Kirjasto oppijan tukena - kokeillen ja suunnitellen tulevaisuuteen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Pukkilan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 15
07560
Kirjaston puhelin : 
0400 376 276
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pukkila.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Pukki
Y-tunnus : 
0130729-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Jan Nyström
Puhelin : 
0400 320 787
Sähköposti : 
jan.nystrom@pukkila.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, lukutaitoa ja monimuotoista oppimista tukevia palveluja, sekä toimintamuotoja Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen ja alueella toimivien koulujen yhteistyölle ja laatia paikallisia opetussuunnitelmia tukeva yhteistoimintasuunnitelma kirjastojen ja koulujen yhteistyölle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lukudiplomien määrä ja tiedonhaun opetuskerrat

Kuvaus : 

Uuden opetussuunnitelman perusteiden seitsemästä laaja-alaisesta osaamiskokonaisuudesta ainakin kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito ja tieto ja viestintäteknologinen osaaminen koskettavat suoraan kirjaston toimialaa. Tämä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää kirjaston toimintaa, sekä koulun ja kirjaston yhteistyötä kaikkien oppiaineiden puitteissa.

Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen toiminta-alueella toimii kolme alakoulua jotka käyttävät kirjastoa myös pääasiallisena koulukirjastoinaan. Oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuvalla kirjaston käytöllä on myös tärkeä oppimista tukeva ja kasvatuksellinen ulottuvuus. Pukkilan ja Myrskylän kirjastoilta puuttuu yhdessä koulujen kanssa laadittu yhteistoimintasuunnitelma kirjaston käytöstä oppimisen tukena. Suunnitelma auttaisi kohdentamaan oikein kirjaston voimavaroja ja tekisi kouluille kirjaston palveluiden käyttämisen opetuksen osana mutkattomammaksi.

 Samassa yhteydessä kirjaston kouluille tarjottuja palveluja kuten lukudiplomeita yhdenmukaistetaan helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kirjastolta on koulujen taholta toivottu mm. tiedonhaun, nettietiketin ja erilaisten tekstien ymmärtämisen opastusta. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvan ohjelmoinnin maailma on kouluille ja kirjastoille yhteinen tulevaisuuden haaste joka tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, lukutaitoa ja monimuotoista oppimista tukevia palveluja, sekä toimintamuotoja Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen ja alueella toimivien koulujen yhteistyölle ja laatia paikallisia opetussuunnitelmia tukeva yhteistoimintasuunnitelma kirjastojen ja koulujen yhteistyölle.

Toimenpiteet

Pukkilan kirjastosihteeri/Myrskylän kirjastosihteeri ryhtyy laatimaan suunnitelmaa yhteistyössä koulujen kanssa. Kirjasto järjestää kouluille suunnattuna toimintana tiedonhaun ja netiketin opetusta. Järjestetään kouluille kirjailijavierailuja ja kirjavinkkauksia, jotka tutustuttavat oppilaita erilaisiin teksteihin ja erilaisten kulttuuristen taustojen ymmärtämiseen. Kirjastossa järjestetään alakouluikäisille suunnattua toimintaa painopisteenä monilukutaidon kehittäminen ja oman sisällön tuottaminen kirjaston tarjoaman aineiston pohjalta. Kirjastojen lukudiplomeista kehitetään kouluille, oppilaille ja heidän perheilleen hyvin omaksuttava paketti. Kirjastoille hankitaan ohjelmoinnin kokeilemiseen kaksi kirjastojen yhteiskäytössä olevaa Lego Mindstorms robottia ja järjestetään ohjelmointikerho joka kokoontuu vuorotellen molemmissa kirjastoissa.

Hankkeen aikataulu

Keväällä 2016 kirjastosihteeri vierailee kouluissa opettajainkokouksessa tai viikkopalaverissa. Sovitaan suunnittelutytön etenemisestä ja muodostetaan työryhmä. Keskustellaan syksyllä ja järjestettävästä toiminnasta. Työryhmä aloittaa toimintansa.

Kesällä 2016 aloitetaan lukudiplomien uudistus ja  kiinitetään kirjailijavierailijat ja muut ulkopuoliset työntekijät syksyn ja kevään 2017 tapahtumiin

Syksyllä 2016 ohjelmointikerho alkaa, uudet koululaiset tutustetaan kirjaston käyttöön ja lukudiplomin suoritus alkaa, kirjailijavierailut ja kirjavinkkaukset kouluihin alkavat, tiedonhaun ja netiketin opetus aloitetaan

Kevät-syksy 2017. Toimintaa jatketaan. Yhteistoimintasuunnitelma valmistuu, päätetään pysyvistä toimintamuodoista. Toiminnan loppuyhteenveto

Kustannukset:

Avustus:

Kirjastosihteeri työskentelee suunitelman laatimisen parissa kaksi tuntia viikossa puolen vuoden ajan, korvaavan työvoiman kustannus 2358

Yksi kirjailijavierailu ja yksi vinkkaustilaisuus kolmeen kouluun 1800

Tiedonhaun ja netiketin opetuksen palkkakustannukset suunitelutöineen 600

kaksi Lego Mindstorms EV3 rakennussarjaa tarvikkeineen 800

Ohjelmointikerhon vetäjän korvaus 20*35 700

Matkakustannukset Torpin kouluun ja Myrskylään 142

6400

Omarahoitusosuus

 Kirjaston oma työpanos n. 5h viikko 6 kk n. 2883

Kannettava tietokone ohjelmointikerhon käyttöön 400

3283

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Myrskylän kunnankirjasto, Kirkonkylän koulu (Pukkila), Kirkonkylän koulu (Myrskylä)
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Myrskylän kirjasto: kirjastonhoitaja Jan Nyström, 0400 320 787, jan.nystrom@myrskyla.fi

Kirkonkylän koulu (Pukkila): Vs. rehtori Merja Jyrkilä, 040 554 7414, merja.jyrkila@pukkila.fi

Kirkonkylän koulu (Myrskylä): rehtori Vesa Karjalainen, 040 576 2853, vesa.karjalainen@myrskyla.fi

Aiemmat hankkeet: 

Utveckling av användarutbildningen (Pedersöre kommunbibliotek)

Lukuintoa Lapissa (Rovaniemen kaupunginkirjasto - Lapin maakuntakirjasto)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Uuden opetussuunnitelman perusteiden seitsemästä laaja-alaisesta osaamiskokonaisuudesta ainakin kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu, monilukutaito ja tieto ja viestintäteknologinen osaaminen koskettavat suoraan kirjaston toimialaa. Tämä avaa hyvän mahdollisuuden kehittää kirjaston toimintaa, sekä koulun ja kirjaston yhteistyötä kaikkien oppiaineiden puitteissa.

Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen toiminta-alueella toimii kolme alakoulua jotka käyttävät kirjastoa myös pääasiallisena koulukirjastoinaan. Oppilaiden vapaa-ajalla tapahtuvalla kirjaston käytöllä on myös tärkeä oppimista tukeva ja kasvatuksellinen ulottuvuus. Pukkilan ja Myrskylän kirjastoilta puuttuu yhdessä koulujen kanssa laadittu yhteistoimintasuunnitelma kirjaston käytöstä oppimisen tukena. Suunnitelma auttaisi kohdentamaan oikein kirjaston voimavaroja ja tekisi kouluille kirjaston palveluiden käyttämisen opetuksen osana mutkattomammaksi.

 Samassa yhteydessä kirjaston kouluille tarjottuja palveluja kuten lukudiplomeita yhdenmukaistetaan helpommin hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kirjastolta on koulujen taholta toivottu mm. tiedonhaun, nettietiketin ja erilaisten tekstien ymmärtämisen opastusta. Uuteen opetussuunnitelmaan kuuluvan ohjelmoinnin maailma on kouluille ja kirjastoille yhteinen tulevaisuuden haaste joka tarjoaa myös mahdollisuuksia.

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on löytää uusia, lukutaitoa ja monimuotoista oppimista tukevia palveluja, sekä toimintamuotoja Pukkilan ja Myrskylän kirjastojen ja alueella toimivien koulujen yhteistyölle ja laatia paikallisia opetussuunnitelmia tukeva yhteistoimintasuunnitelma kirjastojen ja koulujen yhteistyölle.

Toimenpiteet

Hanke aloitettiin ottamalla yhteyttä kouluihin ja sopimalla tapaamisesta . Pukkilan kirkonkylän koulujen opettajien kanssa saatiin muodostettua työryhmä johon kuului vakituisesti kaksi opettajaa. Tapaamisia koululla oli kaikkiaan viisi. Myrskylässä varsinaista työryhmää ei saatu muodostettua, mutta koululla tavattiin kaikki opettajat kaksi kertaa hankkeen aikana. Opettajien käytyjen kanssa kävi ilmi että lukudiplomi oli yhteistyön muoto jonka opettajat kokivat mielekkääksi ja johon haluttiin panostaa. Lisäksi kirjavinkkauksia ja kirjailijavierailuja toivottiin. Kirjastolta toivottiin lisäksi panostusta ohjelmoinnin opetukseen, sekä luentoja tiedonhausta ja netiketistä. 

Lukudiplomiin toivottiin lisää valinnanvaraa. Luettavat kirjat valittaisiin muutamasta kategoriasta, joista pitäisi olla useampia mukana diplomin suorittamiseksi. Luettavia kirjoja ei sen tarkemmin yksilöitäisi. Päätettiin kuitenkin että kirjasto jatkaa lukudiplomilistan päivittämistä niin että on olemassa Pukkilan kirjastosta löytyvien kirjojen lukusuosituslista joka on jaoteltu aihealuettain. Järjestetään lukujuhla esimerkiksi kolme kertaa vuodessa, jolloin kunniakirjoin juhlistettaisiin lukemisessa edistymistä. Ajateltiin että olisi mahdollisuus suorittaa kunniakirja pronssi, hopea ja kultaleimalla, mutta tästä luovuttiin kirjaamisen vaikeuden takia. 

Kirjavinkkausten järjestämisessä haastellista oli että Pukkilan ja Myrskylän kirjastoilla ei ollut vinkkaamisen koulutettua henkilökuntaa. Kirjavinkkausten järjestämiseksi käytiin keskusteluja mm. Mäntsälän kunnankirjaston kanssa. Lopulta sovittiin Porvoon kaupunginkirjaston - Uudenmaan maakuntakirjaston kanssa,  että maakuntakirjasto järjestää kirjavinkkaukset Pukkilan ja Myrskylän kouluissa vähintään kerran lukukaudessa. Ohjelmoinnin opastuksessa päädyttiin Pukkilassa järjestämään toiminta kouluajan jälkeisessä kerhossa kirjastossa. Kerhoa varten hankittiin kaksi Lego mindstorms robottia ja sitä veti mediaohjaajan ja datanomin koulutuksen saanut hanketyöntekijä. Myrskylän koulun oppilailla oli jo ennestään hyvin laajat ja monipuoliset mahdollisuudet tutustua ohjelmointiin. Koimme että kirjasto ei asiassa voi mielekkäällä tavalla olla avuksi, joten Myrskylässä keskityttiin lukudiplomeihin, kirjavinkkauksiin ja kirjailijavierailuihin. 

Myrskylän ja Pukkilan lukudiplomien kirjalistat yhtenäistettiin ja listojen kirjojen jaottelua muutettin, esimerkkejä otettiin muista vastaavista lukudiplomeista. Kirjalistat löytyvät kirjastojen verkkosivuilta. Opettajien kanssa päätettiin että luettavien kirjojen määrät yhtenäistetään (n. kirja / 3 vk) ja opettaja katsoo, mitkä kirjat täyttävät ehdot, lukuvuodessa 3 diplomia + kesälukudiplomi. Kirjojen joukossa on kolmen eri kirjailijan kaunokirjallisuutta ja 1 tietokirja, koko lukuvuodessa oltava 1 runokirja. Koukuta kirja -luetteloista löytyy kaikille luokille sopivia, mutta saa olla muitakin kirjoja. Jokaisesta luetusta kirjasta on tarkoitus tehdä tehtävä.

Koulun ja kirjaston yhteistyössuunnitelman laatimiseksi pyydettiin eri luokka-asteiden opettajien ajatuksia heidän toivomistaan koulun ja kirjaston yhteistyön muodoista. Opettajat toivoivat mm. kriittisen tiedonhaun opetusta koulussa luokalle esim. ennen ryhtymistä tietyn ryhmätyön tekoon (koulu ilmoittaisi kirjastolle etukäteen aiheen ja käsittelylaajuuden). Ohjelmointikoulutusta toivottiin toteutettavan koululla, eri luokka-asteille omansa. Eri luokka-asteille hahmoteltiin erityisesti kirjaston käytön oppimisen suunnitelmaa:

-Ekaluokkalaiset saavat kortin ja heille näytetään kirjastoa ja kerrotaan kirjaston säännöistä

-2. luokkalaisille esitellään pitempiä kirjoja. Aakkosjärjestys.

-3. luokkalaisille opetetaan kirjojen etsimistä ja helppoa tiedonhakua.

-4—6. luokka: Syventävää kriittisen tiedonhaun oppimista.

Syksyllä 2016 järjestettiin Mila Teräksen kirjailijavierailu Pukkilan kirkonkylän koululla. Samoin syksyllä 2016 järjestettiin kirjavinkkaukset kaikille Pukkilan Kirkonkylän koulun ja Torpin koulun oppilaille. Myrskylässä järjestettiin Kirkonkylän koululla Elisabet Ahon kirjailijavierailu ja kaikki ala-asteen oppilaat kävivät kirjavinkkauksessa kirjastolla. Keväällä 2017 käytiin vinkkaamassa ja kokeilemassa kirjojen lainaamista Torpin koululla. Kirjastolla annettiin kirjastonkäytön opastusta ekaluokkalaisille. Syksyllä kolmasluokkalaisille näytettiin tiedonhakua kirjastossa. Markus Majaluoma vieraili Pukkilan ja Myrskylänkouluilla. Pukkilan kirjastossa aloitettiin junnuperjantait joissa rakenneltiin ja ohjelmoitiin lego-roboteilla. Junnuperjantaissa ohjaajana oli datanomin ja mediaohjaajan koulutuksen saanut hanketyöntekijä/kirjastovirkailija. Junnuperjantaiden kanssa vuorotteli pelikerho jossa tutustuttiin erilaisiin lautapeleihin ja digitaalisen pelaamisen monimuotoisuuteen. Hanketyöntekijä vieraili myös Pukkilan Kirkonkylän koululla pitämässä medialukutaidon ja netiketin oppitunteja 3.-6. luokkalaisille.

Hankkeessa jaettiin 131 lukudiplomia ja tiedonhaun opastusta järjestettiin neljä oppituntia.

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa tärkeä osa oli kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman laatiminen, sitä ei varsinaisesti saatu aikaan. Tähän olisi pitänyt keskittyä enemmän ja tehtävä olisi varmasti pitänyt antaa jollekin erityisesti kouluyhteistyöhön perehtyneelle hanketyöntekijälle . Positiivista oli että Pukkilan ja Myrskylän uudet kirjastovirkailijat pääsivät hankkeen myötä perehtymään kouluyhteistyöhön vetämällä tapaamisia opettajien kanssa ja olemalla mukana uudistamassa lukudiplomeja. Paljon kertyi tietoa siitä millaista yhteistyötä koulut kirjastolta toivovat ja myös mitä ongelmia yhteistyön kehittämisessä on. Esimerkkinä voidaan mainita kirjaston suppeat aukioloajat, jotka rajoittavat mahdollisuuksia kirjaston hyödyntämiseen opetuksessa. Tässä yhteydessä voitiin tiedottaa opettajille mahdollisuudesta sopia kirjaston aukipidosta normaalien aukioloaikojen ulkopuolella. Omatoimikirjastoa pidettiin molemminpuolisesti ideaaliratkaisuna, jos sellaiseen olisi taloudellisia mahdollisuuksia. Kirjastojenn henkilökunnan osaamisen puutteet ja seudullisen yhteistyön tärkeys nousivat vahvasti esiin.

Erilaisten kirjailijavierailujen ja vinkkausten kokeilu onnistui hyvin ja niiden järjestämisen osaaminen on kehittynyt kirjastoissamme. Pysyvänä positiivisena uudistuksena saamme jatkossa Pukkilaan ja Myrskylään vinkkaukset Porvoon kaupunginkirjastolta.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska hanke nosti esiin alueellisen yhteistyön tärkeyden ja erityiseti koulun ja kirjaston yhteistyöhön perehtyneen henkilön osaamisen tärkeyden, ryhdyimme Itä-Uudenmaan pienten kirjastojen piirissä valmistelemaan Monilukutaituruutta Itä-Uudenmaan pienissä kirjastoissa hanketta jossa erityisesti osaamisen ja suunnitelmallisuuden ja jatkuvuuden luomisen teemoja pyritään panottamaan.

Tässä hankkeessa jatkuu kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman ja vuosikellon laadinta. Junnuperjantai, jossa tieto ja viestintäteknologisen osaamisen koululle ja kirjastolle yhteisesti tärkeitä teemoja lähestyttiin koulupäivän jälkeen vapaamuotoisessa kerhossa, jäi kirjaston toiminta muodoksi siten, että 2018 on jatkettu kirjastoperjantailla joissa legorobottien ohjelmoinnin lisäksi ohjelmassa on mm. pelaaminen, lukeminen ja erilainen kuvallinen ja muu ilmaisu. Kirjavinkkaukset Porvoon kaupunginkirjaston pitämänä jatkuvat Pukkilan ja Myrskylän kouluissa.

Lisätietoa: 

Avustuksesta jäi käyttämättä 91 euroa 45 senttiä.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€6 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 283
Budjetti euroissa yhteensä: 
€9 683
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€3 967
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 065
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
552henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
13kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
838henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 000