Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
019-3691478
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Kuvaus : 

Lohjan kaupungin, Nummi-Pusulan ja Karjalohjan kuntien kuntaliitos toteutuu 1.1.2013 alkaen. Lohjan kaupungilla ja Nummi-Pusulan kunnalla on kirjastoautot. Lohjan kirjastoautoa hallinnoidaan Virkkalan kirjastossa, jossa sijaitsee myös kirjastoauton talli ja kirjavarasto. Nummi-Pusulan kirjastoautoa hallinnoidaan Nummi-Pusulan pääkirjastossa Saukkolassa, jossa kirjastoautoa säilytetään ja jossa on kirjavarasto.  Kirjastoautojen tilat sijaitsevat kaukana toisistaan, matkaa on noin 30 km.  Lohjan kaupunki on myynyt kirjastoautopalveluita Karjalohjan kunnalle. Tänä vuonna on kokeiluluonteisesti aloitettu kirjastoautopalveluiden myynti Siuntion kunnalle. Lohjan kirjastoauto uusitaan v. 2013 aikana.  Kirjastoautopalvelu on olennainen osa kirjastoverkkoa. Se on tärkeä palvelu haja-asutusalueilla kouluille ja päiväkodeille, joiden lähellä ei ole kiinteää kirjatoa.  Se on tärkeä palvelu erityisesti lapsille, lapsiperheille, vanhuksille ja henkilöille, joilla on liikkumisrajoituksia.

Kirjastoautotoiminnan kehittäminen on haasteellista, koska kirjastoautojen toimitilat sijaitsevat fyysisesti etäällä toisistaan.  Etäisyys on haasteena myös kirjastoautohenkilökunnan joustavaan työskentelyyn kahden kirjastoauton tehtävissä.

Keväällä 2013 laaditaan selvitys kirjastoautopalveluiden uudelleen organisoimisesta.  Perustetaan työryhmä, joka vastaa selvityksen tekemisestä. 

Tavoitteet

Selvitetään kirjastoautojen hallinnoinnin  keskittämisen vaihtoehdot.

Päätetään kirjastoautojen yhtenäisestä kokoelmapolitiikasta ja hankintojen koordinoinnista.

Kartoitetaan asukkaiden toiveet pysäkeistä erityisesti liittyvien kuntien alueilla tekemällä asiakaskysely vuoden 2013 alussa. 

Kartoitetaan pysäkkitarpeet uusilla asuinalueilla, päiväkodeissa, kouluissa ja palvelutaloissa.

Selvitetään mahdollisuudet kirjatoautopalveluiden myymiseen naapurikunnille.

Päivitetään reittiaikataulut.

Selvitetään henkilöstöresurssit ja henkilöstön joustava työskentely kahdessa toimipisteessä.

Laaditaan tiedotussuunnitelma. Tiedotetaan kirjastoautopalveluista yhteisillä esitteillä.

Selvitetään  mahdollisuudet uudenlaisten palvelujen tuottamiseen Lohjan kaupungin Kulttuuripolku -hankkeen yhteydessä.

Kustannusarvio

2500 € sijaisen palkkaamiseen kuukaudeksi selvityksen ajaksi

500 € tutustumiskäynnit kirjastoihin, joihin on siirtynyt kuntaliitosten yhteydessä kirjastoautoja

200 € kokousten matkakustannukset

500 € tiedottamiseen ja markkinointiin

3000 € omarahoitusosuus, henkilökunnan panos kehittämistyöhön

 

 

 

 

 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Loppuraportti:

Sirpa Kangasaho, 

Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti. Lohjan kirjastoautojen kehittämistyön hankeraportti.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Lohjan kaupunki sai Uudenmaan ELY-keskukselta 3700 euron suuruisen avustuksen 19.12.2012. Avustusta oli anottu, koska v. 2013 kuntaliitoksen myötä Lohjan kaupunginkirjastolle saatiin toinenkin kirjastoauto Nummi-Pusulasta ja kirjastoautojen palvelut tuli organisoida uudelleen. Samaan aikaan oli menossa hanke Lohjan kirjastoauton uusimisesta. Hankerahan avulla voitiin palkata sijaisia yhteensä 38 työpäivän ajaksi.  Kirjastoautonkuljettaja vapautui normaalista tehtävistään 14 päivän ajaksi kehittämään kirjastoautopalveluita. Hän pystyi keskittymään muun muassa reittisuunnitteluun ja Nummi-Pusulan auton vaatimaan huolto- ja korjaussuunnitelman tekemiseen.  Kirjastoautopalveluista vastaava kirjastonjohtaja pystyi keskittymään kirjastoautopalveluiden kehittämistehtäviin päätoimisesti 24 päivän ajan, kun hänen toimipisteeseensä Virkkalan kirjastoon palkattiin sijainen asiakaspalvelu- ja muihin tehtäviin.   Ilman hankerahaa ei kirjastoautopalveluiden kehittämiseen olisi voitu panostaa yhtä paljon.  Vuoden aikana saatiin voimaan uusi organisaatio, hankittiin uusi kirjastoauto, rekrytoitiin uutta henkilökuntaa, järjestettiin asiakaskysely, uusittiin kirjastoautojen reittejä, aikatauluja ja pysäkkitaulut, lisättiin tiedotusta sekä tallennettiin kirjastoautoperinnettä.

Jatkotoimenpiteet: 

Kirjastoautopalveluita kehitetään  yhtenäisesti.  Asiakaskyselyitä toteutetaan myöhemminkin.  Reittiaikatauluista tehdään jatkossakin laadukkaat esitteet, joissa on molempien kirjastoautojen tiedot.  Nummen ja Pusulan alueiden kirjastoautopalveluiden hoitaminen jatkossa selvitetään kuntaliitoratkaisujen selventyessä lähiaikoina. Kirjastoautojen henkilöstösuunnitelmaa kehitetään ja pyritään toimivaan ja tehokkaaseen ratkaisuun.

Lisätietoa: 

Lohjalaisen kirjastoautotoiminnan juhlavuosi 2013 on onnistuneesti takana.  Työtä on tehty ELY-keskukselta tukea saaneen hankkeen hengessä: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti.

                                                                                        

Lohjan kirjastoautotoiminnan 50. juhlavuosi nosti hienosti esiin paikallisen kirjastoautotoiminnan pitkäjänteisyyden ja merkityksen myös valtakunnallisesti katsoen, olihan Lohjan maalaiskunnan hankkima kirjastoauto Suomen toinen kirjastoauto ja ensimmäinen, jonka hankintaan saatiin valtionapua. Kun eri tilaisuuksissa oli mukana vielä kaksi ensimmäisen kirjastoauton hankinnasta vastannutta henkilöä muistelemassa eloisasti puolen vuosisadan takaisia asioita, niin historia muuttui  eläväksi. Vanhoja muisteluita nauhoitettiin, haastatteluja litteroitiin, vanhoja kuvia suurennettiin yleisön nähtäviksi ja arkiston pöytäkirjoista kaivettiin esiin kirjastoautojen hankintaan ja toimintaan liittyviä vaiheita 50-luvulta nykypäivään. Lohjan maalaiskunnan kirjastolautakunta ja kirjastonjohtaja ovat osoittaneet esimerkkiä edistyksellisyydestä ja rohkeudesta kokeilla jotain uutta. Tätä samaa ennakkoluulottomuutta ja innovatiivisuutta toivottavasti löytyy meistä nykykirjastolaisistakin kehittäessämme lohjalaisia kirjastopalveluita eteenpäin.

 

Kuntaliitos vuoden 2013 vaihteessa toi mukanaan muutoksia Lohjan kirjastoautotoimintaan. Kaupunki sai toisen kirjastoauton Nummi-Pusulan kirjastoauton myötä. Kirjastoautotoiminnan kehittämistyöryhmä pohti eri organisointivaihtoehtoja. Molemmat kirjastoautot päätettiin yhdistää samaan organisaatioon. Kirjastoautojen hallinto ja talous ovat Virkkalan kirjaston alaisuudessa, Virkkalan kirjastonjohtajan toimiessa kirjastoautojen esimiehenä. Organisaatiomuutos toi mukanaan monia käytännön muutoksia, mutta yhteistoiminnalla ja joustavuudella niistä on selvitty. Nummen ja Pusulan alueiden kirjastoauton tukikohtakirjasto on edelleen Saukkolan kirjasto, sillä auton toiminta-alue on edelleen valtaosilta sieltä pohjoiseen. Kirjastoauton toimipisteiden välillä on n. 30 km etäisyys, mikä aiheuttaa monia haasteita. Tällä hetkellä hajasijoitus vaikuttaa kuitenkin muiden syiden takia järkevimmältä vaihtoehdolta. Kirjastoautot nimettiin kotipaikkansa mukaan Virkuksi (Virkkala) ja Nupuksi (Nummi-Pusula)

 

Ikääntyneen eteläisen Lohjan kirjastoauton liikenteessä pitäminen ja Nummen ja Pusulan auton kuntoon laittaminen aiheuttivat sen, että korjausmäärärahat ylittyivät reilusti. Pysäkkien peruutuksia tuli kuitenkin harvoin, joten kirjastoautojen voidaan katsoa toimineen luotettavasti. Vanha Virkku ajoi viimeisen kirjastoautokierroksensa 19.12.2013. Sekä Virkku että Nuppu osallistuivat uuden auton vihkiäispäivän kirjastoautoparaatiin Lohjalta Virkkalaan. Näin ne omalta osaltaan toivat esille kirjastoautotoimintamme jatkuvuutta ja laajuutta.

 

Henkilökuntatilanne oli vuoden 2013 alussa heikko. Kirjastoautot pystyttiin kuitenkin pitämään liikenteessä hyvien sijaisten avulla. Vuoden 2013 päättyessä tilanne on merkittävästi parempi: Eteläisen Lohjan kirjastoautolla on vakituinen kirjastovirkailija, kuljettajan pitkä sairausloma oli ohi ja Nupun kirjastoautonkuljettajana toimii määräaikainen sijainen. Valitettavasti pyrkimys saada 60 % osa-aikainen kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi muutettua kokoaikaiseksi, ei kaupungin talouden säästöjen vuoksi onnistunut. Tämä olisi ollut toiminnan kehittämisen takia tärkeää. Kirjastoautovirkailijan työpanoksen hyödyntäminen myös Nupussa on jäänyt toistaiseksi toteuttamatta. Kirjastovirkailijaa on tarvittu Virkussa, jota ajoi lähes koko vuoden sijaiskuljettaja. Työntekijöiden työolosuhteet eivät ole optimaaliset. Uusi kirjastoauto parantaa niitä paljon. Kirjastoauton kirjavaraston ja yhteys sieltä toisaalta yläkertaan Virkkalan kirjastoon ja toisaalta pihan poikki kirjastoauton talliin on vielä ratkaisematta. Tässäkin pyritään vanhaa kunnioittaen menemään uutta kohti.

 

Kirjastoautolla on oma kirjakokoelma, joka sijaitsee Virkkalan kirjaston alakerrassa. Aineiston valinnan suorittaa aikuisten aineiston osalta Virkkalan kirjastonjohtaja ja lasten ja nuorten aineiston osalta Virkkalan lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevä kirjastonhoitaja. Eteläisen Lohjan kirjastoauton kokoelmia täydennetään pääsääntöisesti Virkkalan kirjaston kokoelmasta, Nummen ja Pusulan kirjastoauto käyttää lähes kokonaan Saukkolan kirjaston kokoelmia. Vuoden aikana keskusteltiin mahdollisuudesta, että Nuppu kävisi vaihtamassa aineistoa kirjastoauton varastosta Virkkalasta. Pitkä välimatka ja kuljettajan rajallinen työaika eivät mahdollista tällaisen täydennysmatkan suorittamista ainakaan kovin usein. Kirjastoauton kirjavarastossa olevaa aineistoa on tarkoitus käydä läpi vuoden 2014 aikana poistaen, varastoiden tai siirtäen toiseen toimipisteeseen.

 

Kirjastoautojen palvelukysely toteutettiin 4.-30.4.2013. Saatuja vastauksia hyödynnettiin mm. uusia pysäkkejä suunniteltaessa ja aikatauluja laadittaessa. Aikataulu-uudistus toteutettiin vuoden 2014 alussa. Molempien kirjastoautojen ennen erilliset, monisteina jaetut aikataulut yhdistettiin uuteen, painettuun aikatauluun, joka saikin hyvän vastaanoton. Kirjastoautojen reittejä ja pysäkkejä uusittiin. Pysäkkitaulut uusittiin yhtenäisiksi.

 

Kirjastoautojen lainaukset lisääntyivät vuoden 2013 aikana molemmissa kirjastoautoissa. Eteläisen Lohjan alueen kirjastoauton lainaus nousi 10,24 % ja kävijämäärissäkin oli nousua.

 

Tiedotusta lisättiin ja tiedotusvälineet uutisoivat laajasti ja positiivisesti kirjastoautotoiminnan kehittämisestä ja uudesta kirjastoautosta. Lehdistötilaisuuksia järjestettiin kaksi. Keväällä 2013 järjestetty tiedotustilaisuus liittyi kirjastoautojemme juhlavuoteen, palvelukyselyyn, ELY-hankkeeseen ja uuteen kirjastoautoon. Loppuvuodesta tiedotimme uuden kirjastoauton valmistumisesta, aikataulujen muutoksista sekä kirjastoauton vihkiäisistä ja mahdollisuudesta tutustua autoon. Paikallislehdet kirjoittivat kirjastoautoasioista hyvin positiiviseen sävyyn. Myös paikallisradion ja – television julkaisukynnykset ylitettiin. Uutta kirjastoautoa esiteltiin sekä Lohjan keskustassa että Virkkalassa erillisissä tapahtumissa. Kirjastoauton herättämästä myönteisestä huomiosta kertoo se, että uuden auton nimikilpailuun tuli noin 450 vastausta. Toiminnasta tiedotetaan myös lähidemokratian aluetoimikuntien kautta.

 

Uusi kirjastoauto saatiin juuri juhlavuoden lopulla. Käyttöön vihkiminen siirtyi vuoden 2014 tammikuulle. Uuden auton suunnittelu, hankinta tarjouspyyntöineen ja kilpailuttamisineen, väri- ja sisustussuunnitteluineen sekä rakentamisvaiheen valvomisineen oli uskomaton urakka. 

Lohjalaisen kirjastoautotoiminnan juhlavuosi 2013 on onnistuneesti takana. Kirjastoautotoiminnan kehittämistyöryhmä ja kirjastoauton hankintatyöryhmä voivat tyytyväisenä katsoa toimintansa tuloksia. Vuosi on ollut työn täyteinen, mutta paljon on saatu aikaiseksi. Työtä on tehty ELY-keskukselta tukea saaneen hankkeen hengessä: Kirjastoautot perinteitä vaalien uutta kohti.

                                                                                        

Lohjan kirjastoautotoiminnan 50. juhlavuosi nosti hienosti esiin paikallisen kirjastoautotoiminnan pitkäjänteisyyden ja merkityksen myös valtakunnallisesti katsoen, olihan Lohjan maalaiskunnan hankkima kirjastoauto Suomen toinen kirjastoauto ja ensimmäinen, jonka hankintaan saatiin valtionapua. Kun eri tilaisuuksissa oli mukana vielä kaksi ensimmäisen kirjastoauton hankinnasta vastannutta henkilöä muistelemassa eloisasti puolen vuosisadan takaisia asioita, niin historia muuttui  

eläväksi. Vanhoja muisteluita nauhoitettiin, haastatteluja litteroitiin, vanhoja kuvia suurennettiin yleisön nähtäviksi ja arkiston pöytäkirjoista kaivettiin esiin kirjastoautojen hankintaan ja toimintaan liittyviä vaiheita 50-luvulta nykypäivään. Lohjan maalaiskunnan kirjastolautakunta ja kirjastonjohtaja ovat osoittaneet esimerkkiä edistyksellisyydestä ja rohkeudesta kokeilla jotain uutta. Tätä samaa ennakkoluulottomuutta ja innovatiivisuutta toivottavasti löytyy meistä nykykirjastolaisistakin kehittäessämme lohjalaisia kirjastopalveluita eteenpäin.

 

Kuntaliitos vuoden 2013 vaihteessa toi mukanaan muutoksia Lohjan kirjastoautotoimintaan. Kaupunki sai toisen kirjastoauton Nummi-Pusulan kirjastoauton myötä. Kirjastoautotoiminnan kehittämistyöryhmä pohti eri organisointivaihtoehtoja. Molemmat kirjastoautot päätettiin yhdistää samaan organisaatioon. Kirjastoautojen hallinto ja talous ovat Virkkalan kirjaston alaisuudessa, Virkkalan kirjastonjohtajan toimiessa kirjastoautojen esimiehenä. Organisaatiomuutos toi mukanaan monia käytännön muutoksia, mutta yhteistoiminnalla ja joustavuudella niistä on selvitty. Nummen ja Pusulan alueiden kirjastoauton tukikohtakirjasto on edelleen Saukkolan kirjasto, sillä auton toiminta-alue on edelleen valtaosilta sieltä pohjoiseen. Kirjastoauton toimipisteiden välillä on n. 30 km etäisyys, mikä aiheuttaa monia haasteita. Tällä hetkellä hajasijoitus vaikuttaa kuitenkin muiden syiden takia järkevimmältä vaihtoehdolta. Kirjastoautot nimettiin kotipaikkansa mukaan Virkuksi (Virkkala) ja Nupuksi (Nummi-Pusula)

 

Ikääntyneen eteläisen Lohjan kirjastoauton liikenteessä pitäminen ja Nummen ja Pusulan auton kuntoon laittaminen aiheuttivat sen, että korjausmäärärahat ylittyivät reilusti. Pysäkkien peruutuksia tuli kuitenkin harvoin, joten kirjastoautojen voidaan katsoa toimineen luotettavasti. Vanha Virkku ajoi viimeisen kirjastoautokierroksensa 19.12.2013. Sekä Virkku että Nuppu osallistuivat uuden auton vihkiäispäivän kirjastoautoparaatiin Lohjalta Virkkalaan. Näin ne omalta osaltaan toivat esille kirjastoautotoimintamme jatkuvuutta ja laajuutta.

 

Henkilökuntatilanne oli vuoden 2013 alussa heikko. Kirjastoautot pystyttiin kuitenkin pitämään liikenteessä hyvien sijaisten avulla. Vuoden 2013 päättyessä tilanne on merkittävästi parempi: Eteläisen Lohjan kirjastoautolla on vakituinen kirjastovirkailija, kuljettajan pitkä sairausloma on ohi ja Nupun kirjastoautonkuljettajana toimii määräaikainen sijainen. Valitettavasti pyrkimys saada 60 % osa-aikainen kirjastoautonkuljettaja-virkailijan toimi muutettua kokoaikaiseksi, ei kaupungin talouden säästöjen vuoksi onnistunut. Tämä olisi ollut toiminnan kehittämisen takia tärkeää. Kirjastoautovirkailijan työpanoksen hyödyntäminen myös Nupussa on jäänyt toistaiseksi toteuttamatta. Kirjastovirkailijaa on tarvittu Virkussa, jota ajoi lähes koko vuoden sijaiskuljettaja. Työntekijöiden työolosuhteet eivät ole optimaaliset. Uusi kirjastoauto parantaa niitä paljon. Kirjastoauton kirjavaraston ja yhteys sieltä toisaalta yläkertaan Virkkalan kirjastoon ja toisaalta pihan poikki kirjastoauton talliin on vielä ratkaisematta. Tässäkin pyritään vanhaa kunnioittaen menemään uutta kohti.

 

Kirjastoautolla on oma kirjakokoelma, joka sijaitsee Virkkalan kirjaston alakerrassa. Aineiston valinnan suorittaa aikuisten aineiston osalta Virkkalan kirjastonjohtaja ja lasten ja nuorten aineiston osalta Virkkalan lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevä kirjastonhoitaja. Eteläisen Lohjan kirjastoauton kokoelmia täydennetään pääsääntöisesti Virkkalan kirjaston kokoelmasta, Nummen ja Pusulan kirjastoauto käyttää lähes kokonaan Saukkolan kirjaston kokoelmia. Vuoden aikana keskusteltiin mahdollisuudesta, että Nuppu kävisi vaihtamassa aineistoa kirjastoauton varastosta Virkkalasta. Pitkä välimatka ja kuljettajan rajallinen työaika eivät mahdollista tällaisen täydennysmatkan suorittamista ainakaan kovin usein. Kirjastoauton kirjavarastossa olevaa aineistoa on tarkoitus käydä läpi vuoden 2014 aikana poistaen, varastoiden tai siirtäen toiseen toimipisteeseen.

 

Kirjastoautojen palvelukysely toteutettiin 4.-30.4.2013. Saatuja vastauksia hyödynnettiin mm. uusia pysäkkejä suunniteltaessa ja aikatauluja laadittaessa. Aikataulu-uudistus toteutettiin vuoden 2014 alussa. Molempien kirjastoautojen ennen erilliset, monisteina jaetut aikataulut yhdistettiin uuteen, painettuun aikatauluun, joka saikin hyvän vastaanoton. Kirjastoautojen reittejä ja pysäkkejä uusittiin. Pysäkkitaulut uusittiin yhtenäisiksi.

 

Kirjastoautojen lainaukset lisääntyivät vuoden 2013 aikana molemmissa kirjastoautoissa. Eteläisen Lohjan alueen kirjastoauton lainaus nousi 10,24 % ja kävijämäärissäkin oli nousua.

 

Tiedotusta lisättiin ja tiedotusvälineet uutisoivat laajasti ja positiivisesti kirjastoautotoiminnan kehittämisestä ja uudesta kirjastoautosta. Lehdistötilaisuuksia järjestettiin kaksi. Keväällä 2013 järjestetty tiedotustilaisuus liittyi kirjastoautojemme juhlavuoteen, palvelukyselyyn, ELY-hankkeeseen ja uuteen kirjastoautoon. Loppuvuodesta tiedotimme uuden kirjastoauton valmistumisesta, aikataulujen muutoksista sekä kirjastoauton vihkiäisistä ja mahdollisuudesta tutustua autoon. Paikallislehdet kirjoittivat kirjastoautoasioista hyvin positiiviseen sävyyn. Myös paikallisradion ja – television julkaisukynnykset ylitettiin. Uutta kirjastoautoa esiteltiin sekä Lohjan keskustassa että Virkkalassa erillisissä tapahtumissa. Kirjastoauton herättämästä myönteisestä huomiosta kertoo se, että uuden auton nimikilpailuun tuli noin 450 vastausta. Toiminnasta tiedotetaan myös lähidemokratian aluetoimikuntien kautta.

 

Uusi kirjastoauto saatiin juuri juhlavuoden lopulla. Käyttöön vihkiminen siirtyi vuoden 2014 tammikuulle. Uuden auton suunnittelu, hankinta tarjouspyyntöineen ja kilpailuttamisineen, väri- ja sisustussuunnitteluineen sekä rakentamisvaiheen valvomisineen oli uskomaton urakka. Mutta me saimme, mitä toivoimme. Saimme tarjoukset eri valmistajilta, päätöksen teko sujui lain mukaisesti eikä aiheuttanut valituksia ja uusi auto on toiveittemme mukainen. Uuden auton myötä henkilökunnan työskentelyolot paranivat. Mahdollisuudet tehdä entistä monipuolisempaa, Kulttuuripolun tavoitteiden mukaista yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ovat nyt olemassa. Puitteet myös laajennettuun toimintaan mahdollisten uusien yhteistyökumppaneiden kanssa on luotu.

 

Vuoden aikana saatiin siis uusi organisaatio, kirjastoauto, uutta henkilökuntaa, järjestettiin kirjastopalveluista kysely, uusittiin kirjastoautojen reittejä, aikatauluja ja pysäkkitauluja sekä tallennettiin kirjastoautoperinnettä. Osa uudistuksista ehdittiin panna vireille ja ne toteutuvat vasta tänä vuonna.

 

Lohjan kirjastoautotoiminnan juhlavuosi 2013 oli tapahtumarikas ja työntäyteinen. Nyt se tähän raporttiin kirjattuna on jo osa lohjalaista kirjastoautohistoriaa.

Projektin aikana palkattiin sijaisia, jotta vakinainen henkilökunta pystyi keskittymään kirjastoautopalveluiden kehittämiseen.

Sijaisten palkkausmenot olivat yht. 3863 e

Oma rahoitus yht. 4796 e:

Kirjastoautopalveluiden kehittämistyöryhmä kokoontui 10 kertaa. Kolme henkilöä x 2 h x 22 e, yht. 1320 e

Suunnittelutyötä projektin ulkopuolella 145 h x 22 e, yht. 3190 e

Projektin hallinnointi 10 h x 28,60  e yht. 286 e

 

 

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2013
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€3 700
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€6 700
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 659
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 796
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
370henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€3 700

Opetus- ja kulttuuriministeriön kirje kirjastoille 20.8.2012 dnro 35/623/2012.

 
okm
avi