Kirjasto oppijan tila
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Siuntion kirjasto
Kirjaston osoite : 
Asematie 2
02580
Kirjaston puhelin : 
0926061292
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@siuntio.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sinti
Y-tunnus : 
0131156-4
Yhteyshenkilön nimi : 
Mari Sjöström
Puhelin : 
0443861064
Sähköposti : 
sivistystoimisto@siuntio.fi
Hankkeen tavoite: 

Siuntio on vahvasti kaksikielinen kunta. Hankkeen tarkoituksena on jatkaa yhteistyömallien ja toimintojen kehittämistä eri kohderyhmät huomioon ottaen. Tällä halutaan edistää niin formaalia kuin non-formaalia oppimista sekä tukea kuntalaisten sivistyksellisiä valmiuksia. Lapsiin ja nuoriin panostamista jatketaan, jotta kirjaston vaikuttavuus lasten ja nuorten peruspalveluna vahvistuu entisestään. Samalla kehittäminen palvelee muita käyttäjäryhmiä parantamalla palveluiden saavutettavuutta, joustavuutta ja sisältöä. Siuntion kirjasto toimii oppijan tilana ja aktivoijana.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjaston tunnusluvut kuten kävijämäärät ja lainat sekä asiakaspalautteet ja kirjastopalvelukyselyt. Sen lisäksi seurataan tilan käyttöä palveluaikojen ulkopuolella.

Kuvaus : 

Tausta:

Siuntion kunnassa on kirjasto, joka on osa Länsi-Uudellamaalla toimivaa Lukas-kirjastoa. Lukas-kirjastoilla on yhteiset toimintatavat ja käyttösäännöt. Siuntio on myös liittynyt Uudenmaan yleisten kirjastojärjestelmäyhteistyö KOHA:n jäseneksi.

Siuntion kunnan kirjastotunnusluvut ovat olleet alavireisiä pitkään. Vuonna 2015 kirjaston koko toimintakonseptia on alettu uudistamaan, jotta palvelu tavoittaisi paremmin asiakkaat. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen kaikkia ikäryhmiä palvelevana työ- ja oppimisympäristönä edellyttää, että ainestoa uusitaan, tilojen käyttöä monipuolistetaan ja viihtyvyyttä lisätään. Kirjaston tärkeänä strategisena painopistealueena ovat lapset ja nuoret, joka näkyy niin hankinta- ja kokoelmaperiaatteissa sekä tiiviinä yhteistyönä varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoiminnan kanssa.

Kirjaston kehittämiseen on varattu investointirahaa vuosille 2016 ja 2017 laitehankintoihin ja tilojen kohentamiseen. Tilassa ja toimintatavoissa tehdään muutoksia, jotka parantavat asiakkaiden viihtyvyyttä, palvelun saatavuutta, tilan ergonomisuutta ja akustiikkaa. Digitaalisten laitteiden hankinnoilla pyritään lisäämään e-palveluiden käyttöä sekä kirjaston, esi- ja perusopetuksen välistä yhteistyötä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Visio – kirjasto toimii oppimisen aktivoijana ja mahdollistajana

Siuntion kirjastopalveluiden kehittämisen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, tukea elinikäistä oppimista ja toimia itsensä kehittämisen mahdollistajana.

Kirjasto on kunnassa merkittävin avoin yhteisöllisyyttä tukeva tila. Se toimii kunnan keskeisenä kulttuurilaitoksena sekä vuorovaikutus-, työ- ja oppimisympäristönä kaikille ikäryhmille.

Kirjaston toiminnallisuudessa huomioidaan eri käyttäjä- ja kieliryhmät. Tilat mahdollistavat monipuolisen käytön etätyöskentelystä pienimuotoisten tilaisuuksien järjestämisen.

Aineisto on ajantasaista ja vastaa kuntalaisten tarpeisiin huomioiden yhteiskunnan kehityksen.  

Toimintamuodot ja toimenpiteet 2017-2018 - palveluiden ja yhteistyön kehittäminen

Uudenmaan kirjastoyhteistyö:

KOHA:n tuomaan tietojärjestelmämuutoksiin ja Lukas-kirjastoyhteistyön muuttumiseen varaudutaan. Vuonna 2017 Siuntio siirtyy vaiheittain laajempaan 12 kunnan väliseen kirjastoyhteistyö Helleen.

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus

Kunnan sisäistä yhteistyötä kehitetään räätälöidysti lasten ja nuorten osalta. Siuntiossa on perustettu kirjaston, varhaiskasvatuksen ja opetuksen koordinointiryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyön rakenteita ja toimintakulttuuria. 

Uudessa opetussuunnitelmassa löytyy useita rajapintoja kirjaston toimintaan (laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, monilukutaito, mediakasvatus jne.). Varhaiskasvatuksen ja koulujen näkökulmasta oppimisen polun tukeminen eri ikävaiheissa, digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä kirjaston merkitys oppimisessa korostuvat.

Kasvatus- ja opetushenkilöstö tutustetaan ja innostetaan aktiivisempaan kirjaston käyttöön oppimisympäristönä ja lukemiseen innostajana. Päiväkodit ja koulut voivat käyttää kirjastoa palveluaikojen ulkopuolella. Päiväkodit ja koulut voivat myös tilata aineistopaketteja yksikköihinsä kunnan avainlinjoja hyödyntäen. Osana laaja-alaista oppimiskokonaisuutta kehitetään kirjasto- ja aineistovinkkauksia. Tärkeä tavoite on tartuttaa lukuinto lapsiin ja nuoriin.

Kirjaston kehittämistä digitaalisia välineitä hyödyntäväksi oppimisympäristöksi ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen resurssiksi tuetaan laitehankinnoilla. Tiloja kehitetään niin, että ne soveltuvat mm. media-, peli-, ohjelmointi- ja robotiikkapajojen toteuttamiseen.  Kirjastoon hankitaan mm. 3 D-tulostin, mobiili- ja älylaitteita sekä robotiikkaa. Siuntion kunnassa otetaan esi- ja perusopetuksessa Edison oppimisympäristö käyttöön vuoden 2016 aikana. Edison mahdollistaa ohjelmien ja tiedon integroinnin. Tavoitteena on kirjaston ja koulujen välisen yhteistyön osalta, että kirjastomateriaali saadaan integroitua kunnan esi- ja perusopetukseen käyttämään Edison oppimisympäristöön. Myös kirjastoaineistovinkkauksia voitaisiin tehdä Edisonin välityksellä.

Nuorisotoimi

Kunnan nuorisotoimen tilat sijaitsevat kirjastorakennuksessa. Nuorisopalveluiden käyttäjille mahdollistetaan kirjastotilojen monipuolinen käyttö hiljaisena oppimistilana tai aktiviteettien toteuttamiseen. Toimenpiteellä pyritään kehittämään nuorille tarjottavia vapaa-aikapalveluita.

Kirjasto toimii jatkossa omatoimikirjastona kaikille käyttäjäryhmille nuorisotilan aukioloaikoina. Nuorisotoimen sosiaalisen median osaamista hyödynnetään nuorille suunnattujen kirjastopalveluiden ja tilaisuuksien tiedotuskanavana. Henkilöstöä tuetaan ja koulutetaan yhteisten toimintamallien juurruttamiseksi.

Kuntalaiset, yhdistykset ja yhteisöt

Tilojen monipuolistamisen tavoitteena on parantaa tilojen toimivuutta työ- ja oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa on oltava asianmukaiset tietokoneet ja muut ajanmukaiset laitteet, jotta se voi toimia työ- ja oppimisympäristönä.

Tilojen kohentamisella pyritään vastaamaan kuntalaisten palveluntarpeeseen. Kirjastoon varataan etätyöpiste ja tilat tilaisuuksien järjestämiseen. Langatonta verkkoa vahvistetaan ja tiloihin hankitaan esitystekniikkaa. Akustiikkaa parannetaan niin, että hiljainen työskentely on mahdollista ja tila soveltuu oppimispiirien ja kokouksien järjestämiseen.

Aineiston digitalisoituminen muuttaa myös kirjaston sekä tilojen käyttöä. Aikuisoppijoilta edellytetään yhä enemmissä määrin monipuolista informaatiolukutaitoa. E-kirjojen ja muun digitaalisen aineiston osuuden kasvuun vastataan tarjoamalla käyttöönottoon liittyvää neuvontaa sekä opastusta kuntalaisille. Vapaalle sivistystyölle tarjotaan puitteet järjestää aiheeseen liittyviä kursseja. Kuntalaisten itsepalvelumahdollisuuksia kehitetään.

Henkilöstö

Uudet mediat ja aineiston digitalisoituminen asettavat uudenlaisia osaamishaasteita henkilöstölle. Itsepalvelun myötä henkilökunnan rooli muuttuu kun painopiste siirtyy ojentamispalveluista opastus- ja neuvontapalveluihin sekä yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Henkilökunnan laite-, verkko- ja e-palveluosaamista kehitetään, jotta kuntalaisille voidaan tarjota monipuolista palvelua.    

Tavoitteiden toteuttaminen

Toimintasuunnitelmavuoden aikana kehitetään ja kokeillaan eri toimintamuotoja sekä ratkaisuja. Kehitystyössä hyödynnetään myös palvelujen käyttäjiä osallistavia toimintamalleja kuten sähköisestä kirjastopalvelukyselystä saatua palautetta ja kehitysideoita. Hankekauden päättyessä käytänteet, kunnan sisäiset yhteistyömallit ja hankintojen vaikuttavuus arvioidaan. Hankkeen aikana seurataan myös kirjaston tunnuslukujen kehitystä. Hankkeen tuomat tulokset on yleisesti hyödynnettävissä ja mallinnettavissa.

Aiemmat hankkeet: 

Lainastosta kirjastoksi.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Tausta:

Siuntion kunnassa on kirjasto, joka on osa Länsi-Uudellamaalla toimivaa Lukas-kirjastoa. Lukas-kirjastoilla on yhteiset toimintatavat ja käyttösäännöt.  Siuntio on myös liittynyt Uudenmaan yleisten kirjastojärjestelmäyhteistyö KOHA:n jäseneksi.

Siuntion kunnan kirjastotunnusluvut ovat olleet alavireisiä pitkään. Vuonna 2015 kirjaston koko toimintakonseptia on alettu uudistamaan, jotta palvelu tavoittaisi paremmin asiakkaat. Kirjaston toiminnan monipuolistaminen kaikkia ikäryhmiä palvelevana työ- ja oppimisympäristönä edellyttää, että ainestoa uusitaan, tilojen käyttöä monipuolistetaan ja viihtyvyyttä lisätään. Kirjaston tärkeänä strategisena painopistealueena ovat lapset ja nuoret, joka näkyy niin hankinta- ja kokoelmaperiaatteissa sekä tiiviinä yhteistyönä varhaiskasvatuksen, koulujen ja nuorisotoiminnan kanssa.

Kirjaston kehittämiseen on varattu investointirahaa vuosille 2016 ja 2017 laitehankintoihin ja tilojen kohentamiseen. Tilassa ja toimintatavoissa tehdään muutoksia, jotka parantavat asiakkaiden viihtyvyyttä, palvelun saatavuutta, tilan ergonomisuutta ja akustiikkaa. Digitaalisten laitteiden hankinnoilla pyritään lisäämään e-palveluiden käyttöä sekä kirjaston, esi- ja perusopetuksen välistä yhteistyötä uuden opetussuunnitelman mukaisesti.

Visio – kirjasto toimii oppimisen aktivoijana ja mahdollistajana

Siuntion kirjastopalveluiden kehittämisen tavoitteena on lisätä kuntalaisten hyvinvointia ja viihtyvyyttä, tukea elinikäistä oppimista ja toimia itsensä kehittämisen mahdollistajana.

 Kirjasto on kunnassa merkittävin avoin yhteisöllisyyttä tukeva tila. Se toimii kunnan keskeisenä kulttuurilaitoksena sekä vuorovaikutus-, työ- ja oppimisympäristönä kaikille ikäryhmille.

Kirjaston toiminnallisuudessa huomioidaan eri käyttäjäryhmät. Tilat mahdollistavat monipuolisen käytön etätyöskentelystä pienimuotoisten tilaisuuksien järjestämisen.

Aineisto on ajantasaista ja vastaa kuntalaisten tarpeisiin huomioiden yhteiskunnan kehityksen.  

Toimintamuodot ja toimenpiteet vuonna 2017Palveluiden ja yhteistyön kehittäminen 

Uudenmaan kirjastoyhteistyö:

KOHA:n tuomaan tietojärjestelmämuutoksiin ja Lukas-kirjastoyhteistyön muuttumiseen varaudutaan. Vuonna 2017 Siuntio siirtyy vaiheittain laajempaan 12 kunnan väliseen kirjastoyhteistyö Helleen.

Varhaiskasvatus, esiopetus, perusopetus

Kunnan sisäistä yhteistyötä kehitetään räätälöidysti lasten ja nuorten osalta. Siuntiossa on perustettu kirjaston, varhaiskasvatuksen ja opetuksen koordinointiryhmä, jonka tavoitteena on vahvistaa yhteistyön rakenteita ja toimintakulttuuria. 

Uudessa opetussuunnitelmassa löytyy useita rajapintoja kirjaston toimintaan (laaja-alaiset oppimiskokonaisuudet, monilukutaito, mediakasvatus jne.). Varhaiskasvatuksen ja koulujen näkökulmasta oppimisen polun tukeminen eri ikävaiheissa, digitalisaation tuomat mahdollisuudet sekä kirjaston merkitys oppimisessa korostuvat.

Kasvatus- ja opetushenkilöstö tutustetaan ja innostetaan aktiivisempaan kirjaston käyttöön oppimisympäristönä ja lukemiseen innostajana. Päiväkodit ja koulut voivat käyttää kirjastoa palveluaikojen ulkopuolella. Päiväkodit ja koulut voivat myös tilata aineistopaketteja yksikköihinsä kunnan avainlinjojen hyödyntäen. Osana laaja-alaista oppimiskokonaisuutta kehitetään kirjasto- ja aineistovinkkauksia. Tärkeä tavoite on tartuttaa lukuinto lapsiin ja nuoriin.

Kirjaston kehittämistä digitaalisia välineitä hyödyntäväksi oppimisympäristöksi ja varhaiskasvatuksen sekä koulujen resurssiksi tuetaan laitehankinnoilla. Tiloja kehitetään niin, että ne soveltuvat mm. media-, peli-, ohjelmointi- ja robotiikkapajojen toteuttamiseen.  Kirjastoon hankitaan mm. 3 D-tulostin, mobiili- ja älylaitteita sekä robotiikkaa. Tavoitteena on myös, että kirjastomateriaali saadaan integroitua kunnan esi- ja perusopetukseen käyttämään Edison oppimisympäristöön.

Nuorisotoimi

Kunnan nuorisotoimen tilat sijaitsevat kirjastorakennuksessa. Nuorisopalveluiden käyttäjille mahdollistetaan kirjastotilojen monipuolinen käyttö hiljaisena oppimistilana tai aktiviteettien toteuttamiseen. Toimenpiteellä pyritään kehittämään nuorille tarjottavia vapaa-aikapalveluita.

Kirjasto toimii jatkossa omatoimikirjastona kaikille käyttäjäryhmille nuorisotilan aukioloaikoina. Nuorisotoimen sosiaalisen median osaamista hyödynnetään nuorille suunnattujen kirjastopalveluiden ja tilaisuuksien tiedotuskanavana. Henkilöstöä tuetaan ja koulutetaan yhteisten toimintamallien juurruttamiseksi.

Kuntalaiset, yhdistykset ja yhteisöt

Tilojen monipuolistamisen tavoitteena on parantaa tilojen toimivuutta työ- ja oppimisympäristönä sekä yhteisöllisenä kohtaamispaikkana. Kirjastossa on oltava asianmukaiset tietokoneet ja muut ajanmukaiset laitteet, jotta se voi toimia työ- ja oppimisympäristönä.

Tilojen kohentamisella pyritään vastaamaan kuntalaisten palveluntarpeeseen. Kirjastoon varataan etätyöpiste ja tilat tilaisuuksien järjestämiseen. Langatonta verkkoa vahvistetaan ja tiloihin hankitaan esitystekniikkaa. Akustiikkaa parannetaan niin, että hiljainen työskentely on mahdollista ja tila soveltuu oppimispiirien ja kokouksien järjestämiseen.

Aineiston digitalisoituminen muuttaa myös kirjaston sekä tilojen käyttöä. Aikuisoppijoilta edellytetään yhä enemmissä määrin monipuolista informaatiolukutaitoa. E-kirjojen ja muun digitaalisen aineiston osuuden kasvuun vastataan tarjoamalla käyttöönottoon liittyvää neuvontaa sekä opastusta kuntalaisille. Vapaalle sivistystyölle tarjotaan puitteet järjestää aiheeseen liittyviä kursseja. Kuntalaisten itsepalvelumahdollisuuksia kehitetään.

Henkilöstö

Uudet mediat ja aineiston digitalisoituminen asettavat uudenlaisia osaamishaasteita henkilöstölle. Itsepalvelun myötä henkilökunnan rooli muuttuu kun painopiste siirtyy ojentamispalveluista opastus- ja neuvontapalveluihin sekä yhteistyöverkostojen kehittämiseen. Henkilökunnan laite-, verkko- ja e-palveluosaamista kehitetään, jotta kuntalaisille voidaan tarjota monipuolista palvelua.    

Tavoitteiden toteuttaminen

Toimintasuunnitelmavuoden aikana kehitetään ja kokeillaan eri toimintamuotoja sekä ratkaisuja. Kehitystyössä hyödynnetään myös palvelujen käyttäjiä osallistavia toimintamalleja kuten sähköisestä kirjastopalvelukyselystä saatua palautetta ja kehitysideoita. Hankekauden päättyessä käytänteet, kunnan sisäiset yhteistyömallit ja hankintojen vaikuttavuus arvioidaan. Hankkeen aikana seurataan myös kirjaston tunnuslukujen kehitystä. Hankkeen tuomat tulokset on yleisesti hyödynnettävissä ja mallinnettavissa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Aloituspäivämäärä : 
01/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€18 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€37 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€56 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös

Hakemus saapui myöhässä määräajan 31.10.2016 jälkeen vasta 3.11.2016.

Siuntion kirjastolle myönnettiin valtionavustus 18.3.2016 samanlaiseen hankkeeseen (http://hankkeet.kirjastot.fi/hanke/lainastosta-kirjastoksi), jonka toteutus on vielä kesken.

Ks. myös http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017