Kirjastoauto Välkky OppiBussina
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto/Hakeutuva toiminta
Kirjaston osoite : 
Valakuja 10 A
02070
Kirjaston puhelin : 
0981657019
Kirjaston sähköposti : 
kirjastoautot@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena oli kehittää uusia yhteistyötapoja koulujen ja muiden tahojen kanssa (esimerkiksi palvelutalot) joissa kirjasto tuo omanlaisensa ja merkityksellisen panoksensa kunnan sivistystyöhön - ja kulttuuriin.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Koulutustilaisuuksien ja tapahtumien määrä.

Kuvaus : 

Tavoitteet

Espoon kirjastoauton Välkyn omalaatuinen ja turvallinen ympäristö kutsuu kokeilemaan ja oppimaan. Välkyssä on siirrettäviä kalustemoduuleja jotka mahdollistavat tilan muuttamista sopivaksi erilaiselle toiminnalle ja erilaisille asiakasryhmille. Autossa on myös esiintymislava, iPadit, dataprojektori, NFC-teknologia, ja iso kosketuspöytä. Kirjastoauton henkilökunta on viime vuoden aikana käynyt läpi muutosta, jossa on opittu uusia työtehtäviä, mm. toimimaan tapahtumatuottajina ja tekemään yhteistyötä uusien tahojen kanssa. Välkky on mm. toiminut puutarha-autona, keikkabussina, kirjailijabussina ja Mä en dissaa- teemabussina kouluilla. Senioreille on järjestetty mm. it-opetusta ja liikunta- ja muistelubussia.

Nyt haluaisimme kehittää oppibussikonseptin, eli kokeilla ja kehittää uusia käytäntöjä ja yhteistyökuvioita esimerkiksi koulujen, eri kieliryhmien ja senioripalvelujen kanssa. Konseptista on hyötyä koko kirjastolle. Kirjastoautojen lakkauttaminen sekä Suomessa että muualla maailmalla osoittaa, että nyt on tärkeämpää kuin koskaan näyttää, että kirjastoautotoimintaa tarvitaan jatkossakin. Se edistää tasavertaisuutta ja saa mm. lapsia ja nuoria kokemaan, että kirjasto ja sen palvelut ovat heitä varten.

OppiBussi-projektin tavoite on sekä kehittää uusia  yhteistyötapoja, esimerkiksi osallistavia menetelmiä kuten draamatarinoita, ja uusia oppimisaineistojen käyttötapoja.

 

Keinot

Välkyssä yhdistetään liikunta, leikkiminen ja oppiminen (esim. matikkabussi, luontobussi) ja kehitetään yhteistyötä koulujen ja kustantajien kanssa joka mahdollistaa oppilaiden ja opettajien tutustumisen uusiin e-oppimateriaaleihin.

Osallistavien menetelmien,  esimerkiksi draamatarinoiden, avulla eri ryhmät syventyvät valittuihin aiheisiin ja asettautuvat jonkun muun asemaan. Toimintatavat sopivat erityisen hyvin lapsille, joille keskittyminen kirjalliseen ja pulpetissa tapahtuvaan oppimiseen on vaikeaa, sekä ujoille lapsille, jotka pääsevät ohjatun roolin varjolla esiintymään ja puhumaan. Esimerkkejä oppimisesta draamamenetelmin:

OppiBussissa esitetään interaktiiviset, alakouluikäisiä lapsia osallistavat näytelmät aiheista toisten huomioonottaminen (1.-3. luokat) ja matematiikkaa käytännössä (4.-6. luokat). Näytelmiä seuraa työpajoja, joissa oppilaat pääsevät käsittelemään aihetta omia ratkaisuehdotuksiaan varjoteatterikankaalla esittäen. Esitykset ja työpajat johdattavat oppilaan käsittelemään tuttua aihetta uudesta näkökulmasta.

Koulukäynneillä järjestetään vuodenaikoihin ja liputuspäiviin perustuvia työpajoja. OppiBussissa voidaan toteuttaa äidinkielen opetusta tukeva kokonaisuus, jossa oppilaat tutustuvat suomalaisen kirjallisuuden merkkihenkilöihin roolityöpajassa. Hahmot Minna Canthista Miika Nousiaiseen nousevat Välkyn lavalle, ja oppilaat pääsevät ratkaisemaan esimerkiksi sukupuoli- tai kielikysymyksiä.

Yhdistyneiden kansakuntien päivänä OppiBussi muuttuu YK:n neuvostoksi. Historian tai yhteiskuntaopin oppilaat kutsutaan osallistumaan diplomaattiseen päätöksen tekoon ja neuvotteluun ajankohtaisia aiheita käyttäen, ja antamaan yhteisiä päätöslauselmia. He tutustuvat siis YK:n toimintaperiaatteeseen ja oppivat samalla neuvottelutaitoja.

Opetukselliset yleisötapahtumat: Isänpäivää edeltävänä lauantaina järjestetään isä-lapsi-työpaja, jossa isät ja lapset opettelevat iMovie-ohjelman käyttöä Välkyn iPadeillä, ja näin syntyneet tuotokset tulevat näkyviin Espoon kirjastojen nettipalvelimeen. Joulukuun alussa OppiBussissa järjestetään Sisäministeriön kehotuksen mukainen erityisesti Suomen kansalaisuuden saaneille maahanmuuttajille suunnattu juhlatilaisuus.

 Itseilmaisu- ja itsesäätelytaidot ovat nyky-yhteiskunnassa oleellisia hyvinvoinnin ja työllistymisen kannalta, ja nämä taidot ovat läsnä kaikessa OppiBussissa järjestettävässä toiminnassa. Muita OppiBussiin kuuluvia arvoja ovat sosiaaliset vuorovaikutustaidot, kannustavien kokemusten saaminen sekä monimuotoisen kulttuurin arvostaminen.

Hankkeeseen palkataan projektinvetäjä, jolla on kokemusta mm. pedagogisesta teatterista ja yhteisötaiteista. Näin kirjasto, ja sen yhteistyökumppanit ja asiakkaat oppivat uusia työskentelytapoja ryhmäohjaamisen ja luovien kokonaisuuksien fasilitoimisen ammattilaiselta. Projektinvetäjä tekee tiiviisti yhteistyötä kirjastoauton muun henkilökunnan sekä Espoon kirjastojen yhteisten työryhmien kuten maahanmuuttajaryhmän, nuortenryhmän, lastenryhmän sekä senioriryhmän kanssa. Yhteistyössä koulujen ja palvelu- ja senioritalojen kanssa pyritään käyttämään menetelmiä, joita talojen henkilökunta voi myös hyödyntää työssään itsenäisesti.

Hankkeesta tiedottaminen jo varhaisessa vaiheessa on tärkeää sidosryhmien ja osallistujien saavuttamiseksi. Hankkeeseen palkattu henkilö hoitaa viestintää sidosryhmien suuntaan. Lisäksi hän valvoo projektin työpajojen ja oppikokonaisuuksien toteutumista.

 Projektin aikana pidetään päiväkirjaa, johon kirjataan sekä onnistumiset että rakentavat ehdotukset, miten olisi voinut tehdä toisin. Projektinvetäjä järjestää myös kaksi osallistavaa koulutuspäivää Helmet-kirjaston työntekijöille. Näin erilaiset ryhmätoimintaan ja luovuuteen perustuvat työkalut ja -tavat saadaan monen kirjaston työntekijöiden ulottuville.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen työpajoja suunnitteli ja toteutti teatteri-ilmaisuohjaaja Kenneth Siren yhdessä kirjastoauton henkilökunnan kanssa.

Hankkeen aikana järjestettiin lukuisia koulutustapahtumia ja työpajoja sekä lapsille, että aikuisille.

Erityisluokkien ja valmistavien luokkien työpajat
OppiBussin Espoon peruskouluihin kohdistuneet työpajat järjestettiin pääsääntöisesti suomenkielisille erityisluokille sekä valmistavan opetuksen luokille:
Valmistavat ja Suomi toisena kielenä -luokat 23 kpl
Suomenkieliset erityisluokat 22 kpl (joista autismin kirjon luokat 6 kpl ja lievästi kehitysvammaisten oppilaiden luokat 2 kpl)
Venäjänkieliset luokat 4 kpl
Suomenkieliset luokat 2 kpl

Työpajojen teemat: Maantieto (Maailmankartta ja Amerikat) 13 kpl, Tunteet ja empatia 12 kpl, Kirjallisuuspeli (Klassikot ja uudet suosikit) 8 kpl, Itsensä motivoiminen ja luovat keinot 4 kpl, Matematiikan mentaalistrategiat 4 kpl, Kestävä kehitys venäjänkielisin runoin 4 kpl, Avaruus 1 kpl, Bakteerit ja elintarvikehygienia 1 kpl. (Huomio: osaan teemapajoista on osallistunut useampi kuin yksi luokka.)

Työpajojen teemat määräytyivät opettajien toiveiden mukaan. Kun pajoja oli jo muutamia, opettajille tarjottiin olemassa olevia ja suurin osa löysi “listalta” ryhmälleen sopivan. Erityisesti tunteiden nimeämiseen, itsen motivoimiseen ja empatiaan liittyvät kokonaisuudet koettiin tärkeiksi ja jatkokehittelyn arvoisiksi.

Työpajojen rakenteessa otettiin huomioon erilaiset oppijat ja aistit: mukana oli aina jotain liikunnallista, jotain kirjallisuuteen liittyvää, jotain visuaalista ja jotain auditiivista. Oppilaat osallistuivat aina omaa sisältöä tuottaen. Aiheita, kuten kirjallisuutta, lähestyttiin monipuolisesti huomioiden sekä romaanit mutta myös näytelmät, runot ja sarjakuvatkin. Työpajaan oli upotettu aina kulloinkin mukana olevan kirjastonhoitajan erityisalaa: puheteatteria, varjoteatteria, live-musiikkia, jopa taistelulajeja…!

Työpajoissa käytetyt välineet, esimerkiksi maantietotyöpajan maailmankarttapalapeli, jäävät kirjastoautojen käyttöön.

Muut lasten ja nuorten tapahtumat

1 lapsille ja perheille suunnattua yhteisleikkiä kirjastoautossa pridepuistojuhlissa
2 Suvelan kesäpäivä-tapahtumaa
1 cirkustyöpaja koululla

Suvelan asukaspuisto oli suljettu kesällä 2016, ja kirjastoauto meni paikkaamaan tätä tapahtumatyhjiötä. Mukaan löytyi huima määrä alueen lapsia, joista monen perheet ovat alemmassa sosiaaliekonomisessa asemassa.

Tapahtumat aikuisille asiakkaille

1 vastaanottokeskustapahtumaa
9 vanhusten tapahtumaa (joista veteraanipäivän tapahtumat 3 kpl)
6 Kehitysvammaisten aikuisten ryhmätapahtumaa

Itsenäisyyspäivän tienoilla Välkky vieraili hankesuunnitelman mukaisesti vastaanottokeskuksessa Suomeen tulemista pohtivan tapahtuman merkeissä.

OppiBussi vieraili myös palvelutaloilla. Ideana oli yhdistää nykynuorten kertomuksia vanhan ajan kertomuksiin ja näin vertailla maailmanmenoa silloin ja nyt. Osa vanhuksista oli muistisairaita, mutta heidätkin saatiin toimintaan liikunnallisin, narratiivisten tai osallistavin menetelmin.

Veteraanipäivän kunniaksi OppiBussi vieraili palvelukeskuksessa ilmaveteraanien luona. Sen ajan hittejä ja tarinoita yhdistelevä työpaja sai kiittävän vastaanoton. Erityiskiitosta saatiin siitä, että Välkky pyörätuolihisseineen on niin saavutettava: kaikki veteraanit eivät pysty menemään pois palvelukeskuksesta päivän juhlallisuuksiin toisaalle. Vanhuksille suunnatuissa työpajoissa arkielämän kertomukset, aikalaismateriaali ja tunnusteltavat esineet koettiin hyviksi työkaluiksi.

OppiBussi vieraili Kuninkaantien toimintakeskuksessa, jonka asiakkaille oli valmisteltu runonlausuntaa, varjoteatteria ja musiikkia yhdistelevä osallistava esitys. Koska keskuksen ryhmät olivat hyvin erilaisia keskenään, todettiin, että kirjastolaiset voivat yhdistää hyvin monenlaisia elementtejä ja kirjallisia lähteitä yhteen ja tuottaa nopeasti toimivan, komedisen esityskokonaisuuden.

Oppibussi ja kokemuksellisen pedagogian koulutukset 2 kpl

Entressen ja Pasilan kirjastoissa järjestettiin kaksi 3 h koulutusta joissa Helmet-alueen kirjastonhoitajat osallistuivat esimerkkityöpajaan ja kuulivat Oppibussihankkeen toteutuksesta ja taustateoriasta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mikä hankkeessa toteutui?

Kirjastoauton toiminta OppiBussina on antanut kirjaston henkilökunnalle työvälineitä toimia pedagogisten työpajojen vetäjinä. Välkky on todettu soveltuvaksi erityisesti kokemuksellisen pedagogian työpajoihin. Välkyn etuja ovat mm. tilan erilaisuus perinteiseen koulutilaan nähden ja siitä seuraava uutuudenviehätys ja ryhmäpaineen väheneminen, vetäjien monialaisuus, ja yleinen saavutettavuus.

Kirjasto on saanut valmiudet toteuttaa työpajoja liittämällä yhteen erilaisia kokemuksia tarjoavia osioita. Hanke on tuonut varmuutta toteuttaa erilaisetkin ideat yhdessä paketissa ja näin vastata nopeasti alueen kouluista tai laitoksista nouseviin tiedusteluihin ja pyyntöihin. Hankkeen löydökset kannustavat kirjaston työntekijöitä rohkeasti lähestymään haastavankin kuuloisia ryhmiä. OppiBussi on entisestään vahvistanut kirjastoauton yhteistyötä espoolaisten sivistys- ja kulttuuritoimijoiden kanssa.

Opettajilta kerätyn palautteen perusteella OppiBussi tuki opetusta pääsääntöisesti “todella hyvin”, oppilaat olivat innostuneita ja saatiin mukaan toimintaan. Vetäjät koettiin ennakkoluulottomiksi ja nuorekkaiksi.

Osallistujat osallistuivat aktiivisesti ja tuottivat itse sisältöä. Piilo-opetussuunnitelmana oli aina vuorovaikutustaitojen parantuminen ja vetäjät aistivat tämän toteutumista työpajojen aikana: “ujo osallistuja” alkoikin puhua enemmän, ryhmästä vetäytyjä liittyikin yhteiseen toimintaan, joku ainesisältöön negatiivisesti suhtautuja innostuikin aiheesta… Kirjaston työntekijöiden vahvuudeksi havaittiin persoonallisuus ja heittäytyminen hassutteluunkin.

Mikä hankkeessa ei toteutunut? Hankkeen puitteissa otettiin yhteyttä kustantamoihin e-kokonaisuuksien tiimoilta, mutta niitä ei pidetty sopivina kirjastoauton käyttöön. Sen sijaan hyödynnettiin opettajien nettiin laatimia virikesivustoja.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana syntynyttä konsepti otetaan käyttöön kirjastoauton palveluvalikoimaan.

Lisätietoa: 

Anni Kääriäinen, anni.kaariainen@espoo.fi, 046 8772740

Aloituspäivämäärä : 
09/08/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€20 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€24 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 030
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 030
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
53kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
406henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
72henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€14 000
 
okm
avi