Kirjaston kautta kotiin
Vuoden 2018 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lapinlahden kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Asematie 4
73100
Yhteyshenkilön nimi : 
Tuulikki Hakkarainen
Puhelin : 
0404883273
Sähköposti : 
tuulikki.hakkarainen@lapinlahti.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on parantaa Varpaisjärven lähikirjaston saavutettavuutta muuttamalla se omatoimikirjastoksi, jossa asiakkaat voivat asioida silloinkin, kun kirjaston henkilökuntaa ei ole paikalla. Aukioloaikojen laajentamisella kannustetaan kuntalaisia aktiiviseen kansalaisuuteen ja laajennetaan kirjastotilaa yhteisölliseksi kokoontumispaikaksi. Samalla lisätään asukkaiden yhdenvertaisuutta kunnan sisällä. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Aukiolotuntien määrä
Lainaus- ja kävijämäärät
Asiakaspalaute ja yhteistyökumppaneiden palaute

Kuvaus : 

Omatoimikirjaston perustaminen edellyttää kirjaston tilojen ja rutiinikäytäntöjen muuttamista sekä uuden palvelukonseptin luomista. Automaatio- ja omatoimiratkaisujen avulla voidaan parantaa kirjaston saavutettavuutta ja kehittää lähikirjaston palveluja ja aukioloaikoja asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Omatoimikirjasto ei korvaa henkilökuntaa vaan parantaa palvelun laatua. Laajempien aukiolojen lisäksi omatoimilaitteisto mahdollistaa virkailijan työajan kohdentamisen mm. asiakkaiden ohjaukseen sekä kokoelma- ja sidosryhmätyöhön. Omatoimikirjastot ovat laajalti yleistyneet Ylä-Savossa ja niistä on saatu positiivista palautetta. Avustusta haetaan tarvittavan automatiikan hankintaan sisältäen muun muassa lainaus- palautusautomaatin automaatiorajapinnalla, kulunvalvonta- ja videovalvontajärjestelmät sekä niihin kuuluvat ohjauslaitteet ja ohjelmistot. Aineiston rfid-tarroitukseen hankinnalla helpotetaan asiakkaiden omatoimista lainaus- ja palautustoimintaa. Kirjastossa tarvitaan myös kunnan omia omatoimikäyttöä tukevia taloteknisiä muutostöitä, kuten sähkö- ja atk-asennuksia. Kunta on jo panostanut lähikirjastoon edellisvuosina muun muassa investoimalla kirjaston vesikaton uusintaan sekä hylly- ja esittelykalusteisiin.

Hankkeen tavoitteena on tarjota kaikille Lapinlahden kunnan asukkaille tasavertaista mahdollisuutta kirjastopalveluiden käyttöön ja vastata uuden kirjastolain vaatimuksiin. Yleisen kirjaston tulee olla kaikkien käytettävissä ja saavutettavissa (Kuntaliiton yleiskirje 9.2.2017). Kirjastojen tavoitteena on edistää väestön yhdenvertaisia mahdollisuuksia sivistykseen ja kulttuuriin, parantaa tiedon saatavuutta ja käyttöä sekä mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, §2). Yhtenä kirjastolakiin määritettynä yleisen kirjaston tehtävänä on myös tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016, §6). Toisaalta uusi opetussuunnitelma kannustaa koulun ulkopuolisiin oppimisympäristöihin. Kirjasto mainitaan yhtenä yhteistyötahona, joka tarjoaa monimuotoisen oppimisympäristön (Opetushallitus: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014).

Asiakaskyselyissä 2014 ja 2017 on toivottu kirjaston aukiolojen laajentamista esimerkiksi iltoihin ja paikallisten yhdistysten käyttöön. Myös rauhallista työskentely- ja opiskelutilaa tarvittaisiin nykyisten aukiolojen ulkopuolellakin. Kirjaston langaton verkko ja asiakaspäätteet mahdollistavat netin käytön omatoimiaikana. Laajennetuista aukioloista hyötyisivät erityisesti lähitaajaman ulkopuolella työssäkävijät ja opiskelijat. Välimatka Lapinlahden ja Varpaisjärven välillä (22 km) rajoittaa lähitaajaman asukkaiden mahdollisuuksia hyödyntää pääkirjaston palveluja.
Aukioloaikojen laajentamiselle olisi kysyntää myös aamuisin. Kirjasto sijaitsee Varpaisjärven ala- ja yläkoulun välittömässä läheisyydessä ja koululaiset käyttävät ahkerasti kirjaston palveluja. Opettajat haluaisivat tuoda oppilaansa kirjastoon heti aamulla, mutta tämänhetkisten aukioloaikojen puitteissa se ei ole mahdollista. Niin ikään päiväkotiryhmät ja esikoululaiset hyötyisivät aamuisesta omatoimiajasta. Tarvittaessa kirjasto voisi toimia omatoimiaikana opetus- tai ryhmätyötilana. Yhdistystoiminta on paikkakunnalla vilkasta. Paikalliset yhdistykset ja seurat tarvitsevat kokoontumistiloja, joita kirjasto voi tarjota omatoimiaikana. Kiinnostuksensa lähikirjaston omatoimiajan kokoontumispaikkaa kohtaan ovat ilmaisseet useat paikkakunnalla toimivat yhdistykset mm. Varpaisjärven Kehitysvammaisten Tuki ry, Koskenniemen seurayhdistys ry ja Varpaisjärven seura- ja käyttökoiraklubi sekä Arkkitehtuuri- ja ympäristökulttuurikoulu Lastu.

Omatoimiratkaisut vapauttavat rajalliset henkilökuntaresurssit rutiinitehtävistä henkilökohtaiseen palveluun, kansalaisen digitaalisten palvelujen opastamiseen, sidosryhmäyhteistyöhön sekä kuntalaisten tasa-arvoiseen palveluun. Omatoimikirjasto lisäisi yhteisöllisyyttä taajamassa, jossa kirjasto on jo nyt tärkeä kyläläisten kohtaamispaikka.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Hankkeessa tehdään yhteistyötä koulun ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.
Aloituspäivämäärä : 
01/03/2018
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2019
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€21 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€27 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€15 000