Kirjasto treenaa nuoria - nuorisotakuuhanke
Vuoden 2014 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Helsingin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Rautatieläisenkatu 8, PL 4100
00099
Kirjaston puhelin : 
09-3108511
Kirjaston sähköposti : 
city.library@hel.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-He
Y-tunnus : 
0201256-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Iri Myller
Puhelin : 
09310 85 064
Sähköposti : 
iri.myller@hel.fi
Kuvaus : 

OKM:n tekemien selvitysten mukaan jää joka vuosi jokaisesta peruskoulunsa päättävästä ikäluokasta n. 5000 nuorta vaille opiskelu- ja työpaikkaa. Tähän haasteeseen vastataan Nuorisotakuulla. Suurin tarve erilaisiin tukitoimiin on Uudellamaalla.

Takuun piiriin kuuluvat nuoret tulevat haasteellisista elämäntilanteista, eikä kaikilla ole välineitä, tietoa tai taitoa siihen, miten omaa oppimistaan saisi vietyä mielekkäällä tavalla eteenpäin. Integroimalla opetusviraston alaisen ammatillisen oppilaitoksen ja kirjastojen tuki- ja ohjauspalvelut osaksi opiskelijoiden ennakkojaksoa sekä oppisopimuskoulutuksen toteutusta voimme avartaa nuorten toimintamahdollisuuksia ja taitoja, luoda uusia toimintamalleja sekä tehostaa kaupungin tarjoamien maksuttomien kirjastopalveluiden käyttöä ikäryhmissä, jotka eivät juurikaan käy kirjastossa.

Aloite tähän hankkeeseen on tullut Helsingin kaupungin opetusviraston alaisesta Stadin aikuisopistosta, sen oppisopimusyksiköstä.

Tavoitteet

 • kantaa yhteiskuntavastuu, syrjäytymisen ehkäisyn ja avoimen oppimisympäristön hengessä tukemalla nuorisotakuutoimintaa
 • toteuttaa OKM:n Hyvä medialukutaito, suuntaviivat 2013 -2016 tavoitteita, missä korostetaan mm. yhteistyötä yli toimialojen, alueellisuutta, erilaisten tulokulmien ja erilaisen osaamisen integroimista ja kirjastoa vahvana toimijana (julkaisuja 2013:11)
 • kehittää uusia (mm. opastustoiminnan) sisältöjä ja palveluita kohtaamaan asiakasryhmiä, jotka eivät tällä hetkellä juurikaan käytä tai tunne kirjaston palveluja
 • tiedottaa kirjastossa jo olemassa olevista ja uusista kohderyhmälle kehitettävistä palveluista
 • tarjota nuorille tiloja ja välineitä oman osaamisen kehittämiseen, osallistavaan ja yhteisölliseen toimintaan ja tukea niin omaehtoiseen  kuin vertaisoppimiseenkin
 • kehittää virastojen välistä yhteistyötä ja ehkäistä syrjäytymistä, jotka ovat keskeisiä tavoitteita Helsingin kaupungin strategiassa
 • kehittää malleja nuorten oppimisen ja työllistymisen tueksi

 Toteutus

Hanke jakautuu seuraaviin osa-alueisiin:

a)      Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa

Kirjasto järjestää opastusta ja tiedonhankinnan koulutusta osana Stadin ammattiopiston koulutusjaksoja (treenijaksot, oppisopimuksen ennakkojakso, NAO-treenit, ammattistartti). Opastuksia järjestetään syksyllä 2014 12 kpl ja vuoden 2015 aikana tarpeen mukaan. Opastus kestää 2 h ja voi sisältää käynnin kirjastossa (Pasilan kirjasto, Kaupunkiverstas). Opastus sisältää tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden esittelyä ja työelämätaitojen tukemista.

Pasilan kirjaston henkilökunta järjestää opastukset, joiden sisältö suunnitellaan yhteistyössä. Tavoitteena on, että toiminta jatkuu vakituisena projektin jälkeen ja sitä ylläpitää Pasilan kirjasto. Stadin ammattiopisto osallistuu myös muiden hankkeen osioiden suunnitteluun ja toteutukseen tarpeen mukaan.

b)      Verkoston ja nuorille tarjottavien palveluiden selvitys pääkaupunkiseudulla

Projektin suunnitteluvaiheessa on tullut esiin, että nuorisotakuuseen liittyviä toimijoita ja palveluita on tarjolla pääkaupunkiseudulla useita eivätkä toimijat välttämättä tunne koko palveluverkostoa. Jotta kirjaston rooli nuorisotakuun kentällä voidaan hahmottaa, tulee hankkeen alkupuolella laatia selvitys kentän muista toimijoista ja palveluista. Selvitys laaditaan projektitiimin työnä ja julkaistaan avoimesti verkossa. Selvityksessä huomioidaan myös muut nuorille suunnatut julkiset palvelut, kuten verokortin hankinta, asunnon saaminen ja selvitetään mahdollisuus yhteistyöhön vastaavien tietopalveluiden kanssa.

c)       Asiakaskunnan palvelutarpeen selvittäminen, asiakastutkimus

Kirjasto tukee jo nyt nuoria asiakkaita tiedon välityksen, tiedonhaun opetuksen ja kansalaistaitojen välittämisen kautta. Toisaalta nuoret, 16-29-vuotiaat eivät pääsääntöisesti ole aktiivisia kirjaston asiakkaita. Millaiset kirjaston palvelut tukisivat asiakasryhmää parhaimmalla tavalla? Ovatko kirjaston olemassa olevat palvelut riittävät suhteessa asiakasryhmän tarpeisiin?

Palvelujen kehittämisen edellytys on, että nuorten tarpeet ja toiveet palveluiden kehittämisen osalta tunnetaan nykyistä tarkemmin. Asiakastutkimus toteutetaan hankintana ulkopuoliselta toimijalta. Tutkimuskysymykset määritellään yhteistyössä pääkaupunkiseudun nuorisotakuu-toimijoiden ja oppilaitoskirjastojen kanssa.

d)      Nuorille suunnattujen uusien palveluiden kehittäminen / pilotointi

Projektin tavoitteiden mukaisesti projektissa kehitetään ja/tai pilotoidaan nuorille suunnattuja uusia palveluita. Palveluiden kehitys ja ideointi toteutetaan vasta asiakastutkimuksen ja verkostoselvityksen valmistumisen jälkeen. Palvelukokeilut ajoittuvat syksylle 2015. Palveluiden suunnittelun tueksi voidaan järjestää myös palvelumuotoilun työpajoja yhdessä nuorten kanssa tai yhteistyössä nuorisoasiankeskuksen Ruuti-vaikuttamisjärjestelmän kanssa. Palvelukokeilut voidaan toteuttaa kirjastotiloissa tai verkossa. Etusijalla ovat Pasilan, Viikin ja Oulunkylän toimipisteet.

Palvelujen suunnittelussa huomioidaan Tampereen kaupunginkirjaston Tietotori-palvelumalli. Lisäksi huomioidaan nuorisotakuuseen liittyvät selvitykset ja tutkimukset, joiden mukaan keskeisiä nuorisotakuun kehittämisen kohteita ovat tiedonkulun parantaminen ja viestintä nuorille tai heidän läheisilleen, vaikeus hahmottaa työelämää ja/tai työnhaun toteutumista, yhteistyö toimijoiden välillä ja yhden luukun palvelut. Palveluiden suunnittelu liittyy ensisijaisesti kysymykseen, millaisia elämyksiä kirjasto jatkossa tarjoaa nuorille asiakkaille.

e)      Toiminnan jatko

Hankkeen aikana kartoitetaan, millaisia tarpeita jatkohankkeelle tai yhteistyön laajentamiselle on kirjaston ja nuorten palveluiden kehittämisen näkökulmasta. Toiminnan jatkon kannalta huomioidaan myös, millaiseksi oppimisympäristöksi kirjasto kehittyy ja millaisia kansalaistaitojen ja mediakasvatuksen palveluita kirjastot tulevaisuudessa tarjoavat kaikille asiakkaille.

Kohderyhmä

Hankkeen kohderyhmänä ovat 16-29-vuotiaat nuoret sekä Stadin ammattiopiston nuorisotakuuseen liittyvään koulutukseen osallistuvat asiakkaat. Hankkeessa huomioidaan erityisesti sellaiset nuoret, jotka tarvitsevat tietoa, tukea tai työvälineitä (tilat, tietokoneet, avoin verkko) työllistymisensä tueksi. Kirjaston toiminnassa nuoriin kohdistuva tuki on syrjäytymistä ennaltaehkäisevää ja yhteiskunnallista osallisuutta tukevaa. Hankkeessa ei toteuteta pitkäaikaista yksilöllistä tukea sisältävää palvelua.

Hankkeen aikataulu

Syksyn 2014 aikana käynnistetään yhteistyö ja opastukset Stadin ammattiopiston kanssa ja toteutetaan verkostoselvitys. Opastukset jatkuvat koko projektin ajan ja tavoitteena on vakiinnuttaa yhteistyö projektin aikana. Verkostoselvitys julkaistaan viimeistään tammikuussa 2015.

Keväällä 2015 toteutetaan asiakastutkimus. Tutkimuskysymysten määrittelyyn yhteistyössä kumppaneiden ja avaintoimijoiden kanssa ja kilpailutukseen varataan vähintään 2 kk. Asiakastutkimuksen kesto riippuu valitusta tutkimustyypistä.

Syksyllä 2015 suunnitellaan ja toteutetaan palvelupilotit kirjastoissa ja valmistellaan mahdollista jatkohanketta. Pilottien suunnittelu aloitetaan jo kesän aikana, mikäli asiakastutkimuksen tulokset ovat valmistuneet. Pilotit ajoittuvat arviolta syys-marraskuun väliselle ajalle. Joulukuussa 2015 valmistellaan projektin loppuraportti.

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Helsingin kaupungin opetusviraston Stadin ammattiopisto on hankkeen keskeinen kumppani. Muita mahdollisia kumppaneita ja kumppaniverkostoja ovat työvoimaviranomaiset, mahdollisesti nuorisotoimi, eri asiantuntijaverkostot, tutkijatahot esim. yliopistosta, rahoittajan edustajat, mediakasvatustoimijat Suomessa.

Aiemmat hankkeet: 

Mikä nuorisotakuu?

Vuoden 2013 voimaan tullut Nuorisotakuu koskee alle 25-vuotias nuoria tai alle 30-vuotias vastavalmistunut nuoria aikuisia.

Nuorisotakuu ja siihen kuuluvat koulutustakuu ja nuorten aikuisten osaamisohjelma 

• antavat mahdollisuuden nuorelle, jolla ei ole työtä tai koulutusta
• edistävät nuorten työllisyyttä ja lisäävät nuorten ammattitaitoa
• lisäävät ja vahvistavat nuorten mahdollisuuksia itsenäiseen elämään.

Nuorisotakuu tarkoittaa sitä, ettäjokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu- opiskelu, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi ilmoittautumisesta.

Koulutustakuu tarkoittaa sitä, että jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle taataan koulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa oppilaitoksessa, oppisopimuksessa, työpajassa, kuntoutuksessa tai muulla tavoin

Nuorten aikuisten osaamisohjelma tarjoaa pelkän peruskoulun varassa oleville alle 30-vuotiaille nuorille mahdollisuuden suorittaa ammatillinen tutkinto.

Ohjelmassa voi suorittaa ammatti- tai erikoisammattitutkinnon tai ammatillisen perustutkinnon.
Koulutuksen voi suorittaa oppilaitoksissa tai sen voi tehdä oppisopimuksena. Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan kuuluvia koulutuksia järjestetään vuosina 2013–2016. Ensimmäiset koulutukset alkavat vuoden 2013 aikana.

Eräänä keinona nuorisotakuun toteutumiseksi pääkaupungissa Helsingin opetusvirastoon kuuluvassa Stadin aikuisopistossa on nuorille tarjolla ennen tutkintoon johtavan koulutuksen alkua ns. TREENI -ennakkojakso. Jakson aikana parannetaan työelämätuntemusta ja opiskelutaitoja sekä tutustutaan koulutusaloihin ja tutkintoihin ohjaajan tukemana. Jaksolle voivat hakeutua 16-30-vuotiaat nuoret, jotka kokevat tarvitsevansa henkilökohtaista ohjausta ja tukea omien taitojensa kehittämisessä sekä koulutusvaihtoehtojen pohdinnassa.

Jakson päätteeksi nuoren on mahdollista hakeutua esimerkiksi työpajalle tai työkokeiluun hankkimaan lisää työkokemusta, starttivalmennukseen, oppilaitokseen opiskelemaan tai oppisopimusopiskelijaksi. Ennakkojakson aikana työelämätaidot sekä opiskeluvalmiuksien, opiskelutekniikan, oppimistyylien, tiedonhankintataitojen sekä oppimisvaikeuksien kartoittaminen nousevat keskeiseen asemaan tulevia ammatillisia opintoja suunniteltaessa. Em. taidoilla on tärkeä rooli esimerkiksi oppisopimusopiskelun onnistumisessa ja sitä kautta välillinen vaikutus myös nuoren työllistymiseen. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Verkoston ja nuorille tarjottavien palveluiden selvitys pääkaupunkiseudulla

Projektin suunnitteluvaiheessa tuli esiin, että nuorisotakuuseen liittyviä toimijoita ja palveluita on tarjolla pääkaupunkiseudulla useita eivätkä toimijat välttämättä tunne koko palveluverkostoa. Jotta kirjaston rooli nuorisotakuun kentällä voidaan hahmottaa, hankkeen alkupuolella laadittiin selvitys kentän muista toimijoista ja palveluista. Selvitys laadittiin projektitiimin työnä ja julkaistiin avoimesti verkossa. Selvityksessä huomioitiin myös muut nuorille suunnatut julkiset palvelut, kuten verokortin hankinta, asunnon saaminen ja selvitetään mahdollisuus yhteistyöhön vastaavien tietopalveluiden kanssa (kuten kompassi.info).

Selvitystä on jaettu eri tahoille, kuten Ohjaamo - Helsinki, Stadin ammattiopisto, Tulevaisuustiski. Selvitys on otettu vastaan hyvin, kuitenkin sen päivittäminen on työlästä, eikä sitä voida jatkaa hankkeen jälkeen. Useat selvityksessä mainitut tahot ovat vanhentuneita ja poistuneet käytöstä, eivätkä linkit ole ajankohtaisia.

http://www.lainausmerkki.fi/2015/01/nuorisotakuupalvelut-kirjastossa/ 

Asiakaskunnan palvelutarpeen selvittäminen, asiakastutkimus

Kirjasto tukee jo nyt nuoria asiakkaita tiedon välityksen, tiedonhaun opetuksen ja kansalaistaitojen välittämisen kautta. Toisaalta nuoret, 16-29-vuotiaat eivät pääsääntöisesti ole aktiivisia kirjaston asiakkaita. Millaiset kirjaston palvelut tukisivat asiakasryhmää parhaimmalla tavalla? Ovatko kirjaston olemassa olevat palvelut riittävät suhteessa asiakasryhmän tarpeisiin?

Palvelujen kehittämisen edellytys on, että nuorten tarpeet ja toiveet palveluiden kehittämisen osalta tunnetaan nykyistä tarkemmin. Valitsimme palveluiden kehittämisen menetelmäksi yhteiskehittämisen, jossa osallisuuden voimin nuoret ja nuoret akuiset pääsivät kertomaan omat toiveensa ja tarpeensa. Yhteiskehittäminen piti sisällään, kaksi ryhmähaastattelutilannetta, verkkokyselyn, havannointeja ja kaksi työpajaa. 

http://keskustakirjasto.fi/2015/10/30/nuoret-kaarivat-hihat-ja-haastavat-kirjaston-uudistumaan/ 

https://www.facebook.com/events/1656911744592127/ 

https://www.facebook.com/events/1656911744592127/ 

http://www.metro.fi/uutiset/a1387815162651 


 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yhteistyö Stadin ammattiopiston kanssa

Kirjasto järjesti opastusta ja tiedonhankinnan koulutusta osana Stadin ammattiopiston koulutusjaksoja (treenijaksot, oppisopimuksen ennakkojakso, NAO-treenit, ammattistartti). Opastuksia järjestettiin syksyllä 2014 12 kpl ja vuoden 2015 aikana 20. Opastuksilla tavoitettiin 144 nuorta. Opastus kesti 2 h (Pasilan kirjasto, Kaupunkiverstas). Opastus sisältää tiedonhaun opetusta, kirjaston palveluiden esittelyä ja työelämätaitojen tukemista. Tietoraketti -pelin kysymykset räätälöitiin juuri tätä kohderyhmää varten.

Opastukset veti projektitiimi. Tavoitteena oli, että toiminta jatkuu vakituisena projektin jälkeen ja sitä ylläpitää Pasilan kirjasto. Jatkossa opastuksia voi varata Pasilan kirjaston tietopalvelunumerosta.

Haasteena opastuksissa oli, osallistujien määrä. Opettajat eivät voineet olla varmoja kuinka monta oppilasta paikalle tulee. Joinakin kertoina saattoi paikalla olla jopa 15 ja toisella kertaa nolla. Opastuksissa paikalla olleet nuoret olivat kuitenkin tyytyväisiä opastuksen jälkeen ja kokivat saaneensa niistä jotain uutta. Kirjaston palvelut eivät olleet entuudestaan tuttuja ja monen käsitys kirjastosta muuttuikin parempaan suuntaan. Tästä kertoo teettämämme vaikuttavuuden arviointi opastuksista.

Keväällä ja syksyllä 2015 opastuksiin tulevat Stadin ammattiopiston oppilaat täyttivät ennakkotieto-lomakkeen koskien ennakkokäsitystä kirjastosta. Kirjasto-opastusten jälkeen oppilaat täyttävät vaikuttavuuslomakkeen, jolla mitataan opastusten vaikuttavuutta. Lomakkeet kirjataan digiumiin. Ennakkokyselystä näkyy kuinka usealla on kirjastokortti, mutta eivät käytä silti kirjaston palveluja ja kokevat kirjaston tylsäksi ja tarpeettomaksi. Vaikuttavuuskyselyssä tulee esille, että mielikuva kirjastosta on muuttunut ja kirjasto koetaan tarpeelliseksi ja jopa hauskaksi. Palveluiden monipuolisuus yllätti opiskelijat ja lainattavat esineet koettiin erityisen hyvänä.

Kirjasto opastuksista tehdään kaikkien kirjastolaisten käyttöön paketti, joka on helppo vetää nuorten ryhmille.

Verkoston ja nuorille tarjottavien palveluiden selvitys pääkaupunkiseudulla

Projektin suunnitteluvaiheessa tuli esiin, että nuorisotakuuseen liittyviä toimijoita ja palveluita on tarjolla pääkaupunkiseudulla useita eivätkä toimijat välttämättä tunne koko palveluverkostoa. Jotta kirjaston rooli nuorisotakuun kentällä voidaan hahmottaa, hankkeen alkupuolella laadittiin selvitys kentän muista toimijoista ja palveluista. Selvitys laadittiin projektitiimin työnä ja julkaistiin avoimesti verkossa. Selvityksessä huomioitiin myös muut nuorille suunnatut julkiset palvelut, kuten verokortin hankinta, asunnon saaminen ja selvitettiin mahdollisuus yhteistyöhön vastaavien tietopalveluiden kanssa (kuten kompassi.info).

Selvitystä on jaettu eri tahoille, kuten Ohjaamo - Helsinki, Stadin ammattiopisto, Tulevaisuustiski. Selvitys on otettu vastaan hyvin, kuitenkin sen päivittäminen on työlästä, eikä sitä voida jatkaa hankkeen jälkeen. Useat selvityksessä mainitut tahot ovat vanhentuneita ja poistuneet käytöstä, eivätkä linkit ole ajankohtaisia. Selvitys selvensi kirjaston paikkaa nuorisotakuun kentällä ja vahvisti toimintaamme tiedottavana ja opastavana toimijana.

Olemassa olevien palveluiden markkinointi

Kirjaston olemassa olevien palveluiden markkinointi koettiin tärkeäksi osaksi hanketta. Kirjasto-opastuksissa käyneet Stadin ammattiopiston opiskelijat eivät tienneet kirjaston kattavasta palvelutarjonnasta kuin osan. Päätimme panostaa markkinointimateriaaliin, joka ei päätyisi ensimmäiseen roskikseen sitä edes lukematta. Otimme yhteyttä Kixit -mainostoimistoon joka suunnitteli ja tomitti kirjaston omat pelikortit. Olemassa olevat kirjaston palvelut ovat hyvinkin kattavat, ne täytyy vain saada paremmin nuorten ja nuorten aikuisten tietoon. Pelikorteista tuli selkeät ja hyvät. Pelikortit ovat toiminnallinen välinen kirjaston palveluiden jakamiseen. Pelikorteilla voi pelata yhdessä nuorten kanssa ja avata samalla palveluita tai nuoret voivat pelata keskenään ja näin ollen jakaa tietoa eteenpäin ystäväpiirilleen. Jaoimme pelikortteja tapahtumissa ja nuoret ovat ottaneet ne hyvin vastaan ja antaneet hyvää palautetta.   Markkinointimateriaalia jaetaan myös muille hankkeen yhteistyökumppaneille sekä kirjasto yksiköille. Mainostoimisto toimitti myös pelikortteihin sopivat julisteet.

 

Asiakaskunnan palvelutarpeen selvittäminen, asiakastutkimus, Yhteiskehittäminen Kirjasto updated

Kirjasto tukee jo nyt nuoria asiakkaita tiedon välityksen, tiedonhaun opetuksen ja kansalaistaitojen välittämisen kautta. Toisaalta nuoret, 15-29-vuotiaat eivät pääsääntöisesti ole aktiivisia kirjaston asiakkaita. Millaiset kirjaston palvelut tukisivat asiakasryhmää parhaimmalla tavalla? Ovatko kirjaston olemassa olevat palvelut riittävät suhteessa asiakasryhmän tarpeisiin?

Palvelujen kehittämisen edellytys on, että nuorten tarpeet ja toiveet palveluiden kehittämisen osalta tunnetaan nykyistä tarkemmin. Valitsimme palveluiden kehittämisen menetelmäksi yhteiskehittämisen, jossa osallisuuden voimin nuoret ja nuoret akuiset pääsivät kertomaan omat toiveensa ja tarpeensa. 

Helsingin kaupunginkirjasto lähti yhdessä Demos Helsingin kanssa keräämään yhteen nuorten ja nuorten aikuisten ajatuksia ja toiveita  kirjastoa kohtaan. Hankkeessa oli suunniteltu asiakastutkimus, jotta saataisiin palvelumme kohtaaman sitä tarvetta mitä 15-29v meiltä odottaa. Valitsimme Demoksen mukaan, koska heillä oli valmiiksi yhteys eri nuorten ja nuorten aikuisten ryhmiin sekä kokemusta osalllistavista työpajoista. Myös Helsingin kaupunginkirjaston vuorovaikutussuunnittelija Virve Miettinen pyydettiin mukaan.

Saadaksemme mahdollisimman kattavan otoksen eri ikäluokilta ja eri elämäntilainteissa olevilta nuorilta, käytimme erilaisia menetelmiä. Verkossa täytettävä kyselylomake, kaksi ryhmähaastattelutilannetta, havannointeja sekä kaksi erillistä työpajaa. Vastauksia, toiveita ja ideoita saatiin paljon. Näitä jatkotyöstämme vuonna 2016.

Ryhmähaastattelut kaksi kappaletta

Ryhmä 1, ke 25.11. klo 17.30-18.30

Ryhmä 2, ke 25.11. klo 18.45-19.45

Työpajat kahdella eri teemalla

 9.12. Tulevaisuuden kirjasto/ Case Keskustakirjasto

16.12. Kirjaston mahdollisuudet/ Case Töölön kirjasto.

Työpajoihin otettiin tietoisesti kaksi eri teemaa. Keskustakirjasto joka kuvastaa tulevaisuuden kirjastoa, mitä se voisi olla ja mitä siellä pitää olla? Töölön kirjasto sen vuoksi, koska se on tällä hetkellä remontissa ja siellä asioi paljon nuoria aikuisia. Millaiset tulisi opiskeluun tarkoitetut tilat olla ja mitä muuta Töölö voi tarjota vuonna 2017?

Osallistuminen oli täysin vapaaehtoista, kokemuksemme nuorten osallistumisesta on ollut haastava. Kuitenkin saimme kattavan joukon eri elämäntilanteissa olevia kohderyhmän nuoria mukaan. Tuloksien yhteenvedosta huomaamme, että ikähaitari on laaja.

Tuloksia jaetaan eteenpäin kirjaston sisällä ja mahdollisesti yhteistyökumppaneille.

Ohjaamo – Helsinki yhteistyö

Ohjaamo on matalankynnyksen palvelupiste 15-29 vuotiaille kaupunkilaisille. Ohjaamosta 15-29-vuotias saa apua tulevaisuuden suunnitteluun, opiskelu- ja työpaikan löytämiseen, asunnon hankintaan ja elämänhallintaan. Ohjaamossa palvelevat työllisyyspalveluiden, opetusviraston, sosiaali- ja terveysviraston, nuorisoasiainkeskuksen sekä TE-toimiston asiantuntijat.

Jo hankkeen alussa olimme tietoisia Ohjaamon avautuvan Helsinkiin vuonna 2015. Yhteistyö Ohjaamon kanssa tuntui luonnolliselta ja jo heti henkilökunnan rekrytoinnin jälkeen otimme yhteyttä Ohjaamo – Helsingin projektikoordinaattoriin Sirkku Reposeen.

Järjestimme Ohjaamon kanssa kahdessa eri kirjastossa yhteistyötapahtumat nimellä

Ohjaamo <3 Kirjasto.

Jakomäen kirjasto 16.-17.11.2015 klo 15-19

Kirjasto 10 23.-24.11.2015 klo 15-19

 

Tapahtumissa tavoitteena oli informoida Ohjaamo – Helsingin palveluista sekä kirjaston palveluista. Menetelminä käytimme kirjaston osalta Tulevaisuuden kirjasto – verkkokyselyä ja kirjaston pelikorteilla pelaamista. Ohjaamon henkilökunta peluutti Kahoot! –peliä, jossa kysymykset koskivat Ohjaamoa. Tarjoilimme kahvia, teetä ja keksejä.

Jakomäessä asioi molempina iltoina melkeinpä samat nuoret. Nuoret ottivat meidät hyvin vastaan ja keskustelua syntyi tärkeistä asioista. Nuoret kokivat saaneensa tarpeellista faktoihin perustuvaa tietoa asumisesta, opiskelusta ja työnteosta. Tulevaisuuden kirjasto kyselyyn vastasi noin 10 asiakasta.

Kirjasto 10 on asiakaskunnaltaan erilainen ja asiakkaiden tavoittaminen oli haastavampaa. Asiakkaat olivat tulleet kirjastoon joko vain pistäytymään, opiskelemaan tai tekemään töitä. Koimme, ettemme halunneet häiritä liiaksi työhönsä paneutuneita asiakkaita. Valitsimme työskentelymetodiksi hieman erilaisen lähestymistavan. Liikuimme kirjastotilassa etsien ikäryhmään sopivia asiakkaita ja pyysimme heitä kahville kanssamme ja täyttämään samalla Tulevaisuuden kirjasto kyselyn, kahvin lomassa keskustelimme myös muista asioista. Lopuksi annoimme jokaiselle matkaan kirjaston pelikortit.

Molemmat tahot olivat tyytyväisiä tapahtumiin ja yhteistyöhön muutenkin. Jatkamme toimintaa ensi vuonna vierailemalla eri kirjastoissa ja mahdollisesti viemme kirjaston Ohjaamon tiloihin.

 

Opintomatka Nuorisotyöpäiville Seinäjoelle 15.-16.4.2015

Seminaarin tarjosi kokonaisuudessaan yli 40 tuntia informatiivista ohjelmaa nuorisotyön eri kentiltä. Verkostoiduimme eri tahojen kanssa, tärkeimpänä mainittakoon Koordinaatti nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämistoimisto.

 

Yhteistyö Koordinaatin kanssa

Tapasimme Mika Pietilää Koordinaatti nuorten tieto- ja neuvontatyön kehittämistoimistosta. Päätimme järjestää kirjaston henkilökunnalle nuorten tieto- ja neuvontatyön koulutuksen. Valitettavasti koulutus ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Sovimme, että yritämme järjestää koulutuksen uudelleen tulevaisuudessa.

Koulutuksen runko:

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä

Jimmy - nuorille suunnatun tiedon välittäjä -koulutus on tarkoitettu nuoriso-ohjaajille ja nuorisotyöntekijöille. Koulutuksen aikana osallistuja perehtyy nuorten tieto- ja neuvontatyöhön ja siihen, mitä työmuoto on arjen nuorisotyössä esimerkiksi nuorisotalolla. Osallistuja saa tarvittavat perusvalmiudet ohjaukseen ja opastukseen, ja voi koulutuksen hyväksytysti suoritettuaan toimia niin sanottuna Jimmynä.

Jimmy toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen tai alueellisen nuorten tieto- ja neuvontapalvelun kanssa. Yhteistyö sisältää mm. suunnitelman Jimmynä toimimisesta sekä tukipalvelut työssä.

Koulutus koostuu kokonaisuuksista:

 • Mitä on nuorten tieto- ja neuvontatyö?
 • Kohderyhmä
 • Ohjauksessa ja opastuksessa tarvittavat taidot
 • Laadukkaan tiedon perusteet ja jatkotoimenpiteet

Saimme myös kutsun tulla esittelemään hankettamme Ouluun nuorten tieto- ja neuvontatyön keittämispäiville. Esittelimme hankkeessa tehtyjä ja suunnitteilla olevia toimia PechaKutcha menetelmällä. Saimme paljon positiivista palautetta ja yhteydenottoja.

 

Palveluiden piltointi

Valitettavasti hankkeen toiminta-aikana emme kerinneet pilotoida yhteiskehittämisessä esiin tulleita ideoita, koska yhteiskehittäminen toteutettiin vasta marrasjoulukuussa. Toivomme, että yhteiskehittämisen tuloksien purun ja jakamisen jälkeen pääsemme kokeilemaan esille tulleita ehdotuksia ja ideoita.

 

 

 

 

 


 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Hanke on mahdollistanut Helsingin kaupunginkirjaston palveluiden kehittämisen ja uusien yhteistyökumppaneiden saamisen. Näitä toimenpiteitä tulemme vaalimaan hankkeen jälkeen.

Helsingin kaupunginkirjasto sekä Ohjaamo-Helsinki jatkavat yhteistyötä hankkeen jälkeenkin. Olemme sopineet jatkavamme muissakin Helsingin kirjastoissa Ohjaamo <3 Kirjasto tapahtumia ja mahdollisesti kirjasto vierailee myös Ohjaamon tiloissa.

Yhteiskehittämisen tuloksia jaetaan ja niistä ilmeinneiä tuloksia jatkotyöstetään ja pannaan käytäntöön.

Stadin ammattiopiston opettajat voivat edelleen varata kirjasto-opastuksia Pasilan kirjastosta.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€45 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€20 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€66 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€52 081
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 565
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
39kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
259henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€42 000
 
okm
avi