Kirjasto tutuksi
Vuoden 2012 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Äänekosken kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Wessmanninkatu 2
44100
Kirjaston puhelin : 
020 632 3283
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@aanekoski.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Aane
Y-tunnus : 
2045520-5
Yhteyshenkilön nimi : 
Raija Tuhkanen
Puhelin : 
020 632 3282
Sähköposti : 
raija.tuhkanen@aanekoski.fi
Kuvaus : 

Kirjasto tutuksi 

Tarkoituksena on houkutella uusia asiakkaita kirjaston käyttäjiksi ja tiedottaa entisillekin paremmin kaikista kirjaston palveluista. Lisätään täsmämarkkinointia eri kohderyhmille eri keinoin, jotta erilaisten ihmisryhmien kirjastotietoisuus lisääntyisi.

Alussa yritetään tavoittaa uusia asiakkaita erityisesti järjestöjen avulla sekä houkutella senioreita kirjaston aktiivisiksi käyttäjiksi. Myöhemmin keskitytään muihin asiakasryhmiin. Koetetaan saada järjestöväki ja seniorit osallistumaan kirjaston palvelujen kehittämiseen heidän omiin tarpeisiinsa sopivammiksi, jolloin tuloksena ovat käyttäjäystävälliset palvelut ja kaikille sopiva kirjasto.

Kaikissa tämän hetken kirjastoalan ohjeistuksissa korostetaan ihan aiheesta markkinoinnin tärkeyttä ja näkyvyyden lisäämistä, mutta miten ne toteutetaan pienillä henkilöresursseilla ilman opittuja tai luontaisia markkinointitaitoja. Tässä luodaan toivottavasti samalla malli ei-ihan-pienelle kirjastolle, jolla ei ole omaa tiedottajaa. 

Nykyisin meillä kyllä erilaiset toimijat muistavat kirjaston ja järjestävät näyttelyitä tai pienimuotoisia tapahtumia – siis tilat annetaan käyttöön – mutta KIRJASTO itse ja sen palvelut eivät erityisesti tule esille.

Keväällä teimme järjestöille kyselyn niiden kirjastokokemuksista ja toiveista. Vastauksissa toivottiin enemmän tietoa kirjaston palveluista ja lisää yhteistyötä. Tämä hanke on jatkoa myös tälle kyselylle eli nyt luodaan kontaktit ja yhteistyökuviot järjestöjen kanssa ja toteutetaan toiveita mahdollisuuksien mukaan.

Yhtenä toiveena on, että saadaan pienten kylien lähikirjastoihin lisää asiakkaita hyödyntämään niiden hyviä tiloja, aineistoja ja palveluja. Samalla varmistetaan kirjastopalvelujen säilyminen kylissä.

Toteutus:

Markkinointi

 •  yleisesite kirjaston palveluista ja toimipisteistä, jako joka kotiin
 •  eri kohderyhmille suunnatut houkuttelevat esitteet
 • mahdollisesti omat linkkivinkkisivut senioreille ja järjestöille kotisivullemme
 • näkyviin eri tahoilla paremmin se, mitä kirjastoissa ON tarjolla
 • ideointia kampanjoista, vuosikalenteriteemoista yms. ja toteutuksia
 • käyttäjäkoulutusta: erityisesti uusi Areena-verkkokirjasto, joka pyritään opettamaan kaikille asiakkaille

Järjestöosio:

 • pohjana järjestökysely, jonka vastaukset nyt puretaan ja jatkokäsitellään
 • tarkempi tarvekartoitus, myös keskustellen kokouksissa 
 • kirjastoesittelyjä/käyttäjäkoulutusta/vierailuja
 • järjestöväki on yleensä eri-ikäisiä aktiiveja, jotka vievät tietoutta kirjastosta eteenpäin monillekin tahoille

Seniorit / varttuneet /ikäihmiset:

 • suunnitelma, miten otetaan tämä ikäryhmä haltuun/huomioon
 • eivät ehkä koskaan ole tulleet käyneeksi kirjastossa, mahdollisuus opetella löytämään sopivaa  lukemista
 • keinoina ainakin kirjastoesittelyt/käyttäjäkoulutus/vierailut eri paikoissa
 • lainauskokoelma on palvelukeskuksessa
 • teemoina sukututkimus,  paikallishistoriat, muistipiiri…
 • kirjavinkkausta, tutustu kotiseutuun -tiedonhaut …
 • kotipalveluhenkilöstön avustuksella selvitetään ikäihmisten kirjastotoiveita
 • toteuttajaksi voidaan saada ideoinnin jälkeen vaikkapa Poken sosiaalialan opiskelijoita

Mihin haetaan:

projektityöntekijä 12 000 €

 •  markkinoinnin suunnitteluun ja osin toteutukseen – esitteet, tiedotus eri kanavien kautta
 • järjestökyselyn vastausten jatkokäsittelyyn:  tarvekartoitus, keskustelut...
 • käyttäjäkoulutukseen, kirjastoesittelyihin, vierailuihin, lukuvinkkaukseen…(seniorit)
 • vierailukäynneille ja käyttäjäkoulutuksen harjoitteluosuuteen kannettavia tietokoneita (koska ei ole tietokoneluokkaa)  5000 €
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

paikalliset järjestöt, kotipalvelu, myöhemmin mm. nuorisotoimi

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tämän hankkeen aikana suunnittelimme ja valmistimme kahdenlaisia kirjastoesitteitä. Toisia esitteitä jaetaan jokaiseen kotitalouteen ja toisia jaetaan kirjastoista mm. uusille asiakkaille ja ryhmille. Kirjastoesitteitä painettiin yhteensä noin 8000 kpl.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tämän hankkeen tarkoituksena on houkutella uusia asiakkaita kirjaston käyttäjiksi ja tiedottaa myös entisille asiakkaille kirjaston palveluista paremmin. Tarkoituksena on lisätä markkinointia kirjastotietoisuuden lisäämiseksi. Avainasiakasryhmiksi ajateltiin aluksi järjestöjä ja senioreita sekä heidän osallistamistaan kirjaston palveluiden kehittämiseen. Tämä hanke toimii myös jatkona keväällä 2011 järjestöille tehdylle kyselylle kirjastonkäytön kokemuksista ja toiveista. Yhtenä toiveena hankkeelle on myös saada pienien kylien lähikirjastoihin lisää asiakkaita.

Mietimme hankepalavereissa, että yleisesitteen avulla saataisiin parhaiten markkinoitua kirjastopalveluita uusille asiakkaille, sillä kaikilla asukkailla ei ole nettiä käytettävissä ja lisäksi esitteen jakoa puolsivat ei-asiakkaiden vanhentuneet käsitykset kirjaston palveluista. Jokaiseen kotiin jaettavan esitteen avulla voitaisiin lisätä kaikkien asukkaiden tietoisuutta kirjaston tarjoamista palveluista, kokoelmista ja tiloista. Tätä asiaa puolsi myös järjestökyselyiden vastausten purku. Järjestökyselyssä  postitettiin 49 järjestölle kysely, johon vastasi 17 järjestöä. Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että kirjaston palveluihin oltiin pääsääntöisesti tyytyväisiä. Kirjaston tiloja oli käytetty näyttelyiden järjestämiseen, kokoustamiseen ja omien järjestöasioiden tiedottamiseen kirjaston ilmoitustauluilla ja lisäksi useat olivat tutustuneet kirjaston aineistoon. Kirjastot saivat kiitosta keskeisestä sijainnista, ystävällisestä palvelusta, ilmoitustaulujen siisteydestä ja kokoelmista. Osalla vastanneista järjestöistä ei ollut riittävästi tietoa kirjaston tiloista tai palveluista ja he haluaisivat lisätietoa esitteen muodossa kirjastojen aukioloajoista, kokous- ja näyttelytiloista ja maksuista. Lisäksi jotkut järjestöt toivoivat kirjastoihin mm. parempia istuimia , pidempiä aukioloaikoja ja digikuvien käsittelyyn tarvittavia laitteita. 

Laadimme hankkeen aikana 12-sivuisen esitteen Äänekosken kirjastoista. Esitteessä on kuvia kirjastoista ja kirjaston tiloista sekä monipuolisesti tietoa kirjastoista. Esitteistä selviää mm. kirjastojen yhteystiedot, aukioloajat, palvelut, kokoelmat, tilat ja lisäksi siinä esitellään verkkokirjastoa. Palveluita ja kokoelmia avattiin esitteessä ja siinä mainostettiin mm. ilmaista WLAN-verkkoa, tutkijanhuoneita, kerho- ja kokoustiloja, digilehtien ePress- ja PressDisplay palveluita, dvd-elokuvia sekä digitointipistettä. Esitteitä tehtiin kahta eri versiota, toiset jaetaan kaikkiin kotitalouksiin ja toisia jaetaan kirjastoista. Kirjastoista jaettavia esitteitä voidaan täydentää ajankohtaisilla tiedoilla esitteen väliin liitettävällä tiedotteella. Lisäksi postitamme kirjastoesitteen kaikille järjestöille heidän toivomuksiensa mukaisesti ja kutsumme järjestöväkeä käymään kirjastoissa esim. kirjastoesittelyssä tai kirjastonkäytön opastuksessa, vaikkapa teemoittain. Esitteissä avattiin myös uutta Keski-kirjastoverkkoa sekä siihen liittyvää uutta verkkokirjastoa. Olemme opastaneet ja markkinoineet muutenkin uutta verkkokirjastoa asiakkaille laajasti. 

Hankkeen aikana mietimme myös sellaisten asiakkaiden palvelemista, jotka eivät itse pääse käymään kirjastossa. Joissain kirjastoissa toteutetaan "kotipalvelutoimintaa", jossa kirjaston työntekijä valitsee asiakkaalle kirjoja lainaan pidemmälle laina-ajalle ja kuljettaa kirjat asiakkaalle ja tuo luetut kirjat pois. Äänekosken kirjastoilla ei ole resursseja järjestää tällaisen palvelun kuljetuksia asiakkaille vaan tähän tarvittaisiin jokin yhteistyötaho. Lähestyimme tässä asiassa kotihoidon aluepäälliköitä ja esittelimme heille "kirjastokassi"-ideaa, jossa kirjaston työntekijä valitsisi tietylle määrälle kotipalvelun asiakkaita heidän lukumieltymyksiensä mukaisia kirjoja pitkällä laina-ajalla ja toimittaisi ne kaupungin sisäisellä kuljetuksella kirjastosta kotipalvelun toimipaikkaan, josta kotipalvelun työntekijä veisi kassin asiakkaalle ja palauttaisi luettujen kirjojen kassin kuljetettavaksi takaisin kirjastoon. Ikävä kyllä tälle toiminta-ajatukselle emme saaneet myönteistä vastakaikua. 

Jatkotoimenpiteet: 

Emme halua vielä täysin unohtaa "kirjastokassi"-ideaa vaan sen tiimoilta voisimme lähestyä muita mahdollisia yhteistyökumppaneita, esimerkiksi SPR:n ystäväpalvelua. Lisäksi mietimme, että voisimme perustaa palvelukeskuksiin pienet siirtokokoelmat, joista palvekeskuksissa käyvät ikäihmiset voisivat ottaa lainaksi kirjoja kotiin luettavakseen. Meillä on jo hyvää yhteistyötä joidenkin järjestöjen kanssa, mutta toivomme, että esite aktivoisi ja rohkaisisi muitakin järjestöjä olemaan enemmän tekemisissä meidän kanssamme ja kehittämään kirjaston palveluita. Lisäksi suunnitelmissamme on järjestää kaikkiin kirjastoihin tietoiskuja, joiden aiheina on mm. kirjaston toiminta, erilaiset aineistot, tietopalvelu ja verkkokirjasto. 

Aloituspäivämäärä : 
31/08/2012
Lopetuspäivämäärä : 
29/04/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€17 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€22 000
Haettu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€13 924
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 924


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000
 
okm
avi