Kirjastosta eväitä yrittäjäasenteeseen
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 3611
02070
Kirjaston puhelin : 
050-3301762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050-3301762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Kirjastosta eväitä yrittäjäasenteeseen hankkeen tavoitteena oli luoda Espooseen toimiva malli yrittäjyystaitojen oppimiseen kirjastoympäristössä. Lähtökohtana mallin kehittämiselle oli kirjaston rooli koko kunnan oppimisareenana. Tavoitteena oli laatia perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskokonaisuus yrittäjätaitojen oppimiseen kirjastossa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kehitetään toimintamalli. Tämän lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään  ikäkaudenmukaista yrittäjyyskasvatustoimintaa. Hankkeen puitteissa kokeillaan ainakin kolmea eri yrittäjyystaitoja vahvistavaa kerhokonseptia, ja syntyneet toimivat käytännöt otetaan osaksi kirjastojen Pajojen normaalia tarjontaa

Kuvaus : 

Yleisten kirjastojen lakisääteisenä perustehtävänä on edistää kuntalaisten mahdollisuutta tietojen ja taitojen jatkuvaan kehittämiseen sekä elinikäiseen oppimiseen. Vallitseva oppimiskäsitys on moniulotteistunut, ja erilaisten toiminnallisen oppimisen muodot ovat vakiinnuttaneet rooliaan akateemisempien oppimisen tapojen rinnalla. Tähän muutokseen on reagoitu kirjastoissa perustamalla makerspace-tiloja jotka tunnetaan Espoon kirjastoissa nimellä Paja.

 

Kaikilla Espoon viidellä suuralueella toimivat kirjastojen Pajat mahdollistavat kuntalaisille yhteisöllistä tekemällä oppimista. Palvelu on nähty koko kaupunkiorganisaation näkökulmasta tärkeänä ja innovatiivisena: kaupunginjohtaja on myöntänyt sille vuonna 2014 kaupungin vuotuisen innovaatiopalkinnon.

 

Yrittäjyystaitojen painoarvo yhteiskunnassa on voimakkaassa kasvussa. Yrittäjämäistä asennetta ja lähestymistapaa - rohkeaa kokeilumentaliteettia, projektimaista hahmotusta ja aktiivista toimijuutta - edellytetään yhä useammissa tehtävissä ja tilanteissa. Näiden taitojen oppimiseen on kiinnostusta ja tarvetta kasvavalla osalla väestöstä, ja tähän tarpeeseen vastaamiseen tarvitaan myös kirjaston panosta. Toiminnallinen pajamainen tekemällä oppiminen on erinomainen menetelmä näiden taitojen omaksumiseen.

 

Espoossa yrittäjyys on yksi strategisista painoalueista koko kaupungin tasolla. Tavoitteena on mahdollistaa kaikille kaupunkilaisille taustasta ja varallisuudesta riippumatta mahdollisuus hankkia valmiuksia yrittäjyyteen. Osaamistarve on huomioitu myös valtion ohjelmatasolla: niin OKM:n strategiassa 2020 kuin Sipilän hallituksen ohjelmassakin yrittäjyysosaamisen vahvistaminen määritellään keskeiseksi tavoitteeksi.

 

Perusopetuksen ja lukion uusissa opetussuunnitelmissa yrittäjyyskasvatuksen suhteellinen painoarvo kasvaa merkittävästi verrattuna aiempiin opetussuunnitelmiin. Kirjaston tarjoamat mahdollisuuden itsenäiseen, aktiiviseen sekä toiminnalliseen oppimiseen luovat erinomaista pohjaa yhteistyölle. Perinteisessä luokkahuoneopetuksessa yrittäjäasenteen, tutkivan, itseohjautuvan ja kokeilevan tavan lähestyä asioita, opettaminen on haasteellista. Kirjastoyhteistyö myös mahdollistaa erilaiset pitkäjänteisemmät projektit, joita oppilaat voivat tehdä niin oppituntien puitteissa kuin niiden ulkopuolellakin.

 

 

Toimenpiteet

 

Kirjastosta eväitä yrittäjäasenteeseen -hankkeen tavoitteena on luoda Espooseen ensimmäisenä kuntana Suomessa toimiva malli yrittäjyystaitojen oppimiseen kirjastoympäristössä. Lähtökohtana mallin kehittämiselle on kirjaston rooli koko kunnan oppimisareenana.

 

Lasten ja nuorten osalta tehdään yhteistyötä opetustoimen kanssa. Tavoitteena on laatia perusopetuksen ja lukion uusien opetussuunnitelmien mukaiset oppimiskokonaisuudet yrittäjätaitojen oppimiseen kirjastossa. Menetelmänä tässä on kokeilemalla kehittäminen: kirjasto luo ketterästi kolmen eri kouluasteita (alakoulu, yläkoulu ja lukio) edustavan pilottioppilaitosten kanssa kokeillen toimivia ratkaisuita, joissa yhdistyvät kirjaston vahvuudet ja opetussuunnitelman tavoitteet. Paikantuneet hyvät käytännöt otetaan kaupunkitasoiseen käyttöön.

 

Tämän lisäksi lapsille ja nuorille järjestetään vapaa-ajalla tapahtuvaa ikäkaudenmukaista yrittäjyyskasvatustoimintaa. Hankkeen puitteissa kokeillaan ainakin kolmea eri yrittäjyystaitoja vahvistavaa kerhokonseptia, ja syntyneet toimivat käytännöt otetaan osaksi kirjastojen Pajojen normaalia tarjontaa.

 

Aikuisväestön suhteen fokuksessa ovat kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat asukkaat. Kirjaston yrittäjyyskasvatusta suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä kaupungin sosiaalipalveluiden kanssa kohderyhminä vammaiset kuntalaiset ja turvapaikanhakijat. 

 

Projekti toteutetaan lukuvuonna 2016-2017. Siihen rekrytoidaan vuodeksi päätoiminen projektikoordinaattori, joka suunnittelee ja toteuttaa hankkeen yhdessä kirjastojen Pajojen vakinaisen henkilökunnan kanssa.

 

Hankkeen loppuvaiheessa järjestetään valtakunnallinen seminaari kirjastojen roolista yrittäjyyskasvatuksen alustana.  Lisäksi hankkeessa syntynyt malli ja yksittäiset hyvät käytännöt julkaistaan muun suomalaisen kirjastokentän vapaasti varioitaviksi ja hyödynnettäviksi.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Espoon kaupunki/opetustoimi, sosiaalipalvelut
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastosta eväitä yrittäjäasenteeseen hankkeen tavoitteena oli luoda Espooseen toimiva malli yrittäjyystaitojen oppimiseen kirjastoympäristössä. Lähtökohtana mallin kehittämiselle oli kirjaston rooli koko kunnan oppimisareenana. Lasten ja nuorten osalta tehdään yhteistyötä opetustoimen kanssa. Tavoitteena oli laatia perusopetuksen uuden opetussuunnitelman mukainen oppimiskokonaisuus yrittäjätaitojen oppimiseen kirjastossa. Menetelmänä oli kokeilemalla kehittäminen: kirjasto luo pilottioppilaitosten kanssa kokeillen toimivia ratkaisuita, joissa yhdistyvät kirjaston vahvuudet ja opetussuunnitelman tavoitteet.

Hankkeen puitteissa lähetettiin viesti kurssista sähköpostitse lähialueen koulujen opettajille keväällä, kesällä ja uudestaan syksyllä. Lisäksi saatiin mainos myös opettajien käyttämään intranettiin Fronteriin. Hanketta mainostettiin myös Facebookissa ja Instagramissa. Kesällä tehtiin omat sivut Opetustoimen KYKY-torille, jossa mainostettiin mahdollisuutta osallistua hankkeeseen. Kiinnostusta tiivin aikataulun yhteistyöpilotteihin heräsi muutamalla opettajalla, ja toteutimmekin yhteistyössä seuraavat pilotit:

Olarin ja Mankkaan koulut: 9.luokan yhteiskuntaopin yrityskurssilaiset tulivat pajaan tekemään koulussa pitämiensa eri kahviloiden materiaalit. Teimme laserleikkurilla kyltit oppilaiden piirrosten mukaan vanerille. Garage Band ohjelmalla ja ipadeilla tehtiin mainosmusiikkia koulun keskusradioon. Vinyyylitulostimella tulostettiin paitoihin logot ja kahviloiden nimet. Mediapisteellä viimeistelimme oppilaiden piirrosten pohjalta logot ja mainostekstit. 

Olarin lukiolaisten biologian hunajaprojekti: Hunajapurkkeihin tulostettiin vinyylitulostimella etikettejä. Biologianopettaja Maija Flinkman oli pitänyt mehiläistarhaa kesän ajan yhdessä lukiolaisten kanssa. Syksyllä oppilaat keräsivät hunajan ja päättivät pitää myyjäiset. Oppilaat suunnittelivat etiketin paperilla ja tämän jälkeen tietokoneella. Lopuksi etiketit tulostettiin kirjaston pajassa.

Yrityskylä Espoossa vierailtiin 2.11. Heidi Enbackan johdolla keskusteltiin yhteistyöstä kirjaston ja yrityskylän välillä. Jaettiin ajatuksia siitä, miten ottaa yhteyttä opettajiin ja saada heidät käymään kirjaston pajoissa. Puhuttiin messuista, joissa kaikki yrittäjyyskasvatusta pitävät voisivat esittäytyä opettajille. Tutustuttiin myös Trallaan ja yrittäjyyskasvatuspolkuun, jotka ovat kokoavia sivustoja erityisesti suunnattu opettajille.

 Kirjaston projektikoordinaattori piti pienen mainospuheen 5.-6.luokkalaisten opettajien Kirjastoyhteistyö (KOSTO) -tapahtumassa. Yhteistyömahdollisuus herätti alustavaa kiinnostusta opettajien keskuudessa. Kerrottiin erityisesti Yritys Hyvä -kilpailuun osallistumisesta; pajoja voisi mainostaa kilpailuun osallistumisen resurssina.

 

Pilottikoulujen kanssa järjestetyt tilaisuudet:

 

Keväällä 2018:

 Olarin koulun 9.luokkalaisten valinnainen yrittäjyyskurssi, opettaja Henna Jouhki

 24.4.2018 Ideointikerta 19 oppilasta

 27.4. Pajakerta 17 oppilasta

 3.5. Palautekerta 15 oppilasta

 

 

 

Syksyllä 2018:

 

Mankkaan koulun valinnainen yrittäjyyskurssi:

13.9. Ideointikerta 16 oppilasta

27.9. Pajakerta 16 oppilasta

 

 

3.9.2018 Olarin lukiolaisten hunajaetiketit, ryhmän opettaja: Maija Flinkman

 

 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Yrittäjyyskasvatuksesta vastaavat opettajat olivat hyvin kiinnostuneita yhteistyöstä ja toteutetuista piloteista saatu oppilaspalaute oli erittäin positiivista. Koska hankkeen toteutusaikataulu oli tiivis (aktiivinen pilottivaihe loppukeväästä syksyyn 2018), yhteisten aikataulujen sopiminen kirjastovierailulle oli kuitenkin haastavaa. Kirjastollekin nyt pilotoitu toimitatapa, joka edellytti useampaa käyntikertaa ja niille kaikille useiden kirjastoammattilaisten samanaikaista osallistumista oppilaiden ohjaukseen, vaikutti työläältä, vaikka kurssisuunnitelmaa kevennettiin keväästä kolmesta käynnistä kahteen. Onkin ilmeistä että toiminnan laajentamiseksi yhteistyökonseptia on välttämätöntä keventää hankkeessa syntyneestä.

Vaikka hankkeen aikatalun puitteissa ei saatu vielä synnytettyä lopullista toimintakonseptia yrittäjyyskasvatusyhteistyöhön koulujen kanssa, sen aikana saatiin kuitenkin paikannettua tälle yhteistyölle hedelmällisiä sisältöjä ja toimintatapoja, joita on myös levitetty niin Espoon kaupunginkirjaston sisällä kuin myös muihin pääkaupunkiseudun kuntiin. Espoossa teemaan liittyvän yhteistyön kehittäminen koulujen kanssa jatkuu hankkeen jälkeenkin tavoitteena pysyvät toimintatavat.

Jatkotoimenpiteet: 

Hankkeen aikana on syntynyt ajatuksia siitä, miten toimintamallia voisi kehittää edelleen: yksi vaihtoehto sujuvampaan toimintaan olisi ryhmän ottaminen kerralla koko pajaan kaksoistunniksi, minkä jälkeen jatkokäyntejä ei enää välttämättä tarvitsisi sopia. Toinen vaihtoehto keventää yhteistyötä ja helpottaa sopivien aikojen löytämistä olisi rajata työskentely pariin laitteeseen ja henkilökunnan jäseneen, pajan suunnittelu ja vierailu saattaisi sujua jouhevammin ja yhteisiä aikoja löytyy luultavasti helpommin - tämä jälkimmäinen toimintatapa voisi olla erityisen hedelmällinen etenkin keskisuurissa kirjastoissa.

 

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€36 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€19 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€55 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€35 815
Oma rahoitus yhteensä: 
€22 815
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
6kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
84henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
0kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
0henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€13 000