Kirjasto mukana nuoren elämässä
År 2012 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Hankasalmen kirjasto
Bibliotekets adress : 
PL 21 (Rantakalliontie 3)
41521
Bibliotekets telefonnummer : 
014-2671249
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@hankasalmi.fi
FO-nummer : 
0174035-0
Ansvarsperson : 
Sari Kanniainen
Telefonnummer : 
014-2671305
E-post : 
sari.kanniainen@hankasalmi.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeessa kehitetään Hankasalmen kirjastotoimen tila- ja palvelukonseptia, tiedottamista, aineistohankintoja ja sisällöntuotantoa paremmin nuorten toiveita vastaaviksi. Maaseutumaisen Hankasalmen kunnan nuorille annetaan mahdollisuus osallistua jo olemassaolevan toimintaympäristönsä kehittämiseen. Näin selvitetään, miten kirjastoympäristöstä tiloineen, kokoelmineen, varusteineen, toimintatapoineen ja yhteistyöverkostoineen voitaisiin luoda yhä paremmin nuorten kasvua ja hyvinvointia edistävä, tietoa jakava, harrastuksia ja luovuutta tukeva oppimis-, harrastus- ja oleskeluympäristö.  

Hankkeen oheistavoitteena on selvittää, missä palveluissa kirjasto- ja nuorisotoimella on päällekkäisyyttä ja mitä palveluita esimerkiksi nuorten henkilökohtaisen kohtaamisen, mediakasvatuksen ja sosiaalisen median osalta voitaisiin tuottaa yhteistyössä myös muiden nuorisotoimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että kirjastopalvelut tavoittaisivat yhä uusia nuoria asiakkaita. Tiivistämällä yhteistyötä nuorisotoimen kanssa, pyritään lisäämään nuorten turvallisuuden ja yhteisöllisyyden tunnetta, vaikutusmahdollisuuksia ja tarjoamaan nuorille monipuolisia lähipalveluja myös tulevaisuudessa. Hankasalmen nuoret osallistetaan hankkeeseen järjestämällä Minun kirjastoni -kysely, joka julkaistaan nuorten Aloitekanava.fi –verkkomediapalvelussa. Kyselyyn vastataan alueellisen tasavertaisuuden toteutumiseksi Hankasalmen kirkonkylän, Aseman kylän, Niemisjärven ja Ristimäen koulujen 3-9-luokissa ja lukiossa. Hankkeeseen palkataan kuuden kuukauden ajaksi projektityöntekijä, joka laatii Minun kirjastoni -kyselyn, suunnittelee teemoitetut työpajat ja koostaa loppuraportin kirjaston ja nuorisotoimen henkilökuntaa haastattelemalla.

Hankasalmen pääkirjastossa avataan syksyllä 2011 nuorten tieto- ja neuvontapalvelupiste, jossa nuoret voivat käydä tapaamassa nuorisotyöntekijöitä omaan elämäänsä liittyvissä asioissa. Nuorten tieto- ja neuvontapalvelupisteen avaamisen myötä on noussut tarve uudistaa ja kehittää kirjaston tilojen käyttöä, palveluja ja niistä tiedottamista asiakaslähtöisemmäksi erityisesti nuorten näkökulmasta. Tähän mennessä Hankasalmen kirjastoissa on järjestetty nuorille suunnattua toistuvaa toimintaa lähinnä kouluaikana tapahtuvan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusten ja kirjavinkkausten muodossa. Kyselyn ja työpajojen avulla nuoria ohjataan ja rohkaistaan palautteen antamiseen tilojen varustelusta mm. mediakasvatuksen näkökulmasta, ideoimaan kirjasto- ja verkkopalvelujen sisältöjä ja tiedottamista sekä sosiaalisessa että muussa mediassa.  

Kyselyn toteuttamisen jälkeen Hankasalmen kirjastoissa järjestetään moniammatillisia Minun kirjastoni -teemailtoja, joihin pyritään samaan myös niitä nuoria, jotka eivät yleensä käy kirjastossa. Tapahtumia järjestetään pääkirjastossa ja mahdollisuuksien mukaan vähintään tapahtumien tuotoksia esitetään Aseman ja Niemisjärven kirjastoissa sekä kirjastoautossa.  Tapahtumien yhteydessä ideoidaan kirjaston palvelujen, tilojen, tiedottamisen sekä sisällöntuotannon kehittämistä ja toteutetaan työpajoissa moniammatillisen yhteistyön tuotoksia konkreettisessa muodossa. Tapahtumiin osallistuu sekä nuoria sekä nuorten maailmaan sukeltavaa kirjasto- ja nuorisotoimen henkilökuntaa, joiden yhteisöllisyyttä tilaisuudet myös osaltaan lisäävät.

 

ALUSTAVAT TAPAHTUMIEN TEEMAT OVAT SEURAAVAT:

 

Unelmat ja vaikuttamismahdollisuudet

Unelmieni kirjasto –työpajassa ideoidaan, minkälainen paikka kirjasto olisi, jos vain taivas olisi rajana

 

Harrastukset ja kansalaistoiminta

Järjestetään yhteistyössä kansalaisopiston ja järjestöjen kanssa

 

Ammatit ja opiskelu

Järjestetään yhteistyössä koulun oppilaanohjauksen kanssa esim. ammattiesittäytymisiä ja -haastatteluja

 

Hyvinvointi ja ihmissuhteet

Nuorten elämään liittyvän kauno- ja tietokirjallisuuden teemallinen vinkkaus ja esittely

 

Kulttuurintuotteet ja luovuus

Mediakasvatus – kirjojen, musiikin, pelien ja elokuvien tarinallisuus ja omat tuotokset

 

Taidenäyttelyn ja tapahtuman järjestäminen

Yhteistyössä kulttuuritoimen/Kulttuuriaitan kanssa

Tietotekniikka ja viestintä

Nuorille opetetaan esim. julisteiden ja esitteiden graafista suunnittelua. Lisäksi nuoret opettavat sukupolvien välisen vuorovaikutuksen nimissä senioreille tietotekniikkaa ja/tai yhteisöllistä viestintää

 

AIKATAULU

Hanketta toteutetaan keväästä 2012 syksyyn 2013. Keväällä 2012 rekrytoidaan osa-aikainen projektityöntekijä, joka toteuttaa syksyllä 2012 kyselyn lisäksi Unelmieni kirjasto –teemaillan ja kolme Minun kirjastoni -teemailtaa, keväällä 2013 järjestetään projektityöntekijän suunnittelemat kaksi teemailtaa ja viimeinen teemailta syksyllä 2013. Hankkeen edetessä vastataan sekä kyselyn pohjalta että ideointityöpajoissa nouseviin kehitysehdotuksiin ja puututaan epäkohtiin muuttamalla ja muokkaamalla toimintatapoja, tekemällä kalusto- ja kalustehankintoja sekä lisäämällä kirjasto- ja nuorisotoimen yhteistyötä esimerkiksi kerhoja järjestämällä. Lisäksi edistetään muiden nuorisotoimijoiden kuten kulttuuritoimen, kansalaisopiston, koulujen, järjestöjen sekä nuorten ja heidän vanhempiensa kanssa verkottumista.  

Hankkeen omarahoitusosuus koostuu kirjaston henkilökunnan työpanoksesta sekä kirjaston perushankintoihin kuuluvista kaluste- ja laitehankinnoista. Hankeavustus on suunniteltu käytettäväksi projektityöntekijän palkkaan ja matkakustannuksiin, työpajojen vetäjien ja esiintyjien palkkioihin ja matkakustannuksiin, tiedottamiseen ja markkinointiin sekä pelinurkkauksen toteuttamiseen (laite-, kaluste- ja pelihankintoihin sekä nuoria miellyttävään sisustukseen). Jos/kun kyselyn ja työpajojen kautta tulee esille parempia, hankkeen tavoitteisiin vastaavia ideoita, niin edellä mainittuja kustannuksia ja hankintoja korvataan nuorten toivomilla taloudellisilla panostuksilla.

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Hankasalmen kunnan nuorisotoimi, kansalaisopisto, koulutoimi, kulttuuritoimi, Kulttuuriaitta

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Hankkeessa kehitettiin kirjaston lapsille ja nuorille suunnattuja palveluja, nuorten osastoa ja tiedottamista nuorisoystävällisemmiksi. Lisäksi nuorten käyttöön otettiin pääkirjaston vajaakäytöllä ollut parvi, jonne perustettiin nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkeliksi nimetty tila. Kirjaston nuorille suunnattujen palveluja, nuorten tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkelin toimintoja ja nuorten tapahtumatuotannon kehittämistä toteutettiin moniammatillisessa yhteistyössä kunnan nuorisopalvelujen ja nuorisotoimijoiden yhteistyöverkoston kanssa.

 

Nuorten osallistaminen

Keväällä 2012 toteutettuun nuorille suunnattuun kyselyyn vastasivat Hankasalmen koululaiset kolmasluokkalaisista lukiolaisiin. Kyselyn avovastausten kautta saatiin hyviä vinkkejä nuorten aineistovalintoihin, kirjaston internetsivujen ja nuorten osaston uudistamiseen. Kirjaston toteuttamaan kyselyyn otettiin mukaan kysymyksiä myös muilta kunnan vapaa-ajan sektoreilta, missä tehtiin virhe, sillä etenkin pienimmillä vastaajilla oli vaikeuksia vastata monisivuiseksi paisuneeseen kyselyyn sen pituuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Nuoria osallistettiin alusta lähtien kirjaston tilojen kehittämiseen.

Syksyllä 2012 tehtiin Palokan uuteen aluekirjastoon suuntautunut tutustumisretki, jolle osallistuivat kunnan nuorisovaltuuston, kirjaston ja nuorisopalvelujen edustajat. Keväällä 2013 kirjaston tiloissa järjestettiin Unelmatalkoot –työpajoja, joissa nuoret tekivät yhdessä työpajaohjaajan kanssa Vinkkelin sisustussuunnitelman ja toteuttivat sen. Nuoret ideoivat uudistuksia yhdessä ja itsenäisesti piirtäen ja internetissä surffaillen. Sisustussuunnittelijan koulutuksen saanut työpajaohjaaja koosti nuorten ideoista muutaman vaihtoehtoisen suunnitelman, joista yksi valittiin nuorten sekä kirjasto- ja nuorisopalvelujen edustajien yhteistuumin toteutettavaksi. Vinkkelin kalustehankinnat tehtiin nuorisopalvelujen nuorisotilojen varustamiseen tarkoitetulla avustuksella. Kirjastopalvelut puolestaan maksoi työpajaohjaajan palkkakulut.

Kirjaston nuorille suunnattujen tilojen uudistaminen jatkui keväällä 2014 nojatuolien tuunauspajalla, jonka yhteydessä rakennettiin Vinkkeliin myös uusi TV-taso. Molemmilla, sisustus- ja tuunauspajalla oli sama ohjaaja ja osallistujien ikäjakauma oli melko laaja kahdeksasta kahdeksaantoista ikävuoteen. Työpajoissa saatiin hyviä kokemuksia sukupolvien välisestä vuorovaikutuksesta: yläkoululaiset ja lukiolaiset nuoret keskustelivat alakoululaisten nuorten kanssa ja auttoivat heitä esim. ruuviporan käytössä, jota nojatuolien tuunauspajassa tarvittiin.

Nuoret osallistettiin myös kirjaston ja Vinkkelin tiedottamiseen. Kirjastolla työharjoittelussa ollut nuori laati Vinkkelille toteuttamiskelpoisen logon. Nuoret osallistuivat myös tapahtumajulisteiden tekemiseen ja paikallislehdessä julkaistujen tapahtumapuffien kirjoittamiseen. Lisäksi nuoret leipoivat tapahtumissa tarjottavaksi erilaisia leivonnaisia kuten mokkapaloja, mutakakkua ja kuppikakkuja. Tärkeäksi nuorten osallistamisen välineeksi tuli myös valokuvaaminen. Nuoret valokuvasivat heitä kiinnostaneita sisustuksen yksityiskohtia Palokan tutustumisretkellä. Valmistuneesta Vinkkelin sisustuksesta saatiin nuorten ottamia valokuvia kirjaston nuorten sivuille.

Nuorille suunnattu kysely, kirjastolla tehdyt uudistukset ja uutuushankinnoista tiedottaminen muuttivat jossain määrin kirjaston imagoa. Kirjastolla tehdyt uudistukset lisäsivät nuorten omaehtoista osallistumista kirjaston kehittämiseen esimerkiksi hankintaehdotusten, tilojen ja kalustuksen osalta.

 

Pelisalkku

Pääkirjaston parvelle perustetun tieto- ja neuvontapalvelu Vinkkelin uudistamisen yhteydessä otettiin käyttöön myös pelisalkku. Play Station 3-pelikonsolille löydettiin kirjaston kaapeista soljilla varustettu salkku, jonka päälle teetettiin Vinkkelin väritykseen sopivat tarrat. Hanketyöntekijämme laati salkkuun myös pelikonsolin käyttöohjeet, jotka olivat tarpeen erityisesti peliharrastustaan aloittaneille tytöille. Nuorisopalvelujen hanketyöntekijä opetti myöhemmin kirjaston henkilökunnankin käyttämään pelikonsolia. Sitä ennen turvauduimme kirjastolla oleskelleiden nuorten apuun, kun pelikonsolin toiminnan kanssa tuli ongelmia.

Pelisalkku, PS 3-pelit ja samoihin aikoihin hankitut lautapelit päädyttiin sijoittamaan kirjaston asiakastiskille, josta nuoret voivat käydä hakemassa salkun käyttöön kirjastokorttia vastaan. Pelisalkku ja Vinkkelin pelinurkkaus vihittiin käyttöön kesällä 2013, mikä oli hyvä ajankohta, koska Facebook –tiedottaminen tavoitti hyvin kesälomalla olleet nuoret. Pelisalkku oli alusta lähtien tasaisesti käytössä ja suosio säilyi niin, että Vinkkeliin päädyttiin hankkimaan talvella 2014 uusi laajakuva-TV, johon nojatuolien tuunauspajan yhteydessä tehtiin kierrätysmateriaalista: puulevyistä ja poistokirjoista TV-taso.

Pelisalkkua voidaan tarvittaessa myös kierrättää lähikirjastoissa. Järjestimmekin keväällä 2013 lelu- ja pelipäiviä pääkirjastolla, Aseman ja Niemisjärven kirjastolla. Tapahtumat eivät kuitenkaan saaneet suurta suosiota. Osasyynä saattoi olla, ettei tapahtumilla ollut selkeää kohderyhmää: pienet eivät uskaltaneet tulla, koska olettivat, että tapahtuma on vanhemmille nuorille suunnattu. Isommat taas eivät viitsineet osallistua, koska tapahtuman nimeen oli otettu mukaan myös lelut, joita oli tapahtuman julisteessakin.

 

Nuorten tapahtumatuotanto 

Hankkeen aikana kirjaston tapahtumatuotantoa pohdittiin kokonaisuutena ja kirjaston tilat otettiin tapahtumien yhteydessä kirjastoauton tallia myöten hyötykäyttöön. Kirjaston nuorten tapahtumille laadittiin vuosikello, jonka perustan muodostavat vuosittain järjestettävät nuorten tapahtumat: syksyn Yökirjasto, talven Ystävänpäivän happening ja kevään Taikaperjantai. Myös nuorten näyttelytoimintaa kehitettiin hankkimalla Vinkkeliin kehyksiä nuorten ottamille valokuville, joita voidaan tarpeen mukaan vaihtaa erilaisten tapahtumateemojen yhteydessä. Vinkkeliin laitettiin esille myös nuoren hankasalmelaisen kirjailijan, Katariina Pekkasen, runokirjoja.

Tammikuussa 2014 järjestettiin pääkirjastossa nuorten harrastenäyttely nimeltä Elämää koulun ja joulun jälkeen. Kesällä 2013 järjestettiin hankasalmelaissyntyisen Jaakko Mannisen keikkakuvia –näyttely. Myös muiden nuorten osaamista hyödynnettiin tapahtumien järjestämisessä ja nuoria otettiin talkoolaisina mukaan tapahtumien järjestämiseen.

YLE:n mediabussi kävi hankkeen toteuttamisaikana kaksi kertaa paikallisella yläkoululla. Syksyllä 2012 Matti Karjalaisen kävi musavinkkaamassa yläkoululaisille ja esiintyi illalla myös pääkirjaston Musaillassa. Samassa yhteydessä nuorisopalvelut jakoi nuorten bändeille bänditilojen avaimet. Paikallinen nuorten bändi soitti Vinkkelin avajaisissa keväällä 2013. Lisäksi järjestettiin talvella 2012 Amigurumi –paja, johon osallistui sekä nuoria että seniorivirkkaajia. Varsin hyvin onnistui myös joulun alla 2013 järjestetty joulukorttipaja, jonka yhteydessä korttileimailutekniikoihin tutustui nuorista ja aikuisista naisista koostunut askarteleva joukko.

Kesällä 2013 Vinkkeliin palkattu hanketyöntekijä järjesti Vinkkelissä kesäkauden avajaiset, pelinurkkauksen avajaiset, kynsien tuunauspajan ja pääkirjaston pihanurmella mölkkyturnauksen. Pohjoismaisen kirjastoviikon yhteydessä järjestettiin kaksi Kurkistus kansainvälisyyteen –tapahtumaa, joiden järjestelyissä tehtiin yhteistyötä paikallisen Pohjola-Nordenin sekä Jyväskylässä sijaitsevan Pohjoismaisen tiedotuskeskuksen kanssa. Tapahtumissa hyödynnettiin hankeavustuksella hankittua tykkiä heijastamalla Vinkkelin seinälle hyödyllisiä Nordjobb –sivustoja. Lisäksi Vinkkelissä järjestettiin kaksi Japani-iltaa, joista ensimmäisessä esiteltiin Japani –harrastusta ja toisessa Japanista kotoisin oleva opettaja tutustutti nuoret japanilaiseen kulttuuriin ja opetti heille japanilaisia kirjoitusmerkkejä sekä sushin ja japanilaisen pizzan valmistamista.

 

Nuorisotoimijoiden yhteistyöverkosto

Hankkeen edetessä nuorisopalvelujen kanssa tehtävä yhteistyö tiivistyi ja monipuolistui. Tammikuussa 2014 järjestettiin kirjaston ja nuorisopalvelujen henkilöstölle strategian tornitalo –työpaja, jossa pohdittiin yhteistyön strategisia suuntaviivoja. Nuorisopalvelujen kanssa jaettiin ja yhdistettiin hankkeen aikana resursseja muun muassa tapahtumien järjestämisen, tiedottamisen ja tiedon jakamisen suhteen.

Kesällä 2013 hanketyöntekijän palkkaamisessa yhdistettiin nuorisopalvelujen kanssa resursseja, kun ensimmäisen, kirjaston hanketyöntekijän palkkaamisen myötä kävi selväksi, ettei kirjaston hanketyöntekijälle riittänyt työtehtäviä kokopäiväksi ja toisaalta työttömälle nuorelle ei ole kannattavaa ottaa vastaan osa-aikaista työtä. Kesäksi 2013 hanketyöntekijä palkattiinkin niin, että hän teki osan työtunneistaan Kirjasto mukana nuoren elämässä –hankkeessa Vinkkelissä ja osan nuorisotoimen palkkaamana nuorisotiloilla.

Nuorisopalvelut toi Vinkkeliin paitsi joka torstai nuorisotyöntekijän myös eri hankkeisiin liittyviä nuorille suunnattuja tapahtumia, palavereja, ammattiesittelyjä ja yhteishakuinfoja yhteistyössä oppilaanohjauksen ja työvoimatoimiston kanssa. Tapahtumien järjestämisen yhteydessä kirjasto teki yhteistyötä myös muiden nuorisotoimijoiden kuten 4H-yhdistyksen, kulttuuripalvelujen, kansalaisopiston ja seurakunnan nuorisotyön kanssa.

Fortsatta åtgärder: 

Mediakasvatukseen ja sisällöntuotantoon liittyvät toimenpiteet vaatisivat lisäkehittämistä.

Ytterligare information: 

Hankkeessa saavutettiin useita sellaisia toimintamuotoja, jotka ovat toteutettavissa ilman suuria rahallisia panostuksia. Jatkossakin nuorisotoimijoiden verkoston kanssa pystytään toteuttamaan vuosittaisia tapahtumia: yökirjastoa, ystävänpäivän happeningia ja taikaperjantaita, joiden kävijämääriä ei ole tässä yhteydessä huomioitu. Näissä tapahtumissa käy yhteensä useampi sata henkeä, mikä on seurausta nuorisotoimijoiden ja nuorten yhteisestä ideoinnista ja työajallisesta panostuksesta, jolloin suurille rahallisille satsauksille ei ole tarvetta.

Projektet börjar : 
31/03/2012
Projektet avslutas : 
25/04/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 500
Egen finansiering: 
€1 500
Budget sammanlagt: 
€20 900
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€11 117
Egen finansiering: 
€2 117
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
14henkilö/person
Antalet evenemang: 
15kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
135henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€9 000