Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: yksittäisistä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 200
28101
Kirjaston puhelin : 
044 - 701 5829
Kirjaston sähköposti : 
asko.hursti@pori.f
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 - 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjaston käyttäjän käyttökokemuksen rikastaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

1. Palautteen määrä 2. Esittelytilaisuuksien ja käyttäjäkoulutuksien määrä.

Kuvaus : 

Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: Yksittäisistä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan Tutkimussuunnitelma 21.10.2016 1. Tiivistelmä Satakirjastoissa on tehty kirjaston digitaalisten palveluiden pitkäjänteistä ja systemaattista kehitystyötä. Konkreettisena esimerkkinä tästä kehitystyöstä on mm. Vuonna 2009 alkanut Älyhyllyn kehittäminen, joka 2015 saatiin kaikkiin Satakirjastoihin Eevi, e-vinkkari, -nimellä. Osana Eevin kehitystä Satakirjastojen ja hankkeen teknisen sekä tutkimuksellisen toteuttajan (HeadAI Oy) välille alettiin rakentaa jatkuvan käyttäjäpalautteen keräämiseen soveltuvaa prosessia. Tässä yhteydessä havaittiin, että varsin suuri osa hankkeen jalkauttamisen kannalta keskeisistä kehitystehtävistä liittyy teknologioiden käyttöönottoon ja asiakkaan käyttökokemuksen kehittämiseen, ei niinkään projektin tekniseen toteutukseen. Nyt haettavassa ‘Kirjaston käyttökokemuksen kehittäminen: Yksittäisestä suosittelusta älykkääseen kokonaisuuksien hallintaan’ -hankkeessa päätavoite on nostaa tutkimus- ja kehitystyön vaikuttavuus kansalliselle tasolle. Käyttökokemuksen kehittämiseen nähdään kaksi päälinjaa: 1) Jatkuvaan käyttäjäpalautteeseen perustuvan User Centred Design -prosessin ja -menetelmien kehittäminen kirjastojen käyttöön niin, että tulosten skaalaaminen kansalliselle tasolle on koko ajan keskiössä ja 2) Uuden, Eeviä täydentävän, kuluttajasovelluksen kehittäminen vuosina 2015-2016 kerättyjen ideoiden ja toiveiden pohjalta. Sovelluksessa korostuu yleissivistävien kokonaisuuksien hallinta kuluttajan kannalta miellyttävällä tavalla - tutusta tuntemattomaan. Kirjastoilla on ollut käytössä ennalta määriteltyjä ns. Kirjakasseja. Tätä laajentaen, uuden sovelluksen työnimi on Sivistyskassi. Hanke toteutetaan 1.9.2017 - 31.12.2018 välisenä aikana yhteistyössä HeadAI oy:n kanssa. Korostettakoon, että tässä hankkeessa ei kehitetä Älyhyllyä tai Eeviä, vaan rakennetaan aivan uutta digitaalista käyttökokemusta kirjaston käyttäjälle. Eevi ja Älyhylly ovat nyt tuotantokäytössä, niiden käytön edistäminen ja ylläpito tapahtuu osana kirjastojen ja palveluntarjoajan (HeadAI) normaalia toimintaa. 2. Hankkeen tavoitteet ja työpaketit Työpaketti 1: User Centred Design -prosessi ja -menetelmät Jatkuvaan käyttäjäpalautteen keräämiseen perustuvan User Centred Design -prosessin ja -menetelmien kehittäminen kirjastojen käyttöön niin, että tulosten skaalaaminen kansalliselle tasolle on koko ajan keskiössä. Käyttäjäkeskeisen kehitysprosessin aikana pyritään tutkimuksen ja jatkuvan palautteen kautta ymmärtämään käyttäjiä sekä eri käyttötapoja ja luomaan heidän tarpeensa mahdollisimman hyvin täyttäviä ratkaisuja. Tässä työpaketissa huomioidaan mm. Jatkuvan palautteen ja ideoiden kerääminen hallitusti ja automatisoidusti niin, että palaute saadaan mahdollisimman nopeasti sekä kehitystyöhön, mutta myös yleiseksi tiedoksi ja muiden kehityshankkeiden toimintaa tukemaan. Ennustamattomat käyttötavat: käyttäjät ovat yleensä parhaita ideoiden kehittäjiä. Hankkeessa pyritään toteuttamaan (mahdollisuuksien rajoissa) käyttäjien toiveita siitä, miten he haluaisivat rikastuttaa lukukokemustaan ja laajentaa sitä kohti eri tyyppiset sisällöt yhdistävää kokemusta. Kirjastosovellusten kerronnallisuuden kehittäminen. Esim. käyttäjän ollessa lastenosastolla voi olla perusteltua pysyä lastenosaston tarjonnassa. Jos käyttäjä haluaa vaihtaa teema-aluetta, miten tarjota uutta ja yllättävää sisältöä käyttäjälle mieluisalla tavalla. Yleinen käyttökokemus tutusta tuntemattomaan on noussut monesti esille. Tämä vaatii kerronnallisuuden kehittämistä käyttäjien ehdoilla. Vastuu- ja yhteyshenkilöt: Satakirjastot: kirjastojen johtajat HeadAI: Eero Hammais Aikataulu: Palautteen keruu: 1.9.2017 - 31.12.2018 Ideoiden jalostus ja vieminen kehitystyöhön 1.11.2017 - 31.7.2018 Menetelmän skaalaaminen kansalliselle tasolle: 1.9.2018 - 31.12.2018 Raportointi: 1.1.2018 - 31.12.2018 Työpaketti 2: Sivistyskassi Kirjastoilla on ollut käytössä ennalta määriteltyjä ns. Kirjakasseja. Tätä laajentaen, uuden sovelluksen työnimi on Sivistyskassi. Sivistyskassi on käyttäjän omassa mobiililaitteessa (Apple ja Android) toimiva botti (tekoälypohjainen ohjelmistorobotti) joka koostaa käyttäjän puhutun, kirjoitetun tai kuvatun (valokuva) määrittelyn mukaisen optimoidun lukupaketin mistä tahansa teemasta. Kuva 2. Lukupaketti ei rajoitu vain yhteen sisältötyyppiin vaan kattaa kaiken kirjastomateriaalin. Tutkimuksellinen haaste jakautuu karkeasti kahteen osaan: käyttöliittymän kehittämiseen ja algoritmien kehittämiseen. Käyttöliittymän kannalta olennaista elementtejä ovat Monipuolinen syötteiden käyttö: teksti, puhe ja kuva. Sovelluksessa tullaan mahdollisuuksien mukaan käyttämään puheentunnistusta ja kuvantunnistusta osana käyttökokemusta. Nopea ja selkeä tapa esittää informaatiota käyttäjälle. Esim. zoomattavat käsitekartat, uutissovelluksista tutut informaatiovirrat (feed, stream), viestintäsovelluksista saatavat ideat (Whatsapp, WeChat,...), ääneen puhuttu teksti, … Selvitetään mahdollisuutta toteuttaa lainaus- ja/tai varausprosessi osana sivistyskassia. Tällä hetkellä kyseistä mahdollisuutta ei ole, joten käyttökokemuksen kehittämisen kannalta asiaa kannattaa selvittää. Työpaketti 1:stä saatavat ideat Alla muutamia esimerkkejä mahdollisista informaation esitystavoista. Kaikki esitystavat eivät suinkaan ole kaikkien kirjaston asiakkaiden käyttöön, vaan niilä voi olla myös rajattu kohdeyleisö. Kuva 3a) Informaatiovirrat: lainaa ajatuksia moderneista uutis-palveluista, tarkoitettu kaikille. Kuva 3b) Venn-diagrammin ja käsitekartan yhdistelmä, tarkoitettu ilmiöiden taustoittamiseen, esim. historiaa harrastavalle ihmiselle. Sivistyskassin algoritmien/tekoälyn toteutus: Algoritmin pohjana käytetään HEADAIn olemassa olevaa kurssien- ja opintokokonaisuuksien rakentamisen automatisointiin suunniteltua tekoälyä. Valmiin rungon käyttäminen vähentää merkittävästi (n.8kk) hankkeelle varattavaa resurssia ja poistaa yhden tehtävän osalta kehitysriskin kokonaan. Suomenkielinen sanojen ymmärrystä (perusmuodot, yhdyssanojen päämerkitys) kehitetään. Tavoitteena on, että Sivistyskassi pystyisi tekemään huomattavasti Älyhyllyä ja Eeviä sujuvampaa dynaamista asiasanoitusta ja toisaalta tekisi vähemmän yhdyssanojen merkitysvirheistä johtuvia epätarkkoja suosituksia. Työpaketti 1:stä saatavat ideat Vastuu- ja yhteyshenkilöt: Satakirjastot: Asko Hursti HeadAI: Harri Ketamo Aikataulu: Valmiiden algoritmien integrointi: 1.9.2017 - 31.11.2017 Suomenkielisten sanojen taivutus ja merkitykset (uusi algoritmi) 1.9.2017 - 31.11.2017 Käyttöliittymän 1. vaihe (puhe, teksti, kuva -syötteet ja monipuolinen sisällön esitys) 1.9.2017 - 31.11.2017 Käyttöliittymän ja algoritmien tarkennus, vaihe 2. (palauteen huomioiminen) 1.2.2018 - 1.4.2018 Käyttöliittymän ja algoritmien tarkennus, vaihe 3. (palauteen huomioiminen) 1.8.2018 - 1.10.2018 Raportointi: 1.1.2018 - 31.12.2018

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
HeadAI Oy
Aiemmat hankkeet: 

Aikaisemmat hankkeet ja niiden sidos nyt haettavaan Nyt haettavan hankkeen päätavoitteena on nostaa aikaisempien hankkeiden mukana saatu tutkimus- ja kehitystulosten vaikuttavuus kansalliselle tasolle. Aikaisemmissa Älyhylly- ja Eevi -hankkeissa on kehitetty: 1) älyhyllyn ensimmäinen prototyyppi ja sen käyttäjäkeskeinen arviointi. 2) Uudistettu julkisen tilan älyhylly ja sen arviointi. 3) Tehty NFC-pohjainen älyhyllyn mobiili-client ja siihen liittyvä kirjastopeli alakoulun 5-6 -luokkalaisille kirjastoon ja kirjallisuuteen tutustumista varten. 4) Tuotu semanttisen mallinnuksen tarjoamia mahdollisuuksia osaksi älyhyllyä. 5) Toteutettu kuluttajaelektroniikalle (eritysesti iPadeille) suunnattu älyhylly ja laajennettu se koko Satakirjastojen käyttäjien ulottuville. 6) Rakennettu tekoälypohjainen mekaniikka, joka osaa yhdistää kirjaston kirjan sitä/sen teemaa lähellä oleviin kirjallisuusblogeihin. Työn alla on tällä hetkellä 7) Yläkouluikäisille suunnattu työelämätuntemusta ja informaationhakutatoja kehittävä pelillinen sovellus. Kuva 1. Haettavan hankkeen taustalla oleva kehitystyö ja sen vaiheet.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen tavoitteet lyhyesti

Hankkeen keskiössä oli osittain uuden, osittain jo aiempien kirjastohankkeiden myötä syntyneiden Headain tekoälyteknologioiden entistä tehokkaampi käyttöönotto ja hyödyntäminen. Sen kautta mahdollistettiin uudenlaisen digitaalisen käyttökokemuksen kehittäminen kirjaston käyttäjälle. Sisällön tarjoamisen näkökulmasta kehityskohteena oli yleissivistävien kokonaisuuksien hallinta käyttäjän kannalta miellyttävällä tavalla,  tutusta tuntemattomaan. Hankkeessa luotiin skaalattavissa oleva tuote, joka kuvataan alempana.

 

Hankkeen vaiheet


1. Louhimme Kysy kirjastonhoitajalta -palvelun n. 30 000 kysymys-vastausparia ajatuksella: voisiko tekoäly osata antaa vastauksen yleisimpiin kysymyksiin. Tuloksena vain 30 % onnistuminen, joten tästä ajatuksesta luovuttiin. Tuloksena saatiin kuitenkin yleisimmin kysytyt teemat, joita voitiin hyödyntää projektin seuraavissa vaiheissa.

2. Jatkuvan palautteen ja ideoiden kerääminen: Porin kaupunginkirjaston henkilökunnan kanssa pidettiin useita workshopeja, jotka auttoivat hankkeen kehitysajatuksen iteroinnissa.

3. Käyttökokemuksen suunnittelu ja kehittäminen: sovellusta suunniteltiin tiiviissä yhteistyössä kirjaston henkilökunnan kanssa. Käytiin läpi useita käyttöliittymäehdotuksia, esim. kuvat 1 ja 2.

 

 

                                                  

Kuva 1. Ensimmäinen luonnos näkymästä.                                         Kuva 2. Vähemmän sisältöä kerralla.

 

 

4. Tekoälyalgoritminen toteutus: pohjana käytettiin Headain kurssinrakennustekoälyä, jota oli kehitetty aiemmissa kirjastohankkeissa.

5) Käyttöliittymän toteutus: käyttöliittymä toteutettiin Android- ja iOS-alustoille hyödyntäen Fuse-teknologiaa. Lopputulos oli chat-tyyppinen, keskusteleva käyttöliittymä, kuva 3, johon toteutettiin alkuperäisen suunnitelman lisäksi myös puhekäyttöliittymä.

 

 

 

Kuva 3. Mieluisa suosittelija valitaan päävalikosta. Käyttö tapahtuu keskustelunomaisesti.

 

 

4) Tekoälyalogritmien hiominen ja luonnollisen kielen prosessoinnin (NLP) jatkokehitys koskien suomenkielisten sanojen ymmärrystä (sanojen vartalojen täsmällisempi tunnistaminen). Tämä paransi sanaston merkityksien tulkitsemista mm. kirjojen tiivistelmistä.

 

5) Satakunta Events -rajapinnan tapahtumien kytkeminen sovelluksen suositteluun.

 

5) Ensimmäisten suosittelijoiden (bottien) luonti, johon sisältyi visuaalinen suunnittelu, puhekielen luominen sekä aihealueen opettaminen sanaston avulla.

 

6) Toteutettiin testauspalautteen perusteella mahdollisuus rajata sovelluksen asetusvalikosta suosittelua lapsille, nuorille ja aikuisille.

 

7) Lopullisten suosittelijoiden hyväksyttäminen

 

8) Sovelluksen julkaisu ja tiedottaminen

 

 Hankkeessa toteutettu tuote

Lopputuloksena hankkeessa luotiin koko Satakirjastoille skaalautuva yhteinen, tekoälyä hyödyntävä mobiilisovellus (Android & iOS), jonka kirjastojen käyttäjät voivat ladata puhelimeensa tarjoamaan lukuvinkkejä ajasta ja paikasta riippumatta. Palvelu rikastaa kävijän käyttökokemusta hoitaen samalla tietotyön rutiineja älykkäiden kirja- sekä tapahtumasuositusten muodossa. Se tuo nopean, paikka- ja aikariippumattoman tavan saada lukuideoita ja inspiroitua kirjastoverkon tarjoamista teoksista. Sovellus toimii loogisena jatkona Headain aiemmalle Satakirjastojen kanssa tehdylle yhteistyölle, joka käsittää mm. Älypolku-sovelluksen sekä kirjastojen älyhyllyt. Pitkän kehitysyhteistyön tarkoituksena on ollut tuoda uuden teknologian avulla lisäarvoa kirjastojen kokoelmille ja nostaa kirjaston asemaa vapaan sivistyksen keskiössä.

 

 Mittarit ja vaikuttavuus

 

·         Latauskerrrat. Sovellus on ollut sovelluskaupoissa vasta lyhyen ajan, mutta lähitulevaisuudessa syntyvät latauskerrat kertovat sen käyttöönoton edistymisestä

·         Web-liikenteen ohjaus Satakirjastojen Finnaan. Sovelluksesta löytyneistä teoksista voi tarkistaa saatavuustiedot Satakirjastojen Finnasta (sovellus ohjaa käyttäjän www-näkymään). Satakirjastot pystyvät seuraamaan tilastoja, jotka näyttävät eri kohteista syntyneet ohjaukset Finnaan ja näin näkemään tarkasti sovelluksen tuoman osuuden tästä liikenteestä.

·         Käyttäjäpalaute. Palautetta on tullut runsaasti ja se on ollut positiivista

 

 Näkyvyys ja tiedottaminen

  • Hanketta ja sen etenemistä on käsitelty säännöllisesti Porin kaupunginkirjaston laajassa johtoryhmässä vuosien 2017 ja 2018 aikana
  • Hanketta ja sen etenemistä on käsitelty säännöllisesti Satakirjastot-johtoryhmän kokouksissa vuosien 2017 ja 2018 aikana
  • ·         Hankkeen alkuvaiheen esittely Lahden Tulevaisuuden Kirjasto -kehittämispäivillä 28.9.2018 (ajassa 13:00 – 14:45)  https://youtu.be/wMaE32Lr1pw?t=779
  • ·         Sovellusta esittelevä video: https://www.youtube.com/watch?v=46AO0mdkx_g
  • ·         Sisäiset koulutukset kirjaston henkilökunnalle (2 kpl)
  • ·         Porin kaupungin uutinen Satakirjastot-sovelluksesta https://www.pori.fi/uutinen/2019-03-15_satakirjastojen-uusi-mobiilisovellus-vinkkaa-kirjoja-ja-tapahtumia
  • ·         Radio Porin juttu Satakirjastot-sovelluksesta 23.3.2019 
  • ·         Juliste kirjastoille Satakirjastot -sovelluksesta (Kuva 4)

Kuva 4. Sovelluksesta kertova juliste Satakirjastoille.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

·         Hankkeen alkuvaiheen esittely Lahden Tulevaisuuden Kirjasto -kehittämispäivillä 28.9.2018, https://youtu.be/wMaE32Lr1pw?t=779

·         Sovellusta esittelevä video: https://www.youtube.com/watch?v=46AO0mdkx_g·

·         Porin kaupungin uutinen Satakirjastot-sovelluksesta https://www.pori.fi/uutinen/2019-03-15_satakirjastojen-uusi-mobiilisovellus-vinkkaa-kirjoja-ja-tapahtumia

·         Radio Porin juttu Satakirjastot-sovelluksesta 23.3.2019

·         Juliste kirjastoille Satakirjastot -sovelluksesta (Kuva 4.)

h    Sovellus ladattavissa Google Play -kaupassa, https://play.google.com/store/apps/details?id=com.apps.satakirjastot

S    Sovellus ladattavissa App Storessa

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

·         Latauskerrrat. Sovellus on ollut sovelluskaupoissa vasta lyhyen ajan, mutta lähitulevaisuudessa syntyvät latauskerrat kertovat sen käyttöönoton edistymisestä

·         Web-liikenteen ohjaus Satakirjastojen Finnaan. Sovelluksesta löytyneistä teoksista voi tarkistaa saatavuustiedot Satakirjastojen Finnasta (sovellus ohjaa käyttäjän www-näkymään). Satakirjastot pystyvät seuraamaan tilastoja, jotka näyttävät eri kohteista syntyneet ohjaukset Finnaan ja näin näkemään tarkasti sovelluksen tuoman osuuden tästä liikenteestä.

·         Käyttäjäpalaute. Palautetta on tullut runsaasti ja se on ollut positiivista

Jatkotoimenpiteet: 

Sovelluksen markkinointi asiakkaille, sovellukseen liittyvä neuvonta asiakkaille ja käyttäjille, henkilökunnan jatkokoulutus sovellukseen liittyen

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€90 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€45 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€135 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€114 749
Oma rahoitus yhteensä: 
€29 749
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
35henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€85 000
 
okm
avi