Kirjasto pelinä
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Kalle Hautamäki
Oulaisten kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Sahankatu 2
86300
Bibliotekets telefonnummer : 
044-4793 214
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@oulainen.fi
ISIL-kod : 
FI-Oula
FO-nummer : 
Y-0186852-2
Ansvarsperson : 
Inga Petäjäsoja
Telefonnummer : 
044-4793 214
E-post : 
inga.petajasoja@oulainen.fi
Projektets målsättning: 

Kirjasto pelinä -hanke edistää kirjaston ja koulujen yhteistyötä mediakasvatuksessa: nuoriso ja opettajat oppivat hyödyntämään kirjaston mediapajaa ja opetetaan tuottamaan kirjasto­aiheisia sisältöjä Kirja kantaa -sivustolle. 

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Mediapajan käyttö

Projektbeskrivning : 

Kirjasto pelinä -hanke edistää kirjaston ja koulujen yhteistyötä mediakasvatuksessa: nuoriso ja opettajat oppivat hyödyntämään kirjaston mediapajaa ja opetetaan tuottamaan kirjasto­aiheisia sisältöjä Kirja kantaa -sivustolle. Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa -sivusto uudis­tetaan ja saatetaan käyttäjäystävälliselle alustalle, jota kirjastoissa pystytään helposti päivittämään. Oulaisten mediapaja- ja pelihuonetoiminta toimii alueen pilottina, jossa tuotettuja pelityöpajoja ja mediakoulutusta tarjotaan Tiekkö-kirjastoille ja kuntien (7) yläkoulujen opettajille ja oppilaille.

Kirjasto pelinä on jatkoprojekti  Oulaisten kaupunginkirjaston hankkeelle Kirjasto Monena ja Monelle, jossa on luotu nuorison pelihuone ja sukututki­joi­den mediapaja. Nykyinen hankerahoitus loppuu kesäkuussa 2013. Jatkohanke on suunniteltu kestäväksi kaksi vuotta.

Pääkohderyhmänä ovat Oulaisten yläkoulujen 8.–9. luokkien oppilaat. Kirjaston mediapajan laitteistoa hyödyn­netään sisältöjen tuotannossa työpajoina. Kirjasto kehittää yhteistyössä koulujen opettajien (atk-opettajat, kuvaamataidon ja äidinkielen opettajat) kanssa poikki­aineellisesti uusia toimintatapoja kirjallisuuden harrastuksen ja luovuuden edistämiseksi:  tavoitteelliset toiminta­tuotteet voivat olla esimerkiksi digivinkki, posterin tai kirja­trailerin teko ja kirjasto­käytön­opetusvideo tai kirjastomainos. Soveltuvin osin oppilaiden tuot­teet julkais­taan Tiekkö-kirjastojen ylläpitä­mällä Kirja kantaa –sivustolla, joka kaipaa uusia sisältöjä. Vanha sivusto on saatava käyttäjä­ystäväl­liseen muotoon nykyisestä paljolti staattisesta kuva­sivustosta. Yhteistyössä Tiekkö-kirjastojen kanssa Kirja kantaa –sivustoa kehitetään nuorten moni­muo­toista kirjasto­palvelujen harrastusta esitteleväksi alustaksi, joka edustaa paikallista nuoriso­kulttuuria Pyhä- ja Kalajoki­­laaksojen seitsemän kirjaston alueella. Samalla selvitetään mahdollisuut­ta toteuttaa projektin aikana hankkeen ratkaisuja koko Tiekkö-alueella (esim. pelikerhot ja pelitekokurssit työpajoina).

Hankerahalla palka­taan tek­ni­ses­ti taitava projekti­työntekijä toteuttamaan Oulaisten kirjaston ja koulujen yhteis­työtä, peli­kerhoja, uudis­tamaan Tiekkö-kirjas­tojen lastensivusto nuorisolle ja jaka­maan tietotaitoa alueel­­lisesti sekä ohjaamaan työpajatoimintaa Tiekkö-kirjastoille/ kuntien opettajille ja 14–16-vuotiaille nuorille.

 

TAVOITTEET JA TULOKSET

-  Nuorten toiminnallinen ohjaus ja mediapajan hyödynnys kirjastosisältöjen tuotossa. Kirjasto virittää nuorison ja opettajat kirjastotaajuudelle, jotta he pystyvät ideoimaan sisältöjä.

- Kotiseutututkimuksen ja harrastuksen sekä perinnetallennuksen edistys eri­laisin kurssein, luennoin ja tapah­tu­min. Kotiseutuni pelissä mahdollisuuksien tutkinta.

-  Nuorten pelikerhot ja mediapajatoiminta tukee tekemällä oppimista.

-  Mediapajatoiminta vahvistaa nuorten teknistä maailman hahmotusta ja nuorten käsitystä omista kyvyistä oppia, hallita ohjelmia/laitteita ja saada ne toimimaan haluamallaan tavalla luovuutta edistäen.

-  Työpajojen leikkimielinen ns. ruudusta ulos –toiminta edistää nuorten ongelman ratkaisutaitoa ja luovaa ajattelua sekä yhteistyötaitoja.

-  Oulaisten kirjaston digitaalisten palvelujen havainnollistaminen lukulaitteen avulla ja eri ohjelmointityökaluilla (esim. Picaxe-mikrokontrollerit ja lego-robotit). Tämä tuo lisäarvoa kirjastopalvelujen ja yläkoulun opetukseen yhdistämällä pelimaailmaa ja tekno­logiakasvatusta. Kirjasto pelinä –mahdollisuuksien kehittely kirjastokäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa.

-  Tiekkö-kirjastojen tietoverkkopalvelun kehitys käyttäjäystävälliseksi: Kirja kantaa –sivuston parannus ja uusien sisältöjen tuotto. 

-  Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa –kirjallisuusdiplomi laajennetaan mediakasvatuk­selliseksi. Kirjallisuusdiplomi saadaan Kirja kantaa –sivustolle helposti päivitettä­väksi.

-  Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistys nuorisoa kiinnostavalla tavalla.

-  Mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi saadaan kiinnostavia nuorten itsensä tekemiä sisältöjä, jotka avartavat myös kirjastohenkilöstön näkö­kulmaa kirjastopalveluihin.

- Nykyisen mediapajan ja pelihuoneen toimivuuden seuranta, arviointi ja kehitys sekä osaamisen jako alueellisesti.

- Hankkeen päätyttyä on jaettu osaamista, käytänteitä ja audiovisuaalista koulutusta uusien toimintamallien harjoittamiseksi: toiminnallinen mediakasvatus ja kirjastonkäytön opetus sekä Tiekkö-kirjastojen lasten ja nuorten sivuston visuaalinen sisällöntuotanto jatkuvat yhteistyössä ja osallistaen nuorisoa, kirjastohenkilökuntaa ja opettajia. Pelikynnys ylittyy kirjastoissa.

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Oulaisten yläkoulu, Oulaisten Valovoima ry ja Oulaisten kotiseutu­yhdistys, Oulaisten nuorisotoimi, Oulaisten nuorisovaltuusto ja Jokihelmi Opisto.

Tiekkö-kirjastot (7): Alavieskan kunnankirjasto, Kalajoen kaupunginkirjasto, Merijärven kunnan­­kirjasto, Nivalan kaupunginkirjasto, Sievin kunnankirjasto ja Ylivieskan kaupungin­kirjasto.

Tidigare projekt: 

Kirjasto Monena ja Monelle

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Kirja kantaa -sivusto on Tiekkö-kirjastojen yhteinen kirjallisuuden harrastusta edistävä nuorten sivusto, joka sisältää hankkeessa tuotettuja nuorten sisältöjen lisäksi Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomin.

http://www.kirjakantaa.fi/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

KIRJASTO PELINÄ TOTEUTUS LYHYESTI

Hankevaroilla palkattiin projektityöntekijäksi teknisesti taitava mediaosaaja 15.8.2013-11.7.2014 (11 kk) ja 18.8.2014-15.2.2015 (6 kk). Hänet palkattiin vielä omarahoituksella yläkoulun ja kirjaston yhteiseksi mediatyöntekijäksi kevätlukukauden loppuun asti (16.2.-31.5.2015 työaika 80 %).

Kirjasto pelinä -projekti oli Oulaisten koulujen ja kirjaston mediakasvatuksellinen yhteisprojekti. Kirjasto pelinä -hanke alkoi tehokkaasti elokuussa 2013, kun esittelin kaikille Oulaisten koululaitoksen opettajille Veso-päivillä hankkeen hyödyntämis­mahdollisuuksia kouluissa. Veso-päivillä opettajat ideoivat yhteistyökuviota. Opettajilta saatiin liuta ehdotuksia, joita kokeiltiin heti kerhotoiminnassa ja kouluyhteistyökuvioissa. Oulaisten kaupunginkirjastolle perustettiin mediapaja, jonka audiovisuaalisia laitteita voidaan myös lainata ryhmäopetuksessa.

Yhteistyössä Tiekkö-kirjastojen kanssa vanha Kirja kantaa -sivusto kehitettiin nuorten monimuotoista kirjastopalvelujen harrastusta esitteleväksi alustaksi, jonka sisältöjen päivittäminen onnistuu nyt kirjastohenkilökunnalta. Projektityöntekijä antoi erilaisia sisältöjen tuotantoon liittyviä koulutuksia Tiekkö-henkilökunnalle, alueen yläkoulujen opettajille ja oppilaille sekä yleisölle. Ryhmäopetukset suunniteltiin ja toteutettiin (pilotointiin) ensin Oulaisissa ja valituin osin jaettiin Tiekkö-alueen yläkouluilla ja yleisölle.

 

LAITEHANKINNAT JA TALOUSARVION TOTEUMA

Hankesuunnitelmaan kuului kalustohankintoja 4000 euron arvosta. Hankittiin mediapajan kalustoa seuraavasti: laadukas Canon XA20 -videokamera muistikortilla, laukulla, jalustalla mikrofoni- ja lisävalaistustarvikkeilla. Mediapajan ohjelmointityökaluihin suunnitellusta 2800 eurosta käytettiin vain noin 280 euron legorobottipakettiin. Lukulaitteiden sijaan hankittiin kolme tablettitietokonetta (tp 1500 €). Hankinnat kilpailutettiin. Palvelujen ostoon suunniteltu kotiseutututkimuksen ja harrastuksen sekä perinnetallennuksen edistys erilaisin kurssein ja tapahtumin (hke 5500) sekä Kirja kantaa –sivuston alustan vaihto ja datan siirto (hke 1000 €) tulivat arvioitua edullisemmaksi ja varat suunnattiin projektityöntekijän työsuhteen pidennykseen. Toiminnalliset tavoitteet toteutuivat.

 

TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN JA TULOSTEN ARVIOINTI

Tiekkö-kirjastojen tietoverkkopalvelun kehitys käyttäjäystävälliseksi: Kirja kantaa –sivuston parannus ja uusien sisältöjen tuotto. Täysin uudistettu, WordPress-alustalle perustettu Kirja kantaa -sivusto julkaistiin Lainan päivänä 2015. Tiekkö-johtoryhmä päätti projektityöntekijän selvityksen perusteella siirtää Kirja kantaa -sivusto kyseiselle julkaisualustalle. Kyseinen julkaisualusta valittiin nuorten sisällöntuotanto -tehtävän vuoksi: se on tarkoitettu web-koodaukseen perehtymättömille kuluttajille blogialustaksi ja kotisivujen tekoon. Julkaisualustalle ostettiin sivustopohja, jonka yleisilmeen ja sivustorakenteen projektityöntekijä loi Kirja kantaa -työryhmän kanssa neuvotellen. Nyt kun sisältöjen sijoittelusuunnitelma on tehty, on sivustolla helppo julkaista erilaisia nuorten sisältöjä. Hintavertailun perusteella valittiin palvelinhotelli, jonka vuosikustannus on merkittävästi aiempaa edullisempi. Webhotelliin on liitetty oma domain kirjakantaa.fi. Aiemmin nuorten sivusto oli Seniorinetin yhteydessä, joten myös sivuston löytyvyys on nyt parempi.

Kirja kantaa -työryhmä kokoontui useita kertoja hankkeen tiimoilta: tehtäviin kuuluivat Kirja kantaa -sivuston kehittäminen, muun muassa kirjallisuusdiplomien tehtävien päivittäminen ja meille uuden kirjavinkkaustyökalun harjoittelu (Prez-multimediasovellus). Työryhmä sai projektityöntekijältä koulutusta Kirja kantaa –julkaisualustan käytössä. Sivustolle on työryhmän harjoitusten tuloksena viety Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi tehtävineen ja kirjalistoineen. Mainittakoon, että aiemmin ei diplomia Kirja kantaa -sivustolla ollut, koska Tiekkö-henkilöstöllä ei ollut vanhan Kirja kantaa -sivuston Dreamweaver-julkaisualustan osaamista.  Kirja kantaa -työryhmällä on pääkäyttäjäoikeudet. He voivat myöntää seuraavia käyttäjäoikeuksia: päätoimittaja, kirjoittaja, avustaja ja tilaaja. Oppilaat voivat lähettää omia tuotoksiaan sivuston sähköpostiin. Yksi kirjasto kerrallaan vastaa sivuston sähköpostin tarkistuksesta ja viestien lähettämisestä muille Tiekkö-kirjastoille. Sivuston rakennetta ja pysyviä osioita muutetaan ensisijaisesti yhdessä Kirja kantaa -työryhmän kokouksissa.

Tiekkö-kirjastojen Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomi laajennetaan mediakasvatuk­selliseksi: Kirja kantaa -sivusto on alueemme kouluikäisten lasten ja nuorten mediakasvatuksellinen näyttämö. Kirja kantaa -työryhmä suunnitteli kirjallisuusdiplomin tehtäviin mediakasvatuksellisia tehtäviä. Kaikkia diplomitehtäviä voi nyt tehdä digitaalisilla välineillä. Uusia, mediakasvatuksellisia diplomitehtäviä ideoitiin ja päivitettiin uusille sivuille työryhmässä samalla opetellen julkaisujärjestelmän käyttöä. Kirjastot haluat edistää medialukutaitoa ja mediakasvatusta, jossa koululainen on sisällöntuottaja. Suotavia sisältöjä ovat myös kaikki kirjastosisältöihin liittyvät ja luovuutta edistävät mediakasvatukselliset koulutehtävät.

Sivuston mediakasvatuksellista käyttöä nuorten parissa on pilotoitu Oulaisissa projektin aikana. Sivuston käyttö ja kehittäminen jatkuu sisällöntuotantopainotteisesti kirjastojen ja koulujen yhteistyönä. Sivut tehtiin sillä ajatuksella, että oppilaat ja opettajat voisivat hyödyntää nykyaikaisia digitaalisia apuvälineitä oppimistyössä ja jakaa tuotoksiaan sivustolla muidenkin nähtäväksi.

 

Lukemisen ja kirjallisuuden harrastamisen edistys nuorisoa kiinnostavalla tavalla:
Kirja kantaa -sivusto on Tiekkö-kirjastojen koululaisille suunnattu Kirja kantaa -kirjallisuusdiplomisivusto. Näyttävän sivuston ja kirjallisuusdiplomin tarkoitus on lisätä lasten ja nuorten lukuinnostusta, koska se toimii alueemme koululaisten diplomisuoritusten ja koululaisten sisällöntuotantoharjoitusten näyteikkunana. Kirja kantaa -työryhmä tiivisti sivuston tehtäväksi Tiekkö-kirjastojen sivustoksi koululaisille. Täten sivustolla on käyttöä myös niille koululaisille, jotka eivät suorita juuri Kirja kantaa -diplomia. Sivustolle voidaan tallentaa myös muiden lukumatojen ja kannustavien lukuprojektien tuotoksia ja juttuja.

Tiekkö-kirjastoissa on vaihtelevassa mittakaavassa käytössä sekä ala- että yläkoululaisten kirjallisuusdiplomit. Hankkeessa markkinoitiin kaikkien Tiekkö-kirjastojen yläkouluilla Kirja kantaa -diplomia ja -sivustoa. Diplomiosiosta löytyvät kattavat kirjasuositukset sekä monipuoliset tehtävät diplomin suorittamiseksi. Äidinkielen opettajat hyväksyvät suoritukset, ja kirjastoista saa lainattavien diplomikirjojen ohessa apua diplomin tekoon.

Hankkeessa kehitettiin visuaalisia tapoja markkinoida kirjallisuutta modernilla tavalla nuorille. Hankkeen aloitussyksynä 2013 projektityöntekijä kävi yhdessä kirjastonhoitajan kanssa kirjavinkkauskiertueella yläkoululla. Yhtenä diplomitehtävänä olevasta kirjatrailerista näytettiin oppilaille Prezi-multimediaohjelmalla itse toteutettu esimerkkiesitys sekä YouTubesta kaksi valmista trailerivideota. Kirja kantaa -sivustolle on koottu ja kootaan visuaalisia kirjastohenkilöstön tekemiä kirjavinkkauksia muun muassa Prezi-esityksinä. Kirjastonhoitajat pystyvät nyt käyttämään Kirja kantaa -sivustoa vinkkaustensa ja muun kirjasto-opetuksen yhteydessä, toisin kuin ennen hanketta!

Nuorten toiminnallinen ohjaus ja mediapajan hyödynnys kirjastosisältöjen tuotossa. Kirjasto virittää nuorison ja opettajat kirjastotaajuudelle, jotta he pystyvät ideoimaan sisältöjä. Kirjasto pelinä -mahdollisuuksien kehittely kirjastokäytönopetuksessa ja mediakasvatuksessa:
Syksyllä 2013 suurin työ kirjaston ja kyläkoulujen kanssa oli Tiedon puu -pelin tekeminen. Kyläkoulujen kirjastokäynnillä pyydettiin lapsia kuvittamaan YKL-luokat. Lapset joutuivat todella miettimään hyllyluokkien sisältöjä ja pelin etenemistä suhteessa luokitusjärjestelmään. Seuraavassa pelintekovaiheessa lasten piti keksiä tehtäviä, jotka hidastivat tai nopeuttivat pelilaudalla etenemistä. Peliä pelattiin kolmannella käynnillä. Pelistä jäi elämään mainiot lasten YKL-kuvitukset, joita on käytetty hyväksi Kirja kantaa -sivustolla ja YKL-luokituksen opetuksessa uudella tavalla.

Oulaisten kirjastolla on pilotoitu Kirja kantaa -sivuston käyttöä koululaisten sisällön­tuotannossa. Hankkeen aikana kahtena vuonna kaikki yhdeksäsluokkalaiset kävivät sisällön­tuotantoharjoituksessa kirjastolla: heitä opetettiin käyttämään wordpress-julkaisu­alustaa.  Nuoret kirjoittivat arvosteluja suoraan Kirja kantaa -sivustolle ja julkaisi­vat kirjoituksensa sopivan kuvan kera. Ryhmäkäynnit olivat haasteellisia ja edellyttivät tehokasta organisointia, kun parikymmentä nuorta on kirjautuneena ohjelmaan. Kirjastonhoitajat olivat alusta asti ns. puikoissa yhdessä projektityöntekijän kanssa. Ensin jaoimme jokaiselle eri käyttäjätunnukset, mutta liiallisen varovaisuuden jälkeen totesimme, että kyseinen julkaisualusta ei ns. lagaa, kun koko ryhmä on samoilla tunnuksilla sisään kirjautuneena.

Parhaiten yläkoululaisten kanssa on päästy yhteistyöhön koulutuntien puitteissa. Kirjavinkkaustunneilla pystyttiin hyvin markkinoimaan kerhoja sekä esittelemään mediapajan tarjoamia mahdollisuuksia koulutyössä. Projektityöntekijän 8- ja 9-luokkalaisille pitämät atk-tunnit ovat olleet tuloksekkaita. Parhaiden onnistuttiin yläkoulun historian kurssin sotalautapelin teossa, Kauhugallerian teossa ja 8-luokkalaisten ilmaisutaidon kurssien videoesityksissä, joissa otoksia tehtiin myös kirjastolla. Yhdeksäsluokkalaiset järjestivät myyjäistyyppisen joulubasaaritapahtuman, johon rakennettiin ”kauhukellari”. Mediapaja oli mukana kuva ja ääni -osaston toteutuksessa yhdessä oppilaiden kanssa. Hienoja esimerkkejä ovat myös Jauhinkankaan koululaisten muovailuvaha-animaation teko ja Juho Oksan koululla neljäsluokkalaisten kanssa tehdyt videoprojektit, jotka olivat erittäin mieluisia niin oppilaille kuin opettajille.

Suoraan oppitunneilla tapahtuva yhteistyö koulujen kanssa tuli olemaan projektityöntekijän pääasiallinen toimintatapa. ”Tästä on useita hyötyjä: opettajat pääsevät helpommalla, kun vetovastuu on mediapajatyöntekijällä, sekä oppivat samalla itse uusia tapoja hyödyntää mediavälineitä. Oppilaat saavat toteuttaa itseään heille kenties mieluisammilla tavoilla ollen samalla motivoituneempia oppimiseen.” (Projektityöntekijä 30.1.2014). Mediapaja sai näkyvyyttä ja sitä kautta toivottiin innokkaita tekijöitä myös kouluajan ulkopuolella.

Nuorten pelikerhot ja mediapajatoiminta tukee tekemällä oppimista:
Erityisesti hankkeen pääkohderyhmän, yläkoululaisten, motivointi ja innostaminen vapaaehtoiseen harrastuneisuuteen on ollut todella haastavaa. Kirjastolla kokeiltiin jo syksyllä 2013 erilaisia tarina-, sarjakuva- ja mediakerhoa. Niissä kävi muutamia alakoululaisia. He eivät kuitenkaan jaksaneet keskittyä toimintaan, joka olikin suunnattu yläkoululaisille: perusasioita kuvankäsittelystä, valo- ja videokuvauksesta, videoeditoinnista ja eri ohjelmien käytöstä. Samoin järjestettiin lautapelikerho, johon osallistui vain yksi nuori. Alkuperäisiä lautapelinteko suunnitelmia ei voitu toteuttaa. Sitten keväällä 2015 perustettiin ns. tilauksesta mediakerho, johon osallistui innokkaita alakouluikäisiä poikia. He tekivät peliohjelmointia ja lopulta kukin oman videoidun peliarvostelunkin. Niitä tosin ei saatu julkaista Kirja kantaa -sivustolla. Tämä on pitkäjänteistä työtä ja uudet palvelut eivät heti löydä sopivaa yleisöä.

”Mediapajatoiminta, kuten kirjastolla aikuisille suunnatut ohjelmisto- ja laitteistokoulutukset sekä kouluissa järjestetyt videointiopetus, tuki hyvin tekemällä oppimista. Kouluissa pidettyjen oppituntien ja kurssien keskeinen tulos ja johtopäätös on, että tällaiset projektit vaativat runsaasti aikaa ja varsinkin aikataulujoustoa, mikä ei kovin hyvin sovi yhteen koulujen nykymuotoisten tuntikehysten ja oppiainejaon kanssa. Käytännössä aikaa olisi pitänyt pystyä varaamaan työpajoihin kerralla vähintään puoli päivää, ja mukana olisi voinut olla kaksi tai useampikin opettaja kerralla. Aikatauluongelmista huolimatta kokemukset olivat pääasiassa erittäin positiivisia, ja oppilaat olivat yllättävän innokkaasti mukana. Kuluneen kevään kokemusten myötä voidaan todeta, että tämän tyyppinen työskentely on monella tapaa pedagogisesti hedelmällisempää perinteiseen teoriapainotteiseen ja luentomaiseen opetustapaan verrattuna.” (Projektityöntekijä kesän 2014 toimintakertomuksessa).

Kotiseutututkimuksen ja harrastuksen sekä perinnetallennuksen edistys eri­laisin kurssein, luennoin ja tapah­tu­min. Kotiseutuni pelissä mahdollisuuksien tutkinta: Marraskuussa 2013 sovittiin Tiekkö-kokouksessa millaista koulutusta ja tapahtumia Kirjasto pelinä -hanke järjestää henkilökunnalle ja yleisölle. Valittiin digitarinapajat yleisölle, jonka toteutusta ensin testattiin Oulaisissa. Alueellinen yleisökoulutus oli tarkoitus hankesuunnitelmassa järjestää ostopalveluna, mutta koska projektityöntekijä oli hyvä ja asiaansa perehtynyt kouluttaja, pidennettiin hänen työsuhdetta koulutuspalvelu­määrärahoilla.

Digitarinapajassa opit tekemään valokuvistasi digitaalisen esityksen (esim. sukutarinan tai henkilöhistorian). Digitarina koostetaan videoeditointiohjelmalla, jolla valokuvaesitykseen saadaan lisättyä musiikkia, tekstiä ja puhetta. Osallistujan tuli digitoida valmiiksi mahdolliset paperikuvat ja tuoda ne mukanaan esim. muistitikulla. Tähän valmistauduttiin kirjastolla. Projektityöntekijä ja muu kirjastohenkilökunta ovat antaneet asiakkaille henkilökohtaista opastusta paperivalokuvien ja diojen skannauksessa.

Oulaisten kirjastossa järjestettiin ensimmäinen digitarinapaja viikonloppu­kurssina (9 h perjantaina 17–20 ja lauantaina 9–15) kevättalvella 2014. Se onnistui hyvin ja osallistujat olivat innokkaita. Digitarinapajaa tarjottiin Tiekkö-alueen alueen kolmelle kansalaisopisto piirille ja jokainen opisto otti vastaan kurssin mielellään, koska digitarinapaja oli täysin uudenlainen kurssi Kala- ja Pyhäjokilaakson opistojen alueella. Kurssi-ilmoitukset saatiin opistojen syksyn kurssit -esitteisiin. Lopulta digitarinapaja toteutui Oulaisten lisäksi vain Ylivieskassa, missä innokkaimmat osallistujat ehtivät tehdä useamman digitarinan. Digitarinamenetelmän mahdollisuudet suvun tarinan kertomisessa avautuivat hyvin osallistujille.

Oulaisten kirjastolla järjestettiin yhteistyössä alueen sukututkijoiden kanssa toinen Sukuni ja seutuni -päivä. Sukututkijat esittelivät omia tutkimuksiaan: Anja Petäjistö esitti Kuvia ja tarinoita Walborg ja Aukusti Waikonpään sekä heidän lastensa elämästä. Konttilan historiaa 1700-luvun lopulta tähän päivään esitteli sukututkija Antero Kyröläinen. Hankkeen aikana perustettiin keväällä 2014 kerran kuussa Pelihuoneella kokoontuva Oulaisten seudun sukututkijat Oulaisten kotiseutuyhdistyksen jaostona. Kirjastomme edellinen projekti Kirjasto monena ja Monelle saattoi yhteen sukututkijoita, joista tuli avain henkilöitä aktiivisen sukututkijaryhmän perustamisessa Kirjasto pelinä -hankkeen aikana. Mainittakoon, että sukututkijoiden kokoontumisia ei ole tilastoitu Kirjasto pelinä -hankkeelle muilta osin kuin siten, kun projektityöntekijä on ollut mukana.

Työpajojen leikkimielinen ns. ruudusta ulos -toiminta edistää nuorten ongelman ratkaisutaitoa ja luovaa ajattelua sekä yhteistyötaitoja: ”Kouluilla vedetyt projektit voisi mainita hyvänä esimerkkinä tässäkin tapauksessa. Lapset ja nuoret olivat innoissaan, kun perinteisestä pulpetissa istumisesta (”ruudusta”) päästiin liikkeelle kameran eteen (”ulos”) ja luomaan yhdessä jotain uutta. He pääsivät näkemään konkreettisesti, kuinka kaikki ”ei mene niin kuin elokuvissa”. Ponnistelu yhteisen projektin eteen on virkistävä ja opettavainen tapa olla koulussa, ja tällaista toimintaa tulisikin saada uuteen valtakunnalliseen opetussuunnitelmaan.” (Projektityöntekijä).

Mediapajatoiminta vahvistaa nuorten teknistä maailman hahmotusta ja nuorten käsitystä omista kyvyistä oppia, hallita ohjelmia/laitteita ja saada ne toimimaan haluamallaan tavalla luovuutta edistäen: Parhaita esimerkkejä tästä olivat erilaiset video- ja animaatioprojektit kouluilla. Oppilaat näkivät konkreettisesti, mitä varusteita ja teknistä osaamista sekä asennoitumista videoiden teko vaatii. Projektityöntekijän mukaan kirjastojen tulisi olla kriittisiä, millaista digitaalista kulttuuria ne edistävät. ”Oulaisten kirjasto on Kirjasto pelinä -projektin myötä onnistunut hyvin luodessaan sosiaalista pelikulttuuria lasten keskuudessa sekä antaessaan kaikenikäisille mahdollisuuden osallistua digitalisoituvaan tiedonvälitykseen ja siinä tarvittavien taitojen oppimiseen.”

Oulaisten kirjaston digitaalisten palvelujen havainnollistaminen lukulaitteen avulla ja eri ohjelmointityökaluilla (esim. Picaxe-mikrokontrollerit ja lego-robotit). Tämä tuo lisäarvoa kirjastopalvelujen ja yläkoulun opetukseen yhdistämällä pelimaailmaa ja tekno­logiakasvatusta. Kirjastolle hankittiin teknologiakasvatuksen ja tarinankerronnan merkeissä Lego-robotti, joka innostaisi varsinkin poika välineellisesti tuottamaan mediasisältöjä kirjastolla. Robotti innosti kyllä poikia. Oppilaat saivat itse kokeilla robotin kauko-ohjaamista älypuhelimella bluetooth-linkin välityksellä. Kerhossa rakennettiin uutta robottimallia yhdessä. Tarkoituksena oli innostaa robotin avulla poikia luomaan tarinamaailmaa ja rakentamaan videoitavaa robottitarinaa varten ympäristö, mutta asia jäi pelkäksi teknologiakasvatukseksi. Mediataitoviikolla 2015 järjestettiin kirjastolla Robottirempat, johon osallistui useampi lapsi ja isä. Vapaa-ajan toiminnassa lapsia on hankala motivoida pitkäjänteiseen tarinankerrontaan. Sen sijaan kouluympäristössä projektityöntekijä sai tuloksia. Legorobottien innoittamana kirjasto ohjeisti kouluille kirjoituskilpailun Tulevaisuuden kirjasto! Kehitä ja kirjoita tarina Lego-hahmosta ja ideoi, millainen olisi tulevaisuuden kirjasto. Kolme parasta tarinaa palkittiin ja julkaistiin Kirja kantaa -sivustolla.  

Kirjastolle hankittiin kolme windows-tablettitietokonetta, joita käytettiin Kirja kantaa -sivuston teossa, käyttäjäkoulutuksissa ja yhtä näistä saa asiakkaat lainata kirjaston tiloissa. Laitehankinnan aikaan sähköiset kirja- ja lehtikokoelmamme toimivat vain windowspohjalla. Hankkeessa osallistuttiin Tiekön Sähköiseen viikkoon ja kansallisiin Mediataitoviikkoihin, jolloin annettiin käyttäjäkoulutusta uusiin tabletteihin, uusimmassa käyttöjärjestelmässä sekä kirjastomme digitointi- ja editointipalveluissa. Digitaalinen kuilu on edelleen lavea. Ihmiset arastelevat kirjaston digitointi- ja editointipalveluja. Henkilökohtaisia neuvonta-aikoja varattiin muutamia kerhoja kuussa tietokoneen käytön ja digitointipalvelujen opetukseen (paperivalokuvat, diat ja VHS-nauhat).

Mediakasvatuksen ja kirjastonkäytön opetuksen tueksi saadaan kiinnostavia nuorten itsensä tekemiä sisältöjä, jotka avartavat myös kirjastohenkilöstön näkö­kulmaa kirjastopalveluihin
Kirja kantaa -sivustolle on saatu hankkeessa monenlaisia sisältöjä lapsilta ja nuorilta: tarinoita, kirja-arvosteluja, animaatioita ja kuvia. Lisäksi Oulaisten kirjaston kesätyöntekijäksi palkattu nuori Lybeckerin kuvataidelinjalta kuvitti kirjallisuusdiplomin osiot aiheeseen sopivin kuvin.  Kirjavinkkauskiertueen tuotoksina saatiin oppilaiden piirtämiä vaihtoehtoisia kirjan kansia. Tiedonhakua opetellessaan yhdeksäsluokkalaiset puolestaan kirjoittivat lyhyitä kirja-arvosteluja suoraan Kirja kantaa -sivustolle, mikä todettiin hyväksi menetelmäksi yhdistää oppimistilanne sisällöntuotantoon. Nuorten sisällöntuotannosta näemme mikä ja miksi nuoria kulloinkin kiinnostaa. Työelämääntutustujanuorten ja kesätyöntekijänuorten tehtävänä on tehdä arvosteluja sivustolle.  Sivustolla on nyt satoja nuorten tekemiä kirja-arvosteluja, mutta myös peli- ja elokuva-arvosteluja.

Jotta vapaaehtoisia yläkoululaisia saataisiin Kirja kantaa -sivuston sisällöntuotantoon mukaan, päätettiin kokeilla suoritusten palkintaa pisteytyksin ja palkinnoin, kuten kirjastopalvelujen pelillistämisideaan kuuluu. Kirja kantaa -työryhmässä päätettiin myöntää innokkaille seiskaluokkalaisille Kirja kantaa -käyttäjätunnuksia: palkintasysteeminä olisi diplomin tehtäväkohtainen palkkio (2 €/tehtävä Kirja kantaa -sivustolla), jolloin oppilas saisi kerrytettyä saldoa kirjastojärjestelmään. Saldoa voisi käyttää kirjaston maksuihin: varauksiin, sakkojen kuittaukseen ja monistuksiin. Sitä ei voisi kuitenkaan nostaa rahana. Tällainen sisällöntuottajanuori saisi myös mediakas­vatuksellisen päättödiplomin Kirja kantaa –kirjallisuusdiplomista yhdeksännellä luokalla. Asia on saanut nuorten myönteisen vastaanoton, mutta vielä ei ole toteutunut yhtään esimerkkiä. Nuorten aineistot voidaan lähettää sivuston omaan sähköpostiin, jota Oulaisten kirjastonhoitaja seuraa. Toinen väylä on sivuston oma palautelomake. Info-sähköpostiin pyydetään myös ehdotukset yleisestä ja kirjallisuusdiplomin päivityksestä. Ehdotukset käydään läpi yhteisissä Kirja kantaa -työryhmän kokouksissa.

Oulaisten mediapaja- ja pelihuonetoiminta toimii alueen pilottina, jossa tuotettuja pelityöpajoja ja mediakoulutusta tarjotaan Tiekkö-kirjastoille ja kuntien (7) yläkoulujen opettajille ja oppilaille. Nykyisen mediapajan ja pelihuoneen toimivuuden seuranta, arviointi ja kehitys sekä osaamisen jako alueellisesti:

Koska kirja kantaa -sivustolle tuli saada alueemme nuorten sisältöjä, kävi projektityöntekijä lähes kaikissa Tiekkö-kirjastojen kuntien yläkouluissa. Alueelliset koulutukset pyrittiin aloittamaan heti pääsiäisen 2014 jälkeen, kun Kirja kantaa –työryhmässä oli saatu tehtyä sisältöjen syöttösuunnitelma. Kussakin Tiekkö-kunnassa oli tarkoitus järjestetään yksi ryhmä mahdollisuuksien mukaan. Alavieskassa, Kalajoella ja Himangalla olivat innokkaimmat opettajat tässä suhteessa. Siellä käytiin useamman kerran: opettajat ja oppilaat saivat omat koulutuksena.

Projektityöntekijä opasti opettajia ja oppilaita 2-4 h Prezin ja ilmaisen, vapaaseen lähdekoodiin pohjautuvan Inkscape-vektorigrafiikkaohjelman käytössä. Tiekkö-kirjastojen piirissä pääkohderyhmä olivat 8. luokkalaiset, joille tehtiin mediapajaopetussuunnitelma: oppilaat voisivat tehdä Prezi- ja Inkscape-ohjelmilla jonkin pakollisen koulutehtävän tai jonkin kirjastoaineistolajin esittelyn (elokuva-, peli-, musiikki- tai kirja-arvostelu tai esitellä oman harrastuksensa). Kouluille on tarjolla ilmainen Prezi Edu -lisenssi, mutta ohjelmaa voidaan käyttää ilman lisenssiäkin. Sisällöt toivottiin julkaistavaksi Kirja kantaa –sivustolla, mutta koulutöitä ei saatu muualta Tieköstä, vaikka esimerkiksi Nivalassa tehtiin projektityöntekijän opetuksen perusteella historian ryhmätyöesitelmiä. Esteeksi tuli liian työlääksi koettu oppilaiden internet-julkaisuoikeutuslupien läpikäynti.

Oulaisten kaupunginkirjaston mediapaja toimii laitteistojen ja ohjelmistojen osalta pitkään nykyisellään. Pelihuonetta lukuun ottamatta mediapajalaitteiden ja ohjelmien nykyinen käyttöaste ei ole vielä kovin korkea. Markkinointia ja mainostusta yleisölle tarvitaan jatkuvasti. Kirjaston mediapajan laitteiden ja ohjelmien johdosta on voitu ottaa nuoria media-alan harjoittelijoita pitkiin harjoittelujaksoihin kirjastolle. Tästä on ollut monenlaista kerrannaishyötyä.

Pelihuone toimii hyvin ja käyttö on kirjaston arkipäivää. Pelihuoneen viihtyisyyteen on panostettu verhoilla ja tunnelmalampuilla (ei hankevaroilla). Ensimmäiset sohvat ja säkkituolit hajosivat kovassa käytössä. Sohvat on uusittu, mutta kestävät säkkituolit tulisi hankkia heti ensi vuoden budjetista. Käyttäjiä on kiitettävästi ja pelejä on runsaasti. Peruskalusto riittää pitkään (videotykit, valkokankaat, televisio, äänentoistolaitteet), eivätkä itse pelikonsolit (4 kpl) ole kalliita hankintoja. Uusille konsoleille pelit ovat kuitenkin melko kalliita. Vaikka peli julkaistaan levykkeellä, saatetaan pelaamiseen silti edellyttää kuukausimaksullinen oneline-peliyhteys. Kirjaston konsoleille on wlan-yhteys, mutta oneline-pelaamista ei ole sallittu. Pelaajien ja pelien lakisääteiset ikärajat kontrolloidaan kirjastojärjestelmän avulla. Kukaan käyttäjistä ei ole toivonut oneline-pelaamista, koska pelikavereita kirjastolla riittää. Pelaamisen rajoista, hyödyistä ja haitoista on pidetty tiedotustilaisuuksia nuorille ja vanhemmille sekä lehdistölle niin projektityöntekijän kuin henkilökunnankin toimesta. Tiekkö-kirjastoille on esitelty konsolipelaamisen käyttöönoton mahdollisuuksia eri mittakaavassa. Kalajoen kirjaston Himangan toimipisteeseen on nyt perustettu Oulaisten käytäntöjen mukaan toimiva pelihuone yhdellä pelikonsolilla ja lautapeleillä varustettuna.

Hankkeen päätyttyä on jaettu osaamista, käytänteitä ja audiovisuaalista koulutusta uusien toimintamallien harjoittamiseksi: toiminnallinen mediakasvatus ja kirjaston­käytön opetus sekä Tiekkö-kirjastojen lasten ja nuorten sivuston visuaalinen sisällöntuotanto jatkuvat yhteistyössä ja osallistaen nuorisoa, kirjastohenkilökuntaa ja opettajia. Pelikynnys ylittyy kirjastoissa: Tämä kaikki on toteutunut (katso yllä hanketavoitteiden toteutumat).

Tavoitteiden arviointi on laadittu perustuen projektityöntekijä Kalle Hautamäen kolmeen toimintakertomukseen ja kattaviin tapahtumatilastoihin.

 

 

Fortsatta åtgärder: 

Oulaisten kaupunginkirjastolle perustettiin mediapaja, jonka audiovisuaalisia laitteita voidaan myös lainata ryhmäopetuksessa. Tämä vaatii vielä tiedotusta ja markkinointia. Lainauslista ja korvauslista on laadittu, mutta tarkoituksena on tehdä vielä laitteiden luettelointi ja viivakoodistus kirjastojärjestelmässä lainaus- ja palautushallinnan helpottamiseksi.

Kirja kantaa -pääsivulle eli uutissivustolle pitäisi saada säännöllisesti uutta aineistoa. Kirja kantaa -työryhmässä on alustavasti ajateltu seuraavaa työn jakoa: kuvakirjat, lasten kauno ja nuorten kauno sekä nuorten aikaisten aineistojen vinkkien teko Kirja kantaa –työryhmän piirissä, mutta tarvittaisiin uusi suunnittelukokous ja kertausharjoitusta tämän käynnistämiseksi.  Nyt voi Oulaisten kirjaston henkilökunta olla kertausharjoituksen antaja, koska kirjastossamme on sivuston käyttövarmuutta jopa nuorten ryhmäkäyttäjäkouluksiin. Sivuston käyttö ja kehittäminen jatkuu sisällöntuotantopainotteisesti kirjastojen ja koulujen yhteistyönä. Kirjasto pelinä -hanke on valmistanut meitä seuraavaan uuteen haasteeseen eli opetussuunnitelmayhteistyöhön koulujen kanssa.

Ytterligare information: 

Yhteistyökumppanin rahoitusosuus yhteensä 18595 € sisältäen Oulaisten sivistystoimen (koulutoimi ja nuorisotoimi) työajan käyttö hankkeessa 9173 € ja Tiekkö-kirjastojen henkilökunnan työajan käyttö hankkeessa 6855 €.

Projektet börjar : 
01/07/2013
Projektet avslutas : 
31/12/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€85 500
Egen finansiering: 
€9 500
Budget sammanlagt: 
€95 000
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€80 998
Egen finansiering: 
€8 078
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€18 595

Statistik:
Utbildningar: 
94kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
1 068henkilö/person
Antalet evenemang: 
6kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
123henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€50 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http//hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013