Kirjasto tutuksi -leikkipaketti esikoululaisille
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Aakkosmato Lutukka. Kuva Leppävirran kirjasto (Anna Kaisa Piispanen)
Leppävirran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 41
79101
Kirjaston puhelin : 
044 797 5572
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@leppavirta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-leppa
Y-tunnus : 
0172231-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Annala
Puhelin : 
044 797 5571
Sähköposti : 
marja.annala@leppavirta.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjastovierailujen ja osallistujien määrä.

Kuvaus : 

Hankkeen tavoitteena on laatia moniosainen Kirjasto tutuksi -leikkipaketti kirjastovierailujen elävöittämiseksi. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat esikoululaiset, mutta paketin on tarkoitus olla muunneltavissa 5-8-vuotiaille.

Kehittämistarpeet

Hankkeen tavoitteena on

  • lisätä lukuharrastusta ja tukea lukutaidon kehittymistä
  • saada lapset käyttämään kirjaston palveluita
  • opettaa lapsia löytämään aineistoa kirjaston uudistetuissa tiloissa
  • tiivistää kirjaston ja varhaiskasvatuksen yhteistyötä
  • saada rutiinitöitä vähenemään

Kaisa Leinon vuonna 2014 julkaistussa väitöskirjassa The relationship between ICT use and reading literacy tarkastellaan tieto- ja viestintäteknologian käytön yhteyksiä lukutaitoon. Leinon tutkimuksen mukaan paras lukutaito on niillä, jotka lukevat monipuolisesti painettuja tekstejä ja erityisesti kertomakirjallisuutta. Lukutaitoa arvioitaessa hyvin sijoittuivat myös ne oppilaat, jotka painettujen tekstien rinnalla lukevat paljon erilaisia verkkotekstejä. Heikoin lukutaito on niillä, jotka lukevat vain vähän tai yksipuolisesti. 

Leppävirran kirjastossa on hyvä valikoima lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mutta silti lasten ja nuorten lainaus on vähentynyt. Osa alle kouluikäisten lasten vanhemmista käy aktiivisesti joko yksin tai lasten kanssa kirjastossa, kun taas osa vanhemmista ei hyödynnä millään tavoin kirjaston palveluita. Osassa perheistä ei ole yhtään omaa kirjaa. Siksi tavoitteena on innostaa ja rohkaista lapsia käymään kirjastossa riippumatta siitä, käyttävätkö lasten vanhemmat kirjastopalveluita.

Esiopetuksen uudessa opetussuunnitelmaluonnoksessa todetaan, että monilukutaidon kehittyminen alkaa jo varhaislapsuudessa ja jatkuu koko elämän ajan, joten esiopetuksen tehtävänä on edistää lasten monilukutaitoa yhteistyössä kotien kanssa. Koska myös kirjasto tukee toiminnallaan lasten tiedonhallinta- ja medialukutaitojen kehittymistä, varhaiskasvatuksen ja kirjaston olisi hyödyllistä tehdä yhteistyötä. Leppävirralla yhteistyön tiivistäminen helpottui syksyllä 2014, kun uusi päiväkoti valmistui kirjaston naapuriin. Aikaisemmin kirjastovierailuja ja kirjastonkäytönopetusta ei ole järjestetty nyt suunnitellussa mittakaavassa esikouluikäisille. Myöskään kirjailijavierailuja ei ole ollut viime vuosina.

Leppävirran kirjastossa henkilöresurssit tulevat pienenemään ensi vuonna, joten rutiinitöihin on vähemmän aikaa käytettävissä. Jos lapset saadaan jo varhaisessa vaiheessa käyttämään lainausautomaattia ja käsittelemään aineistoa oikein, henkilökunnalta menee nykyistä vähemmän aikaa aineiston lainaamiseen ja korjaamiseen.

Toimenpiteet

Kuukaudeksi palkattu hanketyöntekijä laatii moniosaisen leikkipaketin. Osioista pyritään tekemään helposti muunneltavia, jotta niitä voi laajentaa, supistaa ja yhdistää eri kohderyhmien tarpeiden mukaan. Osioiden aiheena on kirjastoon ja kirjoihin tutustuminen, aineiston käsittely, lainausautomaatin käyttö, hyllyjärjestys ja aineiston löytäminen. Leikkipaketin valmistuttua osioiden toimivuutta kokeillaan käytännössä ja saadun palautteen pohjalta muokataan ja kehitetään osioita edelleen.

Järjestetään kaksi kirjailijavierailua, jotta lapset voivat tutustua oikeaan kirjailijaan ja oppia, miten kirja syntyy. Kirjailijavierailujen kohderyhminä ovat kevätlukukauden 2015 ja syyslukukauden 2016 esikoululaiset.

Kustannukset

Kustannukset koostuvat hanketyöntekijän palkkakustannuksista ja Lukukeskukselle kirjailijavierailuista maksettavista kuluista. Omarahoitusosuus koostuu palkka- ja materiaalikustannuksista (kirjastoleikkien ja kirjailijavierailujen toteuttaminen).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kirkonkylän päiväkoti, Esikoulu Omenatarha
Aiemmat hankkeet: 

Elämyksiä kirjastoseikkailusta ja lukuiloa tietokirjoista (Karkkila), Kirjastoleikki eskarilaisille (Lohja)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Leppävirran kirjastossa on hyvä valikoima lasten- ja nuortenkirjallisuutta, mutta silti lasten ja nuorten lainaus on vähentynyt viime vuosina. Osa alle kouluikäisten lasten vanhemmista käy aktiivisesti joko yksin tai lasten kanssa kirjastossa, kun taas osa vanhemmista ei hyödynnä millään tavoin kirjaston palveluita. Osassa perheistä ei ole yhtään omaa kirjaa. Siksi hankkeen tavoitteena oli innostaa ja rohkaista lapsia käymään kirjastossa riippumatta siitä, käyttävätkö lasten vanhemmat kirjastopalveluita.

Aikaisempina vuosina Leppävirran kirjastossa ei ole järjestetty suunnitelmallisesti kirjastonkäytön opetusta esikouluikäisille. Uuden päiväkodin valmistuttua kirjaston naapuriin alle kouluikäisten kirjastovierailujen järjestäminen helpottui ja siksi päätettiin panostaa kirjaston sekä varhaiskasvatuksen yhteistyöhön. Ensimmäiseksi tavoitteeksi asetettiin sellaisen leikkipaketin laatiminen, jolla saataisiin elävöitettyä erityisesti esikoululaisten kirjastovierailuja ja joka olisi helposti muunneltavissa myös muun ikäisille.

Leikkipaketin ideointivaiheessa hanketyöntekijä tutustui aiheesta kirjoitettuihin opinnäytteisiin ja muuhun kirjalliseen aineistoon. Lisäksi hän seurasi muutamia lastenkulttuurikeskus Verson järjestämiä satutunteja sekä esikouluikäisten kirjastonkäytön opetusta Kuopion ja Varkauden kaupunginkirjastoissa.

Ideointivaiheessa kävi ilmi, että vuonna 2014 peruskorjattuihin tiloihin tarvittaisiin opaskartta, josta näkyvät osastojen ja eri aineistojen sijainnit. Opaskartan valmistuttua se kiinnitettiin näkyvälle paikalle kirjaston tiloihin ja samasta opaskartasta tehtiin myös A4-kokoiset tekstittömät kartat kirjastosuunnistusta varten. Lisäksi uusittiin lasten ja nuorten tietokirjahyllyjen päätyopasteet, jotta tietokirjat löytyisivät helposti. Päätyopasteista otettiin myös paperikopiot, niiden avulla kerrotaan lapsille kirjojen luokituksesta.

Kirjastovierailuilla lapset tutustuvat leikkien avulla tiloihin ja kirjoihin, aineiston käsittelyyn, lainausautomaatin käyttöön, hyllyjärjestykseen sekä aineiston löytämiseen. Leikeissä käytettävät oheismateriaalit valmistettiin pääasiassa kierrätysmateriaaleista: vanhoja luettelointikortteja ja poistokirjoista leikattuja kuvia hyödynnettiin kuvakorttien tekemisessä, roolileikkejä varten hankittiin käytöstä poistettuja vaatteita, silmälasia ja hattuja jne. Poistokirjoista irrotettujen kansien avulla leikitään, missä aineisto sijaitsee ja miten lainausautomaattia käytetään. Etsi ja löydä -leikissä tutustutaan kuvakorttiparien ja kuvallisten luokkakorttien avulla aineiston hyllypaikkoihin. Lutukaksi ristityn aakkosmadon avustuksella lapsille tulevat tutuiksi sekä aakkoset että eri aineistojen sijainnit.

Hankkeen aikana järjestettiin yksi kirjailijavierailu, jotta lapsilla oli mahdollisuus tutustua oikeaan kirjailijaan ja oppia, miten kirja syntyy. Kirjailijavierailun kohderyhmänä oli esikoululaiset. Kirjailijavierailujen järjestäminen ei toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti. Koska saatu avustus oli anottua pienempi, kahden kirjailijavierailun sijasta päätettiin järjestää yksi ja sekin peruuntui ensin kirjailijan sairastumisen takia. Lopulta marraskuussa 2016 liperiläinen kuvataiteilija Ninka Reittu saapui kertomaan itsestään, kirjojen kuvittamisesta sekä kirjoittamisesta. Reittua oli kuuntelemassa päiväkodin liikuntasalissa kirkonkylän ja Kurjalan esikoululaiset sekä viisivuotiaiden ryhmä kirkonkylän päiväkodista, yhteensä 95 henkilöä.

Ensimmäiset uuden toimintamallin mukaiset kirjastovierailut pystyttiin järjestämään vasta syksyllä 2016, koska kirjastojärjestelmän vaihdon toteuttamiseen ja uuden järjestelmän opettelemiseen meni arvioitua enemmän aikaa. Hankkeen materiaalikustannukset jäivät pieniksi, koska leikeissä käytettävät apuvälineet onnistuttiin tekemään päasiassa kierrätysmateriaaleista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankeprosessi ja sen aikana kehitetyt toimintamallit on dokumentoitu Kirjasto tutuksi - leikkipaketti esikoululaisille -blogiin (http://kirjastotutuksihanke.blogspot.fi/), jotta hankkeen tulokset ovat helposti hyödynnettävissä myös tulevina vuosina. Blogi on yksityinen, lukijaksi pääsee kutsusta.
Lukutoukka Lutukan teko-ohje http://www.leppavirta.fi/365_upload/content_images/files/Kirjasto/Lukuto...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Syksyllä 2016 leikkipaketin toimivuutta kokeiltiin ensimmäisen kerran käytännössä ja varsinkin lapsilta saadun palautteen pohjalta yksityiskohtia hiottiin edelleen. Syksyn aikana toteutettiin yhteensä 14 esikoululaisten kirjastovierailua n. 10 hengen ryhmissä. Vierailuista seitsemän oli kirjaleikkejä, kuusi aakkosmatoleikkejä ja yksi sellainen, jossa molemmat osiot olivat mukana. Kaikki esikoululaiset saivat käynnin yhteydessä kirjastokortin, jos sitä ei vielä ollut. Leikkipaketin materiaalia on hyödynnetty onnistuneesti myös mm. kaikenikäisille tarkoitettujen tietokilpailujen ja tapahtumien järjestämisessä. 

Koska hankkeessa kehitettyjä toimintamalleja on saatu hyödynnettyä vasta vähän aikaa, ei ole ehtinyt kertyä kovin paljon kokemusta siitä, missä määrin esikoululaisten kirjastonkäyttö tai lukemisharrastus lisääntynyt ja löytävätkö he aineistoa helposti. Joka tapauksessa kynnys tulla kirjastoon on madaltunut, koska tilat, henkilökunta ja aineiston sijainti ovat tulleet tutuiksi vierailujen aikana.

Hankkeen avulla on saatu henkilökunnan lainausrutiineja vähennettyä, koska esikoululaiset, joille on opetettu lainausautomaatin käyttöä kirjastovierailuilla, opettavat nyt vuorostaan omia vanhempiaan ja jopa isovanhempiaan käyttämään automaattia. Lisäksi hankkeessa on luotu varhaiskasvatuksen kanssa toimiva yhteistyömalli, jossa otetaan huomioon toiveet puolin ja toisin mm. kirjastovierailujen ajankohdista. Leikkipaketin hyvän muunneltavuuden ansiosta kirjastovierailuja pystytään järjestemään hyvin nopeallakin aikataululla, koska ennakkovalmisteluihin ei mene paljon aikaa.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska haja-asutusalueilla toimivilla esikouluilla ei ole resursseja kustantaa kuljetuksia pääkirjastoon, pyritään järjestämään niin, että kirjaston työntekijä voi vierailla esikouluilla. Näitä käyntejä varten leikkipakettia muokataan paikallisiin olosuhteisiin sopivaksi.

Keväällä 2016 Leppävirran kunnankirjasto osallistui Keski-Savon yhteisen kulttuurikasvatussuunnitelman laatimiseen osana Keski-Savon seudullista opetussuunnitelmaa. Suunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016 ja Leppävirran kunnankirjaston osalta sen yhtenä sisältönä ovat hankkeessa kehitetyn toimintamallin mukaisesti esikoululaisten kirjastovierailut. Näin kirjasto on sitoutunut jatkossakin koulujen ja kirjaston systemaattiseen ja suunnitelmalliseen yhteistyöhön ja lasten kulttuuri-identiteetin huomioimiseen.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€700
Budjetti euroissa yhteensä: 
€3 900
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€4 929
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 429
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
14kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
266henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015