutta ja omistajuutta omaan kirjastoonsa. Tarkoituksena on saada kuntalaiset osallistumaan kirjastonsa kehittämiseen omista tarpeistaan lähtien. Tavoitteena on, että kuntalaiset osallistuvat kirjaston toimintaan, ei vain asiakkaina, vaan aktiivisina toimijoina jotka kirjaston kautta voivat toteuttaa yhteistä hyvää edistäviä ideoitaan yhteistyössä muiden kuntalaisten ja kirjaston koulutetun henkilökunnan kanssa. Kuntalaiset sitoutuvat kirjaston toimintaan ja edistävät vertaisryhmissään kirjaston käyttöä.

Samalla kokeillaan uusia tapoja uudistaa kirjaston palveluita yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Luomalla kumppanuuksia pyritään pitämään kirjasto vilkkaana ja tapahtumatäyteisenä kuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Pukkilan kirjastolla on kokemuksia mm. kirjasto-nuokun ja Pelipäivän järjestämisestä yhdessä nuorisopalvelujen kanssa. Kotipalvelun kehittämisessä on tehty yhteistyötä kunnan senioripalvelujen ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Pukkilan kirjastossa toimiva kaikille avoin kirjallisuuspiiri on järjestetty yhteistyössä Pukkilan kulttuuriyhdistyksen kanssa. Kirjaston pelikerho järjestetään yhteistyössä Ampun 4h:n kanssa ja kirjaston käsityöpiiri pyörii vapaaehtoisvoimin. Myrskylässä MyMo ry. on ollut mm. järjestämässä nuortenkirjailijan vierailua kirjaston kanssa. Molemmat kirjastot ovat tehneet yhteistyötä koulun kanssa lukudiplomin myötä. Tällaisia tapoja toimia löytyy varmasti lisää molemmissa kunnissa. Erityisenä haasteena olisi saada myös nuoret löytämään kirjastosta muutakin mielenkiintoista kuin selainpelit.

 Yhdistyksille tarjotaan tilaisuus myös tulla kirjastoon esittelemään omaa yleishyödyllistä toimintaansa. Vierailuja voidaan täydentää kirjaston kokoamilla aiheeseen sopivilla aineistonäyttelyillä. Kirjaston aineistot pyritään yhdistämään myös muuhun järjestettävään toimintaan. Näin luodaan siltoja kirjaston aineistojen ja yhteisöllisen tekemisen välillä

Hankkeessa painotetaan hyvää kommunikaatiota, uskottavuutta ja toiminnan ennustettavuutta. Pienissä kirjastoissa voi olla ongelmana heikko tiedottaminen palveluista, palveluiden jatkuvuus saattaa olla myös heikkoa resurssien ja ajan puutteen takia. Tämä syö kirjaston uskottavuutta. Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään panostamaan ennemmin laatuun kuin määrään ja luomaan toimintoja, joilla on edellytys jatkua pitkään. Panostetaan siis kirjaston kykyyn täyttää antamansa palvelulupaus.

 Menetelmät

 -Alueen muiden kirjastojen kanssa käynnistetään vuoropuhelua verkostomaisemman työskentelytavan löytämiseksi pienten kirjastojen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

- Molemmissa kunnissa käynnistettävät asiakasraadit joissa yritetään saada myös ei-käyttäjien ääni kuuluviin.

- Työpajat ja osallistuva budjetointi: Aiheina muun muassa kirjastojen tilat ja palvelut eri ikäisille ja kunnan eri kieliryhmille, kirjaston ja koulun yhteistyö, kirjastopalveluiden rooli pienessä kunnassa. Määrärahoja varataan kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen pienessä mittakaavassa.

-Yhdistys (esim harrastus tai vapaaehtoistyö) esillä kirjastoissa ja siihen liittyvä elämyksellinen aineistonäyttely.

- Kirjaston vapaaehtoiset: kirjastokaverit senioreille, koululaiset lukevat senioreille , läksyapu kirjastossa, kiertävä satutäti tai -setä vuoro, Kirjavinkkaajat kuntalaisista, Toimintaa järjestetään yhdessä koulun ja varhaiskasvatuksen, senioripalvelujen ja järjestöjen kanssa.

- Paikalliset yhdistykset ja muut yhteistyötahot järjestävät molemmissa kunnissa, yhdessä kirjastojen kanssa, kirjaston tavoitteiden mukaista,  maksutonta tai omakustannushintaista toimintaa ja tilaisuuksia. Kirjasto tarjoaa tilat ja tiedottaa ohjelmasta, muista kustannuksista sovitaan. Tällaisia voisivat olla esim. kirjallisuuskerhot eri käisille, yhteinen matka esim. kirjamessuille, luovan kirjoittamisen kurssit, sarjakuvakerho, käsityökerhot, valokuvaus ja kuvankäsittelykerho, sukututkimukseen ja paikallishistoriaan liittyvät tapahtumat ja kurssit, ohjelmointikerho, henkilökohtaiseen terveydenhoitoon, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvä opastus sekä työnhakutaitoja ja yrittäjyyttä tukevat toiminnot.

- Kirjaston profiilia nostavat mielenkiintoiset tapahtumat joiden suunnitteluun ja toteutukseen otetaan kuntalaisia mukaan, esim. dekkaripiknik Pukkilassa ja maailman pienimmät kirjamessut Myrskylässä.

 Toimenpiteet

Pukkilan kirjastosihteeri/ Myrskylän kirjastonhoitaja siirtyy osa-aikaisesti hoitamaan KIVA -henkilön (kirjaston verkosto-aktivoija) tehtäviä tai vaihtoehtoisesti tehtävään palkataan ulkopuolinen henkilö.

KIVA-Henkilö:

- suunnittelee ja toteuttaa asiakasraadit ja työpajat mahdollisesti yhteistyössä jonkin oppilaitoksen tai muun osallistavien työtapojen asiantuntijatahon kanssa .

- koordinoi kirjaston yhteistyötä muiden julkisen sektorin toimijoiden ja kansalaisjärjestön sekä alueen muiden kirjastojen kanssa, avustaa  palveluiden ja tapahtumien sekä kirjastoon liittyvän vapaaehtoistyön järjestämisessä.

- tiedottaa kirjaston tapahtumista ja palveluista ja luo tiedottamiselle ja ennakkosuunnittelulle työtapoja, joita on mahdollista toteuttaa myös minimihenkilöstöllä.

 Aikataulu

Kevät-kesä 2016 – KIVA-henkilö ryhtyy muodostamaan yhteyksiä paikallisiin järjestöihin ja muihin toimijoihin ja tekee sopimukset yhteistyössä toteutettavasta toiminnasta. Laaditaan kirjaston tapahtumakalenteri syksylle 2016. Aloitetaan asiakasraatien ja työpajojen suunnittelu, osallistujien rekrytointi ja tiedottaminen. Kirjasto osallistuu kunnan vapaaehtoisille tarkoitetun koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen.

Syksy 2016 - Kevät 2017. Asiakasraatien ja työpajojen toiminta käynnistyy. Yhteistyönä toteutettava toiminta käynnistyy.

Syksy 2017. Toiminta jatkuu. Toiminnan loppuyhteenveto kaikkien osallistuneiden tahojen kesken ja jatkosuunitelmien tekeminen. Asiakasraatien ja työpajojen tulokset otetaan huomioon kirjastojen seuraavan vuoden talousarvion laadinnassa

 Kustannukset

Haettu avustus:

Kirjastonhoitaja toimii noin 12 kuukauden ajan yhden päivän viikossa KIVA-henkilönä. Päivittäisten tehtävien hoitoon palkataan ulkopuolista työvoimaa 7599

Kirjaston osuus yhteistyössä järjestöjen kanssa järjestettävistä tapahtumista, mm ohjaajen korvaukset, materiaalikustannukset, matkakustannukset 3900 €

Kirjailijavierailut ja tapahtumien esiintyjät 1200 €

Asiakasraatien ja työpajojen kustannukset 600 €

Tiedottaminen, lehti-ilmoitus ja koteihin jaettava kirjastojen tapahtumakalenteri 630 €

13929 €

 

Omarahoitusosuus:

Kirjastojen oman työvoiman käyttö n 5h viikossa 12 kuukauden ajan  4612 €

Matkakulut Myrskylä-Pukkila 12 kk noin kerran viikossa 682

Kirjastojen kalustus ja ehostus 2500 €

7794 €

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Pukkilan kunnankirjasto, Myrskylän Martat, Myrskylän myrsky, Myrskylän yrittäjät ry., Myrskylän suomalainen nuorisoseura, Mörskom Svenska ungdomsförening rf., Pukkilan kulttuuriyhdistys, Pukkilan nuorisoseura ry., Ampun 4H-yhdistys
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Pukkilan kunnankirjasto: Jan Nyström, 0400320787, jan.nystrom@pukkila.fi

Ampun 4H-yhdistys: Hanna Simola, 0400 418 761, ampu@4h.fi

Myrskylän Martat: Sirkka Anttila, 040 582 0713, s.anttila@pp.inet.fi

Myrskylän myrsky: Juha Högström, 0400 718 247, juha.hogstrom@pp.inet.fi

Myrskylän suomalainen nuorisoseura ry: Jukka Panu, 0400 780 256, jukka.panu@sulo.fi

Myrskylän yrittäjät ry: Hannu Salminen, hannu.salminen@talla.fi

 Mörskom Svenska Ungdomsförening rf: Camilla Söderström, 040 584 8669, cmellqvist@yahoo.com

Pukkilan kulttuuriyhdistys: Markus Kalliokivi, 041 310 0981, mkkalliokivi@windowslive.com

Pukkilan nuorisoseura ry: Virpi Grönlund, 044 0971427

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Taustaa

Pukkilan ja Myrskylän kirjastot ovat pieniä yhden henkilötyovuoden työllistäviä kirjastoja. Lainaus ja kävijämäärät ovat pitkään olleet valtakunnallisten keskiarvojen alapuolella. Kirjastoissamme on useimmiten liiankin hiljaista. Kokoelman ylläpitämisen ja lainaamisen pohjalle muodostunut toimintamalli ei enää riitä täyttämään kirjastolain tavoitteita muuttuvassa maailmassa ja kirjasto onkin jäänyt sivuun useimpien kuntalaisten elämästä. Lähinnä hankerahoituksen turvin kirjastot ovat kyenneet järjestämään tapahtumia ja laajentamaan palvelutarjontaansa. Pysyvien uusien toimintamuotojen löytyminen on kuitenkin haasteellista resurssien vähäisyyden takia.

Kunnista käydään paljon töissä ja asioimassa lähistön suuremmilla paikkakunnilla, jolloin käydään usein myös samalla niiden kirjastoissa. Lapsille ja ikäihmisille tämä ei kuitenkaan usein ole mahdollista. Kuntien koulut ovat myös kunnankirjastojen palveluista riippuvaisia. Kaupungissa sijaitseva kirjasto ei voi myöskään korvata oman kirkonkylän kirjastoa kuntalaisten vuorovaikutuksen ja oman identiteetin muodostamisen paikkana. Molemmissa kunnissa on kuitenkin vilkasta yhdistys- ja vapaaehtoistoimintaa ja oma kirjasto koetaan tärkeäksi. Kehittämällä yhteistyötä vahvojen paikallisten toimijoiden kanssa kirjaston palveluiden piirin voisi löytyä uusia käyttäjiä ja kirjaston asema paikallisena hyvinvointitekijänä vahvistuisi. Samalla täytyy aktivoida kirjaston roolia toimijana ratkaisujen löytämisessä paikallisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi korkea työttömyys ja sen seuraukset.

Kuntalaisten tarpeita vastaavat tilat ja niiden palvelut ovat tärkeitä kirjaston käytön kannalta. Myrskylässä on 2014 - 2015 toiminut sivistysosaston tilatarpeita pohtiva toimikunta. Nykyisissä tiloissa kirjaston toiminnan kehittäminen on hyvin haasteellista; tilat ovat ahtaat ja niissä ei toteudu esteettömyys. Kirjaston tilat eivät Myrskylässä juurikaan houkuttele viihtymiseen tai vuorovaikuttamiseen. Kunnan ainoassa koulussa ei ole kirjastoa, joten kirjastotarpeiden tulee olla esillä myös koulun peruskorjauksen ja mahdollisen laajennuksen suunnittelussa.

Pukkilassa on 2015 - 2016 käynnissä yhteistyössä Porvoon maakuntakirjaston kanssa ”Hyvät palvelut toimivissa kirjastotiloissa: palveluprosessien uudistaminen Pukkilassa ja Porvoossa” -hanke, jossa mm. palvelumuotoilun keinoin pyritään luomaan kirjastolle uusi tilallisten palveluiden konsepti. Tavoitteena Pukkilassa on kirjaston siirtäminen kunnan muiden hyvinvointipalveluiden yhteyteen Hyvinvointikeskus Onniin.

Nyt on aika ottaa kuntalaiset toden teolla mukaan keskustelemaan siitä, millaisia heidän kirjastojensa pitäisi olla niin tiloiltaan kuin toimintatavoiltaan. Kehittämisen ei myöskään tarvitse jäädä keskustelun asteelle, jos hyviä ideoita ja niiden toteuttajia löytyy. Kirjastoa voidaan saman tien ryhtyä ”tuunaamaan” viihtyisämmäksi.

Hankkeen tavoite

Tässä hankkeessa haluaisimme kokeilla tapoja, joilla kuntalaiset voitaisiin saada tuntemaan aikaisempaa enemmän osallisuutta ja omistajuutta omaan kirjastoonsa. Tarkoituksena on saada kuntalaiset osallistumaan kirjastonsa kehittämiseen omista tarpeistaan lähtien. Tavoitteena on, että kuntalaiset osallistuvat kirjaston toimintaan, ei vain asiakkaina, vaan aktiivisina toimijoina jotka kirjaston kautta voivat toteuttaa yhteistä hyvää edistäviä ideoitaan yhteistyössä muiden kuntalaisten ja kirjaston koulutetun henkilökunnan kanssa. Kuntalaiset sitoutuvat kirjaston toimintaan ja edistävät vertaisryhmissään kirjaston käyttöä.

Samalla kokeillaan uusia tapoja uudistaa kirjaston palveluita yhteistyössä kansalaisjärjestöjen ja muiden julkisen sektorin toimijoiden kanssa. Luomalla kumppanuuksia pyritään pitämään kirjasto vilkkaana ja tapahtumatäyteisenä kuntalaisten yhteisenä olohuoneena. Pukkilan kirjastolla on kokemuksia mm. kirjasto-nuokun ja Pelipäivän järjestämisestä yhdessä nuorisopalvelujen kanssa. Kotipalvelun kehittämisessä on tehty yhteistyötä kunnan senioripalvelujen ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymän kanssa. Pukkilan kirjastossa toimiva kaikille avoin kirjallisuuspiiri on järjestetty yhteistyössä Pukkilan kulttuuriyhdistyksen kanssa. Kirjaston pelikerho järjestetään yhteistyössä Ampun 4h:n kanssa ja kirjaston käsityöpiiri pyörii vapaaehtoisvoimin. Myrskylässä MyMo ry. on ollut mm. järjestämässä nuortenkirjailijan vierailua kirjaston kanssa. Molemmat kirjastot ovat tehneet yhteistyötä koulun kanssa lukudiplomin myötä. Tällaisia tapoja toimia löytyy varmasti lisää molemmissa kunnissa. Erityisenä haasteena olisi saada myös nuoret löytämään kirjastosta muutakin mielenkiintoista kuin selainpelit.

 Yhdistyksille tarjotaan tilaisuus myös tulla kirjastoon esittelemään omaa yleishyödyllistä toimintaansa. Vierailuja voidaan täydentää kirjaston kokoamilla aiheeseen sopivilla aineistonäyttelyillä. Kirjaston aineistot pyritään yhdistämään myös muuhun järjestettävään toimintaan. Näin luodaan siltoja kirjaston aineistojen ja yhteisöllisen tekemisen välillä

Hankkeessa painotetaan hyvää kommunikaatiota, uskottavuutta ja toiminnan ennustettavuutta. Pienissä kirjastoissa voi olla ongelmana heikko tiedottaminen palveluista, palveluiden jatkuvuus saattaa olla myös heikkoa resurssien ja ajan puutteen takia. Tämä syö kirjaston uskottavuutta. Yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään panostamaan ennemmin laatuun kuin määrään ja luomaan toimintoja, joilla on edellytys jatkua pitkään. Panostetaan siis kirjaston kykyyn täyttää antamansa palvelulupaus.

 Menetelmät

 -Alueen muiden kirjastojen kanssa käynnistetään vuoropuhelua verkostomaisemman työskentelytavan löytämiseksi pienten kirjastojen laadukkaiden palvelujen turvaamiseksi.

- Molemmissa kunnissa käynnistettävät asiakasraadit joissa yritetään saada myös ei-käyttäjien ääni kuuluviin.

- Työpajat ja osallistuva budjetointi: Aiheina muun muassa kirjastojen tilat ja palvelut eri ikäisille ja kunnan eri kieliryhmille, kirjaston ja koulun yhteistyö, kirjastopalveluiden rooli pienessä kunnassa. Määrärahoja varataan kuntalaisten ideoiden toteuttamiseen pienessä mittakaavassa.

-Yhdistys (esim harrastus tai vapaaehtoistyö) esillä kirjastoissa ja siihen liittyvä elämyksellinen aineistonäyttely.

- Kirjaston vapaaehtoiset: kirjastokaverit senioreille, koululaiset lukevat senioreille , läksyapu kirjastossa, kiertävä satutäti tai -setä vuoro, Kirjavinkkaajat kuntalaisista, Toimintaa järjestetään yhdessä koulun ja varhaiskasvatuksen, senioripalvelujen ja järjestöjen kanssa.

- Paikalliset yhdistykset ja muut yhteistyötahot järjestävät molemmissa kunnissa, yhdessä kirjastojen kanssa, kirjaston tavoitteiden mukaista,  maksutonta tai omakustannushintaista toimintaa ja tilaisuuksia. Kirjasto tarjoaa tilat ja tiedottaa ohjelmasta, muista kustannuksista sovitaan. Tällaisia voisivat olla esim. kirjallisuuskerhot eri käisille, yhteinen matka esim. kirjamessuille, luovan kirjoittamisen kurssit, sarjakuvakerho, käsityökerhot, valokuvaus ja kuvankäsittelykerho, sukututkimukseen ja paikallishistoriaan liittyvät tapahtumat ja kurssit, ohjelmointikerho, henkilökohtaiseen terveydenhoitoon, ruokavalioon ja liikkumiseen liittyvä opastus sekä työnhakutaitoja ja yrittäjyyttä tukevat toiminnot.

- Kirjaston profiilia nostavat mielenkiintoiset tapahtumat joiden suunnitteluun ja toteutukseen otetaan kuntalaisia mukaan, esim. dekkaripiknik Pukkilassa ja maailman pienimmät kirjamessut Myrskylässä.

 Toimenpiteet

Hankkeen toteutus aloitettiin keväällä 2016 kutsumalla yhteistyökumppanit kirjastoihin tapaamiseen ja keskustelemaan yhdessä toteutettavista ideoista. Myrskylässä yhdistyskumppaneista Suomalainen nuorisoseura, Myrskylän Martat, Myrskylän yrittäjät ja Ampun 4 H osallistui suunnitteluun.  Kumppaneilta tuli monia ideoita mm. lanit kirjastolla; Vanhusten viikolla vanhojen valokuvien katselu ja  tunnistustilaisuus ; Kirjaston sähköisiin palveluihin tutustumistilaisuus: Esittelyssä e-kirjat ja lehdet, äänikirjat, tabletit ja lukulaitteet. Celia-kirjaston palvelut näkemisesteisille; Nuoret opettavat ikäihmisille Facebookin käyttöä. Kirjastolle kirjailija tai vastaava vieras. Mikä voisi kiinnostaa myrskyläläisiä? Oltava tunnettu mutta taloudelliset resurssit ovat rajalliset? Ehdotuksia: Paula Ritanen- Närhi keväällä 2017 puhumaan puutarha-asioista

4H oli kiinnostunut lapsille ja nuorille suunnattujen tempausten järjestämisestä yhdessä muiden toimijoiden kanssa Esim. peli-ilta, askartelupajat. Kerhotoiminta yhdessä muiden toimijoiden kanssa oli myös toivottavaa. Marttojen kanssa sovittiin että kun heidän neulekahvila aloittaa jälleen syksyllä 2016, pidetään kirjastossa ”kantapääklinikka” tilaisuus, jossa Martat opastavat sukkien kantapään teossa. Marttojen kanssa sovittiin myös että järjestetään matka Helsingin kirjamessuille syksyllä 2016 yhdessä Pukkilan kulttuuriyhdistyksen kanssa. Myrskylän yrittäjien kanssa suunniteltiin luentoa aurinkosähkölaitteiston rakentamista ja Suomalaisen nuorisoseuran kanssa puhuttiin näytelmäpiiritoiminnan elvyttämisestä Myrskylässä. Sovittiin että kirjasto tiedottaa yhdistyksille mahdollisuudesta  Kirjasto soveltuisi esimerkiksi lukuharjoitusten pitopaikaksi.Näistä suunnitelmista muut paitsi lanit ja lukuharjoitukset ovat tähän mennessä edenneet toteutusastelle.

Pukkilassa hankkeen toiminnan suunnitteluun osallistuivat yhdistyksistä Pukkilan nuorisoseura sekä Pukkilan kulttuuriyhdistys. Lisäksi nuoriso- ja vapaa-aikapalvelut ja senioripalvelut oli suunnittelussa mukana. Pukkilassa nostettiin myös esiin ajatus laneista, peli- sekä ompelu- ja neulontalaneista, lisäksi suunitelttin virolaisen Johan Veidemanin vierailua Viron jälleenitsenäistymisen 25 vuotisjuhlan kunniaksi, energiajumavalistusta, tubettajan kutsumista kirjastoon, kalevalakorunäyttelyä ja kirjastonuokkua. 

Hankkeen tiimoilta etsittiin vapaaehtoista satujen lukijaa joka toisi eloa Pukkilan kirjaston lauantai-aamuun. Sellainen löytyikin ja satuhetkiä järjestettiin kirjastossa kirjastossa lauantaisin noin kerran kuukaudessa. Vapaaehtoisten järjestämänä kirjastolla kerääntyi käsityökerho keskiviikko iltaisin. Pukkilan kunnan vuotuiseen kuutamotapahtumaan lähdettin tuomaan kirjastoa esille kutsumalla kirjastoon teatteri Mukamaksen Hölmöläiset esitys kirjaston takapihalle Porvoonjoen rantaan. 

Myrskylässä elettiin mielenkiintoisia aikoja kirjaston tilojen kehittämisen suhteen. Tilojen puutteet mm. esteettömyyden ja viihtyisyyden suhteen olivat selvät ja halusimme osallistaa kuntalaisia niiden kehittämiseen.Pidettiin kirjaston tila-ilta 17.5 jossa yleisökeskustelun lisäksi Niina Kilpelä invalidiliitosta alusti esteettömyydestä ja Pekka Toivonen Design Studio Muotiohiomosta veti työpajan palvelumuotoilun menetelmiä hyödyntäen. Aikaisemmin keväällä puutarhatoimittaja ja -kirjailija Paula-Ritanen närhi oli vieraillut lirjastolla. Koulujen alkaessa Myrskylässä järjestettiin kirjanmuovitusilta jossa kirjaston kokeneet muovittajat opastivat kirjanmuovituksessa. Marttojen kantapääkahvila oli vuorossa 12.9 jolloin oli mahdollista saada Myrskylän Marttojen avustusta sukankutomisen vaikeisiin paikkoihin. Paikallinen nelikopterin lennättäjä ja kuvaaja oli Myrskylän yrittäjien järjestämänä kirjastossa 22.9 esittelemässä harrastustaan ja laitteistoaan. Vanhusten viikolla järjesttiin Senior Surf tapahtuma yhdessä Eläkeliiton Myrskylän yhdistyksen kanssa ja 6.10 järjestettiin yhdessä paikallisen valokuvamuistojen tallentajan ja Eläkeliiton Myrskylän yhdistyksen  kanssa Myrskylä ennen -kuvien katselu ja muisteluilta. Lokakuun lopulla  järjestimme matkan Helsingin kirjamessuille yhdessä Myrskylän Marttojen, Pukkilan kulttuuriyhdistyksen sekä Pukkilan ja Pornaisten kirjastojen kanssa. 

Vuosi 2017 aloitettiin hankkeen tapahtumien osalta Myrskylässä 100 vuotta työtä ja elämää Myrskylässä valokuvanäyttelyn avajaisilla. Myöhemmin vuoden aikana kirjastossa oli myös urheiluseura Myrskylän Myrskyn historian näyttely ja ratsastuseura Kopseen 20-vuotisnäyttely. Yhdessä Myrskylän nuoriso- ja vapaa-aikatoimen ja Ampun 4H:n kanssa järjestettiin kirjastolla lautapeli-ilta ja Myrskylän pelipäivä. Yhdessä Myrskylän eläkeläisten kanssa järjestettiin facebook-kurssi ikäihmisille. Ampun 4 H:n kanssa järjestettiin jouluinen kankaanpainantatapahtuma. Joulun alla kokeiltiin myös elokuvaesitystä kun kirjastossa esitettiin Kanelia kanaloon, Tatu ja Patu! -elokuva. Yhdessä vapaa-aikatoimen kanssa ryhdyttiin Myrskylän kirjastossa järjestämään tuolijumppia. Tuolijumppakerran sai lainata kirjastokortilla. Jumppia järjestettiin 10 ja osanottajia oli yhteensä 51.

Pukkilassa kokoontui vapaaehtoisen vetämä Pukkilan kulttuuriyhdistyksen ja kirjaston lukupiiri kerran kuukaudessa. Vapaehtoisen vetämät satuhetket jatkuivat 2017 Pukkilassa. Kirjaston 125- vuotisjuhlapäivä sattui maaliskuulle ja siitä päätettiin tehdä hankkeen tapahtumien kantava teema. Itse 125 vuotishuhla oli 27.3, juhlassa oli ohjelmana mm. emeritus-kirjastosihteerin esitelmä ja viulumusiikkia.  10.6 järjestettiin dekkaripiknik  Porvoonjoen rantamaisemissa. Vieraana tapahtumassa oli kirjailija Christian Rönnbacka. Syksyllä 10.10 oli Pukkilan mielikirjailta, jossa kirjailijavieraana oli Joel Haahtela. Kirjaston kuutamotapahtumassa esiintyi Mimi ja Kuku lasten musiikkiteatteriduo. MLL:n Terhokerho kokoontui kirjastossa ja yhdessä vapaa-aika ja nuorisopalvelujen kanssa järjestettiin Pukkilan pelipäivä. Sekä Pukkilassa että Myrskylässä järjestettiin 5.12 kansallisen konsepti mukaan etkot kirjastolla.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Myrskylässä laadittiin kirjaston tapahtumakalenterit 2016 syksyn ja 2017 kevään ja syksyn tapahtumista. Lisäksi 100 vuotta elämää ja työtä Myrskylässä näyttelyohjelman liitteenä kerrottiin kirjaston tapahtumista. Hankkeen tapahtumista kerrottiin paikallislehdissä.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen perusajatus, että kirjasto elävöitetään luomalla kumppannuksia mm. yhdistysten kanssa oli mielestämme hyvä ja saimme tuotua kirjastoa esiin mahdollisena yhteistyökumppanina. Ampun 4 H:n ja Pukkilan kulttuuriyhdistyksen kanssa jo aiemmin aloitettu yhteistyö jatkui ja lujittui. Myrskylän Martat ja Eläkeliiton Myrskylän yhdistys tulivat vahvasti mukaan toimintaan. Enemmän uusia yhteistyökumppaneita olisimme kuitenkin toivoneet.

Yrityksemme mainostaa kirjastoa yhdistyksille paikkana joss he voisivat kertoa toiminnastaan ei oikein ottanut tulta. Tosin Myrskylän Myrskyn ja Kopseen valokuvanäyttelyt saatiin kirjastolle. Tapahtumien ja näyttelyiden kautta toteutui tavoite saada uusia ihmisiä kirjastolle.sa ja opimme suunnittelemaan tapahtumia ja tiedottamaan niistä ajoissa. Seudullisen kehittämisen näkökulma mikä hankkeessa oli toteutui lähinnä Pukkilan ja Myrskylän yhteistyön tehostamisena tapahtumien järjestämisessä ja suunnittelussa sekä Itä-Uudenmaan pienten kirjastojen yhteistyökokouksiin sekä Helle kirjastojen yhteistyöhön osallistumisen kautta.

Osittain uudenlaisten tapahtumien ja näyttelyiden kautta toteutui tavoite saada uusia ihmisiä tutustumaan kirjastoon ja sen palveluihin. Hankkeen myötä vahvistui ajatus siitä että kirjaston palvelujen kehittämisen ja tapahtumien suunnittelussa kannatta hyvissä ajoin tuulettaa ajatuksiaan muiden paikallisten toimijoiden kanssa jotta saadaan palautetta siitä onko suunitellulle asialla lainkaan kysyntää ja miten sitä paikallisissa oloissa olisi hyvä lähteä toteuttamaan.

Kirjaston asikasraadit jäi oikeastaan toteuttamatta. Siihen ei ollut aikaa eikä osaamista, eikä mitään hyvää yhteistyökumppania oikein löytynyt. Ehkä nuo yhdistysten edustajien kanssa käydyt keskustelut vastasivat sitä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjasto jatkaa yhteydenpitoa yhteityökumppaneihinsa ja järjestää jatkossakin niiden kanssa yhteistä toimintaa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€13 929
Oma rahoitus yhteensä: 
€7 794
Budjetti euroissa yhteensä: 
€21 723
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 534
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 534
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
8henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
51kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
830henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000
 
okm
avi