Kirjastopolkua pitkin. Uudet opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyön perustaksi Lohjalla.
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Lohjan kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Karstuntie 3
08100
Kirjaston puhelin : 
0193691477
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.lohja@lohja.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Lohja
Y-tunnus : 
1068322-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Maritta Turunen
Puhelin : 
050-4621642
Sähköposti : 
maritta.turunen@lohja.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on ollut tehdä päiväkodeilla ja kouluille uusien opetussuunnitelmien tueksi yhteistyösuunnitelma, joka perustuu eri luokka-asteiden opetussuunnitelmien tavoitteisiin, sisältöihin ja laaja-alaisen oppimisen eri osioihin ja jossa kirjasto esittelee yksityiskohtaisesti , miten se voi tukea palveluillaan yksittäisten tavoitteiden toteuttamista.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

yhteistyösuunnitelma, vuosittaiset yhteistyökokoukset, kirjastokäyntien määrä

Kuvaus : 

 

 

Lähtökohta

Kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyö on ollut Lohjalla tiivistä ja toimivaa.  Yhteistyö on katsottu niin tärkeäksi, että kirjasto huomioitiin uutta paikallista opetussuunnitelmaa laadittaessa. Kirjaston edustaja on osallistunut varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen ops-työhön. Kirjaston tarjoamia palveluja (lukudiplomit, luokkasarjat) mainitaan äidinkielen osion sisällöissä. Kulttuuripolku, jonka yksi tarjoaja on kirjasto, liitetään mukaan uuteen paikalliseen ops:iin.

Opetussuunnitelman sisältöihin kirjataan asiat yleisellä tasolla. Kirjastolla olisi kuitenkin mahdollista tarjota tukea ja yhteistyötä myös laajemmin äidinkielen sekä muiden aineiden tavoitteiden ja sisältöjen toteuttamisessa.

Koulu- ja kirjastomaailmassa tapahtuneiden muutosten myötä Lohjan kirjaston, koulujen ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma kaipaa myös päivittämistä.

Tavoite

Monet laaja-alaisen osaamisen alueista ovat juuri kirjaston ydinosaamista. Kirjasto haluaakin valmistaa paikallisen opetussuunnitelman tueksi, sen käytännön toteuttamista helpottamaan, ”katekismusosan”, joka perustuu kohta kohdalta eri luokka-asteiden opetussuunnitelman tavoitteisiin, sisältöihin ja laaja-alaisen oppimisen eri osioihin. Siinä kirjasto esittelee, miten se voisi palveluillaan tukea kunkin yksittäisen tavoitteen toteuttamista.

Kirjaston tarjoamien palveluiden pohjalta rakennetaan oppijan kirjastopolku, joka tukee lasten ja nuorten kirjastonkäyttö-, tiedonhaku-, tiedonhankinta- ja lukutaitojen oppimista ja ohjaamista varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutuksen loppuun asti. Valmiiden palvelupakettien tekeminen helpottaa kirjastoja kirjastopolun toteuttamisessa ja takaa yhtenäisen sisällön toimipisteestä tai opastajasta riippumatta. Kirjastopolku on osa Lohjan kulttuuripolkua.

Kirjaston ja lähikoulun ja -päiväkodin konkreettisesta yhteistyöstä seuraavan lukuvuoden / toimintakauden aikana keskustellaan vuosittain ja sovitut yhteistyömuodot kirjataan vuosisuunnitelmaan.

Toteutus

Päivitetään kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma.

Rakennetaan oppijan kirjastopolku osana Kulttuuripolku-ohjelmaa.

Valmistetaan koulukohtaisten opetussuunnitelmien liitteeksi sekä kirjaston ja koulun vuosisuunnitelmien pohjaksi ”katekismus”, jossa kerrotaan miten kirjasto voisi tukea opetussuunnitelman mukaisten tavoitteiden saavuttamista eri oppiaineissa.

Otetaan käyttöön kirjaston ja lähikoulun / päiväkodin yhteinen vuosisuunnitelma.

Kaikki yllä mainittu suunnitellaan kirjaston ja koulun/päiväkodin yhteistyönä. Hankkeen toteuttajana toimii Lohjan kaupunginkirjaston koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä vastaava henkilö. Talousarvioon on esitetty pedagogisen informaatikon toimen perustamista v. 2016 alusta alkaen. Mikäli toimi saadaan, pedagoginen informaatikko on mukana hankkeessa työryhmän jäsenenä.

Toteutusaikataulu: Yhteistyösuunnitelman päivitysehdotus, ”katekismus”, osa kirjastopolkua kulttuuripolun osalta ja vuosisuunnittelukonsepti valmiina syyslukukauden 2016 alussa. Syyslukukauden aikana yhteisiä palavereita kirjaston edustajilla yhdessä opetus- ja varhaiskasvatushenkilöstön kanssa. Vuosisuunnittelupalaverit kirjastojen ja lähikoulujen ja -päiväkotien kanssa toteutetaan kevättalvella 2017. Kirjastopolku on valmis keväällä 2017.

Yhteistyötahot

Lohjan kaupunginkirjaston henkilökunta, lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevät henkilöt. Lohjan kaupunki: opetus- ja varhaiskasvatustoimi. Kulttuuripolku-ohjelmaa toteuttavat henkilöt sivistyskeskuksessa.

Kustannukset

Koulu- ja päiväkotiyhteistyöstä vastaava henkilö toimii kolmen yksikön esimiehenä, joka lisäksi osallistuu päivittäiseen asiakaspalvelutyöhön. Hänen työaikansa ei riitä kehittämistyöhön, ellei kirjastoon voida palkata sijaista tekemään osa perustehtävistä.

Sijainen palkataan 2 kk:n ajaksi, á 2600 e, yht. 5200 e

Omarahoitusosuus: kehittämistyöryhmään kuuluu 15 henkilöä kirjastosta, kouluyhteistyötä tekevät ja lisäksi kirjaston johdosta kaksi henkilöä. Arvioitu kokouksiin käytetty aika on 10 h kullakin.

15 x 10 hx 21 e, yht. 3150 e.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
päiväkotien ja koulujen sekä oppilaitosten yhteyshenkilöt
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Lohjan kaupunginkirjaston henkilökunta, erityisesti lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevät, Lohjan kaupungin opetus- ja varhaiskasvatus, sivistyskeskuksen Kulttuuripolku-yhteistyötä tekevät henkilöt.

Aiemmat hankkeet: 

Kombikirjastossa kohdataan (UudELY/2366/04.00.04.0272011). Hankerahalla palkattiin pedagoginen informaatikko Mäntynummen kirjastoon, jolle saneerattiin uudet tilat Mäntynummen koulukeskuksen yhteyteen. Pedagoginen informaatikko vastasi kouluyhteistyön kehittämisestä uudessa toimintaympäristössä. Projekti onnistui hyvin ja kouluyhteistyö nousi uusien toimintamenetelmien ansiosta uudelle tasolle. Lisäksi kirjasto lähti pilotoimaan Lukuinto-hanketta kolmen koulun kanssa.

Pedagoginen informaatikko kouluyhteistyön laajentamiseksi (ESAVI/2733/07.03.08/2014). Lukuintovuonna 2014-2015 pedagogisen informaatikon työ painottui Lukuintovuoden koordinaattorin tehtävään ja kirjavinkkauksiin kouluilla lukuharrastuksen edistämiseksi.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Avustusrahalla palkattiin sijainen, jolloin hanketta vetänyt kirjastonjohtaja Sirpa Kangasaho pystyi tekemään yhteistyösuunnittelua. Hankkeeseen ovat osallistunut kirjastolaitoksen lasten- ja nuortenkirjastotyötä tekevät henkilöt, erityisesti pedagoginen informaatikko sekä kaikkien kirjastojen johtajat tai vastaavat kirjastonhoitajat sekä kirjaston kehittämistyöryhmä. Yhteistyötä on tehty varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja toisen asteen yhteyshenkilöiden kanssa.
Lohjalla on 25 päiväkotia 24 alakoulua, 6 yläkoulua ja 3 lukiota. Lisäksi Lohjalla on Ammattiopisto Luksia ja Laurea-ammattikorkeakoulu. Lohjan kirjastoverkkoon kuuluu pääkirjaston lisäksi yhdeksän kirjastoa ja kirjastoauto. Pinta-alaltaan Lohja on suuri, 1110 km2, josta maaseutua on 95 %. Lohjalla on asukkaita noin 47 000. Pyrkimyksenä on, että kaikilla lapsilla ja nuorilla olisi mahdollisimman yhtäläiset mahdollisuudet käyttää kirjastojen palveluja.
Yhteistyösuunnitelma on tarkoitettu Lohjan kaupungin varahaiskasvatuksen, koulun ja kirjaston välisen yhteistyön pohjaksi. Sen lähtökohdat ovat koulujen ja esiopetuksen opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatuksen varhaiskasvatussuunnitelma.
Yhteistyötahoilla on yhteinen kohderyhmä, lapset ja nuoret sekä heidän perheensä. Yhteistyösuunnitelman tehtävänä on tukea päiväkoteja ja kouluja niiden kasvatus- ja opetustyössä. Tavoitteena on lisätä molemminpuolista tiedonkulkua ja osaamisen jakamista. Yhteistyötä pyritään suunnitelmallisesti lisäämään, kehittämään ja vakiinnuttamaan. Moniammatillisen yhteistyön myötä opetussuunnitelmien toteutusta voidaan rikastaa. Kirjaston ja sen palveluiden toivotaan tulevan osaksi koulun ja varhaiskasvatuksen arkea. Kirjaston tärkeänä tehtävänä on lasten ja nuorten lukuinnon herättäminen ja lukuharrastuksen tukeminen. Tavoitteena on tutustuttaa lapset ja nuoret kirjastoon ja sen mahdollisuuksiin
Yhteistyösuunnitelmaa päivitetään kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteisissä palavereissa vähintään joka toinen vuosi. Vuosittain järjestetään alueelliset kirjaston, lähikoulun tai -päiväkodin palaverit, joissa tulevan vuoden yhteistyö kirjataan lukuvuosi- ja toimintasuunnitelmiin
Yhteistyösuunnitelman kokonaistavoitteena on kattava, suunnitelmallinen ja laadukas yhteistyö.
Tavoitteena on:
opetussuunnitelman ja varhaiskasvatussuunnitelman toteuttamisen tukeminen
lukutaidon kehittymisen tukeminen herättämällä lukuintoa ja kannustamalla lukuharrastuksen lisäämiseen ja syventämiseen
monilukutaidon (tiedonhankinta ja -hallinta, mediakasvatus) opastaminen ja tukeminen
kirjaston palveluihin, kokoelmiin ja tiloihin tutustuminen
kirjaston integroiminen eri oppiaineiden opetukseen, oppimiseen ja opiskeluun. Kirjaston palveluiden kehittäminen osaksi koulun ja päiväkodin arkea
kirjaston käyttäminen oppimisympäristönä
suunnitelmallisen koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tehtävän yhteistyön sisällyttäminen osaksi kirjaston toimintaa
moniammatillisen yhteistyön hyödyntäminen sekä molemminpuolisen tiedonkulun lisääminen
paikallinen ja alueellinen tasa-arvoisuus kirjastopalveluiden tarjonnassa ja käytössä: jokaiselle lapselle ja nuorelle tarjotaan mahdollisuus käyttää kirjastopalveluita asuinpaikasta riippumatta
Lohjan Kulttuuripolku on toimintamalli koko kaupungin kulttuuripalveluiden mahdollisimman tasapuoliseen ja suunnitelmalliseen tarjontaan kaikenikäisille. Sitä toteuttavat museo, teatteri, orkesteri, musiikkiopisto, Hiiden Opisto, kirjasto, koulutoimi, nuorisotoimi ja liikuntatoimi. Hanketta koordinoi Elinvoima-toimialan Kaupunkisisällöt-tulosalue. Kirjasto on yksi merkittävä kulttuuripalveluiden ja -elämysten tarjoaja. Kirjasto kutsuu Kultuuripolkukäynneille kaikki esikoululaiset, ykkös-, kakkos-, viides- ja seitsemäsluokkalaiset. Käynnit koostuvat toiminnallisista kirjaston käyttöön ja palveluihin tutustumisesta, aineiston ja tiedonhaun opettelusta sekä kirjojen ja muun aineiston esittelystä.
Yhteistyösuunnitelmassa kuvataan opetussuunnitelmien yleisiä tavoitteita. Opetuksen yleiseksi tavoitteeksi on asetettu laaja-alaisen oppimisen kehittäminen. Tämä tavoite yhdistää lasten ja nuorten ohjaamista ja opettamista aina varhaiskasvatuksesta toisen asteen koulutukseen saakka. Laaja-alaisessa oppimisessa painotetaan ilmiöpohjaista oppimista ja opetusta. Monipuoliset luku- ja kirjoitustaidot, monilukutaito on yksi laaja-alaisen oppimisen osa-alueista. Monipuoliset oppimisympäristöt kuuluvat koulun toimintakulttuuriin.
Suunnitelmassa todetaan, että uudistetut opetus- ja varhaiskasvatussuunnitelmat haastavat myös kirjastot uudistamaan koulun ja varhaiskasvatuksen kanssa tekemäänsä yhteistyötä. Uudessa Kirjastolaissa korostuvat kansalaisten sivistykselliset oikeudet ja tiedollinen tasa-arvo. Kirjasto välittää kulttuuriperintöä ja tukee monikulttuurisuutta sekä yhteiskunnan moninaisuutta.
Laaja-alainen osaaminen ja ilmiöpohjainen oppiminen, monilukutaito sekä monipuoliset oppimisympäristöt ovat kohtia, joissa kirjasto voi toimia koulun ja varhaiskasvatuksen tukena. Monilukutaidon tukeminen on yksi kirjaston perustehtävistä. Kirjastossa monilukutaitoa lähestytään mediakasvatuksen kautta. Kirjasto on ns. kolmas tila koulun ja kodin välissä. Lapsille ja nuorille kirjasto on ei-muodollinen oppimistila ja kohtaamispaikka.
Suunnitelmassa esitellään yksityiskohtaisesti kirjaston varhaiskasvatukselle ja koululle tarjoamia palveluita. Kirjaston peruspalveluita ovat ryhmien omatoimiset lainauskäynnit, ohjatut Kulttuuripolkukäynnit, yhteisökortti päiväkotien ja koulujen käyttöön. Kirjasto tukee peruslukutaidon kehittymistä sekä lukuharrastuksen syntymistä ja syvenemistä monin tavoin. Kirjasto tarjoaa kirjavinkkausta, aineiston esittelyä ja videokirjavinkkauksia, valikoimaluetteloita, koulusarjoja, kirjakasseja oheisaineiston kokoamista eri teemoista sekä välittää kirjoja maksutta Monikielisestä kirjastosta. Lukki-kirjastojen yhteiset Lukudiplomit ovat käytettävissä vahvistamaan lasten lukuharrastusta. Hankerahoilla on voitu tarjota kirjailijavierailuita. Satutunteja ja teemasatutunteja järjestetään joissakin kirjastoissa säännöllisesti. Kirjasto osallistuu erilaisiin lukukampanjoihin ja vuotuisiin kirjoihin tai lukemiseen liittyviin teemapäiviin. Kirjaston henkilökunta voi käydä vanhempainilloissa kertomassa lukemisen tärkeydestä.
Koulujen tukeminen tiedonhallintataitojen opastamisessa on yksi kirjaston perustehtävistä. Kirjastot tarjoavat paikan laajentaa oppimisympäristöä luokan tai päiväkodin ulkopuolelle. Kirjasto tarjoaa tilaa näyttelyihin. Kirjasto on ns. kolmas tila koulun ja kodin välillä. Kirjastot järjestävät tapahtumia eri ikäisille. Lähikirjaston toimintaan tutustuminen ja kirjaston järjestämiin tapahtumiin osallistuminen laajentaa oppimisympäristöä luokan ulkopuolelle.
Lähes kolmekymmentä lohjalaista päiväkotia tai koulua ei sijaitse kiinteän kirjaston läheisyydessä. Niiden kirjastopalveluista huolehtii kirjastoauto Saima.
Kirjaston asiakasliittymän kautta (www.lukki.finna.fi) löytyy tietoa kirjaston palveluista. Kirjaston ja lähikoulujen ja päiväkotien palavereissa laaditan paikallinen yhteistyösuunnitelma seuraavaksi lukuvuodeksi. Palaverissa sovitaan myös Kulttuuripolkukäyntien toteuttamisesta.
Yhteistyösuunnitelman liitteenä on Oppijan kirjastopolku. Siinä on esitelty varhaiskasvatuksesta ja esiopetuksesta toisen asteen oppilaitoksiin ulottuvan yhteistyön tavoitteet ja toteuttamismuodot. Oppijan kirjastopolku on jaettu seuraaviin osiin: varhaiskasvatus ja esiopetus, perusopetus luokat 1-6 ja yhteistyö yläkoulujen kanssa, yhteistyö lukion kanssa sekä yhteistyö toisen asteen oppilaitosten, ammattiopisto Luksian ja Laurea-ammattikorkeakoulun kanssa.
Kussakin osiossa on esitelty opetussuunnitelmiin määritellyt tavoitteet eri luokka-asteille. Tämän jälkeen on esitelty yksityiskohtaisesti kirjastokäyntien tavoitteet ja käyntien sisällöt sekä muut yhteistyömuodot sekä äidinkieleen ja kirjallisuuden opetukseen kirjaston tarjoamat tukimuodot, kuten lukudiplomit, koulusarjat sekä lukuvinkkejä ym.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Kirjastopolkua pitkin. Kirjaston, koulun ja varhaiskasvatuksen yhteistyösuunnitelma.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yhteistyösuunnitelma on apuna sekä kirjastoissa että kouluilla ja päiväkodeissa yhteistyön toteuttamisessa. Kirjastojen henkilökunta saa informaatiota opetussuunnitelman tavoitteista ja uusista käsitteistä. Varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten henkilökunnalle annetaan tietoa kirjaston monipuolisista palveluista. Suunnitelma tarjoaa myös konkreettisia malleja eri ikäisten lasten ja nuorten kirjastokäynneille. Kirjaston henkilökunta saa ohjeita Kulttuuripolkukäyntien yhdenmukaiseen toteuttamiseen. Todennäköisesti yhteistyö lisääntyy ja käyntien sisältöjä suunnitellaan etukäteen tarkemmin.

Jatkotoimenpiteet: 

Raportti viedään syksyllä 2017 Vetovoimalautakuntaan tiedoksi. Se annetaan käyttöön kirjastojen, päiväkotien, koulujen sekä oppilaitosten henkilökunnalle. Pedagoginen informaatikko ottaa vastuun yhteistyösuunnitelman päivittämisestä sekä vuosittaisten kokousten koordinoinnista kirjastojen ja päiväkotien ja koulujen edustajien kanssa.

Lisätietoa: 

Sijaisen henkilöstökulut ovat yhteensä 4642 €. Laskennallisia kuluja yhteistyösuunnitelman tekemisessä on 4x36,75 t. . Kulut ovat yhteensä 3230 €, kun tuntipalkka on 22 €.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€5 200
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 150
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 350
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 870
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 370
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€2 500