Kirjasto lähipalvelukeskuksen ytimessä
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuopion kaupunginkirjasto - Pohjois-Savon maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 157 (Maaherrankatu 12)
70101
Kirjaston puhelin : 
044 718 2314
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kuopio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Km
Y-tunnus : 
0171450-7
Yhteyshenkilön nimi : 
Minna Koistinen
Puhelin : 
0447182360
Sähköposti : 
minna.alina.koistinen@kuopio.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on muotoilla ja pilotoida käyttäjälähtöisiä ja toimivia palvelukokonaisuuksia - palvelukonseptia - uusiin lähipalvelukeskuksiin (Jynkkä ja Karttula), joissa kirjasto tulee olemaan mukana yhtenä yhteisöllisistä toimijoista mm. varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, nuorisotoimen ja kansalaisopiston kanssa sekä tavoitteena on hyödyntää tätä palvelukonseptia myös muihin peruskorjattaviin lähikirjastoihin, jotka sijaitsevat palvelujen keskiössä (mahdollisesti Nilsiän lähikirjasto).

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- kävijämäärät - asiakaspalaute ja yhteistyökumppaneiden palaute

Kuvaus : 

Toimintasuunnitelma Hankkeen aikana muotoillaan kirjastopalvelujen konseptia Kuopiooon rakennettaviin lähipalvelukeskuksiin (Jynkän 2017 ja Karttulan 2018 lähipalvelukeskukset ja Nilsiän lähikirjasto mahd. 2017-2018), joissa kirjasto yhdessä muiden toimijoiden kanssa tarjoaa toiminnallisen ja tilallisen kokonaisuuden kuntalaisille. Tarkoituksena on tehdä näistä kirjastoista ns. laajennetun aukioloajan kirjastoja, jolloin asiakkaat voivat käyttää niitä silloinkin, kun henkilökunta ei ole paikalla. Monen toimijan yhteiskäyttö vaatii palvelukonseptin huolellista suunnittelua. Hankkeen aikana kirjastoissa myös luodaan ja pilotoidaan erilaisia konkreettista toiminnan sisältöjä, esim. kirjastojen opetustuntisuunnitelmat eri ikäisten mediakasvatuksen opetukselle, nuorten toiminta jne. Hankerahalla palkkaamme vuoden ajaksi hanketyöntekijän, jonka tehtävänä on työstää kirjaston toimintoja ja palveluja sellaisiksi, että ne yhdessä muiden lähipalvelukeskuksen toimijoiden kanssa vastaavat mahdollisimman hyvin käyttäjäkunnan tarpeita. Hanke jää elämään toimivina käytänteinä kuntalaisten hyväksi. Hankkeessa suunnittelemme toiminnalle rungon: aukioloajat, omatoimiajat, henkilökunnan työskentelyajat ja muut käytänteet huomioiden henkilöstöresurssit ja lähipalvelukeskuksen muiden toimijoiden erityistarpeet. Hankkeen myötä saavutettu toimintakonsepti olisi sovellettavissa myös tulevaisuudessa muissakin laajennetun aukioloajan kirjastoissa Kuopiossa, Pohjois-Savossa ja muuallakin Suomessa. Taloussuunnitelma: Hankkeen kulut: Hanketyöntekijän palkka sivukuluineen Aineet, tavarat, tarvikkeet Laitteet Aikataulu 3.4.2017 - 31.12.2018 Hanketeema Kirjasto kaikille Oppijan kirjasto Vaikuttava kirjasto

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Hankkeessa tarkastellaan yleisesti kuntalaisten tarpeita ja erityisesti nuorisopalvelun, perusopetuksen, kansalaisopiston, varhaiskasvatuksen piiriin kuuluvien kuntalaisten tarpeita.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteena oli muotoilla ja pilotoida käyttäjälähtöisiä kirjastopalveluja Kuopioon rakennettaviin uusiin lähipalvelukeskuksiin (Jynkkä syksy 2017, Karttula kesä 2018) sekä uudistettavaan Nilsiän lähikirjastoon (kevät 2018). Kaikissa kohteissa kirjasto toimii samassa rakennuksessa yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Samalla näistä kirjastoista tehdään laajennetun aukioloajan kirjastoja, jolloin ne ovat asiakkaiden käytössä myös silloin, kun henkilökunta ei ole paikalla.

Hanketyöntekijä työskenteli hankkeessa 1.8.–31.12.2017, jolloin Jynkän lähikirjasto avattiin ja luotiin pohja tulevalle toiminnalle. Yhdessä Jynkän kirjaston henkilökunnan kanssa käynnistettiin yhteistyö samassa rakennuksessa toimivan alakoulun ja esiopetusryhmien kanssa, järjestettiin verkostotapaamisia alueen muiden toimijoiden kanssa sekä toteutettiin erilaisia tapahtumakokeiluja.

Yhdessä Kuopion kaupunginkirjaston omatoimikirjastotyöryhmän kanssa luotiin pohja omatoimiasioimisen periaatteille, ratkottiin eteen tulleita ongelmatilanteita, tehtiin tarvittava ohjeistus sekä suunniteltiin ja toteutettiin asiakaskysely omatoimikirjastojen aukioloajoista.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Omatoimiasioimisen ohjeet ovat kirjaston sisäisessä verkossa

Opetusmateriaalit ovat kirjaston sisäisessä verkossa.

Jynkkään avautui Kuopion ensimmäinen omatoimikirjasto (Radio Kuopio 7.8.2017) http://www.radiokuopio.fi/uutiset/jynkkaan-avautui-kuopion-ensimmainen-omatoimikirjasto 

Uuteen Jynkän kirjastoon jonotettiin (Viikko-Savo 9.8.2017) https://www.viikkosavo.fi/uuteen-jynkan-kirjastoon-jonotettiin-katso-kuvat/

Jynkän uuden polven kirjasto (Petosen Lehti 7/2017)

Hanketta esiteltiin Pohjois-Savon kirjastonjohtajien kokouksessa 13.10.2017.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa osallistettiin asiakkaita seinäjulisteen (Jynkkä) ja asiakaskyselyn (Karttula ja Nilsiä) avulla. Asiakaskysely oli esillä paperisena versiona Karttulan ja Nilsiän kirjastoissa ja yhteispalvelupisteissä sekä sähköisenä verkkokirjastossa, ja sitä markkinoitiin kirjaston somekanavissa. Jynkän alueen eri toimijoita osallistettiin kirjaston toiminnan suunnitteluun yhteistyöpalavereissa. Yhteistyöverkostojen luomisessa auttoi hankkeen avuksi koottu avainryhmä, johon kuuluivat kirjaston, Jynkän koulun, Paimenpojan päiväkodin, kansalaisopiston, nuorisotoimen, liikuntatoimen ja Jynkän koulun vanhempainyhdistyksen edustajat. Avainryhmän kautta kartoitettiin eri toimijoiden toiveita kirjastopalveluista.

Jynkän kirjaston avautumisesta ja laajennetusta aukioloajasta tiedotettiin alueen asukkaille ja toimijoille eri kanavia pitkin ja asiakaspalautetta kerättiin monin tavoin. Omatoimikirjasto-opastusta järjestettiin Jynkän koulun ja Jynkänlahden yläkoulun oppilaiden lisäksi Pitkälahden Martoille sekä Kuopion koulukirjastojen vastuuopettajille. Lisäksi omatoimikirjastosta käytiin kertomassa lähikoulujen vanhempainilloissa ja avoimessa päiväkodissa. Kuopion kaupunginkirjaston omatoimikirjastotyöryhmä laati omatoimiasioimisen ohjeet verkkokirjastoon, kirjastoon, opettajille ja asiakkaiden mukaan jaettavaan mainokseen. Samat ohjeistukset sopivat Jynkän, Nilsiän ja Karttulan omatoimikirjastoihin ja löytyvät kirjaston sisäisestä verkosta.

Jynkän koulun ja kirjaston yhteistyön käynnistämisessä apuna olivat tiimien vetäjinä toimivat opettajat, jotka esittivät opetusta tukevien materiaalien hankintatoiveita. Myöhemmin koulun kirjastovastaava tapasi kirjaston henkilökuntaa säännöllisissä palavereissa, joissa suunniteltiin tulevaa toimintaa ja ratkottiin ongelmatilanteita sekä tehtiin itsenäisiä luokkakäyntejä varten lukujärjestys, joka mahdollisti kirjaston muiden tapahtumien ja ryhmäkäyntien toteuttamisen. Täydennyshankintoja kirjaston kokoelmiin tehtiin pitkin syksyä erityisesti alakoulun ja varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Kirjastonkäytön opetustunnit alakoululaisille ja esikoululaisille toteutettiin elo-syyskuussa. Lisäksi syksyn aikana järjestettiin 2.-luokkalaisille mediakasvatustuokio ikärajoista ja netiketistä. Opetusmateriaalit on tallennettu kirjaston sisäiseen verkkoon.

Humanistisen ammattikorkeakoulun ensimmäisen vuoden yhteisöpedagogiopiskelijoiden kanssa yhteistyössä toteutettiin Kohdataan pelaamisen merkeissä -lautapelitapahtuma peliviikolla. Jynkän kirjaston lisäksi opiskelijat jalkautuivat pelaamaan lautapelejä ja kohtaamaan eri-ikäisiä ihmisiä pääkirjastoon, Puijolaakson kirjastoon ja Neulamäen kirjastoon. Marraskuussa Jynkän kirjastossa aloitti myös Humakin yhteisöpedagogiopiskelijoiden pitämä puuhakerho 3.–4. luokan oppilaille.

Jynkän alueen nuorisotyöntekijöiden ja nuorisonohjaajien kanssa pohdittiin nuorten tavoittamista ja yhteisten pelisääntöjen luomista omatoimiasioimiseen. Esimerkiksi nuorisonohjaajien ja nuorisotyöntekijöiden jalkautuminen kirjastoon omatoimiaikana vähensi häiriöitä. Jatkosuunnitelmana on, että lukuvuoden alussa kirjaston työntekijä osallistuu yhdessä seurakunnan ja nuorisotoimen kanssa kouluvierailuihin ja kirjasto pistäytyy pop up -tyyppisesti mm. nuorisotalolla. Myös muuta nuorten toimintaa on syytä suunnitella lisää ja hyödyntää koko rakennuksen yhteisiä tiloja.

Jynkän kirjasto on muuttanut hiljaisesta lähikirjastosta palvelujen ytimeen, ja muutoksen suuruutta kuvastavat aukiolotuntien kasvaminen (30 h/vko → 92 h/vko) sekä tilastot laina- ja kävijämääristä (kävijöitä syys–marraskuussa 2016: 6357 ja syys–marraskuussa 2017: 17 728, ensilainoja syys–marraskuussa 2016: 13 942 ja syys – marraskuussa 2017: 24 008). Samalla henkilökunnan työmäärä on kasvanut mm. logistiikka- ja järjestelytehtävien lisääntymisen myötä. Myös asiakaspalvelutehtävät lisääntyivät varsinkin alussa mm. uusien korttien ja pin-koodien tekemisen ja uuden tekniikan opastamisen myötä. Töitä ja rutiineja on siis pitänyt järjestellä uudelleen. Henkilökunnan työnkuva on omatoimikirjastossa muutoksessa, ja jotta työaikaa jää toiminnan ja tapahtumien suunnitteluun, täytyy jatkossa vielä paremmin hyödyntää koko rakennuksen yhteisiä työskentelytiloja sisätöiden tekemiseen ja huomioida tämä myös henkilökunnan työvuorosuunnittelussa. Hyllytys- ja järjestelytehtävien osalta työkokeilija on ollut suurena apuna. Omatoimikirjasto mahdollistaa henkilöstön kouluttautumisen paremmin, koska kirjasto voi olla avoinna omatoimisesti, vaikka koko henkilökunta olisi samana päivänä koulutuksessa.

Asiakasmäärien kasvaminen ja uusien käyttäjäryhmien löytäminen kirjastoon ja toisaalta kirjastotilan haasteet (yhtenäinen tila ja pienehkö lasten- ja nuortenosasto) on aiheuttanut myös kitkaa eri asiakasryhmien välille. Näihin haasteisiin on jatkossa syytä vastata kehittämällä edelleen koko rakennuksen tilojen yhteiskäyttöä. Esimerkiksi nuorten toimintaa voidaan ohjata koulun puolelle, samoin muita tapahtumia. Tällä hetkellä kirjaston lukupiiri ja osittain myös lasten puuhakerho toimivat koulun tiloissa, mutta muuten tilojen yhteiskäyttö on ollut vielä vähäistä.

Tiedottaminen, asiakaspalautteen kerääminen ja yhteistyöverkoston aktiivinen ylläpitäminen vievät työaikaa mutta ovat ensiarvoisen tärkeitä juuri omatoimikirjaston toiminnan kannalta, koska henkilökunta ei ole kirjastossa koko aikaa paikalla. Kun asiakkaat ottavat tilan omakseen, ilkivallan todennäköisyys on pienempi ja häiritsevään käytökseen puututaan herkemmin. Toimivan omatoimikirjaston edellytys on aktiiviset ja osallistuvat asiakkaat ja muut lähialueen toimijat.

Palvelujen muotoilu eri käyttäjäryhmien tarpeiden mukaiseksi on vuoden 2017 lopussa kesken, ja erityisesti nuorten toiminnassa on paljon kehitettävää. Jatkossa olisikin hyödyllistä tarkkailla nyt jo vakiintunutta toimintaa havainnoimalla ja haastatteluilla ja täydentää palvelukonseptia täsmällisemmällä tutkimuksella.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa kertyneitä kokemuksia ja tuloksia tullaan hyödyntämään jatkossa niin Jynkän kirjaston edelleen kehittämisessä kuin Nilsiän ja Karttulan vuonna 2018 avautuvissa laajennetun aukioloajan kirjastoissa. Lisäksi asiakkaiden ja muiden toimijoiden mielipiteitä kuullaan edelleen ja toimintatapoja voidaan tarvittaessa muuttaa tai muotoilla uudelleen.

Kuopion kaupungin ja Humanistisen ammattikorkeakoulun yhteinen KuohuLab -hanke alkoi marraskuussa 2017 ja jatkuu 30.4.2020 asti. Hankkeen tavoitteena on parantaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja aikuisten tilannetta luomalla KuoHuLab -yhteistyömalli. Yksi hankkeen kohdealueista on Jynkkä, ja myös Jynkän kirjasto on mukana yhtenä yhteistyökumppanina. Tämän hankkeen toivotaan entisestään tiivistävän Jynkän alueen yhteistyöverkostoja.

Sosionomiopiskelija on suunnittelemassa Jynkän omatoimikirjastosta opinnäytetyötä, jonka tulokset huomioidaan Jynkän kirjaston toiminnan suunnittelussa.

Aloituspäivämäärä : 
03/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€43 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€48 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 381
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 381
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
24henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
19kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
341henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017

 
okm
avi