Kirjastopalvelut ihmisten keskelle kauppakeskukseen
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Porin kaupunginkirjasto - Satakunnan maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 121
28101
Kirjaston puhelin : 
02 - 621 5800
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@pori.fi
ISIL-tunnus : 
PM
Y-tunnus : 
0137323-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Asko Hursti
Puhelin : 
044 - 701 5829
Sähköposti : 
asko.hursti@pori.fi
Hankkeen tavoite: 

Keskittämällä julkisia ja yksityisiä palveluja saadaan asiakkaille mahdollisimman monipuolinen tarjonta. Puuvillan kauppakeskus on ollut kiinteistönä hyvä kirjastotoimintaan, sillä tilat ovat nykyaikaiset ja viihtyisät sekä parkkitilaa löytyy reilusti. Kirjasto ja kauppakeskus hyötyvät toisistaan. Kävijämäärät lisääntyvät, kun kirjasto on kauppakeskuksessa. Kauppakeskuksen etu on, että siellä on tarjolla monipuolisia palveluja.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Lainat, käynnit, käyttäjäkoulutukset ja tapahtumat.

Kuvaus : 

Porin Puuvillan kauppakeskus avattiin marraskuussa 2014. Kirjasto on jo kauppakeskuksen suunnitteluvaiheessa ollut mukana suunnittelemassa kirjaston palveluja kauppakeskukseen. Tätä varten tehtiin 2012 opetus- ja kulttuuriministeriön projektiavustuksella  selvitys ”Tulevaisuuden kirjasto Poriin. Porin Puuvillan kauppakeskuskirjasto”.

Projektiselvitys ei toistaiseksi ole johtanut selvityksessä esitetyn kaltaisen kauppakeskuskirjaston perustamiseen. Muunlaista yhteistyötä Puuvillan kauppakeskuksen kanssa on ollut: teemapäiviin liittyvää pop-up–kirjastotoimintaa ja kirjaston on voinut käyttää kauppakeskuksen esiintymisareenaa omien tilaisuuksiensa ennakkomarkkinointiin. 

Projektin tarkoituksena on toteuttaa Puuvillan kauppakeskuskirjasto koeluonteisesi reilun vuoden ajaksi syksystä 2016 vuoden 2017 loppuun.  Tavoitteena on saada kauppakeskuskirjastosta pysyvä toimintamuoto, mikäli kokemukset ja tulokset ovat rohkaisevia ja kaupungin strategian mukaisia.

Lähtökohtaisesti kauppakeskuksessa kirjasto sijaitsee oikeassa paikassa ihmisten keskellä, mistä kirjasto hyötyy. Kirjasto tavoittaa kaikki kauppakeskuksessa käyvät ihmiset ja siellä työskentelevät kuin myös lähialueen asukkaat. Kauppakeskuksen välittömässä läheisyydellä sijaitsee Pormestarinluodon lähiö ja Toejoen asuinalue.

Kauppakeskuksen kannalta kirjasto vahvistaa kauppakeskuksen roolia ihmisten kohtaamispaikkana ja tukee elinkeinoelämää, mikä on yksi kaupungin strategisista painopisteistä.  Keskittämällä julkisia ja yksityisiä palveluita saadaan asiakkaille mahdollisimman monipuolinen tarjonta. 

Kirjastot ovat pysyvässä muutoksessa ja niiden tulevaisuudesta on erilaisia skenaarioita. Kirjat eivät ole ainakaan aivan pian ole katoamassa, mutta kirjastojen tulevaisuuden kannalta on keskeistä se, miten hyvin kirjasto pystyy seuraamaan aikaa. On kirjan tulevaisuus sitten paperinen vai elektroninen, niin tulevaisuudessakin tarvitaan paikkoja, joissa tarjotaan ja avataan sisältöjä. Kauppakeskuskirjaston tarkoituksena ei ole olla kirjavarasto eikä kirjasto toimi pelkkänä lainaamona, joskin kirjallisuutta ja muuta aineistoa tarjotaan sekä lainattavaksi että käytettäväksi myös omatoimikirjaston periaatteella.

Kauppakeskuksessa kirjasto paikka, jossa voi pistäytyä. Kirjasto tuo kauppakeskukseen tilan, jossa voi virkistyä viisastumalla. Kauppakeskus julkisena tilana on myös paikka, jossa ihmiset vain ovat ja oleilevat. Kirjasto tekee ajantappamisesta hyödyllistä.  Kirjasto tarjoaa myös tilan hiljaisuudelle. Tarjoamalla kaikkea tätä ja vielä paljon muuta, mielikuva kirjastosta modernisoituu monen sellaisenkin mielessä, jotka eivät ole olleet kirjastopalvelujen käyttäjiä.  Kauppakeskuksessa on valtaisat kävijämäärät: Puuvillan kauppakeskus on toiminut yhden vuoden ja siellä on ollut jo viisi miljoonaa kävijää.

Kirjasto pyrkii olemaan osa ihmisten arkea ja jokapäiväistä elämää ja työskentelemään tiiviisti paikallisyhteisöjen kanssa. Tämä on linjassa myös linjassa kauppakeskuksen toiminnan kanssa. Molemmat toimijat haluavat tukea paikallisyhteisöjä ja olemaan niiden aktiivinen sekä avoin jäsen. Tästä voi muodostua menestysresepti, jota myös muut kirjastot voivat hyödyntää.

Kirjasto kauppakeskuksessa mahdollistaa myös tutkimusaineiston sen selvittämiseksi mitkä ovat kirjaston taloudelliset vaikutukset ja hyödyt elinkeinoelämälle.

Puuvillan kauppakeskuksen kanssa käydyissä neuvotteluissa on sovittu, että kauppakeskus tekee ja kalustaa kirjastotilasta sellaisen, joka joustaa ja mahdollistaa erilaisia kirjastonkäyttötapoja. Kauppakeskus tarjoaa kirjastolle toimivan toimintaympäristön palveluineen ja varusteluineen.

Kauppakeskuskirjastolle on yhteistyössä Puuvillan kauppakeskuksen kanssa katsottu paikka, josta osa toimii nyt nimellä ”olohuone”, ja joka on nimensä mukaisesti tarkoitettu kauppakeskuksessa kävijöiden olotilaksi. Tilan yhteyteen olisi mahdollista saada n. 85 m2 lisä tila, mikä olisi sopiva suunnitellulle toiminnalle. Näin molemmat vierekkäiset tilat toimisivat kokonaisuutena. Tilat sijaitsevat toisessa kerroksessa kauppakeskuksen keskellä ja niistä on suora näköyhteys katutasossa sijaitsevalle tapahtuma-areenalla ja esiintymislavalle. Kirjaston on helppo toteuttaa erilasiin kauppakeskuksen teemapäiviin sopivia pop-up–kirjastoja tapahtuma-areenalle. Esiintymislavaa ja kauppakeskuksen infonäyttöjä on mahdollista käyttää kirjastopalveluiden markkinointiin. Myös pääkirjastossa tapahtuvien kirjailijavierailujen ja erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien ennakkomarkkinointi voidaan toteuttaa.

Kaavaillun kirjastotilan vieressä on lapsille tarkoitettu leikkitla. Kirjasto tavoittaa näin helposti lapset ja lapsiperheet ja voi tarjota kirjastomaista toimintaa kauppakeskuksessa käyville lapsiperheille. Kauppakeskukseen on kaavailtu kolmannen sektorin toteuttamaan lapsiparkkia. Yhteistyö sen kanssa olisi kirjastolle loistava mahdollisuus.

Maahanmuuttajat ovat yksi tulevaisuuden haaste myös kirjastolle. Puuvillan kauppakeskukseen myös maahanmuuttajien on helppo tulla, koska se sijaitsee keskellä kaupunki hyvien kuluyhteyksien päässä. Maahanmuuttajille kirjasto voi tarjota keskusteluryhmiä, opastusta tietoyhteiskuntataitoihin, aineistoja omalla äidinkielellä sekä mahdollisuuden tutustua suomalaisen kulttuurin saavutuksiin. 

Kirjasto palkkaa projektin ajaksi projektityöntekijän, jonka tehtävänä on tuottaa  ja kehittää kauppakeskukseen kirjastopalveluja sekä luoda malli ja suunnitelma jatkuvalle toiminnalle. Lisäksi kirjasto panostaa omia työntekijäresurssejaan kauppakeskuskirjastoon.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Puuvillan kauppakeskus
Aiemmat hankkeet: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö 46/623/2010 "Uuden innovatiivisia palveluja tarjoavan kauppakeskuskirjaston suunnittelu"

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjasto on hyötynyt sijainnista ihmisten keskellä. Kirjasto tavoittaa kaikki kauppakeskuksessa käyvät ihmiset; sekä lähialueen asukkaat että siellä työskentelevät ihmiset. Puuvillan kauppakeskuksen rooli ihmisten kohtaamispaikkana on vahvistunut sen ja kirjastolla on ollut oma osansa tässä kehityksessä.
Puuvillan kirjasto tekee jatkuvasti työtä tavoittaakseen uusia asiakasryhmiä. Puuvillan kirjasto pyrkii olemaan osa ihmisten jokapäiväistä elämää ja työskentelemään tiiviisti paikallisyhteisöjen kanssa. Puuvillan kirjastolla on tiivis yhteistyö lähialueen koulujen ja päiväkotien kanssa. Lähialueella on kolme koulua: Kaarisillan koulu, Porin kristillinen koulu ja Toejoen koulu. Kaikista näistä käydään säännöllisesti ja ahkerasti Puuvillan kirjastossa vinkkauksissa ja kirjastoon tutustumassa.
Puuvillan kirjasto ei ole kirjavarasto, vaan kokoelma on kompakti ja jatkuvasti muuttuva. Kokoelma kelluu pääkirjaston kanssa eli pääkirjastosta lainattu, mutta Puuvillan kirjastoon palautettu aineisto jää Puuvillan kirjastoon ja päinvastoin. Näin asiakaskunta rakentaa kokoelmaa. Kokoelmaa täydennetään tarvittaessa pääkirjastosta. Kirjaston tila ja kalusteet on suunniteltu siten, että ne ovat joustavat ja mahdollistavat erilaisia kirjastonkäyttötapoja.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Porin kaupunginkirjaston verkkosivut: pori.fi/kirjasto.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Puuvillan kirjaston suurin ongelma on ollut liian pieni tila (85 m2) ja viereisestä lasten leikkipaikasta kuuluva välillä kovakin melu. Hankkeen aikana on todettu, että kirjaston tiloja pitää lisätä ja vuoden 2018 alusta alkaen tilat kaksinkertaistuivat ja ovat nyt 170 m2. Lasten leikkipaikasta kuuluvan melun vähenemiksi on käyty keskusteluja kauppakeskuksen kanssa ja kauppakeskus on luvannut löytää ratkaisun. Hiljainen tila olisi tärkeä mm. opiskelun ja keskittymistä vaativan työskentelyn takia.

Puuvillan kirjaston keskeiset suoritteet 1.9.2016-31.12.2017
Lainat: 46692
Käynnit: 35581
Käyttäjäkoulutukset (vinkkaukset): 16 tuntia, 300 osallistujaa
Tapahtumat:
Kirjaston järjestämät: 7, osallistujia 115.

Jatkotoimenpiteet: 

Kokemukset, käyttäjäpalaute sekä suoritteet ovat olleet niin rohkaisevia, että Puuvillan kirjaston toimintaa on päätetty jatkaa kaupungin omalla rahoituksella toistaiseksi vuosi kerrallaan.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€64 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€48 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€112 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€116 010
Oma rahoitus yhteensä: 
€56 010
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
7kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
115henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€60 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi