Kirjaston seniorityöllä virikkeitä vanhuksille – hanke
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Bildens ursprung: 
Tornion kirjaston kuvagalleria
Tornion kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Torikatu 2
95400
Bibliotekets telefonnummer : 
040 701 3954
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@tornio.fi
ISIL-kod : 
FI-Torni
FO-nummer : 
0193524-6
Ansvarsperson : 
Tarja Peltonen
Telefonnummer : 
040 701 3954
E-post : 
tarja.peltonen@tornio.fi
Projektbeskrivning : 

Kirjaston seniorityöllä virikkeitä vanhuksille -hanke kehittää uusia toimintamuotoja ja malleja, joilla tarjotaan kirjastopalveluja osana ikääntyneen väestön hyvinvointia ja kulttuuripalveluja Torniossa.
Tornion kirjaston Senioripäivät ovat osallistavia tapahtumia, joissa on ikäihmisten itsensä tuottamia musiikkiesityksiä ja tarinatuokioita. Kirjasto järjestää kirjailijavierailuja ja asiantuntijaluentoja Senioripäiville. Senioripäivät toteutetaan yhdessä Tornion Senioripisteen kanssa. Keväällä 2014 käynnistetään Ikäihmisen kirjallisuus-musiikkipiiri, jossa MuKi -vinkkauksen keinoin tutustutaan kotimaisen kirjallisuuden klassikoihin, pakinoihin ja muistelmiin. Lisäksi syksystä 2014 alkaen kirjallisuuspiirissä on tarinankerrontaa, jossa sukupolvet kohtaavat. Tätä Seniorit-Juniorit toimintaa tehdään yhdessä koulujen ja päiväkotien kanssa. Merkittävä osa hanketta on kirjaston kirjakassi- ja kotipalvelun kehittäminen. Hankerahoituksen avulla em. tehtävään palkataan 3 kuukaudeksi osa-aikainen projektityöntekijä, joka kartoittaa kotipalvelun tarpeet niin kotona kuin laitoksissa asuvien vanhusten osalta. Kirjakassi- ja kotipalvelua kehitetään pysyväksi toiminnaksi mahdollisen jatkohankkeen aikana yhteistyössä Tornion vanhuspalvelujen kanssa. 

 Hankeavustusta haetaan kotipalvelua suunnittelevan projektityöntekijän palkkaamiseen, kirjailija- ja asiantuntijavierailujen järjestämiseen, kirjallisuuspiirin kuluihin, matkakuluihin, tiedotuskuluihin sekä Senioritapahtumiin ja muihin kirjaston järjestämiin tilaisuuksiin tarvittavien av-laitteiden hankintaan (äänentoistolaitteet, induktiosilmukka, langattomat mikrofonit) ja pyörätuolin hankintaan.

 

 

 

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Tornion vanhustyö
Senioripiste Tornio
koulutoimi

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Hankkeen aikana ei tuotettu verkkosivuja tai julkaisuja. Hanketyöntekijä työsti hankkeen alussa ilmoittautumis- ja kyselylomakkeet kirjakassi- ja kotipalveluasiakkaita varten. Hankkeen aikana tehtiin myös erilaista esittelymateriaalia (powerpoint-esitys, tulostettuja esitteitä) kirjakassi- ja kotipalveluista.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Tornion kaupunginkirjastossa on jo ennen hankkeen aloittamista vuonna 2014 ollut käytössä kirjakassipalvelu. Kirjakassipalvelu on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät iän, sairauden tai vamman takia voi itse asioida kirjastossa. Kirjaston henkilökunta pakkaa asiakkaan toiveiden mukaisesti asiakasta varten kirjakassin, jonka hakemisesta ja toimittamisesta asiakkaalle vastaa asiakkaan valtuuttama yhteyshenkilö. Hankkeen aikana kirjakassipalvelua on kehitetty eteenpäin muun muassa laatimalla asiakkaille yhdenmukaiset ilmoittautumis- ja kyselylomakkeet sekä markkinoitu palvelua aiempaa näkyvämmin eri yhteyksissä. Yhteistyössä Tornion kaupungin sosiaalitoimen kanssa on kokeiltu kirjakassien toimittamista kauempana pääkirjastosta asuville asiakkaille kirjastoauton ja sosiaalitoimen henkilökunnan avulla. Kirjastoauto on kuljettanut kirjakassit sosiaalitoimen työpisteisiin, joista sosiaalitoimen työntekijät ovat vieneet kirjakassit edelleen omille asiakkailleen. Kirjakassiyhteistyö sosiaalitoimen kanssa on sujunut hyvin. Tällä hetkellä asiakkaita, joille sosiaalitoimen työntekijä kuljettaisi kirjakassin, ei ole.  Yhteistyötä sosiaalitoimen kanssa tullaan jatkossa tekemään tarpeen mukaan. Tällä hetkellä kirjakassiasiakkaita on yhteensä 5.

Kokonaan uutena palveluna asiakkaille on hankkeen aikana aloitettu kotipalvelu. Kotipalvelu eroaa kirjakassipalvelusta siinä, että kotipalveluasiakkaille kirjaston henkilökunta toimittaa heidän haluamansa aineiston suoraan kotiin. Kotonaan asuvien yksityishenkilöiden lisäksi kotipalvelu toimittaa aineistoa lainaan myös laitoksissa asuville senioreille. Kotipalveluasiakkaita Tornion kaupunginkirjastolla on hankkeen päättyessä 26.

2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä alkaneita Kirjaston senioripäiviä on järjestetty hankkeen aikana säännöllisesti. Hanke on mahdollistanut kirjailijavierailujen järjestämisen senioripäiville aiempaa useammin. Senioripiste, jonka kanssa Senioreiden kirjastopäiviä aiemmin järjestettiin, ei ole enää mukana yhteistyössä, vaan Senioreiden kirjastopäivät on kirjaston omaa toimintaa.

Hankkeen alkuvaiheessa käynnistettiin Kiertävä lukulamppu -toiminta. Kirjastosta vierailtiin Kiertävän lukulampun puitteissa kerran kuukaudessa useammassa eri palvelutalossa ja -laitoksessa lukemassa kirjallisuutta ja keskustelemassa siitä palvelutalojen asukkaiden kanssa. Kiertävä lukulamppu sai kiitosta. Toiminta kuitenkin päättyi sitä hoitaneiden työntekijöiden siirryttyä pois Tornion kaupungin palveluksesta. Hankesuunnitelmassa mainittuja Ikäihmisten kirjallisuus-musiikkipiiriä ja Seniorit-Juniorit -toimintaa ei ole saatu käynnistettyä hankkeen aikana.

Hankkeen aikana pääkirjaston tiloissa on myös tehty pieniä järjestelyjä, jotka helpottavat seniori-ikäisten kirjaston käyttöä. Kirjastoon on hankittu kaksi korkeaa, käsinojallista seniorituolia, joille istuminen ja joilta nouseminen on helpompaa kuin tavallisilta tuoleilta. Kuulolaitetta käyttäviä senioreita ajatellen kirjastoon on hankittu induktiosilmukka ja Taidesaliin, jossa kirjaston senioripäivät järjestetään, äänentoistolaitteet ja langaton mikrofoni.

Fortsatta åtgärder: 

Kirjakassi- ja kotipalvelu ovat osoittautuneet tärkeiksi palveluiksi. Molempia jatketaan hankkeen päättymisen jälkeenkin, tarvittaviin matkakustannuksiin on varattu rahaa kirjaston budjettiin. Kotipalvelusta vastaa tällä hetkellä yksi virkailija. Jatkossa tarkoitus on jakaa hänen työtään toisen henkilön kanssa, jotta kotipalveluasiakkaat tulevat palvelluiksi myös hänen poissa ollessaan. Tornion kaupungin pitkät välimatkat ovat osin haaste kotipalvelun järjestämiselle. Mahdollisuuksien mukaan pyritään hyödyntämään yhteistyömahdollisuuksia kaupungin sosiaalitoimen kanssa.

Kirjaston senioripäivät ovat olleet pidettyjä ja kysyttyjä tapahtumia asiakkaiden keskuudessa. Niitä pyritään jatkossakin järjestämään mahdollisuuksien mukaan. Koska kirjaston taloudelliset mahdollisuudet tilata Senioripäiville maksullisia esiintyjiä ovat rajalliset, yhteistyötä erilaisten paikallisten yhdistysten ja seurojen kanssa pyritään lisäämään nykyisestä. Myös Seniori-Juniori -toiminnan mahdollisuuksia tullaan jatkossa selvittämään. Tornion kaupungissa on viime vuosina kehitetty voimakkaasti koulujen ja päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä, ja tätä kautta olemassa olevia kontakteja voidaan jatkossa hyödyntää myös Seniori-Juniori -toimintaa suunniteltaessa.

Projektet börjar : 
01/05/2014
Projektet avslutas : 
31/12/2015
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€19 000
Egen finansiering: 
€4 800
Budget sammanlagt: 
€23 800
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€25 027
Egen finansiering: 
€6 810
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
0henkilö/person
Antalet evenemang: 
9kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
440henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€18 500