Kirjaston mediakasvatusvuosi
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Pixabay
Kannuksen kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Valtakatu 27
69100
Kirjaston puhelin : 
044 4745 440
Kirjaston sähköposti : 
kannus.kirjasto@kannus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kannu
Y-tunnus : 
0178455-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Satu Kinnari
Puhelin : 
044 4745 441
Sähköposti : 
satu.kinnari@kannus.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeessa tuodaan kirjaston ja koulun yhteistyöhön mukaan mediakasvatuksellinen ja elämyksellinen ulottuvuus koulujen uuden opetussuunnitelman tavoitteet huomioiden.

Tavoitteen seurannan mittarit: 
  • mediakasvatustuokioiden (työpajat, vinkkaukset ym.) lukumäärä ja osallistujamäärät
  • tapahtumien määrät ja osallistujien määrät
Kuvaus : 

 

Hanke on jatkoa vuonna 2013 Kannuksen ja Toholammin kirjastoissa toteutetulle Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus -hankkeelle. Vuonna 2013 kirjastot järjestivät kumpikin tahollaan peliviikon joiden ohjelmaan kuului mm. pelitapahtumia kaikenikäisille, pelikasvattajan luento sekä lukiolaisille järjestetty pelitapahtuma. Peliviikko on jatkunut osana kirjastojen toimintaa, ja paikalliset lapset ja nuoret osaavat jo odottaa marraskuun konsolipeliturnauksia ja muita pelitapahtumia. Jotta peliviikko ei jäisi vain kerran vuodessa järjestettäväksi irralliseksi pelitapahtumaksi, sitovat kirjastot peliviikon osaksi laajempaa mediakasvatuskokonaisuutta.

 

Hankkeen tavoitteet ja käytännön toimenpiteet

Kirjastoissa on huomattu, että lapset ja nuoret osaavat käyttää laitteita ja sovelluksia sujuvasti, mutta sisältöjen arvioinnissa, medialukutaidossa ja oman osaamisen hyödyntämisessä on parantamisen varaa. Kirjaston tarjoama mediakasvatus painottaa etenkin mediakriittisyyden ja medialukutaidon merkitystä.

Molemmissa kirjastoissa tehdään tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa. Suosituin yhteistyön muoto on kirjavinkkaus, mutta myös kirjastonkäytön opetus etenkin erilaisten kirjastosuunnistusten muodossa on kysyttyä. Kirjastoilla on siis olemassa hyvä pohja jolta voidaan jatkaa yhteistyön kehittämistä.

Kirjastojen nykyiset henkilöstöresurssit riittävät perustoimintojen pyörittämiseen ja perinteisen kirjavinkkauksen ja tiedonhaun opetuksen järjestämiseen, mutta uuden toiminnan suunnittelu ja järjestäminen vaatii lisää resursseja. Mediakasvatussuunnitelman laatimista ja toteuttamista varten kirjastot palkkaavat projektityöntekijän / irrottavat Kannuksen Kirjaston informaatikon projektiin ja palkkaavat hänelle sijaisen.

Projektityöntekijä laatii kirjastoille mediakasvatussuunnitelman, jossa hyödynnetään olemassa olevia valtakunnallisia mediakasvatussivustoja ja -aineistoja. Projektityöntekijä laatii kirjastoille muunneltavan ja päivitettävän mediakasvatuspaketin ja perehdyttää kirjastojen henkilökunnan mediakasvatuksen käytäntöihin. Mediakasvatuspaketti sisältää muun muassa osallistavia työpajoja, media-aiheisia vinkkauksia ja mediatuokioita. Hankkeessa paneudutaan myös henkilökunnan koulutukseen ja mahdollisuuksien mukaan osallistutaan mediakasvatusaiheisiin koulutuksiin.

Hankkeen tavoitteena on, että kirjaston mediakasvatus on jatkuvaa toimintaa. Mediakasvatusteema kytketään vuosittain  järjestettävään marraskuun peliviikkoon. Projektityöntekijä suunnittelee peliviikon ympärille pelikasvatusaiheisen tapahtumaviikon. Vierailevia luennoitsijoita voivat esimerkiksi olla lähialueen nettipoliisi sekä pelikasvattajat.

Perinteisiä peliviikon tapahtumia ei unohdeta, vaan peliviikon aikana järjestetään tuttuun tapaan esimerkiksi konsolipeliturnauksia, huonepakopelejä ja lautapeli-iltoja. Kirjastojen pelikonsolit ovat vanhentuneet ja niihin ei ole juurikaan enää saatavilla pelejä, joten kirjastoihin hankitaan uudet pelikonsolit.

Aikataulu

Projektityöntekijä aloittaa elokuussa 2017. Laaditaan projektisuunnitelma ja mediakasvatussuunnitelma. Mediakasvatusta toteutetaan projektityöntekijän johdolla syksyllä 2017 ja alkuvuodesta 2018, jonka jälkeen kirjastoilla on valmiudet toteuttaa mediakasvatussuunnitelmaa omin voimin.

 

Kustannusarvio

Henkilöstökulut 17 000e

  • projektityöntekijän / sijaisen palkkaus 6 kk

Palvelujen ostot 6 000e

  • ulkopuoliset asiantuntijapalvelut: luennoitsijat ja koodauspajojen vetäjät

Matkakustannukset 1 400e

  • projektityöntekijän matkakulut (kirjastojen välillä)

  • asiantuntijoiden matkakulut

Laitehankinnat 600e

  • PS 4 -pelikonsolit 2 kpl

Hankkeen omarahoitusosuus 5 000e

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Toholammin kunnankirjasto
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Toholammin kunnankirjasto

Kirkkotie 2

69300 Toholampi

satu.kinnari@toholampi.fi

Aiemmat hankkeet: 

Pelipäivästä valtava mediakasvatuksellinen kokonaisuus (Kannuksen kaupunginkirjasto ja Toholammin kunnankirjasto 2013)

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma - koulun ja kirjaston yhteistyö mediakasvatuksessa (Mikkelin kaupunginkirjasto 2014)

Mediataitoja ja uusia maailmoja (Sievin kunnankirjasto 2016)

Kirjastokettu mediametsässä: kouluyhteistyön sisällöt ja laitteet ajan tasalle (Karkkilan kaupunginkirjasto 2016)

Mediakasvatuksella eväitä elämään (Ruskon kunnankirjasto 2016)

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kannuksen ja Toholammin kirjastoihin palkattiin yhteinen hanketyöntekijä ajalle 1.10.2017 - 31.3.2018. Hanketyöntekijä valittiin normaalin hakumenettelyn kautta. Hanketyöntekijän tehtävänä oli laatia kirjastoille mediakasvatussuunnitelma sekä suunnitella ja järjestää kouluilla mediakasvatustuokioita. Lisäksi hanketyöntekijä suunnitteli ohjelmaa peliviikolle ja mediakasvatusviikolle. Vuoden 2017 peliviikolla Toholammin kirjastossa järjestettiin muun muassa lauta- ja roolipelien esittelyilta, ja Kajak Gamesin edustajat pitivät kirjastossa yleisöluennon. Kannuksen kirjastossa peliviikon aikana järjestettiin mm. roolipeliaiheinen luento sekä Ehyt ry:n Pelitaito -vanhempainilta. Kannuksen kirjastossa järjestettiin lisäksi pakopeli, johon saattoi osallistua peliviikon aikana. Pakopeli pidettiin myös mediataitoviikolla, ja vuoden 2018 peliviikolle järjestettiin uusi pakopeli.

Mediataitoviikolla helmikuussa 2018 sekä Kannuksen että Toholammin kirjastossa järjestettiin hanketyöntekijän pitämiä luentoja sekä vierailevien luennoitsijoiden luentoja. Muun muassa Ari Haasio vieraili molempien paikkakuntien yläkouluilla ja lukioissa. Toholammilla järjestettiin yhdessä koulujen kanssa peliaiheinen vanhempainilta. Kannuksen kirjastossa järjestettiin myös elävä kirjasto.

Kevään 2018 aikana hanketyöntekijä kävi pitämässä mediakasvatustuokioita alakouluilla sekä yläkouluilla Toholammilla ja Kannuksessa.

Julkisen sanan neuvoston Skandaalista skandaaliin -kiertonäyttely kiersi vuonna 2018 suomalaisissa kirjastoissa, ja näyttely saatiin myös Toholammille ja Kannukseen. Näyttely sopi hyvin kirjastojen mediakasvatusteemaan, ja näyttelyä markkinoitiin erityisesti yläkouluihin ja lukioihin.

Suurin osa hankerahasta kului hanketyöntekijän palkkaan, kirjastohenkilöstön palkkakuluihin sekä vierailevien luennoitsijoiden palkka- ja matkakuluihin. Hankerahalla hankittiin lisäksi kirjastoihin uudet pelikonsolit, videotykit luentoja varten sekä materiaaleja ja aineistoja peliviikon tapahtumia sekä pakopeliä varten. Hankerahaa käytettiin myös lehti-ilmoituksiin. Hanketyöntekijä sekä hankkeessa mukana olleet kirjastojen työntekijät osallistuivat muutamiin mediakasvatusaiheisiin koulutuksiin.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

- mediakasvatusaiheisia tuntisuunnielmia

- sisältöjä mediakasvatustuokioihin

- mediakasvatusohjelma eri luokka-asteet huomioiden

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Mediakasvatusvuosi -hanke oli jatkoa kirjastojen aikaisemmalle, yhteiselle Peliviikko -hankkeelle. Mediakasvatusvuosi -hankkeen tapahtumat keskittyivät peli- ja mediataitoviikoille, ja näistä on tullut kirjastojen vakiintuneita tapahtumia joihin kirjastojen mediakasvatuspanostusta suunnataan jatkossa eniten. Hanketyöntekijän laatimien tuntisuunnitelmien ja erilaisten työkalujen avulla erilaisten mediakasvatustuokioiden suunnittelu ja järjestäminen eri luokka-asteille on suunnitelmallisempaa ja kynnys näiden järjestämiseen on matalampi. Vuosina 2017-2018 järjestettiin useita erilaisia mediakasvatustuokioita ja -luentoja, ja hanke sai jonkin verran näkyvyyttä myös paikallislehdissä.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossa kirjastot painottavat mediakasvatustoimintaa etenkin peliviikolle sekä mediataitoviikolle. Lisäksi kouluille tiedotetaan säännöllisesti, että kirjastoista voi pyytää erilaisia mediakasvatustuokioita kouluilla tai kirjaston tilossa pidettäväksi. Hanke poiki kirjastoille konkreettisia työkaluja eri luokka-asteille pidettäviin mediakasvatustuokioihin, ja näitä tullaan hyödyntämään sekä tarpeen tullen päivittämään.

Lisätietoa: 

Henkilöstökulut: Hanketyöntekijän palkka, kirjastohenkilökunnan työpanos, vierailevien luennoitsijoiden palkkakustannukset

Palvelujen ostot: painatukset ja ilmoitukset, majoitus- ja ravitsemispalvelut (esiintyjät), koulutus- ja kulttuuripalvelut (osa esiintyjien palkkioista tässä), henkilökunnan koulutus

Matkakustannukset: vierailijoiden sekä hanketyöntekijän matkakulut, Skandaalista Skandaaliin -näyttelyn kuljetuskustannukset

Aineet, tarvikkeet ja tavarat: videotykit, uusi pelikonsoli, lautapelejä, toimisto- ja askartelutarvikkeita tapahtumiin, elintarvikkeet

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€25 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€30 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€23 687
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 687
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
4kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
54henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
18kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
129henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€18 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Ks. perustelumuistio http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017 .

 
okm
avi