Kirjastopolku opetussuunnitelmaan
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mäntyharjun kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Lääkärinkuja 2
52700
Kirjaston puhelin : 
044-7707229
Kirjaston sähköposti : 
mantyharju.kirjasto@mantyharju.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Manha
Y-tunnus : 
016-5761-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Suvi Pirnes-Toivanen
Puhelin : 
040-5934867
Sähköposti : 
suvi.pirnes-toivanen@mantyharju.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on lasten ja nuorten lukutaidon turvaaminen. Tavoitteesta juontuu kaksi alatavoitetta: kouluille tarjottavan kirjastopalvelun päivittäminen osaksi opetussuunnitelmaa ja uusien palvelumallien luominen ja testaaminen.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mäntyharjulaisen kirjastopolun saaminen osaksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa.

Koulujen palaute palvelumalleista.

Käyttäjäkoulutusten lisääntyminen suhteessa edelliseen sellaiseen lukuvuoteen, jolloin ei ollut käynnissä yhtään koululaisille suunnattua hanketta (lv 2014-2015).

Kuvaus : 

Kirjaston rooli lasten ja nuorten lukutaidon turvaajana on kirjastolaisille itsestäänselvyys. Aika ajoin on hyvä tuulettaa omaa vakaata kuvaa ja päivittää muiden toimijoiden kuva meistä palveluntarjoajina tässä turvaamistehtävässä. Hankkeen ylätavoite, lasten ja nuorten lukutaidon turvaaminen, täsmentyykin kouluille tarjottavan kirjastopalvelun päivittämiseksi sekä uusien palvelumallien luomiseksi ja testaamiseksi.

Yleisten kirjastojen laatusuosituksissa (2010) todetaan, että koululaisten kirjastonkäytön ja tiedonhallintataitojen opetuksen tulisi sisältyä kunnan opetussuunnitelmaan. Mäntyharjun kirjasto on teettänyt maaliskuussa 2013 kunnan opettajille kyselyn ja sen pohjalta haastattelun, josta kävi ilmi useita ajatuksia mahdollisista palvelumalleista. Näiden pohjalta on syntynyt ajatus tarpeesta kehittää selkeät palvelumallit, joiden kautta koululaisten kirjastonkäytön polku kehittyisi, laajenisi ja tulisi näkyväksi myös opetussuunnitelmassa.

Hankkeessa on kaksi päätoimenpidettä:

1. kevätlukukauden 2015 ja lukuvuoden 2015-2016 aikana kirjasto osallistuu kunnan opetussuunnitelmatyöhön ideoiden ja neuvotellen koulujen kanssa toimivista, ops:iin kirjattavista palvelumalleista ja

2. uusia palveluja kouluilla aletaan testata suunnittelutyön rinnalla niin, että vuoden 2016 lopussa kokeilut on saatu tehtyä.

Tuloksena syntyy opetussuunnitelmaan kirjattu kirjastopolku, jonka vaiheet ja toimintamallit on myös testattu käytännössä. Hanke on saavuttanut tavoitteensa, jos kirjastopolku tulee kirjatuksi opetussuunnitelmaan, koulujen palaute palvelumalleista on hyvää ja käyttäjäkoulutukset koululaisille lisääntyvät suhteessa aiempaan (verrokkina lukuvuosi 2014-2015, jolloin ei ole käynnissä yhtään koululaisille suunnattua hanketta).

Mahdollisia kirjastopolkuun tulevia, testattavia palveluja ovat mm.

- ohjelmalliset kirjastoseikkailut eli päivitetyt kirjastoontutustumistunnit

- genrekirjallisuuden opetus yläkoululaisille

- kirja- ja mediavinkkaukset alakoululaisille

- säännöllinen kirjailija- tai mediavieras tietylle vuosiluokalle

- mediatunnit alakoululaisille

- lukudiplomikäytänteet osana opetussuunnitelmaa

- tiedonhaun opetuksen tunnit

- kyläkouluille suunnattu kuukausittainen kirjastolaisen käynti (sisältäen kirjojen lainausta sekä kirjastopolkusuunnitelman mukaisia kirjastotunteja)

Kunnan koulutoimi on ilmoittanut kiinnostuksesta osallistua hankkeeseen.

Opetussuunnitelmakirjauksen ja sitä kautta kokeiltujen palvelumallien jälkeen pystytään laskemaan hinta-arvio sille, mitä kirjastopolun toteuttaminen maksaa ja perustelemaan myös kunnallisessa päätöksenteossa kirjaston resursointia.

Hankeavustuksena haetaan rahoitusta

- sijaisen palkkaamiselle (6 kk) kirjastotyöntekijän tehdessä hankkeeseen liittyvää työtä, 

- palvelujen ostoihin (kirjailijavierailu tai kirjallisuustyöpajat tietylle vuosiluokalle)

- materiaalihankintoihin (kirjankuljetuslaatikot, videokamera, neljä tablettia, materiaalihankintoja uusiin tunteihin)

- matkakuluihin (henkilöstön matkakulut kyläkouluille ja koululaisten matkakulut kirjastolle testitunteja varten).

Omarahoituksena kirjasto kustantaa

- henkilökunnan työaikaa hanketyössä

- sopivia kirja-, media- ja e-aineistoja uusien palvelumallien käyttöön

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mäntyharjun kunnan koulutoimi
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastoa tarjottiin mukaan koulujen opetussuunnitelmatyöhön keväällä 2015. Pääsimme mukaan ja olimme osallisena työssä opetussuunnitelman hyväksymiseen, kevääseen 2016 asti, järjestäen opettajien kanssa muutamia lukemiseen, tiedonhakuun, tutkivaan oppimiseen ja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin liittyviä suunnittelupalavereja. Alusta asti tähtäimessä oli "mäntyharjulaisen kirjastopolun" rakentaminen opetussuunnitelmaan.

Syksyllä 2015 hankkeessa aloitti hanketyöntekijä, joka osallistui suunnittelutyöhön ja toteutti erilaisia palvelumallien kokeiluja yhdessä koulujen kanssa lukuvuoden 2015-2016 aikana. Testatuksi tulivat pienimpien satuseikkailut, tiedonhaku- ja mediakasvatustunnit, kirjastosuunnistus, tietyn ikäluokan kirjailijavieras, kyläkouluille suunnatut kirjastolaisten käynnit koululla (lainaaminen ja koululla toteutetut kirjastopolkutunnit) ja visuaalinen koodaus. Hankkeessa maksettiin joitakin kyläkoulujen käyntejä kirjastolla ja hanketyöntekijän kuukausittaiset käynnit kyläkouluilla. Hankerahoituksella saatiin hanketyöntekijän, kirjailijavieraan ja liikkumisen lisäksi kustannettua kirjastovierailujen käyttöön ipadeja, aineiston kuljettamiseen soveltuvat laatikot ja kärry sekä mm. istuinalustoja.

Keväällä 2016 sivistyslautakunta hyväksyi Mäntyharjun kunnan perusopetuksen opetussuunnitelman, jonka yhtenä osana oli Mäntyharjulainen kirjastopolku. Kirjastopolku sisältää 1-2 oppitunnin verran kirjaston toteuttamaa ohjelmaa jokaiselle luokka-asteelle esikoululaisista yhdeksäsluokkalaisiin. Kirjasto sitoutuu tällä kirjauksella toteuttamaan luokille kaikki kirjastopolussa mainitut tunnit. Kirjastopolkuun sijoitettiin kokeiltuja palvelumalleja. Vain kyläkouluilla toteutuvat kirjastolaisen käynnit jätettiin kirjaamatta. Niitäkin kuitenkin toteutetaan myös jatkossa.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Mäntyharjulainen kirjastopolku on osa Mäntyharjun kunnan perusopetuksen opetussuunnitelmaa: http://www.mantyharju.fi/tiedostot/koulutus_ja_opiskelu/Mntyharjun%20per...

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa tuotettu mäntyharjulainen kirjastopolku on pidemmän aikavälin haave, joka nyt toteutettiin.

Hankkeen tavoitteet tulivat pääosin saavutetuiksi. Kirjastopolku saatiin osaksi opetussuunnitelmaa ja täten voidaan jatkossa laskea ja perustella kouluyhteistyön tarpeellisuus ja kustannukset. Koulujen palaute palvelumalleista oli kiittävää ja mukaan kirjastoyhteistyöhön saatiin houkuteltua myös sellaisia opettajia, jotka eivät aiemmin olleet juurikaan yhteistyötä tehneet.

Monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin ja ilmiöpohjaiseen oppimiseen liittyvä kirjaston ja koulun välinen yhteistyö jäi kohtuullisen vähälle testaukselle ja tämän vuoksi siihen on erityisesti panostettava nyt, kun kirjastopolku on todellisessa käytössä. Haasteena on houkutella opettajat aitoon yhteistyöhön oppimiskokonaisuuksien kanssa.

Käyttäjäkoulutuksia oli hankelukuvuonna 2015-2016 yhteensä 57 kpl, kun vertailulukuvuonna 2014-2015 niitä oli 49. Kasvu oli pientä. Jatkossa kirjastopolun kautta syntynee oletettavasti 50-65 käyttäjäkoulutusta vuodessa. Alkaneen lukuvuoden 2016-2017 aikana koulutuksia on ehditty pitää 11 uuden työntekijän aloitettua kirjastopolun toteuttamisen.

Aloituspäivämäärä : 
01/01/2015
Lopetuspäivämäärä : 
15/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€23 360
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€31 360
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€29 096
Oma rahoitus yhteensä: 
€8 096
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€3 388

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
57kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
750henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€21 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015