Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Leppävirran kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Koulutie 4, PL 41
79101
Kirjaston puhelin : 
044 797 5572
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@leppavirta.fi
ISIL-tunnus : 
FI-LEPPA
Y-tunnus : 
0172231-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Ann-Mari Karvinen
Puhelin : 
044 797 5676
Sähköposti : 
ann-mari.karvinen@leppavirta.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena on kartoittaa kotipalvelun tarve ja erilaisia toteuttamisvaihtoehtoja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kustannukset, kyselyyn vastanneet, tapahtumien asiakkaat.

Kuvaus : 

NYKYTILANNE

Yleisten kirjastojen suunta 2016–2020 -asiakirjassa mainitaan, että kirjastopalvelujen toteuttamisessa tulisi huomioida tasavertaisuus. Yksi keino vähentää kuntalaisten eriarvoisuutta on kirjastojen kotipalvelu. Se on kirjaston aineistojen saavutettavuutta tukeva palvelukonsepti, josta tulisi tiedottaa aktiivisesti mahdollisille kotipalvelun käyttäjille (Yleisten kirjastojen saavutettavuussuositus, Kuntaliitto, 2016).

Leppävirran kirjastolla ei ole aktiivista kotipalvelutoimintaa ja laitoskirjasto sekä siirtokirjakokoelmat on lakkautettu. Kirjastoauto palvelee pääasiassa haja-asutusalueilla ja lisäksi pysäkkien sijoittelussa on otettu huomioon asumispalveluyksiköiden asukkaat. Aikaisempina vuosina on ollut yksittäisiä asiakkaita, joille on viety aineistoa kotiin asti.

Potentiaalisimpia kotipalvelun asiakkaita ovat ne kuntalaiset, jotka ovat aikaisemmin käyttäneet kirjaston palveluja ahkerasti, mutta eivät liikuntarajoitteisuuden, näkövamman tai sairauden vuoksi enää pysty asioimaan pääkirjastossa tai kirjastoautossa. Toisaalta on käynyt ilmi, että peruskorjatun pääkirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä ei ole tiedotettu tarpeeksi: osalla kuntalaisista on vielä vanhentunut mielikuva kirjaston ahtaista ja hissittömistä tiloista.

Toimimisesteisten määrä tulee kasvamaan väestön ikääntymisen myötä.  Leppävirralla yli 65-vuotiaidenn osuus kuntalaisista oli viime vuonna 27 prosenttia ja tulevaisuudessa arvioidaan etenkin yli 75-vuotiaiden määrän kasvavan voimakkaasti. Toisaalta ikäihmiset eivät ole pelkästään koteihin tai laitoksiin palveltavia vanhuksia, vaan tämä ikäryhmä on hyvin heterogeeninen.

Kunnallisten palveluiden tavoitteena on siirtää painopiste hoidosta väestön fyysisen, henkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen ja ongelmien ehkäisemiseen eri sektoreiden ja hallintokuntien yhteistyönä (Kansallinen KASTE -ohjelma 2012–2015). Keväällä 2016 Leppävirran kunta ja sen kumppanit hyväksyttiin mukaan Ikäinstituutin Voimaa vanhuuteen -valmennukseen. Kirjaston kotipalvelu käyntiin Leppävirralla - hanke on osa tätä kokonaisuutta. Kunnan kulttuuripalvelut ja kirjasto haluavat olla yhdessä 3. sektorin toimijoiden kanssa laajentamassa Voimaa vanhuuteen -teemaa lihaksista omatoimiseen ja omaehtoiseen tietoyhteiskunnassa selviämiseen ja kulttuurista nauttimiseen (http://www.leppavirta.fi/palvelut/sivistystoimen-hallinto/sivistystoimen...).

PALVELUTARPEEN KARTOITTAMINEN

Hankkeessa pyritään kartoittamaan potentiaaliset asiakkaat median kautta ja yhteistyössä kotihoidon, vammais- ja vanhusneuvoston, seurakunnan, järjestöjen ja terveyskeskuksessa toimivan ikäihmisten neuvontapisteen kanssa. Lisäksi on selvitettävä, miten lainattava aineisto saadaan kuljetettua asiakkaille. Kirjaston omat henkilöresurssit ovat rajalliset, joten olisi hyvä, jos aineisto saataisiin toimitettua kasseissa esim. kirjastoauton, vapaaehtoistyöntekijöiden tai asiakkaan lähiomaisten ja naapurien mukana.

Hämeenlinnassa kokeiltiin vuonna 2004 kotipalvelua yhteistyössä kaupungin perusturvan kanssa (Laine, Kirjasto kotiin : selvitys Etelä-Pirkanmaan kirjastojen tarjoamasta kotipalvelusta, 2005). Kokeilussa saatujen kokemusten mukaan parhaiten kirjaston kotipalvelu toimi yhteistyössä kaupungin kotipalveluhenkilöstön kanssa, koska vapaaehtoisjärjestöt eivät sitoutuneet riittävästi toimintaan ja henkilöt vaihtuivat auttajaorganisaatioissa.

Alustavan kartoituksen mukaan Leppävirran kotihoidolla ei ole resursseja laajamittaiseen yhteistyöhön. Kotihoidon työntekijät voivat kuitenkin tiedottaa asiakkaille ja omaisille kirjaston kotipalvelusta, kun he käyvät arvioimassa kotiin tuotettavien palveluiden ja omaistuen tarvetta. Lisäksi kotihoito tekee hyvinvointia edistäviä kotikäyntejä 75 vuotta täyttäneiden luona.

Hankkeessa pyritään etsimään myös keinoja tavoittaa ne toimimisesteiset henkilöt, jotka eivät ole kotihoidon piirissä mutta haluaisivat käyttää kirjaston palveluja. Osalla kuntalaisista liikuntarajoitteisuus on lievä, joten heille on tarpeen tiedottaa kirjaston esteettömyydestä ja liikkumista helpottavista apuvälineistä. Kirjaston peruskorjauksessa 2014 kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen ja palvelujen esteettömyyteen.

Hankkeen aikana tehdään asiakaskysely, jolla kartoitetaan, missä määrin kirjaston ikäihmisille suunnatut palvelut ja kokoelmat ovat ennestään tuttuja ja mitä muita palveluja haluttaisiin. Hankkeen suunnitteluun ja toteutukseen kutsutaan mukaan eri asiakasryhmien edustajia (esim. kotihoidon yksikkö, Leppävirran Invalidit ry, vanhusneuvosto, vammaisneuvosto) monipuolisen asiantuntemuksen takaamiseksi.

Hankkeen aikana on selvitettävä myös

  • miten organisoidaan aineiston valinta
  • miten palvelusta tiedotetaan
  • minkälaista osaamista edellytetään henkilökunnalta
  • mitä tietoja kotipalveluasiakkaalta kerätään ennen lainaustoiminnan aloittamista
  • miten lainaushistoria tallennetaan, jos asiakas antaa siihen luvan
  • miten asiakkaaseen pidetään yhteyttä
  • onko asiakas kykenevä ja halukas hyödyntämään e-aineistoja ja/tai Celia-kirjaston äänikirjoja
  • tarvitseeko asiakas laitteiden ja/tai verkkokirjaston käytönopetusta

TOTEUTTAMISVAIHTOEHTOJEN PILOTOINTI

Seuraavassa vaiheessa kokeillaan kotipalvelua käytännössä, jotta saadaan kokemusta eri toimintatavoista ja siitä, minkä verran henkilökunnalta menee aikaa aineiston valintaan ja yhteydenpitoon. Tavoitteena on, että kotipalvelu toimii laadukkaasti kirjaston normaaliresursseilla myös hankkeen jälkeen. Asiakkaiden palvelutarpeiden ja -toiveiden kartoitus sekä kotipalvelun toteuttaminen on hankkeen jälkeen osa kirjaston vakiintunutta toimintaa. Hankkeen aikana tiedotetaan palvelusta tehostetusti esim. eläkeläisjärjestöjen kokoontumisissa. Kirjaston kerhohuonetta tarjotaan erityisesti näiden ryhmien käyttöön hankkeen aikana, näin asiakkaat tutustuvat samalla peruskorjatun kirjaston esteettömiin tiloihin ja palveluihin.

KUSTANNUKSET JA AIKATAULU

Hanke toteutetaan 1.8.2017–31.3.2018 välisenä aikana. Alla esitetty työsuunnitelma perustuu oletukseen, että rahoituspäätös saadaan 03/2017.  

Aikataulu

08-09/2017 Hankkeen työntekijän / palvelutuottajan rekrytointi. Hankkeen lähtötilanteen kartoitus, asiakaskysely.

10-11/2017 Asiakkaiden  kartoitus, palveluratkaisujen suunnittelu.

12/2017 Pilotointivaihe alkaa testattaville kotipalveluratkaisuille.

1-3/2018 Pilotointi jatkuu. Kokemusten pohjalta valitun palvelumallin tiedottaminen ja ottaminen käyttöön. Vakiinnuttamisvaihe osana kirjaston normaalia toimintaa. Jatkotoimenpiteiden suunnittelu, hankkeen toimenpiteiden raportointi rahoittajille.


HAETTAVA RAHOITUS

7 700 e Henkilöstömenot (2, 5 kk palkkasuhde kokonaissivukuluineen / ostopalvelusuhde kokonaissivukuluineen toteutusmahdollisuuksina)  

   680 e Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä (kassit aineiston kuljetusta varten jne.)

   340 e Muut palvelujen ostot yhteensä

   210 e Vuokramenot, käyttöoikeudet, tekijänoikeuskorvaukset (työtila; koneet, ohjelmistot)

   470 e Matkakulut, kuljetukset

9 400 e Yhteensä

OMARAHOITUSSUUNNITELMA

Kirjaston laskennalliset omarahoitusosuudet:

4 200 e Henkilöstön työaika (laskennallinen hinta 20 €/h)

   470 e Matkakulut, kuljetukset

   200 e Tilakustannukset

4 870 e Yhteensä

 

Muut laskennalliset omarahoitusosuudet (kunta, muut yhteistyökumppanit):

2 000 e Henkilöstön työaika (laskennallinen hinta 20 €/h)

   600 e Aineet, tarvikkeet ja tavarat yhteensä

   380 e Muut palvelujen ostot yhteensä

   230 e Matkakulut, kuljetukset

3 210 e Yhteensä

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mahdolliset yhteistyökumppanit: kunnan kotihoitoyksikkö, ikäihmisten neuvontapiste, vammais- ja vanhusneuvosto, seurakunnan diakoniatyö, eläkeläisjärjestöt, Leppävirran Invalidit ry, Setlementti Ukonhattu ry jne.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjaston kotipalvelu käyntiin Simossa

Kotipalvelu vireäksi

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeessa kartoitettiin potentiaaliset asiakkaat median kautta ja yhteistyössä kotihoidon, vammais- ja vanhusneuvoston, seurakunnan, järjestöjen ja terveyskeskuksessa toimivan ikäihmisten neuvontapisteen kanssa. Hankkeessa toteutettiin asiakaskysely, jolla selvitettiin potentiaalisten asiakkaiden palvelutarpeita ja -toiveita. Lisäksi selvitettiin yksityiskohtaisesti, miten kirjaston kotipalvelu pystyttäisiin toteuttamaan Leppävirralla ja erityisesti kuinka lainattava aineisto saadaan kuljetettua asiakkaille.

Toiminnan kuvaus

1.       Lähtötilanteen kartoitus, asiakaskysely 

Kirjasto kaikille -asiakaskyselyllä selvitettiin erityisesti senioreiden, toimintarajoitteisten henkilöiden ja heidän läheistensä mielipiteitä Leppävirran kirjaston palveluista. Tavoitteena oli saada selville mihin kirjaston palveluihin ollaan tyytyväisiä ja mitä voitaisiin kehittää. Kysely oli osa Leppävirran kirjaston kotipalveluhanketta. Kyselyn tuloksia käytettiin palvelujen ja kokoelmien kehittämiseen. Kyselyyn vastattiin sähköisesti tai täyttämällä paperilomake 11.09.-30.11.2017. Kyselyn vastaukset >> (linkki tiedostoon)

2.       Asiakaskyselyn tulokset, asiakaspotentiaalin selvittäminen

Potentiaalisten asiakkaiden löytäminen oli haasteellista. Hankkeessa arvioitiin, että todennäköisimpiä kotipalvelun käyttäjiä ovat ne, jotka ovat ennen toimintakyvyn heikkenemistä olleet kirjaston asiakkaita. Nämä aktiivit pitäisi saada kotipalvelun asiakkaiksi ennen kuin omatoiminen asiakkuus loppuu. Leppävirralla noin 90 % yli 75-vuotiaista asuu kotona, heistä 10 % on kotihoidon piirissä (noin 140 kpl). Kirjaston kotipalvelua ei kannata rajata vain jonkun tietyn asiakaskunnan palveluksi. Viestinnässä ja tiedotuksessa on syytä korostaa, että kirjastoissa on muutakin kuin kirjoja; äänikirjat, musiikki ja elokuvat voivat houkutella asiakkaaksi heitä, joille esim. lukeminen on vaikeaa. Tiedottaminen Celia-kirjaston palveluista on tärkeää. Kirjaston on mietittävä toimivimmat tavat yhteydenpitoon asiakkaaseen (esim. mitä haluavat seuraavalla kerralla, tauko palvelussa) sekä palvelun vastuuttamiseen kirjastolla (vastuuhenkilö ja varahenkilö).

Asiakasmäärän rajaaminen on resurssien ja palvelun laadun säilyttämisen näkökulmista tärkeää. Toimintakyvyn heikkeneminen toimii kriteerinä, ja kirjaston resurssit riittävät enintään 10 asiakkaaseen. Palvelulla voi olla jonotuslista: jos paikka vapautuu, palveluun otetaan seuraava asiakas. “Kansainvälinen kirjastojärjestö (IFLA) suosittaa kirjaston kotipalvelun asiakkaiden lukumääräksi yhtä promillea kunnan asukasluvusta (Laakso 2010, 10)”   

Yksittäisten asiakkaiden palvelun lisäksi kirjasto keskittyy käynnistysvaiheessa palvelukoteihin ja tuetun asumisen yksiköihin. Tämä mahdollistaa yhdellä kerralla useamman asiakkaan palvelun. Tämä edellyttää sitä, että palvelukeskuksessa on vastuuhenkilö toiminnalle. Kunnassa on monta asumispalveluyksikköä, ja sama kirjaston aineisto voi kiertää kaikissa vuorotellen.

Asiakasmäärän rajauksessa tullaan ottamaan kantaa myös siihen, onko kotipalvelun tilapäinen käyttö mahdollista. Vakituisten asiakkaiden lisäksi voidaan ottaa 2-3 lyhytaikaista asiakasta (esim. jos toipuu leikkaushoidosta). Henkilökohtaisen toimintakyvyn alenemisen lisäksi huomioidaan asiakkaat, jotka esim. omaishoitajatehtävästä johtuen ovat täysin sidottuja kotiin.

 

Kirjasto kaikille -kyselyn tulokset

 

Osana kirjaston kotipalveluhanketta järjestettiin kysely, jossa selvitettiin erityisesti senioreiden, toimintarajoitteisten henkilöiden ja heidän läheistensä mielipiteitä Leppävirran kirjaston palveluista. Tavoitteena oli saada selville, mihin senhetkisiin kirjaston palveluihin oltiin tyytyväisiä ja mitä voitaisiin kehittää. Kyselyyn oli mahdollista vastata sähköisesti tai täyttämällä paperilomakkeen.

 

Ensimmäisellä kysymyksellä kartoitettiin, oliko vastaaja asiakas, senioriasiakkaan tai toimintarajoitteisen läheinen, vanhus- tai vammaispalveluiden tuottajaorganisaation edustaja tai jokin muu. Suurin osa 57 vastaajasta oli asiakkaita, sen sijaan yksikään tuottajaorganisaation edustaja ei osallistunut kyselyyn. Myös muutama koululainen vastasi kyselyyn, joten olisi ollut hyvä, jos yksi kysymys olisi koskenut vastaajien ikäjakaumaa.

 

Kirjaston peruskorjaus valmistui 2014. Sen yhteydessä kiinnitettiin erityistä huomiota tilojen esteettömyyteen. Kirjastoon asennettiin asiakaskäyttöön tarkoitettu hissi ja hankittiin rollaattori. Kirjastoautossa on henkilönostin. Siksi haluttiin selvittää, mitä mieltä vastaajat olivat tilojen esteettömyydestä ja käytössä olevista apuvälineistä ja olisiko joitain parannusehdotuksia. Vastaajista 52 oli tyytyväisiä ja kaksi ei.

 

Kirjasto haluaa olla kaikkien kirjasto tuottamalla saavutettavat palvelut kotona, verkossa ja kirjaston tiloissa. Kyselyssä tiedusteltiin, olivatko vastaajat tyytyväisiä palveluihin ja mitä palveluja he eivät olleet käyttäneet.

 

Viisi vastaajaa 54:stä ei ollut tyytyväinen aukioloaikoihin. Pääkirjasto on auki viikossa 46 tuntia ja lehtisali on käytettävissä klo 7-21 joka päivä sähköisellä tunnistinavaimella. Kirjastoauto käy 99 pysäkillä joko joka viikko tai kahden viikon välein. Vuonna 2011 oli kysely aukioloajoista, koska oli tiedossa, että kolme työntekijää jäisi eläkkeelle lähivuosina ja oli epävarmaa, saataisiinko vapautuvat vakanssit täyttää. Erityisesti kysyttiin mielipidettä perjantaiaukioloajan lyhentämisestä. Vastaajista 57 prosenttia oli sitä mieltä, että pääkirjaston pitäisi olla auki myös perjantai-iltaisin. Koska viime vuosina on perustettu useisiin kuntiin omatoimikirjastoja, Leppävirrallakin on kartoitettu mahdollisuutta lisätä aukioloaikoja omatoimiratkaisulla. 

 

Teknisistä palveluista käytetyimpiä ovat asiakastietokoneet, lainausautomaatti ja kopiokone. Mikrofilmien lukulaitetta ja digitointilaitetta on käytetty vähemmän ymmärrettävistä syistä: sukututkimusaineistoa on saatavilla verkossa ja vhs-kasettien digitointi vie paljon aikaa. Aineistosta suurin osa vastaajista on hyödyntänyt erityisesti kirjoja ja lehtiä, mutta osalle olivat tuttuja myös äänikirjat, isotekstiset ja selkokirjat. Viisi vastaajaa ilmoitti olevansa tyytyväinen Celian äänikirjoihin. Leppävirran kirjastossa on lainattavissa yli 200 Celian tuottamaa äänikirja ja varsinkin erityisopettajat ovat hyödyntäneet Celian palveluja.

3. Toteuttamisvaihtoehtoja: Kuinka kotipalvelu olisi toteutettavissa Leppävirralla?

Henkilöstön vähentyessä tehtäväkuvauksia joudutaan tarkastelemaan jo olemassa olevien palvelujen osalta. Toisaalta omatoimipalvelujen lisäämisellä pystytään parantamaan asiakkaan itsepalvelun osuutta kirjaston käytöstä. Toteuttamisvaihtoehtoja täytyy tarkjastella nämä huomioiden. Kuljetukset osoittautuivat haasteellisimmiksi palvwelun suunnittelussa. Tämän ratkaiseminen edellyttää vielä lisäselvityksiä. 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjasto kaikille -asiakaskysely
Kirjasto kaikille -asiakaskyselyn tulokset
Hankkeen verkkosivut
Toteutusvaiheen aineistoja 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa toteutettiin kattava asiakaskysely, jonka tuloksia hyödynnetään toiminnan käytäntöjen kehittämisessä. Hankkeessa myös selvitettiin yksityiskohtaisesti ne realistiset toimintatavat, joilla kotipalvelu saadaan toteutettua Leppävirralla. Hankkeen selvityksen yhteydessä ilmeni että kuljetukset ovat ongelmallisin ratkaistava asia. 

Hankkeen hakuvaiheessa tavoitteiksi oli asetettu myös kotipalvelun pilotointi. Hanke kuitenkin toteutui merkittävästi haettua mittakaavaa pienempänä, joten sen tavoitteita sopeutettiin saadun määrärahan mittakaavaan. Hanke saavutti sopeutetut tavoitteensa; lähtötilanne selvitettiin ja tässä toimintaympäristössä realistiset palvelun toteuttamistavat valmisteltiin. Kotipalvelun pilotointiin, käynnistämiseen ja vakiinnuttamiseen tullaan anomaan tarvittaessa jatkorahoitusta.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeessa valmisteltiin menettelyjä ja ratkaisuja palvelun toteuttamiseksi Leppävirran kaltaisessa, asukasluvultaan ja kirjaston henkilöstöltään melko pienessä mutta maantieteellisesti laajassa kunnassa. Esitetyt mallit, materiaalit ja menettelyt ovat vapaasti kaikkien käytössä. Aineistotilaukset: kirjasto@leppavirta.fi 

Ilmoittautuminen: Asiakas tai hänen läheisensä voi ilmoittautua kotipalvelun asiakkaaksi ilmoittautumislomakkeella verkossa tai paperilla. Lomakkeella kysytään millaista kirjallisuutta / aineistoa asiakas haluaa (sähköistä, vai vain fyysistä, muuta materiaalia). Jos asiakas antaa luvan, kirjasto tallentaa lainaushistorian. Historian kautta voi tallentaa asiakkaan toiveet siitä, millaista kirjallisuutta ja muuta aineistoa asiakas haluaa tai ei halua. Henkilötietosuojalaki: vain kotipalveluihmiset saavat nähdä lainaushistorian. Asiakkaasta kerätään tietoja esim. Tampereen mallin mukaan: “Kullekin asiakkaalle järjestetään alkuhaastattelu, jonka perusteella selvitetään se, onko asiakas kelpoinen kotipalvelutoiminnan piiriin. Tämän jälkeen asiakkaalle lähetetään tietosuojalomake, jossa häneltä kysytään lupaa lainaushistorian tallennukseen, jotta yhteyshenkilön on helpompi löytää asiakkaan maun mukaista aineistoa. Suostumuksen jälkeen asiakkaalle luodaan alkuhaastattelun avulla lukuprofiili Aurora-ohjelmaan, jota hyödynnetään sopivan aineiston etsinnässä. (Kivi, 2016.)

Aineisto: Kirjastossa selvitetään soveltuvan aineiston riittävyys ja monipuolisuus (Celia-  ja äänikirjat, isotekstiset ja selkokirjat, e-kirjoja suurennettavalla fontilla, tekstitettyjä DVD:itä, kosketeltavia kuvakirjoja, pistekirjoja, paikallisuutisia luettuna ääneen, liikuntavälineiden lainausmahdollisuus, muut lainattavat esineet esim. pädit, apuvälineet). Kotipalvelun vastuuhenkilöllä ja varahenkilöllä kirjastossa tulee olla riittävä aineistontuntemus. Hyvät ohjeet ja perehdyttäminen koko henkilökunnalle tarpeen. Myös kotipalvelun lainausten tulee toimia Axiell-lainausohjelman kautta. Menettelyt varaamiseen, uusimiseen, lainaamiseen ja palauttamiseen on sovittava. Kotipalvelulainauksissa myöhästymismaksuja ei ole. Kaiken aineiston laina-aika 28 vrk.  Äänikirjat ja selkokirjat tuodaan nykyistä paremmin esille kirjaston tilassa ja tiedotuksessa. Pyritään siihen että ainakin yksi tietokone on esteetön / helppokäyttöinen. 

Tiedottaminen ja viestintä: Kotipalvelusta tiedottaminen edellyttää monikanavaisuutta. Paikallislehti Soisalon Seutu tavoittaa kotipalvelun asiakaskunnasta valtaosan. Verkon ja kirjastotilassa olevien tiedotteiden lisäksi tarvitaan esite jaettavaksi yhteistyökumppaneille, terveyskeskuksen palvelupisteelle, kauppoihin, apteekkiin, kyläyhdistyksille, vanhainkotien vuodeosastoille, isotekstisten/Celioiden viereen kirjastoon, ilmoitustauluille, PALI:in, Areenaan, Vanhaan Pappilaan, Leppärenkaaseen jne. Tiedotuksen yhteydessä markkinoidaan myös kirjaston esteettömiä tiloja ja siellä olevia apuvälineitä. Kirjastossa on rollaattori, hissi, leveät hyllyvälit, esteetön sisäänkäynti ja WC, induktiosilmukka ja kirjastoautossa invanostin. Kirjaston kotipalvelu tarvitsee selkeän nimen, joka ei sekoitu kotihoitoon (esim. kotikirjastopalvelu, kirjat kotiin -palvelu, Kotikirjasto, kotiintoimituspalvelu). Vaikka potentiaaliset asiakkaat eivät saisi tiedotetta itse, omaiset ja läheiset saavat tietoa palveluista.

Materiaalit: kotipalveluesite; ilmoittautumislomake; lomake, jossa annetaan lupa lainahistoria tallentamiseen (tietosuojavaltuutetun hyväksymä malli); ensihaastattelulomake; aineistotoivelomake; kirjallinen ohjeistus kotipalvelusta henkilökunnan käyttöön; rekisteri kotipalveluasiakkaista ja heille toimitetuista lainoista. Jos tallennetaan tavallista enemmän tietoja (esim. lainaushistoria), henkilötietosuojalaki vaatii esim. vain tietyillä henkilöillä olevan salasanan.

Kuljetukset: kerran kuukaudessa. Olisi hyvä jos henkilö olisi mahdollisuuksien mukaan aina sama. Vaihtoehtoja kuljetukseen on hankkeen aikana selvitetty; kunnan ruokakuljetukset, kirjastoauto, kotihoito, vapaaehtoiset toimijat? Kuljetus osoittautui ongelmaksi johon ei löydy yksiselitteistä ratkaisua. Palvelua aloitettaessa kirjaston kotipalvelun vastuuhenkilön on tärkeää tavata asiakas kasvokkain tai olla yhteydessä ainakin puhelimitse. Jos toimintaan osallistuu vapaaehtoisia, on heidän roolinsa määriteltävä tarkasti: lähiomaiset/naapurit/järjestöt/yhteisöt. Asiakas itse valtuuttaa tietyn henkilön/ yhteisön edustajan hoitamaan kotipalvelun hakuja ja palautuksia.
PALI: Selvitetty mahdollisuutta kirjaston aukioloaikojen ja palveluliikenteen aikataulujen ja reittien yhteensovittamiseksi. Noutopalvelu mahdollinen: asiakkaan toivoma materiaali kootaan valmiiksi ja joku käy sen hakemassa auton pysäkiltä.  Kirjastosta aineisto on noudettavissa päivittäin klo 7-21 omalla kulkuavaimella kirjaston lehtilukusalista (vrt. postin pakettiautomaatit).

Kirjakassit: Kirjakassien tulee olla kestäviä ja pestäviä, viivakoodilla varustettuja. Kirjastoon tulee varata paikka kuljetusta odottaville kasseille. Kassiin aineiston lisäksi laitettava aina palautelomake.

Yhteistyökumppaneita: Palvelun suunnitteluun kutsutaan asiantuntijoiksi asiakasryhmien edustajia. Tavoitteena on pitkäjänteinen yhteistyö vakiintuneuiden toimijoiden kanssa. Yhteistyökumppaneita Leppävirralla: Eläkeläisjärjestöt (mm. Eläkeliiton Leppävirran osasto), Varkauden Seudun Omaishoitajat. Vanhusneuvosto, vammaisneuvosto, seurakuntien diakoniatyö ja vastaava. Neuvontapiste terveyskeskuksessa. Leppärengas. Tehostettu palveluasuminen: Riihikoti, Unnukoti, Leivola, Yläleivola -> Virrankoti, Ukonhattu. Voimaa vanhuuteen -hanke: kotona asuvat vanhukset aktiivisiksi. Leppävirran kotipalvelun on mahdollista tiedottaa palvelusta asiakkaille, mutta aineiston kuljetus ei ole mahdollista. Potentiaalisten asiakkaiden hankkiminen ja palvelusta tiedottaminen tapahtuisi arviointikeskustelun yhteydessä. Hyvinvointia edistävä kotikäynti järjestetään yli 75-vuotiaille.

Yhteistyömuotoja: Esimerkkejä: luku-, runo-, muistelu- tai vinkkaustuokioita, ääneenlukemista, muistelupiiri. Kirjastosta jalkaudutaan kohteisiin, jossa potentiaaliset asiakkaat jo ovat. Kirjastossa järjestettävä senioripäivä vanhusten viikolla. Tapahtumissa mainostetaan samalla kirjaston esteettömiä tiloja, kokoelman saavutettavia materiaaleja ja kotipalvelua. Kirjastoon seniorivinkkausta (vinkattava myös isotekstisiä & äänikirjoja), äänikirjakerho / selkokielen käyttäjien lukupiiri/toiminnallinen lukupiiri? (kuvataidetta tms. kirjallisuuden pohjalta), musiikkitapahtumia. Kirjastolta voidaan tarjota tiloja, mutta ei itse järjestetä (järjestäjänä kansalaisopisto, yhdistykset, opintopiirit jne.). Viittomakielisen kirjaston aineistoa. 

Sähköiset palvelut/apuvälineet: Esimerkkejä käytön opettamisesta Rantasalmi (Kättely, Kädestä pitäen, Santsikuppi). Laitteisto: tabletti, jota saa harjoitella kirjaston tiloissa ja lainata kotiin. Tekstiä suurentava lukulaite, Daisy-soittimet. Kutakin laitetta hankitaan kirjastolle yksi kappale, jota voi lainata/jolla harjoitella aluksi. Asiakas tarvitsee todennäköisesti opastusta laitteiden tai verkkokirjaston käytön kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€9 400
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 080
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 480
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€8 488
Oma rahoitus yhteensä: 
€2 488
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
5kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
71henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2017, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017.

 
okm
avi