Kirjasto viivähtää vierellä - kuntoon katsomatta VIIVI
Vuoden 2014 ELY-hanke   


Vetelin kirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulukuja 1
69700
Kirjaston sähköposti : 
veteli.kunnankirjasto@veteli.fi
Yhteyshenkilön nimi : 
Ritva Martikainen
Puhelin : 
050-5790172
Sähköposti : 
ritva.martikainen@veteli.fi
Kuvaus : 

Tavoitteet Viivi-hankkeen tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa Vetelin kirjaston palveluita ikä-ihmisille ja liikuntarajoitteisille. Kotipalvelun käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, palvelukeskusten asiakkaille tarjottavat palvelut ja aineiston/työkalujen tuottaminen seniorityöhön olivat keskeisiä tavoitteita, kuten myös yhteistyökumppaneiden löytäminen ja hallintorajat ylittävän yhteistyön lisääminen. Viivi-viivähtää vierellä hankkeen tavoitteena oli myös tuoda iloa ja virkistystä yksittäisen vanhuksen/asiakkaan arkeen. Hankkeen loppuessa kotipalvelutoiminta jatkuu. Vanhusten viriketoimintaan on Vetelin kunnankirjastossa lainattavissa runsaasti uutta aineistoa (virikesalkku) ja vanhoista esineistä ja lehdistä koostuva muistelusalkku. Yhteistyötahoille on edellisten lisäksi markkinoitu myös Vetelin kunnankirjaston kotiseutuvalikoimaa ja vanhojen kotiseutuvalokuvien piristävää ja ilahduttavaa merkitystä ikä-ihmisten muistelutuokioissa. Paikallislehden avulla on vielä hankkeen lopussa tiedotettu laajemmin nykyisestä kirjaston uudesta aineistosta ja palvelusta. Viriketuokiot kirjaston toimesta palvelukeskuksissa loppuivat hankkeen loputtua. Viriat yhteistyöryhmä jatkaa edelleen viriketoiminnan koordinointia, mutta uusia toimijoita tarvittaisiin mukaan.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Esitteitä hankkeesta ja kotipalvelun kirjakassit.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Tavoitteet Viivi-hankkeen tavoitteena oli lisätä ja monipuolistaa Vetelin kirjaston palveluita ikä-ihmisille ja liikuntarajoitteisille. Kotipalvelun käynnistäminen ja vakiinnuttaminen, palvelukeskusten asiakkaille tarjottavat palvelut ja aineiston/työkalujen tuottaminen seniorityöhön olivat keskeisiä tavoitteita, kuten myös yhteistyökumppaneiden löytäminen ja hallintorajat ylittävän yhteistyön lisääminen. Viivi-viivähtää vierellä hankkeen tavoitteena oli myös tuoda iloa ja virkistystä yksittäisen vanhuksen/asiakkaan arkeen. Palvelujen tarpeen selvittely ja tiedottaminen Hankkeeseen palkattiin osa-aikainen hanketyöntekijä joka oli koulutukseltaan sosionomi. Helmikuussa 2015 työntekijä aloitti palvelutarpeiden ja –toiveiden selvittelyn sekä hankkeesta tiedottamisen. Yhteisessä palaverissa sosiaali- ja terveyspalvelujen toimijoiden kanssa vahvistui käsitys kirjaston kotipalvelun tarpeellisuudesta. Kotihoidonohjaaja, diabeteshoitaja ja omaishoidon ohjaaja välittivät tietoa asiakkaille sekä kentän työntekijöille, helmikuussa kotihoidon hoitajien mukana lähtivät esitteet jokaiselle kotihoidon asiakkaalle kotiin. Esitteitä hankkeesta jaettiin myös kauppojen, terveyskeskuksen, ikäneuvolan ym. ilmoitustauluille. Tiedottamiseen käytettiin lisäksi kuntatiedotetta, paikallislehteä, maakuntalehteä sekä alueradiota. Palvelukeskukseen tehtyjen hanketyöntekijän käyntien ja keskustelujen henkilökunnan/asiakkaiden/omaisten pohjalta päätettiin aloittaa virkistystuokioita pienryhmille, jossa jokainen osallistuja saisi enemmän henkilökohtaista huomiota ja mahdollisuuden omien tuntojen ja muistojen jakamiseen. Palvelukeskuksessa toiminta mahdollistuisi järjestämällä virkistystuokioita eri osastoille, jolloin ryhmän koko ei kasvaisi liian suureksi. Kirjastossa järjestettiin lisäksi seniorikaffi-tilaisuus, missä esiteltiin hanketta sekä yleisesti kirjaston palveluja ikä-ihmisille. Toiminnan toteutuminen ja uusien työkalujen tuottaminen vanhustyöhön Monipuolisen tiedottamisen /yhteistyökumppaneiden avulla ensimmäiset kirjaston kotipalvelua tarvitsevat asiakkaat löydettiin ja haastateltiin jo helmikuussa 2015, ja kotipalvelu käynnistyi. Kotipalveluasiakkaita kirjastolla on sekä kodeissa että palvelukeskuksessa. Alkuhaastatteluissa nousi esiin asiakkaiden kiinnostus kirjaston kotiseutuaineistoa kohtaan. Hanketyötekijän ja asiakkaan tapaamisissa mahdollistuikin kirjaston kotiseutuaineiston hyödyntäminen. Vanhat kyläkohtaiset valokuvat elävöittivät sekä yksittäisiä asiakastapaamisia että palvelukeskuksen viriketuokioita ja herättivät muistoja. Palvelukeskusten viriketoiminta, eli muistelutuokiot pienryhmissä aloitettiin maaliskuusta lähtien hanketyöntekijän pitämällä teemalla kotiseutu/vanhat ajat. Viriketuokioissa käytettiin valokuvia, kotiseutuaiheista kirjallisuutta, kaskuja, muistelukortteja, vanhoja esineitä ja musiikkia. Ryhmät olivat hyvin erityyppisiä ja siksi haasteellisia, vilkkaasta keskustelevasta ja muistelevasta ryhmästä muistisairaisiin. Näin ollen jokaiselle ryhmälle tuli räätälöidä oman näköinen tuokio. Jotta jokainen osallistuja sai huomiota ja tunteen osallisuudesta, materiaalia/työkaluja tuli varata monipuolisesti mukaan. Hankkeen aikana kootun muistelusalkun vanha esineistö otettiin ilolla vastaan. Mukana oli kaksi palvelukeskusta. Palvelukeskusten lisäksi yhteistyötä tehtiin Vetelin palvelukotiyhdistyksen kanssa ja hankkeen aikana palvelukotiyhdistyksen tiloissa järjestettiin mm. kotiseutuaiheinen muistelutuokio ja vanhojen valokuvien iltapäivä. Maaliskuusta marraskuuhun viriketuokioita palvelukeskuksissa pidettiin 22, lisäksi kotipalvelun merkeissä asiakaskäyntejä palvelukeskuksiin tehtiin 20. Kirjaston Viivi-hankkeen viriketuokioihin osallistui yhdeksän kuukauden ajanjaksolla yhteensä 161 asiakasta. Ikä-ihmisten viriketoiminnan vähäisyydestä ja koordinoinnista oli useilla tahoilla herännyt huoli. Kirjasto liittyi hankkeen aikana kolmannen sektorin (eläkeliiton Vetelin yhdistys, veteraaniyhdistys, omaishoitajien liitto) sekä seurakunnan, kunnan vapaa-aikatoimen, koulun ja Jytan sosiaali-ja terveystoimen perustamaan yhteistyöryhmään. Yhteistyöryhmän avulla koordinoitiin ja etsittiin toimijoita vanhusten viriketoiminnan järjestämiseksi. Kirjasto toteutti kaksi viriketuokiota palvelukodissa Viriat vuorolla . Yhteistyötahoille kerrottiin myös hankkeen aikana koottavasta muistelusalkusta, minkä esineistö olisi hyödynnettävissä viriketuokioissa ja esim. koulujen kulttuuriopetuksessa. Muistelusalkun sisältö koostuu mm. 1940-50 luvun lehdistä, kahvimyllystä, hiusleikkurista, limonadipullosta ja seinävaatteesta. Yhteistyötahojen kautta saatiin myös arvokasta tietoa/kokemuksia vanhusten viriketoiminnasta. Kertyneen tiedon avulla hanketyöntekijä aloitti vanhusten virikeaineiston hankinnan. Päätettiin koota virikeaineistoa suureen matkalaukkuun, josta aineisto on erikseen lainattavissa. Virikesalkun palapelit, luontobingo, jumppaohjeet, kuvakortit ym. ohjausmateriaali ja -kirjallisuus täydentävät kirjaston vanhustyön aineistoa ja antavat työkaluja vapaaehtoisille ja vanhustyön ammattilaisille. Vanhuksille ja muistisairaille tarkoitettua virikeaineistoa on suhteellisen vähän tarjolla, mutta virikesalkusta tuli vähäiseen aineistoon suhteutettuna monipuolinen. Hankkeesta ja uudesta aineistosta tiedotettiin myös koulua. Muistelusalkku ja virikesalkun materiaali on lainattavissa koululaisille mm. työelämään tutustumisjaksoille ja aineisto helpottaa luontevan vuorovaikutuksen syntymistä vanhuksen ja nuoren välillä. Opetussuunnitelman uusiutuessa syksyllä 2016 kirjaston kotipalvelun kirjaystävänä toimiminen voisi jatkossa olla esim. lukion vapaaehtoistyön kurssin osasisältönä, yhdistäen näin nuoret ja vanhat ikäluokat. Muistelusalkkua taas voidaan hyödyntää koulujen kulttuuri- ja kotiseutuopetuksessa. Syksyllä 2015 kotipalvelun vakiinnuttua hanketyöntekijä aloitti vapaaehtoisten kartoittamisen. Vapaaehtoisia etsittiin kirjaystävä-nimellä, jotta toiminta jatkuisi, ei vain kirjojen kotiin toimittamisena vaan myös ystäväpalveluna. Tiedottamiseen käytettiin jo olemassa olevia verkostoja, kuntatiedotetta, kirjastosta mukaan otettavia esitteitä, facebookia ja julkisia ilmoitustauluja. Hakuun vastasi kuusi vapaaehtoista. Kotipalveluasiakkaita Vetelin kunnankirjastolla on joulukuun lopussa 11, joten kuuden vapaaehtoisen kirjaystävän avulla Vetelin kunnankirjaston kotipalvelu jatkuu. Asiakkaat/heidän omaisensa kokivat tärkeäksi kirjojen toimittamisen ohella palvelun kiireettömyyden ja palvelu toi vaihtelua sekä virkistystä asiakkaan arkeen. Vapaaehtoiset kirjaystävät jatkavat hankkeen hengessä, viivähtävät vanhuksen vierellä kuunnellen ja keskustellen. Kirjaystäville järjestettiin kaksi infotilaisuutta, jossa käytiin läpi toiminnan jatkamisen kannalta tärkeitä asioita. Lisäksi hankerahoituksella kotipalveluun hankittiin tukevat kirjakassit. Hankkeen loppuessa kotipalvelutoiminta jatkuu. Vanhusten viriketoimintaan on Vetelin kunnankirjastossa lainattavissa runsaasti uutta aineistoa (virikesalkku) ja vanhoista esineistä ja lehdistä koostuva muistelusalkku. Yhteistyötahoille on edellisten lisäksi markkinoitu myös Vetelin kunnankirjaston kotiseutuvalikoimaa ja vanhojen kotiseutuvalokuvien piristävää ja ilahduttavaa merkitystä ikä-ihmisten muistelutuokioissa. Paikallislehden avulla on vielä hankkeen lopussa tiedotettu laajemmin nykyisestä kirjaston uudesta aineistosta ja palvelusta. Viriketuokiot kirjaston toimesta palvelukeskuksissa loppuivat hankkeen loputtua. Viriat yhteistyöryhmä jatkaa edelleen viriketoiminnan koordinointia, mutta uusia toimijoita tarvittaisiin mukaan.

Jatkotoimenpiteet: 

Vetelin kunnankirjaston kotipalvelun tarpeellisuus tuli hankkeessa vahvasti esille. Kotipalveluasiakkaiden keski-ikä on lähellä 90 vuotta. Lukeminen toi vaihtelua, iloa ja mielenkiintoa elämään. Keskustelut kirjallisuudesta, mahdollisuus omien kirjatoiveiden esittämiseen sekä arjen kuulumisten jakaminen koettiin tärkeänä. Omaisten yhteydenotot olivat myös kannustavia, omaiset kokivat hyväksi sekä kirjojen toimittamisen mutta myös sen, että läheisen rinnalle pysähdyttiin kuuntelemaan ja keskustelemaan. Kotipalvelun jatkuminen on toistaiseksi varmistettu kirjaystävien toiminnan ansiosta. Vapaaehtoisten kirjaystävien sitouttamiseen toimintaan on jatkossa hyvä kiinnittää huomiota. Vapaaehtoisten kokemuksia olisi hyvä tietyin aikavälein tiedustella ja vapaaehtoisilla tulisi kirjaston avulla olla mahdollisuus jakaa kokemuksiaan. Viriketuokioiden järjestäminen palvelukeskuksissa kirjaston toimesta on myös laajan käytettävissä olevan aineiston/materiaalin sekä kunnassa keskeisen asemansa vuoksi luontevaa. Pienryhmissä jokaista osallistujaa voidaan huomioida, jokainen saa tarinansa niin halutessaan esille sekä tunteen osallisuudesta. Tästä voisi löytyä tilausta jatkohankkeelle, jossa yhdessä nyt syntyneen yhteistyöverkoston kanssa kirjasto toimisi yhtenä järjestäjänä. Kirjastojen kotiseutuaineisto on mahdollisesti aarreaitta vanhustyön viriketoiminnan järjestämiseen. Vetelin kunnankirjaston kotiseutuaineisto on monipuolinen. Vanhat valokuvat, kotiseudun tarinat, kaskut, vitsit ja sanonnat herättävät vilkasta keskustelua sekä monen muotoista muistelua ja ilahduttavat asiakkaita. Myös muistisairaiden parissa lapsuusajan tapahtumat, nimet ja vanhat esineet herättävät tunteita. Kotiseutuaineistoa on siksi syytä tuoda esille vapaaehtoisille ja alan ammattilaisille.

Aloituspäivämäärä : 
01/02/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Budjetti euroissa yhteensä: 
€0
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 054
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
6henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
167henkilö/person