Kirjasto sosiaalisena työnantajana
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Oulun kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 15 (käyntiosoite Kaarlenväylä 3)
90015
Kirjaston puhelin : 
044 703 7315
Kirjaston sähköposti : 
info.kirjasto@ouka.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Om
Y-tunnus : 
0187690-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Noora Valkonen
Puhelin : 
044 703 7335
Sähköposti : 
noora.valkonen@ouka.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoite on perehdyttämiskäytäntöjä kehittämällä parantaa kirjaston valmiuksia ei-ammatillisten työntekijöiden työllistämiseen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Perehdytysmateriaalia on luotu aktiiviseen käyttöön.

Koulutustilaisuuksien ja osallistujien määrä.

Hanketta on esittely maakunnallisesti.

On luotu yhteys organisaatioihin, jotka lähettävät henkilöitä kirjastoon sosiaaliseen työhön.

Kuvaus : 

Kirjastoissa työskentelee ammattikoulutetun, kirjaston palkkaaman henkilökunnan lisäksi monenlaisia ihmisiä: TET-nuoria, kuntouttavan ja sosiaalisen työtoiminnan ihmisiä, nuoria työkokeilijoita, opiskelijaharjoittelijoita, suomen kieltä opiskelevia maahanmuuttajia, vapaaehtoisia työntekijöitä. Näiden ihmisten työelämävalmius ja osaamisen taso vaihtelevat suuresti. Tilapäisen työvoiman perehdyttäminen on kirjaston vakituiselle henkilökunnalle nykyisin haastavaa ja erittäin työllistävää. Perehdytysmateriaaleja ei tällä hetkellä ole riittävästi eikä oikeilla kielillä. Perehdyttäjiltä puuttuu motivaatiota, osaamista ja työaikaa. Yhteistyö kumppaneiden kanssa on jäsentymätöntä. Perehdyttämisen tulokset ja vaikuttavuus jäävät näkymättömiin ja arvioimatta. Perehdytyksen onnistuminen on kuitenkin ehdottoman keskeistä työn tulosten ja työllistymiskokemusten kannalta.

Kirjasto pystyy tuottamaan yhteiskuntaan sosiaalista yhteenkuuluvuutta, taloudellisia - ja terveyshyötyjä kaikkein suorimmin työllistämiensä ihmisten kautta. Työ kirjastossa voi parhaimmillaan olla ratkaisevan tärkeää työllistyvän henkilön elämäntilanteessa: kuntouttavaa, työelämävalmiuksia luovaa, yhteiskuntaan integroivaa. Samalla kirjaston käyttöön tulee osaamista ja resursseja, joita varsin homogeenisessä vakituisessa kirjastohenkilökunnassa ei ole. On tärkeää, että kirjaston tarjoamat työtehtävät voidaan sovittaa myös työntekijöiden, ei vain työnantajan tarpeisiin.

Hankkeen toiminta

- vahvistetaan ja selkiytetään yhteistyösuhteita organisaatioihin, joiden kautta kirjastoon saadaan työntekijöitä: mm. sosiaalitoimi, työllistämispalvelut, oppilaitokset

- kootaan, täydennetään ja luodaan uutta perehdytysmateriaalia

- suunnitellaan aineisto sopiviksi erikokoisiin kirjastoihin ja hyödynnettäviksi myös muissa kirjastoissa

- ideoidaan työtehtäviä vastaamaan erilaisten perehdytettävien tarpeita ja kielitaitoa

- koulutetaan perehdytystyötä tekevää henkilökuntaa sekä Oulun kaupunginkirjastossa että maakunnan muissa kirjastoissa

- kehitetään kirjaston sosiaalisen tuotoksen mittareita, arvioidaan työllistämistoimintaa ja sen vaikuttavuutta

Hankkeeseen palkataan projektityöntekijä yhdeksäksi kuukaudeksi suunnittelemaan toimintaa, kehittämään yhteistyösuhteita muihin organisaatioihin, tuottamaan koulutusaineistoa ja kouluttamaan perehdytystyötä tekeviä. Hankkeessa ostetaan tarvittavaa koulutusta myös ulkopuolisilta toimijoilta. Omarahoitusosuus koostuu kirjaston oman henkilöstön työosuudesta.

Hankkeen tulokset

Hankkeen päätyttyä on luotu laajasti hyödynnettävissä oleva perehdytysohjelma, jossa huomioidaan erilaiset perehdytettävien ryhmät ja erikokoiset kirjastot. Hankkeella on parannettu kirjastotyön tuottavuutta, lisätty perehdytettyjen henkilöiden kiinnostusta kirjastotyöhön ja työelämään yleensä sekä vahvistettu sosiaalista integraatiota yhteiskunnassa.

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

+

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa kehitettiin perehdyttämiseen liittyviä toimintamalleja ja parannettiin kirjastolaisten valmiuksia perehdyttää uusia työntekijöitä. Erityinen painoarvo asetettiin sellaisille perehdytettäville, joille kirjasto toimii sosiaalisena työnantajana.

Hankkeessa luotiin perehdytyksen tueksi itseopiskelumateriaaleja, jotka suunniteltiin toimimaan erikokoisissa kirjastoissa. Materiaaleja suunniteltaessa haastateltiin henkilöitä, jotka olivat perehtymässä työhön Oulun kaupunginkirjastossa. Heidän kokemustensa perusteella materiaaleihin lisättiin uusia teemoja.  Viimeistelyvaiheessa kirjaston henkilökunta katselmoi materiaaleja laajasti ja niitä testattiin vielä uusien perehtyjien avulla. Sopivia työtehtäviä erilaisille perehdytettäville ideoitiin henkilökunnan työpajoissa.

Yhteydenpitoa yhteistyökumppaneiden kanssa tiivistettiin. Haastateltiin monien sellaisten organisaatioiden edustajia, joiden kautta kirjastoon ohjataan erilaisia työharjoittelijoita, työkokeilijoita, suomen kielen harjoittelijoita ja kuntouttavan työtoiminnan asiakkaita. Yhteistyökumppanien käyttöön laadittiin kuvaus kirjastossa tehtävistä töistä, niiden kuormittavuudesta ja vaatimuksista sekä lista avustavista työtehtävistä.

Perehdyttäjille ja esimiehille järjestettiin koulutusta yhteistyössä Oulun kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa. Näiden koulutusten, ideatyöpajojen ja perehdytysmateriaalin katselmointien kautta valtaosa Oulun kaupunginkirjaston henkilökunnasta sai koulutusta ja välineitä perehdytystyöhönsä. Hanketta esiteltiin Pohjois-Suomen aluehallintoviraston järjestämillä kirjastoalan kokous- ja koulutuspäivillä.

Projektin teemojen eteenpäin vieminen vastuutettiin kirjaston sisällä ja nimettiin perehdytysvastaava, jonka tehtävä on ylläpitää sekä perehdytysmateriaaleja että keskusteluyhteyttä yhteistyökumppaneihin.  

Hankkeessa tarkasteltiin ja suunniteltiin malleja, joiden avulla voidaan mitata perehdyttämisen vaikuttavuutta. Päätettiin tarkentaa tilastointia tilapäistyöntekijöiden ja harjoittelijoiden osalta ja näin tuoda selvemmin esille kirjaston merkitys sosiaalisena työnantajana sekä työllistymisen tukijana.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen laajempi loppuraportti ja hankkeessa tehdyt itseopiskeluun sopivat perehdytysmateriaalit on julkaistu Oulun kaupunginkirjaston www-sivulla https://www.ouka.fi/oulu/kirjasto/julkaisut

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Projektissa tehdyt itseopiskelumateriaalit ovat Oulun kaupunginkirjastossa jatkuvassa käytössä ja levinneet kirjastojen käyttöön myös maakunnallisesti. Materiaali on helpottanut perehdyttäjien työtä ja tuonut perehdytyksen sisältöön asioita, jotka arkityöhön perehdytettäessä usein jäävät kertomatta mutta voivat olla työn mielekkyyden kannalta ratkaisevia. Tällainen teema on mm. kirjastotyön merkitys yhteiskunnassa.

Kirjaston henkilökunta arvosti projektin ”jalkautumista” työyksiköihin.  Kirjastolaiset pääsivät mukaan hankkeen toteutukseen poikkeuksellisen laajasti. Itseopiskelumateriaaleja katselmoitiin 13 tilaisuudessa, jotka järjestettiin työpaikoilla. Tilaisuuksissa keskusteltiin materiaalin pohjalta laajasti perehdyttämisestä mutta myös hyvästä asiakaspalvelusta ja kirjastotyön pelisäännöistä yleensä. Materiaalit tulivat jo työstämisvaiheessa tutuiksi kaikille perehdytystä tekeville, mikä on lisännyt perehdytysmateriaalin käyttöä.

Yhteistyö kirjastoon työhön tai harjoitteluun henkilöitä lähettävien organisaatioiden kanssa on parantunut. Kuva kirjastotyöstä on päivitetty ja realistinen. Seurauksena kirjastoon ohjautuvat ihmiset pärjäävät työssään paremmin. Hankkeen idea ja toteutus koettiin tärkeänä Oulun kaupungin työllisyyspalveluissa ja sen mallintamista muihin kaupungin yksiköihin on mietitty.

Paremman perehdyttämisen tilastolliset vaikutukset kirjastossa selviävät myöhemmin.

Jatkotoimenpiteet: 

Vuonna 2016 on jo otettu käyttöön tarkempi tiedon keruu sosiaaliseen työllistämiseen liittyen. Kun vuosi tulee päätökseen, saadaan tarkempaa tietoa perehdytettävien määrästä, harjoittelujen ja työjaksojen pituudesta sekä ”työpoluista” harjoittelujen, kokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan kautta palkkatuettuun tai muuhun työsuhteiseen työhön. Vuosien mittaan kertyy vertailtavaa tietoa.

Perehdytykseen liittyviä teemoja edistetään kirjaston työsuojelutiimissä ja perehdytysvastaavan avulla. Vakiinnutetaan perehdyttäminen osaksi kirjastoammatillista työtä.

Hankkeessa luotua itseopiskelumateriaalia pidetään ajan tasalla ja käännetään tarpeellisille kielille. Laajempi hankeraportti julkaistaan kirjaston www-sivuilla.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 300
Oma rahoitus yhteensä: 
€16 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€54 300
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€40 175
Oma rahoitus yhteensä: 
€10 175
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
15kpl/st.

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€30 000

Katso Perustelumuistio 2015 Hankerekisteristä.