Kirjastosta elämysten ja tiedon juhlatila
År 2017 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Jämsän kaupunginkirjasto
Bibliotekets adress : 
Kenraalintie 12
42300
Bibliotekets telefonnummer : 
040 712 2503
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@jamsa.fi
ISIL-kod : 
FI-Jamsa
FO-nummer : 
0175622-1
Ansvarsperson : 
Merja Mäkinen
Telefonnummer : 
040 832 1123
E-post : 
merja.makinen@jamsa.fi
Projektets målsättning: 

Hankkeen tavoitteena on kirjaston uusien toimitilojen ja palveluiden suunnittelu aktiivisen yhteistyön ja kaikkien väestöryhmien tarpeiden pohjalta.

Indikatorer för uppföljning av målsättningen: 

Hankkeessa järjestetyt tilaisuudet

Asiakasraatien kokoukset

Valmistunut suunnitteluraportti

Projektbeskrivning : 

Jämsän kaupungin kuluvan vuoden talousarviossa on 50 000 euron suunnittelumääräraha vuodelle 2017 Jämsän pääkirjaston uudisinvestointiin. Rakentamiseen on tällä hetkellä varattuna kahdelle seuraavalle vuodelle yhteensä 2,7 milj. euroa. Sivistyslautakunta on investointiesityksessään 31.8.2016 vuosille 2017-2020 linjannut kantansa seuraavasti: ”Pääkirjasto siirtyi syksyllä 2015 väistötiloihin Jämsänkosken virastotalolle teknisesti ja toiminnallisesti laadukkaan ja nykyaikaisen kirjaston suunnittelu tulee käynnistää uudisrakentamisena kaupungin ydinkeskustaan. Uudisrakentaminen mahdollistaa nykyaikaisen kirjastopalvelun ja palvelutuotannon yhdessä muiden tulosyksiköiden ja kolmannen sektorin kanssa. Kaupungin neuvonta (laaja-alaisesti) voidaan suunnitella pääkirjastoon. Näin voidaan hyödyntää kirjaston laajoja aukioloaikoja ja suuria asiakasvirtoja.” Edelleen sivistyslautakunta on kokouksessaan 26.10.2017 käyttötalouden talousarvioesityksessään linjannut seuraavaa: ”Sivistyslautakunta on asiaa koskevassa investointiesityksessään todennut joidenkin kaupungin palvelujen soveltuvan kirjaston yhteyteen, esim. neuvonta, kassa, matkailuneuvonta. Nuorisotilan huomioon ottaminen hankkeessa lisäisi koko kirjastotilan ja sen aineiston sekä välineistön käyttöastetta ja mahdollistaisi monenlaista yhteistoimintaa. Samalla se olisi selkeä hyvinvointia ja elämänlaatua lisäävä nuoriin kohdentuva teko. Pääkirjastoinvestointi on kaupungin oman palvelutuotannon osalta merkittävä elinvoiman lisäämistä edistävä hanke. Uudisrakennuksen sijoituspaikaksi esitetään entisen Seppolan koulun tonttia Jämsän ydinkeskustassa. Alueen kaavoitus vahvistunee kesäkuun 2017 loppuun mennessä. Pääkirjaston nopea siirtyminen pois väistötilasta palauttaisi kiinteistön toimistokäyttöön, mikä olisi kaupungin toiminnoille tarpeen."

Kaupunginhallitus käsittelee talousarvioesitystä kokouksessaan 21.11.2016 ja kaupunginvaltuusto kokouksessaan 12.12.2016.

Sivistystoimialalla/kirjastopalvelut on valmisteltu pääkirjastohankkeeseen liittyen kirjaston tulevaisuuskuvaa ja visiota. Työskentely on kesken, mutta kirjastolain uudistuksen myötä siinä tulevat korostumaan elämyksellisyys, saavutettavuus ja esteettömyys.

Jämsän kaupunginkirjasto hakee rahoitusta nykyisen, edelleen jatkuvan Laukaan kunnankirjaston kanssa yhteisen Valinnoista vaikutuksiin –hankkeen jatkohankkeelle. Valinnoista vaikutuksiin –hankkeessa pohditaan mm. tulevaisuusverstaan keinoin kirjastojen muuttuvia palveluita sekä valmistellaan tavoitteita ja palvelulupauksia. Työskentely on koettu kiinnostavaksi ja haastavaksi.

Jämsän investointipäätöksen varmistuttua on tarpeen saada tulevan kirjaston tila- ja toimintasuunnittelu liikkeelle nopeasti. 

Hankkeen tavoitteena on kirjaston uusien toimitilojen ja palveluiden suunnittelu aktiivisen yhteistyön ja kaikkien väestöryhmien tarpeiden pohjalta. Kirjaston yhdeksi painopisteeksi on asetettu asiakasraatitoiminnan käynnistäminen investoinnin yhteydessä. Tässä tarkoituksessa järjestetään 1-2 yleisölle avointa keskustelutilaisuutta, sekä tarvittava määrä (1-3) useita kertoja kokoontuvia eri asiakasryhmien raateja. Myös tutustumismatka 2-3 vertailukelpoiseen uuteen tai uudehkoon kirjastokohteeseen on tarpeellista.

Yhteistyökumppanit tulisi ottaa mukaan suunnitteluun alusta lähtien, jotta voidaan huomioida kaikkien toimintojen tilatarpeet ja varmistaa synergiaetujen hyödyntäminen. Kuten sivistyslautakunnan investointi- ja käyttötaloustalousarvioesityksistä käy ilmi, esillä ovat olleet nuorisopalvelut sekä kaupungin neuvonta ja matkailuinfo. Tässä tarkoituksessa järjestetään 3-4 kpl ½ päivän mittaista workshop-tilaisuutta henkilöstöjen yhteistä suunnittelua varten. Myös luottamushenkilöitä otetaan mukaan suunnittelun eri kokonaisuuksiin.

Samanaikaisesti pääkirjastohankkeen kanssa suunnittelussa on Jämsänkosken yhtenäiskoulu. Koulun yhteyteen kaavaillaan koulukirjastoa, joka toimisi suuren yleisön käytössä itsepalvelukirjastona (sivistyslautakunnan investointiesitys 31.8.2016). Tavoite on, että yhtenäiskoulunhankkeessa toimintansa aloittava asiakasraati ja pääkirjastohankkeen asiakasraati voivat toimia jossakin määrin hankkeiden suunnittelussa myös yhdessä. Hankkeen loppupuolella, tilojen suunnittelun edettyä, järjestetään kirjaston henkilökunnalle 2 koulutuspäivää, joissa käydään läpi tila- ja toimintasuunnittelun vaikutukset kirjaston palveluprosesseihin.

Hankkeen kustaanukset muodostuvat seuraavasti: henkilöstön koulutustilaisuudet 2000 €, workshopit yhteistyökumppaneiden kanssa 1000 €, tutustumismatkat kirjastoihin 2000 €, asiakasraatien kokoukset 1000 €, painatukset, ilmoitukset ja markkinointi 1000 €.  Omarahoitusosuutena hankkeeseen liittyvä henkilöstön työpanos 3500 €.  Hanke voidaan käynnistää viimeistään lomakauden 2016 jälkeen ja sen eri vaiheet arvioidaan läpikäydyksi vuoden 2018 loppuun mennessä.

 

Fortsatta åtgärder: 

Asiakasraadin toiminta jatkuu sekä tapaamisten että verkkokyselyiden kautta.  Jotta varmistetaan eri asiakasryhmien vaikutusmahdollisuudet, työskentelyä jatketaan myös keskustan alueen koulun (Jämsänjoen yhtenäiskoulu) oppilaskunnan ja/tai valittavien kummiluokkien, Jämsän nuorisovaltuuston, eläkeläisjärjestöjen ja vammaisneuvoston kanssa. Myös erilaisissa yleisötapahtumissa on mahdollisuus kerätä kuntalaisilta lisää ideoita ja toiveita, vaikkapa teemalla Kirjastounelmia.  Ensimmäisen kerran tätä kokeillaan syyskuussa 2019, kun järjestetään Keskuskadun avajaisjuhlapäivä.

Projektet börjar : 
01/09/2017
Projektet avslutas : 
31/12/2018
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€7 000
Egen finansiering: 
€3 500
Budget sammanlagt: 
€10 500
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€0
Egen finansiering: 
€0
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€0


Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€2 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti (asiakasraatitoiminnan käynnistämiseen), ei kuitenkaan tutustumismatkoihin. Perustelumuistio 2017 http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017