Kirjastosta kolmanteen ulottuvuuteen
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Anneli Haapaharju
Vaasan kaupunginkirjasto-maakuntakirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 235
65101
Kirjaston puhelin : 
+358 6 325 3533
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.palaute@vaasa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vm
Y-tunnus : 
0209602-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marita Ahola
Puhelin : 
+358 6 325 3520
Sähköposti : 
marita.ahola@vaasa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on opastaa asiakkaita tablet-laitteiden ja digitaalistuvien kirjastopalvelujen käytössä..

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Järjestetyt opastustilaisuudet, tapahtumat ja koulutukset sekä niiden kävijämäärät.

Kuvaus : 

Vaasan pääkirjasto on uudistamassa tilojaan ja monipuolistamassa palveluitaan. Hankkeen avulla muutamme vapautuneen työhuonetilan Urban Office-tyyppiseksi työpajatilaksi asiakkaille, hankimme tilaan luovaan toimintaan tarvittavat laitteet ja ohjelmat sekä koulutamme henkilökunnan opastamaan niiden käytössä. Tarkoitus on tarjota asiakkaille mahdollisuus mm. 3D-tulostukseen, verkkoneuvotteluyhteyksien käyttöön, koodaukseen ja luovien esitysten tekemiseen. 

Käyttäjäystävällisiä palvelupolkuja ja innovatiivisia lukuelämyksiä kehitetään hankkeessa erilaisilla 3D-sovelluksilla. Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on teknologiaa, joka mahdollistaa toimimisen fyysisen ja virtuaalisen maailman rajapinnalla. Lisätty todellisuus tarjoaa reaaliaikaisen näkymän fyysiseen maailmaan, johon on yhdistetty tietokoneen luomaa näkymää, esimerkiksi kolmiulotteisia objekteja tai lisätietoa jostakin paikasta tai tiedosta teksti-, video- ja kuva-aineistojen muodossa. ”Kirjat heräävät henkiin” –tyyppistä toimintaa voi hyvin toteuttaa mm. lastenkirjojen kanssa sekä tekniikan avulla voi luoda kolmiulotteisia opastuspolkuja käyttäjille. Hankkeen aikana järjestetään kirjaston henkilökunnalle koulutusta lisätystä todellisuudesta ja sen hyödyntämisestä palveluissa. Lisäksi sovellusten käyttöönotto edellyttää nykyaikaista tekniikkaa, kuten tabletteja ja virtuaalisilmälaseja.  Osa mobiilisovelluksista ja asiantuntijapalveluista toteutetaan ostopalveluna.

Hankkeessa monipuolistetaan mobiililaitteisiin & e-aineistoihin liittyvää asiakasneuvontaa uusille kohderyhmille (esim. työikäiset, maahanmuuttajat) ja eri laitetyypeille (esim. älypuhelimet) sekä laajennetaan neuvontatoimintaa myös maakuntaan. Hankerahoituksella palkataan projektityöntekijä toimintaa toteuttamaan. Tarjontaa tehostetaan myös järjestämälle teemapäiviä eri sisällöistä. Esimerkkeinä luovat ja työskentelyä helpottavat mobiilisovellukset (hyötysovellukset, Some, oman yritystoiminnan markkinointi verkossa) sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät sisällöt (kirjaston vieraskieliset e-aineistot, kielenoppimisen sovellukset ja -sivustot, Somen hyödyntäminen jne).

Haettava hankerahoitus 72000 € sisältää:

Henkilöstökulut 40000 €:
- hankkeesta vastaavan projektityöntekijän palkkaus 12 kk

Aineet, tarvikkeet, tavarat  15000 €:
- 3D-tulostin, skanneri & tulostusmateriaalit
- kannettavat tietokoneet (2) ja tablettilaitteet (3)
- verkkokokoustekniikkaan liittyvä varustus
- virtuaalitodellisuus (3D)-lasit (2)

Palvelujen ostot 10000€:
- ulkopuoliset asiantuntijapalvelut ohjelmoinnissa ym.

Matkakustannukset 5000€:
- alueellisen neuvonta- ja koulutustoiminnan matkakulut
- asiantuntijoiden matkakulut

Muut kustannukset 2000€:
-  sovellusten osto, markkinointikulut

Hankkeen omarahoitusosuus 23000€ sisältää:
- vakituisen henkilöstön hankkeessa käyttämä työaika noin 3,5 kk (kirjastoammatillinen henkilöstö + tukipalveluhenkilöstö)
- kirjaston nykyinen laitekanta
- neuvonnassa, työpajatoiminnassa sekä tapahtumissa käytettävien tilojen vuokrat
- palvelujen ostot kaupungin sisällä (IT-palvelut, graafiset palvelut ym.)
- matkakustannukset liittyen henkilökunnan koulutuksiin

Aiemmat hankkeet: 

Vaasan kaupunginkirjasto: Nastat laitteet, ylihyvät sisällöt. Espoon kaupunginkirjasto: Lisätyn todellisuuden hyödyntäminen kirjastopedagogiikassa. Lahden kaupunginkirjasto: reality check! -Lisättyä todellisuutta kirjastoihin.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastosta kolmanteen ulottuvuuteen - hankkeessa tavoiteltiin Urban Office-työtiloja laitteistoineen, mutta kun hankerahoitusta saatiin vajaa puolet projektihenkilön palkkaukseen arvioidusta määrästä, keskityttiin syyskaudella 2016 ja kevätkaudella 2017 tablet-laitteiden avoimiin opastuksiin ja kohtaamaan erilaisia asiakasryhmiä. Syyskauden 2016 tuotokset on pääosin raportoitu jo Nastat laitteet 2.0-hankkeen raportissa tammikuussa 2017. Tässä raportissa keskitytään kevätkauden 2017 tapahtumiin.

Hankkeelle on tiliöity pieni kustannus e-lehtien lukunäytöistä, jotka pääosin hankittiin Nastat laitteet 2.0-hankkeesta. E-lehtien lukeminen on kasvanut huimasti uusien näyttöjen myötä.
Hankkeen projektihenkilön työsuhde jatkui huhtikuun 2017 loppupuolelle. Tablet-laitteiden avoimia opastustilaisuuksia järjestettiin pääkirjastossa ja lähikirjastoissa 15 kappaletta ja niissä kävi yhteensä 136 henkilöä, pääosin seniori-ikäistä väkeä. Uusien laitteiden käyttöönottoon ja eri palvelujen käyttöön liittyvät pulmat olivat tavallisimmat opastukseen tulon syyt.

Ohjausta laitteiden käyttöön oli Mielenterveyspotilaiden omaisten yhdistyksen jäsenille ja lisäksi tablettilaitteen, e-kirjojen ja äänikirjojen infoja pidettiin seuraavissa palvelukodeissa Jungsbo pensionärshem, Solf församlingshem,Helsinförnans pensionärshem ja Veikars pensionärshem.

Mediakasvatusviikolla järjestettiin pelipäivä 18.2.2017 lauantaina. Yhteistyökumppaneina olivat Vaasa Hacklab sekä useat paikalliset peliseurat. Kävijöitä oli yhteensä 110. Kaupungin tieto- ja viestintäteknologiaa edistävä eForum järjesti jo perinteeksi muodostuneet tvt-festarit perusasteen opetushenkilöstölle 8.2., tapahtumassa esiteltiin kirjaston e-aineistotarjontaa ja verkkokirjastoa vajaalle 50 kiinnostuneelle. Kouluikäisille järjestettiin Ipad-pelitapahtumia mm. Kohtaamispaikka Huudissa. Lisätty todellisuus toteutui hankkeessa vain yhden lisättyä todellisuutta sisältävän kirjan kautta, kirja oli esillä monissa tilaisuuksissa. Hankkeessa suunniteltiin lisättyä todellisuutta sisältävää pääkirjaston opastusvideota yhteistyössä Vaasan ammattikorkeakoulun kanssa, mutta työ on edennyt hitaasti.

Pop-up-kirjasto oli mukana esimerkiksi pyöräilyviikon yleisötapahtumassa torilla mm. e-kirjojen ja –lehtien kanssa.
Maahanmuuttajanaisia tavattiin kerran kuukaudessa perhekeskus Helmissä tablet-laitteiden, somen käytön ja kielenoppimisen tiimoilta.

Celia-kirjaston asiakkaiden rekisteröinti kirjastoissa tuli mahdolliseksi ja tästä sekä ylipäätään Celianetin käytöstä järjestettiin koulutusta 30 kaupunginkirjastojen henkilöstöön kuuluvalle. Erityisesti Celiapalveluita, e-aineistojen ja laiteopastuksia pidettiin myös maakunnan kirjastoissa, mm. Mustasaaressa ja Maalahdessa sekä kirjastojen henkilöstölle että asiakkaille. Maakuntakirjastotapaamisissa kirjastojen henkilöstön e-aineisto ja Celianet-osaamista on päivitetty.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Palaute avoimista opastuksista on ollut kiittävää ja keväällä asiakkaiden suru oli suuri, kun hanke päättyi ja opastukset loppuivat. Saman tyyppistä toimintaa jatkettiin syksyllä 2017 Valtiovarainministeriön Auta-kokeiluhankkeena asiakkaiden suureksi helpotukseksi. Avoimet opastukset ovat olleet merkittävin hankkeen toimintamuoto ja niissä on tavattu huomattava määrä ihmisiä ja ratkottu heidän laitteiden tai digipalveluiden käyttöön liittyviä pulmiaan. Hauskoja kohtaamisia on ollut pelipäivissä perheiden ja nuorison kanssa. Kirjaston palvelutarjontaa on voitu samalla markkinoida ja imago on päivittynyt. Hankkeessa on tarjottu kirjastojen henkilöstölle mahdollisuus päivittää digilaitteisiin ja palveluihin liittyvää osaamistaan.

Nastat laitteet ja Kirjastosta kolmanteen ulottuvuuteen -hankkeissa on kohdattu vuosien myötä merkittävä määrä asiakkaita ja opastettu heitä digilaitteiden ja -palvelujen käytössä. Samalla kirjastojen toimintaa on tehty tutuksi ja saatu jopa uusia perinteisten kirjastopalvelujen käyttäjiä. E-lehdet ovat saaneet uusia ystäviä isompien lukunäyttöjen myötä ja e-kirjoilla on omat käyttäjänsä. Celianetin palveluja osataan jo kysellä kirjastoista. Toisaalta kaikenlainen yleinen digipalvelujen opastus ja neuvontatarve on lisääntynyt merkittävästi kirjastoissa. Suomi.fi-palvelun myötä toivotaan ratkaisuja myös jatkuvasti kasvaavan neuvontatarpeen rahoittamiseen, kirjastojen henkilöstöresurssi ja osaaminen ei siihen riitä.

Jatkotoimenpiteet: 

Syksyllä 2017 samantyyppistä toimintaa on jatkettu Valtiovarainministriön Auta-kokeiluhankkeessa.

Lisätietoa: 

Hankkeen kuluja on tiliöity vuosille 2016 ja 2017, tuotokset 2016 syksyltä on raportoitu Nastat laitteet 2.0-hankkeessa, tässä vain kevätkauden 2017 tuotokset.

Aloituspäivämäärä : 
01/08/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€72 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€23 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€92 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€20 378
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 378
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
30kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
221henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
4kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
187henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€17 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.

 
okm
avi