Kirjastosta elämysten ja tiedon juhlatila
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Jämsän kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kenraalintie 12
42300
Bibliotekets telefonnummer : 
040 712 2503
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-kod : 
FI-Jamsa
FO-nummer : 
0175622-1
Ansvarsperson : 
Merja Mäkinen
Telefonnummer : 
040 832 1123
E-post : 
merja.makinen@jamsa.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kirjaston uusien toimitilojen ja palveluiden suunnittelu aktiivisen yhteistyön ja kaikkien väestöryhmien tarpeiden pohjalta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeessa järjestetyt tilaisuudet

Asiakasraatien kokoukset

Valmistunut suunnitteluraportti

Projektbeskrivning : 

Jämsän kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on 50 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2017 Jämsän pääkirjaston uudisinvestointiin. Rakentamiseen on tällä hetkellä varattuna kahdelle seuraavalle vuodelle yhteensä 2,7 milj. euroa. Sivistyslautakunta on investointiesityksessään 31.8.2016 vuosille 2017-2020 linjannut kantansa seuraavasti: ”Pääkirjasto siirtyi syksyllä 2015 väistötiloihin Jämsänkosken virastotalolle teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaan ja nykyaikaisen kirjaston suunnittelu tulee käynnistää uudisrakentamisena kaupungin ydinkeskustaan. Uudisrakentaminen mahdollistaa nykyaikaisen kirjastopalvelun ja palvelutuotannon yhdessä muiden tulosyksiköiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin neuvonta (laaja-alaisesti) voidaan suunnitella pääkirjastoon. Näin voidaan hyödyntää kirjaston laajoja aukioloaikoja ja suuria asiakasvirtoja.” Edelleen sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 käyttötalouden talousarvioesityksessään linjannut seuraavaa: ”Sivistyslautakunta on asiaa koskevassa investointiesityksessään todennut joidenkin kaupungin palvelujen soveltuvan kirjaston yhteyteen, esim. neuvonta, kassa, matkailuneuvonta. Nuorisotilan huomioon ottaminen hankkeessa lisäisi koko kirjastotilan ja sen aineiston sekä välineistön käyttöastetta ja mahdollistaisi monenlaista yhteistoimintaa. Samalla se olisi selkeä hyvinvointia ja elämänlaatua lisäävä nuoriin kohdentuva teko. Pääkirjastoinvestointi on kaupungin oman palvelutuotannon osalta merkittävä elinvoiman lisäämistä edistävä hanke. Uudisrakennuksen sijoituspaikaksi esitetään entisen Seppolan koulun tonttia Jämsän ydinkeskustassa. Alueen kaavoitus vahvistunee kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Pääkirjaston nopea siirtyminen pois väistötilasta palauttaisi kiinteistön toimistokäyttöön, mikä olisi kaupungin toiminnoille tarpeen."

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 21.11.2016 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 12.12.2016.

Sivistystoimialalla/kirjastopalvelut on valmisteltu pääkirjastohankkeeseen liittyen kirjaston tulevaisuuskuvaa ja visiota. Työskentely on kesken, mutta kirjastolain uudistuksen myötä siinä tulevat korostumaan elämyksellisyys, saavutettavuus ja esteettömyys.

Jämsän kaupunginkirjasto hakee rahoitusta nykyisen, edelleen jatkuvan Laukaan kunnankirjaston kanssa yhteisen Valinnoista vaikutuksiin –hankkeen jatkohankkeelle. Valinnoista vaikutuksiin –hankkeessa pohditaan mm. tulevaisuusverstaan keinoin kirjastojen muuttuvia palveluita sekä valmistellaan tavoitteita ja palvelulupauksia. Työskentely on koettu kiinnostavaksi ja haastavaksi.

Jämsän investointipäätöksen varmistuttua on tarpeen saada tulevan kirjaston tila- ja toimintasuunnittelu liikkeelle nopeasti. 

Hankkeen tavoitteena on kirjaston uusien toimitilojen ja palveluiden suunnittelu aktiivisen yhteistyön ja kaikkien väestöryhmien tarpeiden pohjalta. Kirjaston yhdeksi painopisteeksi on asetettu asiakasraatitoiminnan käynnistäminen investoinnin yhteydessä. Tässä tarkoituksessa järjestetään 1-2 yleisölle avointa keskustelutilaisuutta, sekä tarvittava määrä (1-3) useita kertoja kokoontuvia eri asiakasryhmien raateja. Myös tutustumismatka 2-3 vertailukelpoiseen uuteen tai uudehkoon kirjastokohteeseen on tarpeellista.

Yhteistyökumppanit tulisi ottaa mukaan suunnitteluun alusta lähtien, jotta voidaan huomioida kaikkien toimintojen tilatarpeet ja varmistaa synergiaetujen hyödyntäminen. Kuten sivistyslautakunnan investointi- ja käyttötaloustalousarvioesityksistä käy ilmi, esillä ovat olleet nuorisopalvelut sekä kaupungin neuvonta ja matkailuinfo. Tässä tarkoituksessa järjestetään 3-4 kpl ½ päivän mittaista workshop-tilaisuutta henkilöstöjen yhteistä suunnittelua varten. Myös luottamushenkilöitä otetaan mukaan suunnittelun eri kokonaisuuksiin.

Samanaikaisesti pääkirjastohankkeen kanssa suunnittelussa on Jämsänkosken yhtenäiskoulu. Koulun yhteyteen kaavaillaan koulukirjastoa, joka toimisi suuren yleisön käytössä itsepalvelukirjastona (sivistyslautakunnan investointiesitys 31.8.2016). Tavoite on, että yhtenäiskoulunhankkeessa toimintansa aloittava asiakasraati ja pääkirjastohankkeen asiakasraati voivat toimia jossakin määrin hankkeiden suunnittelussa myös yhdessä. Hankkeen loppupuolella, tilojen suunnittelun edettyä, järjestetään kirjaston henkilökunnalle 2 koulutuspäivää, joissa käydään läpi tila- ja toimintasuunnittelun vaikutukset kirjaston palveluprosesseihin.

Hankkeen kustaanukset muodostuvat seuraavasti: henkilöstön koulutustilaisuudet 2000 €, workshopit yhteistyökumppaneiden kanssa 1000 €, tutustumismatkat kirjastoihin 2000 €, asiakasraatien kokoukset 1000 €, painatukset, ilmoitukset ja markkinointi 1000 €.  Omarahoitusosuutena hankkeeseen liittyvä henkilöstön työpanos 3500 €.  Hanke voidaan käynnistää viimeistään lomakauden 2016 jälkeen ja sen eri vaiheet arvioidaan läpikäydyksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Beskrivning av verksamheten och projektutvärdering: 

Jämsän kaupungin hanke pääkirjaston sekä keskustan nuorisotilan ja kaupungin infopisteen rakentamiseksi on edennyt niin, että ydinkeskustassa sijaitsevan Seppolan koulun tontista on järjestetty tontinluovutuskilpailu, jossa valittiin yhteistyökumppaniksi eräs rakennusalan konserni. Tavoitteena on ollut hankkia kaupungtin tarvitsemat tilat pitkäaikaisella vuokrasopimuksella. Vuoden 2018 aikana valmisteltiin tontin kaavamuutos ja laadittiin tilaohjelma. Hankkeen suunnittelua varten on nimetty kaupungin sisäinen työryhmä, joka on neuvotellut useita kertoja valitun yhteistyökumppanin kanssa ja tutustunut vertailukelpoisiin rakennuksiin mm. Pirkanmaalla.  Konserni on selvittänyt mahdollisuutta toteuttaa samassa yhteydessä liiketiloja ja asuntoja sekä rakentanut hankkeen rahoitusmallia.

Suunniteltu asiakasraatitoiminnan käynnistäminen on toteutettu. Saadun avustuksen puitteissa ja hankkeen aikataulun venyessä ei laajaan raatitoimintaan ollut mahdollisuutta. Asiakkaille kuitenkin järjestettiin  verkko- ja paperimuotoinen kysely uuteen kirjastoon kohdistuvista toiveista. Samassa yhteydessä kysyttiin halukkuutta olla mukana asiakasraadissa.  Kyselyssä saatiin vastauksia 85 kpl. Vastaajista 43 oli halukkaita tulemaan mukaan asiakasraatiin. Näitä lukuja voidaan pitää varsin hyvinä, kun otetaan huomioon, että kysely tehtiin aikataulusyistä kesällä 2019. Saatu vastausaineisto oli kirjastolaisten näkemyksen mukaan hyvää ja toiveet monipuolisia.  Raatitoiminnasta kiinnostuneista arvottiin ensimmäiseen kokoontumiseen pienempi ryhmä, paikalla oli 14 henkeä.  Raatitapaaminen pidettiin Jämsän pääkirjastossa 29.8.2019.  Työskentelyä ohjaili kouluttaja Hanna Kivimäki yhdessä kirjastopalvelupäällikön kanssa.  Raati ryhmitteli ja valikoi kyselyssä saatuja toiveita ja loi niiden pohjalta pienemmissä ryhmissä omia "toivekirjastojaan".  Suunnitelmissa mietittiin tilojen sijoittelua suhteessa toisiinsa sekä kyselyssä saatuja ja muita toiveita aineisoille ja palveluille.  Työskentely onnistui hyvin ja sai kiittävää palautetta mukana olleilta.

Kirjaston, nuorisotoimen ja neuvonnan koko henkilöstölle (23) järjestettiin 29.5.2019 yhteinen työpajapäivä otsikolla Yhdessä asiakkaan kanssa kohti parempaa palvelukokemusta.  Työpajan ohjasi viestintäsuunnittelija Merja Tiittanen. Työpajassa pohdittiin pienryhmissä ja yhteisesti hankkeeseen liittyviä pelkoja, odotuksia ja mahdollisuuksia, osallisuuden muotoja ja merkitystä sekä ideointi- ja suunnittelumenetelmien eri vaihtoehtoja. Työskentely oli ensimmäinen etappi kohti henkilöstön hitsautumista yhteen ja koettiin tälle tavoitteelle hyödylliseksi.

Jämsänkosken omatoimikirjastoa koskevaa asiakasraatityöskentelyä ei ole tehty.  Omatoimikirjasto perustettaisiin Jämsänkosken yhtenäiskoululle varattuihin tiloihin siinä vaiheessa, kun pääkirjasto pääsisi muuttamaan uusiin tiloihin.  Ajallinen etäisyys on niin suuri, että asiakasraatia tämän hankkeen suhteen ei vielä ole tarkoituksenmukaista järjestää.

Lisäksi hanke oli vielä varsinaisen toimintakautensa jälkeen esillä Jämsän Keskukadun avajaispäivän tapahtumassa 29.9.2019, jossa oli myös pop-up-kirjasto, vastapäätä suunniteltua pääkirjaston tulevaa sijaintia.  Esillä oli unelmakartta (hankkeen luonnospohjapiirustus suurikokoisena), johon asiakkaat saivat post-it-lapuilla ja lehdistä leikatuilla kuvilla luoda omaa unelmakirjastoaan.  Materiaalia saatiinkin, kartan lisäksi monilla keskusteluilla asiakkaiden kanssa.

 

 

 

 

 

 

Webbsidor, publikationer och material: 

Julkaistuja materiaaleja ei syntynyt.

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Kaikki toteutuneet osiot olivat onnistuneita ja loivat yhteiselle hankekokonaisuudelle hyviä lähtökohtia.  Hankkeen varsinaisen päätösmenettelyn ja toteutuksen viivästyminen loi asian ympärille myös epävarmuutta, joka tuli esille myös sekä henkilöstön työpajatyöskentelyssä että asiakasraadin kokoontumisessa. 

Fortsatta åtgärder: 

Asiakasraadin toimintaa on tarkoitus jatkaa sekä tapaamisten että verkkokyselyiden kautta.  Jotta varmistetaan eri asiakasryhmien vaikutusmahdollisuudet, työskentelyä jatketaan myös keskustan alueen koulun (Jämsänjoen yhtenäiskoulu) oppilaskunnan ja/tai valittavien kummiluokkien, Jämsän nuorisovaltuuston, eläkeläisjärjestöjen ja vammaisneuvoston kanssa. Myös erilaisissa yleisötapahtumissa on edelleen mahdollisuus kerätä kuntalaisilta lisää ideoita ja toiveita.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€10 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€5 047
Egen finansiering: 
€3 047
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0

Statistik:
Utbildningar: 
1kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
23henkilö/person
Antalet evenemang: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
14henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti (asiakasraatitoiminnan käynnistämiseen), ei kuitenkaan tutustumismatkoihin. Perustelumuistio 2017 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017