Kirjaston palvelutuotteiden muotoilua käytännössä
Vuoden 2013 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Vaasan kaupunginkirjasto - maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastonkatu 13
65100
Kirjaston puhelin : 
06-3253542
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja Mikola
Puhelin : 
06-325 3521
Sähköposti : 
marja.mikola@vaasa.fi
Kuvaus : 

Vaasan kaupunginkirjasto on saanut hankeavustusta kaudeksi 2011-2012 Kirjastopalvelujen muotoiluun. Hankkeessa on selvitetty kirjastoon kohdistuvia odotuksia ja palvelukulttuurin muutostarvetta. Selvitystyötä on tehty mm. Vaasan yliopiston Levón-instituutin ja Turun ammattikorkeakoulun  kanssa. Henkilöstö on ollut aktiivisesti mukana suunnittelutyössä. Selvityskeinoina ovat olleet mm. asiakaskysely, asiakkaiden havainnointi kirjastossa, kirjaston henkilökunnan tekemä havainnointi muissa kirjastoissa ja mystery shopping-tutkimus. Pohjatyönä hankkeessa on laadittu kirjaston strategia, määritelty siihen pohjautuvat keskeiset palvelut, tavoitteet, toimenpiteet, tavoitetaso ja mittaristo.

Selvityksistä saadun tiedon perusteella on kaavailtu käytäntöön kohdistuvia palvelujen muotoiluehdotuksia. Esimerkkeinä olemassa olevan palvelun kehittämisestä ovat mm. kirjaston saavutettavuuden parantaminen ja uudesta palvelusta sanomalehtikirjaston suunnittelu.

Nyt haettavalla avustuksella jatketaan uusien palvelutuotteiden muotoilua ja olemassa olevien palvelujen kehittelyä ja viemistä käytäntöön yhteistyössä kirjaston henkilöstön ja Levón-instituutin kanssa. Kirjaston ei-käyttäjien asiakaskyselyssä kertomat syyt joutuvat erityistarkasteluun suhteessa nykyiseen palvelutarjontaan.  Päättyvässä hankkeessa on syntynyt runsaasti palvelujen kehitysajatuksia liittyen kokoelmaan, tiloihin, automaatioon, opasteisiin, markkinointiin, henkilöstöön ja sen tehtäviin ja vuorovaikutuksen lisäämiseen asiakkaiden kanssa.  Ajatuksista syntyviä "palvelutuotteita" täytyy kuitenkin testata käytännössä ja saadun kokemuksen pohjalta päättää kannattaako tuotetta ottaa käytäntöön. Hankkeeseen liittyy tiiviisti henkilöstön osaamisen päivittäminen; esimerkiksi asiakaskohtaamisen, tapahtumatuotannon, aineistosisältöjen avaamisen tai aineiston esillepanon alueilta. Uusien palvelujen kehittäminen voi vaatia palvelujen ostoa muilta tuottajilta tai yritysyhteistyön kehittämistä. Hankkeen kustannukset muodostuvat mm. Levón-instituutin koordinointi-, suunnittelu- ja ohjaustyöstä, henkilöstön koulutuskuluista, palkkamenoista ja palvelujen ostoista.

Hankkeen tavoitteena on vuosina 2013-14 jatkaa kirjaston palvelutuotteiden muotoilua, pilotoida 4-5 tuotetta ja saattaa kelvolliset niistä käytäntöön. Muotoilua toteutetaan avoimina, säännöllisinä henkilöstötilaisuuksina koordinoijan johdolla. Hankkeesta on tarkoitus raportoida esimerkiksi julkaisuartikkelin muodossa. Lisätavoitteena on antaa henkilöstölle mm. asiakaskohtaamiskoulutusta ja esimerkiksi syntyviin palvelutuotteisiin tarvittavaa osaamisen päivittämismahdollisuutta.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston,  Levón-instituutin ja muiden kuhunkin kehittämiskohteeseen liittyvän toimijan kanssa.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Levón-instituutti, kaupunginkirjaston henkilökunta, asiakkaat, paikallinen media ym.

Aiemmat hankkeet: 

Kirjastopalvelujen muotoilu 2011-2012.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastopalveluiden laatu, kysely Vaasan kaupunginkirjaston palveluista, Vaasan yliopisto, Levón-instituutti, Ville Tuomi

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston palvelutuotteiden muotoilua käytännössä hankkeessa toteutettiin keväällä 2013 sunnuntaiaukiolokokeilu, jonka perusteella tarvetta ja asiakkaiden toivetta sunnuntaiaukiolosta on. Valitettavasti kaupungin säästötoimenpiteiden vuoksi sunnuntaiaukiolosta jouduttiin luopumaan ja jopa lopettamaan muutaman lähikirjaston lauantaiaukiolo. Pääkirjaston tilajärjestelyt ja asiakaspalvelu ovat olleet pääasiallisena kehittämiskohteena, ja on jo aloitettu konkreettinen kokoelmien ja palvelutiskien yhdistäminen. Asiakaskyselyssä kehittämiskohteeksi noussutta aineiston löydettävyyttä on pyritty edistämään uusilla hyllyopasteilla. Hankkeessa toteutettiin myös syksyllä 2014 uusi asiakaskysely ja siitä raportoitiin henkilökunnalle ja tiedotettiin laajemminkin.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeesta on tarkoitus tehdä tieteellinen artikkeli. Pääkirjaston tilamuutokset jatkuvat ja siinä hyödynnetään asiakaskyselyn tuloksia. Tulossa on helmikuussa 2015 asiakasraati lasten ja nuorten osaston tilamuutoksiin liittyen. Asiakaskyselyssä selvitettiin myös asiakkaiden odotuksia omatoimikirjastoista,. Niitä hyödynnetään Vähäänkyröön tulevan omatoimikirjaston suunnittelussa. Asiakaskysely toteutetaan joka toinen vuosi hankkeessa saadun mallin ja kokemuksen mukaisesti.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2013
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2014
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€30 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€35 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€15 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
3kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
70henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€12 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013

 
okm
avi