Kirjastokiri - uusia verkostoja tekemässä
Vuoden 2016 Hyvä käytänne   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Puolanka-lehti
Kajaanin kaupunginkirjasto - Kainuun maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Seminaarinkatu 15
87100
Kirjaston puhelin : 
0861552423
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@kajaani.fi
ISIL-tunnus : 
FI-kam
Y-tunnus : 
0214958-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Erkki Romppainen
Puhelin : 
0447100431
Sähköposti : 
erkki.romppainen@kajaani.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastokiri-hankkeen tavoitteena on kannustaa, kirittää ja kehittää Kainuun kirjastojen yhteistyötä lukemisharrastuksen ja kirjallisuuden tuntemisen edistämiseksi. Tavoitteena on suunnitella yhdessä ja jalkauttaa Kainuun neljässä aikaisemmassa kirjallisuuden edistämisprojektissa saatuja käytäntöjä maakunnan kaikkiin kirjastoihin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Yhteistyö, työparit

Kuvaus : 

Kirjastokiri-hankkeen tavoitteena on kannustaa, kirittää ja kehittää Kainuun kirjastojen yhteistyötä lukemisharrastuksen ja kirjallisuuden tuntemisen edistämiseksi. Tavoitteena on suunnitella yhdessä ja jalkauttaa Kainuun neljässä aikaisemmassa kirjallisuuden edistämisprojektissa saatuja käytäntöjä maakunnan kaikkiin kirjastoihin. Verkoston vahvistaminen on tarpeen, jotta voidaan varmistaa kollegiaalista tukea ja kehittämistä myös pienten kuntien kirjastoille, niiden oppimisympäristöihin ja paikallisiin, osallistaviin kirjastoihin. "Kainuussa verkostot vesille yhdessä hyvä on heittää Vasta-alkajia, ahmatteja, tiedonetsijöitä, ymmärtäjiä kirjastokiriksi keittää." Hankkeessa muodostetaan yli kuntarajojen työpareja/-ryhmiä (yhteensä), joihin kuuluu kirjaston työntekijä/-tekijöitä ja projektityöntekijä. Näitä työpareja/-ryhmiä kutsutaan tässä hakemuksessa soluiksi. Myöhemmin työskentelyyn pyydetään myös kunkin kunnan paikallinen yhteistyötaho. Jokaisen solun tehtävänä on suunnitella ja kehittää verkostona valittua aihetta. Jokaisessa solussa on jäseniä vähintään kahdesta kirjastosta. Toimenpiteet: 1. Palkataan hankkeeseen projektityöntekijä 13 kuukaudeksi 2. Muodostetaan solut ja valitaan niille vetäjä. Kuntiin tehdyn ennakkokartoituksen perusteella aiheita voisivat olla esimerkiksi: - passiiviset lukijat asiakkaiksi (esim. kirjallisuuspiiri, lukulähettilästoiminta) - kirjailijat keskuudessamme (esim. kirjailijavieraat, elämystilat, taidekasvatus-kirjasto-yhteistyö) - nuorten lukuharrastuksen tukeminen ja kirjallisuustapahtumat (esim. digitaalinen tarinankerronta, kirjallisuusvisa, nuorisotilan ja kirjaston yhteiset teemaillat) koulu-kirjastoyhteistyö (esim. lukudiplomin kehittäminen ja kirjastokäytön opetuksen uudet tuulet ja varhainen lukutaidon tukeminen). Sulkuihin kirjoitetut aiheet ovat esimerkkejä. Lopullisista kehittämisen kohteista päättä solu itse. 3. Järjestetään soluille suunnittelutapaamisia ja mahdollisuus järjestää koulutusta tai saada ohjausta kehittämisen kohteena olevasta aiheesta. Kannustetaan käyttämään etäyhteyksiä kokouksissa ja suunnittelutyössä. 4. Toteutetaan suunnitellut osaprojektit, jokainen vähintään kahdessa kunnassa. Projektit voivat olla esim. aiheeseen liittyvien tapahtumien sarja yhteistyökumppanin kanssa, tapaamiset asiakkaiden kanssa. 5. Tuodaan projektien tuloksia näkyviksi verkostolle ja viestitään aktiivisesti teemoista myös ulospäin. Osaprojektien suunnittelijat ja toteuttajat kertovat/kouluttavat omasta teemastaan toisia kirjaston työntekijöitä. Hankkeen jälkeen Kainuussa on kirjastopuolella kollegiaalisia verkostoja, jotka ovat yhdessä suunnitellet ja toteuttaneet kirjaston kehittämistä. Yhteisen suunnittelun tuloksena on tuotettu koko Kainuuseen kirjallisuusteemaista toimintaa, tapahtumia ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Henkilöstön osaaminen on kehittynyt yhteistyössä. Yhteistyökumppanit Kainuun kirjastot: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja hankkeeseen valittavat paikalliset kumppanit, esim. nuorisotoimi, koulut, yhdistystoimijat, päiväkeskus tai muu sosiaali- ja terveyspuolen yksikkö. Aikataulutus: huhtikuu 2016 - marraskuu 2017 kevät 2016 Projektityöntekijän rekrytointi, solujen muodostaminen ja osaprojektien suunnittelu syksy 2016 Solujen tapaamiset, sisällölliset avut, esim. koulutukset ja yhteissuunnittelu kevät 2017 Osaprojektien toteuttaminen, kahdessa kunnassa/aihe syksy 2017 Tiedon jakamisen varmistaminen, verkoston sisäiset vertaiskoulutukset, loppuraportointi Projektihenkilön tehtävät: 4-6:2016 Suunnittelu ja kehittäjäryhmien muodostaminen yhdessä kirjastojen kanssa 8-12:2016 Työparien ja -ryhmien tapaamiset, sisällölliset avut esim. koulutukset, vierailut) 1-5:2017 osaprojektien toteuttaminen kahdessa kunnassa/aihe 08-11:2017 tiedon jakamisen varmistaminen, verkoston sisäiset vertaiskoulutukset, loppuraportointi

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Kainuun kirjastot, nuorisotoimi,koulut, yhdistystoimijat
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Kainuun kirjastot: Hyrynsalmi, Kajaani, Kuhmo, Paltamo, Puolanka, Ristijärvi, Sotkamo, Suomussalmi ja hankkeeseen valittavat paikalliset kumppanit, esim. nuorisotoimi, koulut, yhdistystoimijat, päiväkeskus tai muu sosiaali- ja terveyspuolen yksikkö.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastokiri-hankkeen tavoitteena oli kannustaa, kirittää ja kehittää Kainuun kirjastojen yhteistyötä lukemisharrastuksen ja kirjallisuuden tuntemisen edistämiseksi. Yhtenä tavoitteena oli myös vertaistuen vahvistaminen ja sen varmistaminen, että kirjastolaiset löytävät tukea kollegoiltaan koko Kainuun alueella. Hankkeen päätavoite oli siis kehittää verkostomainen toimintamalli kirjastojen kehittämiseen ja tuottaa samalla konkreettista koulutusta ja tapahtumia paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kunnat muodostivat kehittäjäpareja/-soluja (Kajaani - Kuhmo, Suomussalmi - Paltamo, Sotkamo - Puolanka, Ristijärvi - Otanmäki ja Hyrynsalmi) ja kukin solu päätti, mitä aihetta he haluavat yhdessä kehittää. Teemoiksi valikoituivat (suluissa esimerkkejä toiminnasta):

- Kajaani ja Kuhmo: kirjastonkäytön opetuksen kehittäminen (Kirjastopolun kehittäminen ja päivittäminen, yhteistyö Mikkelin koulujen Kirjastopolun kanssa, tiedonhaun ja informaatiolukutaidon projektin toteuttaminen yhteistyössä koulujen kanssa ja integroiminen Roope Lipastin kirjailijavierailuun)

- Suomussalmi ja Paltamo: Kirjaston ja nuorisotoimen yhteistyö (yhteisten tapahtumien (Vappumekastus, VR-peliviikko, Pimeä perjantai ja Pimeä leffis) yhteinen suunnittelu ja toteutus, yhteistyön tiivistäminen nuorisotointen kanssa ja nuorten osallistaminen tapahtumatuotantoon ja työpajatoimintaan teemaviikoilla, esim. Vappumekastuksen toimintapisteet ja VR-peliviikon työpajojen ohjaus)

- Sotkamo ja Puolanka: 4.-luokkalaisten tietokirjavisan suunnittelu, valmistaminen ja toteuttaminen yhteensä 3 kertaa eri 4.-luokkien ja eri opettajien kanssa, kuukauden mittainen lukuaika ja toiminnallinen, sanataiteellinen päätösjuhla sekä kaikkien lukijoiden palkitseminen.

- Ristijärvi, Otanmäki ja Hyrynsalmi: 5. - 6.-luokkalaisten sekä yläkoululaisten lukuinnon tukeminen (samanaikaisopetuksen projekti äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa, Jyri Paretskoin, Roope Lipastin ja Tatu Kokon kirjailijavierailut, joista Roope Lipastin vierailuun liittyi lukupiiritoiminnan järjestäminen sekä sanataidetunnit kouluilla)

Työskentelyyn pyydettiin kaikissa kunnissa mukaan paikallinen yhteistyökumppani (koulu, nuorisotoimi). Hankkeessa oli osa-aikainen työntekijä koko ajan. Yhdessä kirjastojen kanssa päätettiin kehittämisen aiheet ja työskentely toimi etäyhteyksiä hyödyntäen sekä myös kasvokkaistapaamisia järjestämällä.

Työskentelyn onnistumisia oli, että verkoston yhteistoiminta kehittyi (tiedottavasta yhteistyöstä siirryttiin yhteissuunnitteluun). Joissakin kunnissa yhteinen toiminta lähti tiiviisti liikkeelle ja syventyi hankkeen aikana entisestään - toisissa taas päästiin varovaisesti yhteistyön alkuun. Projektityöntekijän tehtävä oli tukea yhteyksien ylläpitämisessä. Hankkeessa tuli myös todetuksi, että yhteistyön tekeminen ja siitä hyödyn saaminen omaan kehittämistoimintaan tarvitsee avointa jakamista ja halukkuutta tehdä asioita yhdessä. Nyt hankkeen jälkeen Kainuussa on kirjastopuolella kollegiaalisia verkostoja, jotka ovat yhdessä suunnitellet ja toteuttaneet kirjaston kehittämistä. Yhteisen suunnittelun tuloksena on tuotettu koko Kainuuseen kirjallisuusteemaista toimintaa, tapahtumia ja uusia yhteistyömahdollisuuksia. Henkilöstön osaaminen on kehittynyt yhteistyössä, jota onneksi saatiin tehdä 2016 - 2018 pitkäjänteisesti ja osallistaen. Se mahdollisti pidemmän koordinoidun yhteistyön ja onnistumisen kokemukset jokaisessa kunnassa. Erityisesti yhteiset kirjailijavierailut nähtiin hyvänä mahdollisuutena jakaa kustannuksia jatkossakin ja ilmiöoppimisen projektin integroiminen kirjailijavierailuun oli vaikuttavuudeltaan hyvä koulun ja kirjaston yhteinen ponnistus. Myös nuorisotoimien kanssa alettiin nähdä synergiaetuja esimerkiksi kirjaston tilojen hyödyntäminen toiminnassa ja asiakastyö vähän lukevien nuorten kanssa.

Hankkeen kriittisessä tarkastelussa on nostettu esiin seuraavia näkökulmia: henkilöstön vaihdokset pysäyttävät kehittämisen ja yhteistyön, omaehtoinen yhteydenpito ja tiedottaminen solujen välillä ei ole helppoa, tiedottamista ja tuloksista kertomista olisi pitänyt olla hankkeen aikana vielä enemmän ja sitä tulisi jatkaa hankkeen päättymisenkin jälkeen.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

https://www.youtube.com/watch?v=bxDD8Qr4ZM4

Kirjastopolun tehtävät jaetaan verkostolle, kunhan ne saadaan viimeisteltyä. Niitä voi kysyä Kajaanin ja Kuhmon kirjastoista.

Lehtijuttuja ja haastatteluja tehtiin kuntien paikallislehtiin:

Ylä-Kainuu 7.11.2017 , Koti-Kajaani 14.4.18, Vuolijoki-lehti 26.4.18, Kuhmolainen 27.4.18, Puolanka 14.11.18.

Hanke-esittelyt 10.5.2016, 14.12.2016, 7.4.2017 ja 14.5.2018 Kajaanissa.

Hanketta esitelty myös Seinäjoen yliopistokeskusseminaarissa 16.4.2018 sekä Yleisten kirjastojen neuvottelukunnan kokouksessa 19.4.2018 Oulussa sekä Kainutlaatuinen ope -koulutuspäivässä 6.10.2018.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa tuettiin kirjastojen verkostomaista yhteistyötä ja kehittäjäsolutoimintaa. Kaikki kunnat osallistuivat hankkeen toimintaan ja kaikissa kunnissa järjestettiin tilaisuuksia ja tapahtumia hankkeen avulla. Hanke oli omalta osaltaan tukemassa Kainuun kuntia maakuntakirjastojärjestelmästä alueelliseen kehittämistyöhön siirtymisessä: yhteinen iso hanke auttoi jatkamaan ja kehittämään Kainuun alueen yhteistä työtä. Sen avulla saatiin eteenpäin pieniä ja joissakin kunnissa myös vähän suurempia kehittämisaskeleita. Saman asian pohtiminen ja kehittäminen eri kirjastoissa tuottaa hedelmällistä yhteistyötä, ideointia ja molempia kuntia/kirjastoja hyödyttävää uutta ideointia. Kirjailijavierailujen ja lukupiirien avulla saatiin koululuokkia käymään kirjastossa ja edistettiin sillä tavalla lukutaidon opettamista niillä luokka-asteilla. Nuorisotoimien kanssa löydettiin toimintojen synergiaetuja ja yhteistyö jatkuu varmasti sekä Suomussalmella että Paltamossa.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen päätyttyä kuntiin toimitetaan vielä kooste hankkessa tehdyistä asioista ja käydään arviointikeskustelua Kainet-kirjastojen tapaamisessa. Mikä oli hankkeen paras anti ja miten sitä voitaisiin jatkaa tulevaisuudessa? Kehittäjäsolun kaltaista toimintamallia hyödynnetään jatkossa sellaisissa aiheissa, joissa alueellinen yhteistyö tukee kehittämistä. Yhteistyö jatkuu Lukukummi-hankkeessa ja muissa yhteistyöhankkeissa.

Lisätietoa: 

Lisätietoja voi kysyä lasten ja nuorten osastonjohtajalta Paula Alaraasakalta (044 710 0020, paula.alaraasakka@kajaani.fi).

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€51 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€12 330
Budjetti euroissa yhteensä: 
€63 830
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€44 452
Oma rahoitus yhteensä: 
€9 452
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
5kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
38henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
21kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
873henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€35 000

Katso Perustelumuistio 2016 Hankerekisteristä.

 
okm
avi