Kirjastoautolla tulevaisuuteen - vai ei?
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Oma kuva
Sievin kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Haikolantie 19
85410
Kirjaston puhelin : 
044-4883 237
Kirjaston sähköposti : 
sievinkirjasto@sievi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sievi
Y-tunnus : 
0189615-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Pirjo Tuomimäki
Puhelin : 
044-4883 237
Sähköposti : 
pirjo.tuomimaki@sievi.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on selvittää, millaisia muita palveluita uusi kirjastoauto voisi tarjota kirjojen lainaamisen lisäksi, millaista rahoitusta sitä varten voisi saada, millaisia ratkaisuja muut kirjastot ovat tehneet hankkiessaan uutta kirjastoautoa sekä se, voisiko uuden kirjastoauton hankkia yhteistyössä jonkin naapurikunnan kanssa. Lisäksi tavoitteena on selvittää, millaisilla vaihtoehtoisilla palveluilla kirjastoauton toimintaa kunnassa voidaan korvata, jos uuden kirjastoauton hankkiminen ei toteutuisi.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

- Asiakkailta kerätyt kyselylomaketulokset kirjastoauton toiminnasta ja siihen liittyvät parannusehdotukset sekä toiveet uuteen kirjastoautoon ja sen mahdollisiin palveluihin liittyen.
-          Asiakkaille järjestettiin Sievin kirjastoautopalveluista heinä- ja elokuun 2018 kestänyt kysely. Kyselyyn oli mahdollista vastata sekä paperilomakkeella että verkon kautta sähköisesti (Google forms). Kyselystä tiedotettiin monikanavaisesti koko kyselyn ajan ja lopussa vastaajien kesken järjestettiin lahjakorttiarvonta. Vastauksia saatiin 85 kpl, kunnan asukkaista 1,7 % vastasi kyselyyn. Eniten vastauksia antoi ikäluokka 31-40 -vuotiaat ja naisia vastaajista oli 69,4 %. Vastaajista 2/3 oli kirjastoautopalvelun käyttäjiä. Vastaajien myönteisen kirjastoautokannan kolme pääperustetta oli, että palvelu on hyvää, matka on lyhyt ja asiointi helppoa. Kielteistä kantaa kirjastoautopalvelua kohden perusteltiin sillä, että palvelulle ei ole omakohtaista tarvetta ja kirjastoauton aikataulut eivät ole sopivat.

- Vierailuista toisiin uuden kirjastoauton hankkineisiin kirjastoihin ja niistä saatujen tietojen sovittaminen omaan toimintaympäristöön.
-          Vierailuita toisiin, uuden kirjastoauton hankkineisiin kuntiin ei tässä vaiheessa tehty, koska tarvittava tieto hankittiin muulla tavalla. Hanke vieraili valtakunnallisilla kirjastoautopäivillä Jyväskylässä, josta saatiin uutta tietoa ja tutustuttiin erilaisiin kirjastoautoihin palveluineen.  Lisäksi tiedusteluja tehtiin sähköpostitse kuudelta viimeksi kirjastoauton hankkineelta kunnalta/kaupungilta Suomessa ja vastauksia saatiin viideltä paikkakunnalta. Saadut tiedot koottiin hankkeen loppuraporttiin "Sievin kirjastoautoselvitys 2018".

- Vaihtoehtoisiin palveluihin tutustuminen kunnissa, joissa kirjastoautotoiminnasta on luovuttu ja niistä saatujen kokemusten sovittaminen omaan toimintaympäristöön.
- Vaihtoehtoisia kirjastopalveluita selvitettiin lähimpien kirjastokimppojen osalta ja vaihtoehtoiset palvelumuodot kustannuksineen koottiin em. hankeselvitykseen.

Kuvaus : 

Sievin nykyinen kirjastoauto, Pauliina II, on hankittu vuonna 1996 ja se saavutti kunniakkaan 20 vuoden iän toukokuussa 2016.

Kirjastoautolla hoidetaan Sievin kunnan kuuden kyläkoulun koulukirjastotoiminta sekä täydennetään keskustakoulun ja keskustan päiväkotien kirjastopalveluita, sillä he eivät aina ehdi käymään pääkirjastossa. Lisäksi auto liikennöi alueen kylillä tarjoten kirjastopalveluita niiden asukkaille. Sievin kirjastoauton palveluita myydään yhden päivän verran parillisina viikkoina myös Kannuksen kaupungille. Kesäaikaan kirjastoautolla ei liikennöidä, vaan se on seisokissa. Nykyisin kunnan kirjastolainauksesta lähes puolet (47,3 %) tulee kirjastoautosta ja lainausmäärä on kasvanut vuosittain eli auton palvelut ovat merkittävä osa kunnan kirjastotoimintaa.

Uuden kirjastoauton hankinta on siis tärkeämpää kuin koskaan, sillä nykyinen kirjastoauto on jo reilusti ylittänyt kirjastoautojen keskimääräisen toimintaiän, joka on noin 15 vuotta. Ikä ei myöskään ole tullut yksin, vaan kirjastoauto vaatii nykyisellään säännöllisiä huolto- ja korjaustoimenpiteitä, jotta se voisi jatkaa liikennöintiä reiteillään. Suuren remontin tarvetta tai nykyisen auton lopullista hajoamista ei kuitenkaan voida ennakoida ja tämän vuoksi uusi kirjastoauto olisi tärkeä hankinta kuntalaisten palveluiden turvaamisen kannalta.

Tämän hankkeen tarkoituksena on selvittää Sievin kunnan kirjastoautopalvelujen tulevaisuutta sekä rahoitusmalleja uuden kirjastoauton hankintaan ja sitä, voisiko kirjastoautopalveluita myydä myös muihin lähialueen kirjastoautottomiin kuntiin. Lisäksi hankkeessa selvitettäisiin myös sitä, millaisia vaihtoehtoisia palveluita kuntalaisille sekä kunnan kyläkouluille tarjottaisiin, jos kirjastoautotoiminta loppuisi Sievin kunnasta kokonaan. Hankkeen tarkoituksena on myös osoittaa kunnan päättäjille, että kirjastoautotoiminta on kunnalle tarkoituksenmukaista sekä tarpeellista toimintaa, jonka lakkauttamisen vaikutuksia ilman korvaavaa ratkaisua kunnan tulisi myös selvittää. Tätä tarkoitusta varten kerättäisiin myös kuntalaisten mielipiteitä kirjastoautotoiminnasta kyselyn muodossa, jonka tulokset voitaisiin esittää kuntapäättäjille yhdeksi näkökulmaksi. Hankkeen kautta voidaan myös selvittää, onko kirjastoautoa mahdollista hankkia yhteistyössä jonkin naapurikunnan kanssa. Samalla mietitään myös Tiekkö -kirjastojen yhteistyömahdollisuuksia kirjastoautotyön suhteen.

Hanketta varten palkataan viideksi kuukaudeksi työntekijä, joka vastaa hankkeen suunnittelusta, toteuttamisesta sekä sen tulosten esittelystä yhdessä kirjastonjohtajan kanssa. Palkattava työntekijä vastaisi kirjaston asiakkaille sekä ei-käyttäjille suunnatun, kirjastoautotoimintaan liittyvän kyselyn suunnittelusta ja tuloksien analysoinnista, vierailuiden järjestämisestä kuntiin, joihin on hankittu tai ollaan hankkimassa uusi kirjastoauto tai joissa on luovuttu kirjastoautotoiminnasta. Lisäksi työntekijä vastaisi näistä vierailuista saatavien tietojen analysoinnista sekä vaihtoehtoisten palveluiden soveltuvuudesta Sievin kuntaan yhdessä kirjastonjohtajan kanssa. Kirjastonjohtajan tehtävänä on pitää yhteyttä kuntapäättäjiin sekä oman organisaationsa ulkopuolelle erilaisia rahoitusmalleja etsien. Kirjastonjohtaja vastaa myös Tiekkö -kirjastojen kanssa tapahtuvasta yhteistyöstä. Lisäksi kirjastonjohtaja lähestyy naapurikuntia ja niiden kirjastoa pyytäen selvittämään mahdollisuutta joko kirjastoautopalveluiden ostamiseen tai jopa uuden kirjastoauton hankkimiseen yhteistyönä. Näissä tilanteissa palkattava työntekijä toimisi kirjastonjohtajan sijaisena peruskirjastotyössä, kuten asiakaspalvelussa.

Aikataulu loppukesä/syksy 2017.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Sievin kirjastoauto, Pauliina II, on hankittu vuonna 1996 ja on nyt 22-vuotias eli se on Suomen 2. vanhin toiminnassa oleva kirjastoauto. Autoa ajetaan kahta eri reittiä, parillisilla viikoilla ajetaan aamuvuoro ja parittomina iltavuoro.  Lisäksi kirjastoautopalvelua on myyty Kannuksen kaupungille viimeiset 23 vuotta. Kesäisin kirjastoauto on seisokissa. Kirjastoauton keskimääräinen toimintaikä on 15 – 20 vuotta, joten auton uusiminen on ajankohtaista.

Kunnan kirjastolainauksesta merkittävä osa tulee kirjastoauton lainoista, viimeisenä neljänä vuotena lainausmäärä on vaihdellut ollen 41 - 47 % kirjaston kokonaislainauksesta. Kirjastoauton lainauksesta merkittävin osuus (49 %) tulee lasten osaston lainauksesta ja seuraavaksi tärkein on nuorten osaston lainat (29 %). Sieviläiset lapset ja nuoret ovat innokkaita lukijoita, joten kirjastoautotoiminta on heille erittäin tarpeellinen ja kysytty palvelu, joka kiertää päiväkodit, koulut ja kylät. Pysäkkejä kirjastoautolla on 100. 
Kirjastoauton käyttökulut vuonna 2017 olivat enintään 50 000 euroa. Toivottavasti lukutaitoa ja lukemiskulttuuria kunnassa jatkossakin halutaan edistää näin kustannustehokkaalla tavalla.

Hankkeessa selvitettiin kirjastoautopalvelujen tulevaisuutta eri toteutusvaihtoehdoin ja kysyttiin kuntalaisten mielipiteitä kyselyn muodossa. Hankkeessa myös tutkittiin olisiko kirjastoautoa mahdollista hankkia yhteistyössä jonkin naapurikunnan kanssa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

 Hankeraportti "Sievin kirjastoautoselvitys 2018" liitetään kirjaston verkkosivuille pdf-muotoisena, jolloin se on helposti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla ja luettavissa.

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeen käyutännön toteutus alkoi alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen vasta keväällä 2018 henkilöstösyistä. Hankkeeseen ei palkattu erillistä hanketyöntekijää, vaan kirjastonhoitaja teki hanketta oman työnsä ohella, koska työhön tarvittiin toimintaympäristöstä perillä oleva henkilö. Näille ajankohdille kirjastonhoitajalle palkattiin sijainen peruskirjastotyöhön yhteensä 4 kuukauden ajaksi.

Koska hankkeen toteutus alkoi suunniteltua myöhemmin, niin Avilta anottiin neljä kuukautta lisää toteutusaikaa, joka myös myönnettiin.
Hankkeessa kartoitettiin aiemmat tutkimukset, selvitykset ja hankeraportit jotka koskivat Pohjois-Suomen ja valtakunnallista kirjastoautopalvelua. Kuntalaisille toteutettiin kyselytutkimus, joka oli avoinna kaksi kuukautta. Vastauksia saatiin 85 kappaletta ja vastaajista 2/3 oli itse kirjastoautopalvelun käyttäjiä. Yhdeksän vastaajaa kymmenestä piti kirjastoautopalvelun jatkumista tärkeänä tai erittäin tärkeänä.

Lisäksi yhdeksän lähikunnan/-kaupungin yhteistyöhalukkuus kartoitettiin sähköpostikyselyllä. Kyselyyn vastasi viisi kuntaa/ kaupunkia ja loput jättivät vastaamatta, mikä voidaan tulkita niin, että kirjastoautoyhteistyö ei ole heille lähitulevaisuudessa ajankohtainen. Lisäksi hankkeessa selvitettiin, että mikäli kirjastoautopalvelu lakkaa, niin mitkä olisivat vaihtoehtoiset tavat korvata ko. palvelu ja sen kustannukset.
Hankkeesta osallistuttiin Pohjois-Suomen kirjastopäiville Oulussa ja valtakunnallisille kirjastoautopäiville Jyväskylässä. Näistä saatiin uutta tietoa ja rakennettiin verkostoja tulevaisuutta silmällä pitäen.

Hankkeen tulokset koottiin vuoden 2018 lopulla hankeraportiksi "Sievin kirjastoautoselvitys 2018". Raportista selviää, että kirjastoautopalvelu on kustannustehokas palvelumuoto, joka säästää aikaa, vaivaa ja rahaa. Varsinkin kun Sievin väestö on  koko maahan verrattuna nuorta, alle 15-vuotiaita on väestöstä 26,7 %. Kirjastoautopalvelulla voidaan turvata lasten ja nuorten kirjastoautopalvelut myös tulevaisuudessa. 
Yhdeksi vaikutukseksi voi lukea myös sen, että kuntalaiset ovat hankkeen myötä tulleet asiasta tietoisemmaksi ja kirjastoautopalvelu koetaan Sievissä tärkeäksi sekä kuntalaisten että luottamusmiesten taholta. Uuden kirjastoauton hankinta on kirjattiin syksyllä 2018 kunnan vuoden 2020 investointiesitykseen.

Jatkotoimenpiteet: 

Sievin kirjastolla jatketaan vaikuttamista kuntapäättäjiin, jotta kuntaan saataisiin uusi kirjastoauto ja kirjastoautopalvelut jatkumaan. Kirjasto jatkaa aktiivista työtä lukutaidon ja lukemisen puolesta. Hankkeen pohjalta valmistellaan investointiesitys.

 

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/01/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€12 570
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 507
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 507
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 507
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 507
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€8 000

Katso Perustelumuistio 2017 Hankerekisteristä.

 
okm
avi