Kirjaston ja koulun yhteistyö käyntiin Lestijärvellä
År 2016 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Lestijärven kunnankirjasto
Lestijärven kunnankirjasto
Bibliotekets adress : 
Lestintie 38A
69440
Bibliotekets telefonnummer : 
040-6504237
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@lestijarvi.fi
ISIL-kod : 
FI-Lesti
FO-nummer : 
0180774-6
Ansvarsperson : 
Satu Kinnari
Telefonnummer : 
040-6504237
E-post : 
kirjasto@lestijarvi.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on luoda tiiviisti opetussuunnitelmaan nivoutuva suunnitelma kirjaston ja koulun yhteistyöstä ja aloittaa tavoitteellinen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetus ylä- ja alakoululuokille.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Kirjavinkkausten, kirjastonkäytön opetuksen ja kirjailijavierailujen määrä.

Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainausmäärät

Projektbeskrivning : 

Lestijärven kunnankirjastossa on tehty yhteistyötä koulun kanssa lukudiplomin sekä  kirjastokäyntien ja tiedonhaun opetuksen muodossa. Kirjaston ja koulun yhteistyöhön kaivataan kuitenkin suunnitelmallisuutta ja jatkuvuutta sekä esimerkiksi kirjavinkkauksia. Kirjastossa työskentelee kirjastovirkailija osa-aikaisesti, ja vuosina 2015-2017 kirjastossa on ollut ostopalvelun kautta kirjastonjohtaja 10% kokonaistyöajasta. Henkilöstöresurssit kouluyhteistyön suunnittelulle ja käynnistämiselle ovat olleet kirjastossa rittämättömät.

Lestijärven kirjastossa halutaan aloittaa entistä tavoitteellisempi yhteistyö koulun kanssa. Tätä edellyttää jo valmisteilla oleva uusi opetussuunnitelma. Aloitettavan hankkeen turvin Lestijärven kirjastossa saadaan uudistettua kouluyhteistyö ja luotua hyvät käytänteet myös jatkoa ajatellen.

Edellytykset ja puitteet kouluyhteistyölle ovat hyvät, sillä kunnan ainoa koulu Lestin koulu sijaitsee samassa pihapiirissä kirjaston kanssa. Kunnan kaikki peruskoululuokat on helppo saada mukaan kirjaston tarjoamien palveluiden piiriin, sillä 800 asukkaan kunnassa oppilasmäärät ovat pienet. Kirjaston kokoelmaa on uudistettu ja ajantasaistettu vuoden 2015 aikana, ja hankinnoissa on otettu huomioon etenkin lasten ja nuorten tarpeet. Kirjastossa on atk-luokka, jossa on tilaa ja asiakaskoneita pienelle ryhmälle. Lisäksi kirjastoon hankitaan tablettitietokoneita, jotta esimerkiksi tiedonhaun opetusta voidaan toteuttaa helposti ja monipuolisesti.

 

Hankkeen tavoitteet ja käytännön toimenpiteet

Kirjastoon palkataan lukuvuoden 2016-2017 ajaksi projektityöntekijä / ostetaan esim. informaatikon palvelua joltain muulta kirjastokimpan kirjastolta. Projektityöntekijä/informaatikko kartoittaa kehittämistarpeita yhteistyössä koulun opettajien kanssa ja osallistuu opetussuunnitelmatyöhön ideoiden opetussuunnitelmaan kirjattavia toimintamalleja. Projektityöntekijä aloittaa suunnitelmallisen kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksen Lestin koululla ja laatii jatkosuunnitelman sekä työkaluja tulevia vuosia ja käytäntöjä varten.

Koululaisten lukuintoa herätellään kirjavinkkauksen avulla. Kirjavinkkausta tarjotaan kaikille peruskoulun luokka-asteille lukuvuoden 2016-2017 aikana, ja kirjavinkkauksen kohdeikäryhmät mietitään seuraaville vuosille. Kirjavinkkaukseen käytetään esimerkiksi Kirjavinkkariyhdistyksen vinkkareita sekä mahdollisuuksien mukaan myös oman kirjastokimpan kirjavinkkareit

 

Laitehankinnat

Projektityöntekijä tarvitsee tiedonhaun opetukseen ja esim. verkkokirjaston ja e-lehtien esittelyyn kannettavan tietokoneen, valkokankaan sekä kannettavan projektorin. Tiedonhakutehtäviä, kirjastosuunnistuksia ja verkkokirjaston käytön opettelua sekä ryhmätyöskentelyä varten tarvitaan tablettitietokoneita.

 

Hankkeen tulokset ja jatko

Hankkeen tuloksena saadaan käynnistettyä toimiva ja jatkuva yhteistyö Lestijärven kirjaston ja Lestin koulun välille. Kirjaston henkilökunta pystyy jatkamaan kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta laadittujen suunnitelmien ja työkalujen avulla. Koulun oppilaat oppivat omatoimisiksi kirjaston käyttäjiksi jotka tuntevat oman kirjastonsa, osaavat hakea tietoa ja käyttää verkkokirjastoa. Kirjavinkkauksen avulla kirjaston kokoelmaa tuodaan tutuksi myös heille, jotka eivät ole aktiivisa lukijoita.

 

Hankkeen kustannukset

Projektityöntekijän palkka (1htv)  ja kirjavinkkareiden palkkiot yht. 36 500e

Vierailevien kirjavinkkareiden matkakulut 2 000e

Tablettitietokoneet (iPad Air 2) 5 kpl yht. 1 950e

Gripcase-suojukset tablettitietokoneille 5 kpl yht. 210e

Kannettava tietokone 1000e

Valkokangas ja kannettava projektori yht. 700e

Samarbetspartner/s: 
Lestin koulu
Tidigare projekt: 

Vehkeille käyttöä

Etsi, lue ja esitä - tehoa koulun ja kirjaston väliseen yhteistyöhön

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Kouluyhteistyötä ja kirjavinkkauksia sekä kirjastonkäytön opetusta toteuttamaan Lestijärven kirjasto osti Kannuksen kaupunginkirjastolta informaatikon työpanosta 1-2 päivää kuukaudessa. Informaatikko ehti pitää 9.9.2016 - 14.12.2017 välisenä aikana useita kirjavinkkauksia, lukutuokioita sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetustuokiota kaikille peruskoulun luokka-asteille. Lisäksi informaatikko piti koululaisille erilaisia kirjastosuunnistuksia sekä yläkoululaisille big data -luentoja. Informaatikko laati myös kouluyhteistyösuunnitelman ja perehdytti henkilökuntaa siten, että vinkkauksia ja kirjastonkäytön sekä tiedonhaun opetusta voidaan jatkossa toteuttaa kirjaston ja koulun oman väen voimin.

Hankkeessa työskenteli myös Lestijärven kunnan vapaa-ajanohjaaja, joka työskentelee osan työajastaan kirjastolla. Vapaa-ajan ohjaaja huolehti lukudiplomin toteuttamisesta, osallistui kirjailijavierailujen sekä tapahtumien järjestämiseen ja kirjastosuunnistuksiin sekä toimi yhteistyölinkkinä koulun ja kirjaston välillä. Vapaa-ajanohjaaja  huolehti siitä, että ennen kulloistakin kirjailijavierailua ja esitystä koululaiset tutustuivat kirjallisuuteen ja saivat seutulainana riittävästi kunkin kirjailijan teoksia luettavaksi. Hän suunnitteli ja toteutti myös useita muita lukemiseen liittyviä kampanjoita kuten esimerkiksi erilaisia lukupasseja palkintoineen.

Kirjastoon hankittiin hankerahalla iPadeja joita hyödynnetään mm. kirjastosuunnistuksissa ja tiedonhaun opetuksessa. Kirjastoon hankittiin myös valkokangas sekä videotykki, jolloin  e-aineistojen ja verkkokirjaston esittely onnistuu suurellekin yleisölle. Myös esimerkiksi kirjailijavierailuja pystyy näin järjestämään entistä paremmin kirjaston tiloissa. Hankerahaa käytettiin lisäksi mm. lukemaan innostavien pelien hankintaan (mm. Oppi & Ilo -pelit) sekä lukudiplomi- ja lukupassipalkintojen hankintaan.

Suurin osa hankerahasta käytettiin palvelujen ostoon: informaatikon palveluiden ostoon sekä kirjailijavierailuihin ja työpajoihin. Kirjailija- ja esiintyjävierailijoita Lestijärvellä kävi useita. Lestin koulu sijaitsee kirjaston vieressä, ja vierailut toteutettiin osaksi koulun ja osaksi kirjaston tiloissa. Lestijärvellä vieraili kirjailijat Roope Lipasti, Jyri Paretskoi, Kalle Veirto ja Kirsti Kuronen. Paretskoi piti vierailunsa aikana koululaisryhmille mm. työpajoja. Musiikkiteatteriryhmä Soiva Sammakko kävi pitämässä alakoululaisille sanoitustyöpajoja.  Kirjavinkkari Katariina Tenhunen kävi pitämässä draamavinkkausta kolmelle ryhmälle siten, että kaikki ikäluokat pääsivät osallistumaan. Teatteri Rollo kävi Lestijärvellä pitämässä Lue, laula, kirjoita -esityksen esikoulu- ja alakouluryhmille. Yläkoululaiset kävivät katsomassa Kaustisen musiikkilukion Suruttomat -musikaalin, joka pohjautuu Minna Canthin näytelmään Työmiehen vaimo. Tätä ennen koululaiset tutustuivat Canthin tuotantoon.

 

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Opettajat olivat hankkeessa hyvin mukana. Informaatikon pitämät vinkkaukset ja muut tunnit otettiin hyvin vastaan, ja kirjailijavierailuja varten koululuokat valmistautuivat huolellisesti tutustuen kulloisenkin kirjailijan tuotantoon. Informaatikko piti lukuvuoden 2016-2017 aikana yhteensä 33,75 oppituntia erilaisia vinkkauksia sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetusta.

Vinkkaukset, kirjailijavierailut, työpajat ja lukudiplomit innostivat lapsia ja nuoria lukemaan, ja lukuinnostus näkyy lainaustilastoissa selvästi. Vuodesta 2015 vuoteen 2017 kokonaislainaus kasvoi Lestijärven kirjastossa 23%. Lasten- ja nuortenkirjallisuuden lainaus kasvoi vuodesta 2015 vuoteen 2017 48%. Kirjaston ja koulun yhteistyö on entistä tiiviimpää ja luontevampaa.

Fortsatta åtgärder: 

Lestijärven kirjastossa panostetaan jatkossakin lasten- ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseen. Kirjaston henkilökunta huolehtii lukudiplomien päivittämisestä ja toteuttamisesta sekä kirjastonkäytön ja tiedonhaun opetuksesta. Kirjavinkkausta toteutetaan sekä omin voimin että ostettaneen muilta Anders-kirjastoilta tai Kirjavinkkariyhdistyksen kirjavinkkareilta.

Projektet börjar : 
01/04/2016
Projektet avslutas : 
31/05/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€42 000
Egen finansiering: 
€8 400
Budget sammanlagt: 
€50 400
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€20 358
Egen finansiering: 
€5 358
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
37kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
446henkilö/person
Antalet evenemang: 
18kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
389henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn
mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016