Kirjastosta mediastoksi, mediasta on moneksi
Vuoden 2014 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Seinäjoen kaupunginkirjasto /Ylistaron kirjasto
Kirjaston osoite : 
Matinpalontie 1
61400
Kirjaston puhelin : 
06-4167251
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto.ylistaro@seinajoki.fi
ISIL-tunnus : 
Fi-Sm
Y-tunnus : 
1928736-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Lallukka, Anneli
Puhelin : 
06-4167251; 044-7541780
Sähköposti : 
anneli.lallukka@seinajoki.fi
Kuvaus : 

Hankkeen kohderyhmä
Kohderyhmänä ovat Ylistaron alueen lapset (alle kouluikäisistä alakoululaisiin) sekä nuoret (yläkoululaisista lukiolaisiin) ja heidän toimintaryhmänsä: koulut, päiväkodit, ryhmäperhepäiväkodit, perhepäivähoito, nuorisoyhdistykset, kulttuuriyhdistykset.
Hanke toteutetaan Seinäjoen kaupungin Ylistaron kaupunginosan alueella

Hanke on suunniteltu toteutuvaksi 1.6.2014 -31.12.2015.

Tavoite ja toivottu tulos
Tavoitteena on, että mahdollisimman moni lapsi ja nuori löytäisi Ylistaron kirjaston ja sen tarjoamat monipuoliset palvelut. Tarkoituksena on tehdä kirjasto lapsille ja nuorille tutuksi ja helposti lähestyttäväksi. Tavoitteena on myös, että kirjasto löytää uusia yhteistyökumppaneita kunnan muiden toimijoiden ja kolmannen sektorin kanssa lasten ja nuorten tavoittamiseksi.
Hankkeen taustaa
Ylistaron kirjasto teetti vuonna 2012 kyselytutkimuksen ylistarolaisten nuorten ja nuorten aikuisten kirjastonkäytöstä. Tutkimuksen teemoina olivat: Miten saataisiin nuoret takaisin kirjaston käyttäjiksi? Saavatko nuorten ideat tuulta alleen ja kehittyykö nuorten ja kirjaston yhteistyö Ylistaron alueella?
Jos nuorille jää negatiivinen kuva kirjastosta, he tuskin sitä enää vanhempinakaan käyttävät. Nuoret ovat kirjastolle tärkeitä sekä nyt että myös tulevaisuudessa aikuisasiakkaina. Kyselytutkimuksen mukaan nuoria kiinnostavat kirjastossa järjestettävät tapahtumat kuten esim. manga, sarjakuvat ja elokuvat. Elokuvaillat yhdistettynä elokuvaan liittyvään kirjallisuuteen sopisivat nuorille. Mahdoton ajatus ei ollut myöskään lukupiirin perustaminen. Nuoret eivät ehkä tiedä, mitä kaikkia palveluja kirjastossa on tarjolla. Tapoja motivoida nuoria kiinnostumaan kirjaston palveluista on monia, täytyy vain osata kuunnella nuoria itseään.
Nuoret ja nuoret aikuiset tulisi ottaa muihin asiakkaisiin nähden tasavertaisesti huomioon palveluja suunniteltaessa.  Useimmille nuorille asiakkaille tärkeää on aikuisen asiakkaan tavoin rauha omille ajatuksille. Yhtä tärkeää on aikuisen ihmisen rehellinen läsnäolo, tarvittaessa avoin puheyhteys sekä luotettava ja turvallinen kuunteleva korva. Tämän lisäksi nuori kaipaa viihtyisää ajanviettotilaa, ikärajatonta ja pääsymaksutonta olohuonetta, jossa kohtaavat tekemisen mahdollisuus ja kokemisen vapaus ilman osallistumisen pakkoa – ja tätä kaikkea Ylistaron kirjasto haluaa nuorille olla.
Kirjastoauton palvelun loputtua Ylistaron yläasteella, kirjaston on entistä tärkeämpää huomioida tämä kohderyhmä.
Kirjastossa on huomattu myös, että perhepäivä- ja ryhmäperhehoidossa olevat lapset eivät kuljetuskäytännön muuttumisen vuoksi enää juurikaan tule kirjastoon. Samoin sivukoulujen kuljetusmäärärahat ovat vähäiset, joten kirjastovierailulle näyttää tulevan koululaisryhmiä vain läheltä. Sen vuoksi näiden kohderyhmien luokse jalkautuminen ja juuri heille suunnattujen tapahtuminen suunnitteleminen kuljetuksineen nähdään tärkeänä.

Hankesuunnitelma
Ylistaron kirjaston vuonna 2012 teettämän kyselytutkimuksen perusteella Ylistaron kirjasto haluaa kehittää palvelujaan nuorten ideoiden ja toivomusten pohjalta. Tutkimus antoi ajankohtaista tietoa nuorten tämänhetkisestä kirjastonkäytöstä, siitä mitä kirjasto heille merkitsee ja siitä miten kirjastoa tulisi kehittää.
Tämän lisäksi halutaan kiinnittää huomiota siihen, että kirjasto tulisi tutuksi ja sen tapahtumiin voisi osallistua muutkin kuin kirjaston vieressä asuvat hoitolapset ja koululaiset.
Ylistaron kirjaston toiminnan painopisteeksi on näin ollen valittu vuosina 2014 -2015 lapset ja nuoret.
Käynnistetään Kirjastosta mediastoksi, mediasta on moneksi -hanke.
Toimenpiteet

•    kirjasto järjestää lapsille ja nuorille tilaisuuksia ja tapahtumia, työpajoja, kursseja saadakseen heidät monipuolisen kirjaston kanssa tuttaviksi
•    lapsia ja nuoria innostetaan lukemaan: toisaalta jalkaudutaan heidän ryhmiinsä toisaalta järjestetään tilaisuuksia kirjastossa esim. satuhuone-tapahtuma, jossa lapset voivat itsekin improvisoida nukketeatteria
•    kehitetään kaverivinkkausta koululaisten kesken
•    nuoria innostetaan lukemaan esittelemällä tapahtumien yhteydessä nuorisoa kiinnostavia kirjallisuuteen läheisesti liittyviä aiheita mm. anime, cosplay, liveroolipeli tai muita harrastuksia. Peli-iltoja, kirjallisuus-, kulttuuri- , elokuva- ja musiikkitapahtumia järjestettäessä pyritään saamaan mukaan tekijöiksi alueen nuoria
•    lasten ja nuorten lukemisharrastusta kannustetaan ylläpitämään; myös lasten kanssa työskenteleviä aikuisia informoidaan lukemisen tärkeydestä.
•    tavoitteena on kehittää lasten ja nuorten medialukutaitoa ja omaa mediatuottamista sekä innostaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti
•    tutustutaan elokuvaan ja kirjaan tavoitteena mediatekstien vertailu, vertaisvinkkaukseen innostaminen, elokuvien ikärajatietouden lisääminen ja elokuvakasvatus
•    KIRJASTO PELITTÄÄ  ->  järjestään pelitapahtumia ja peli-iltoja kirjastossa. Nuoret saadaan näin pidettyä kirjaston piirissä ja kirjastoihin kiinnostuksensa menettäneet nuoret saadaan takaisin asiakkaiksi. Tämä on samalla asiakassuhteiden vahvistamista ja verkostoitumista kirjaston tulevaisuuden kannalta tärkeimmän kohderyhmän kanssa. Uuden ajan pelien myötä kynnys pelaamiseen on merkittävästi madaltunut ja peleihin tarttuvat kaikenikäiset. Kirjastolla on yleissivistävä tehtävä ja sen on taattava kansalaisille tasavertainen pääsy tiedon ja kulttuurin lähteille. Pelit ja laitteet ovat kirjojen lailla kalliita ja usein monen saavuttamattomissa, siksi on tärkeää, että kirjasto antaa mahdollisuuden myös pelikulttuuriin ja pelaamiseen.
•    Tavoitteena on saada yhteistyökumppaneiksi ylistarolaiset lasten ja nuorten kanssa toimivat ja työskentelevät yhdistykset, yhteisöt, koulut yms.

Hanketyöntekijä ja asiantuntijat
Hankkeen toteuttamista ja suunnittelua varten palkataan osa-aikainen, pedagogisen pätevyyden omaava kirjastotyön ammattilainen hanketyöntekijäksi.
o    Hanketyöntekijä organisoi yhdessä Ylistaron kirjastonjohtajan ja henkilökunnan kanssa tapahtumat ja oppitunnit.
o    Hanketyöntekijä vierailee esikouluissa, päiväkodeissa, ryhmäperhepäiväkodeissa ja perhepäivähoitajien luona esim. satusalkun, käsinukkejen kanssa huomioiden erityisesti syrjäisimmät kohderyhmät
o    Hanketyöntekijä kutsuu systemaattisesti kirjastonkäytön opetustunneille Ylistaron ala-, ja yläkoulujen oppilaat sekä lukion oppilaat
o    Hanketyöntekijä järjestää kirjavinkkaukset ala- ja yläkouluille sekä lukioon
o    Hanketyöntekijä organisoi mediakasvatuksen

Hanke palkkaa erialojen asiantuntijoita vierailijoiksi tapahtumiin.
Hanke järjestää myös kirjailijavierailuja.
Kalusto
Ylistaron kirjastossa vierailee koululaisryhmiä, joille kirjaston henkilökunta antaa mm. kirjastonkäytön opetustunteja. Lisäksi pidetään satutunteja ja muita esityksiä.  Ylistaron kirjastossa ei kuitenkaan ole opetukseen ja tapahtumien tuottamiseen tarkoitettua ja tarvittavaa välineistöä. Jotta voitaisiin vastata tiedonhaun opetuksen ja opastuksen kasvaneeseen kysyntään ja taata kirjaston ja koulun välisen yhteistyösopimuksen mukainen hyvä yhteistoiminta, haetaan avustusta laitehankintoja varten.
Hankerahalla on tarkoitus hankkia dataprojektori, valkokangas, yksi kannettava tietokone, teline tietokoneelle, langaton mikrofonijärjestelmä (mikseri, kaiuttimet, mikrofonit, telineet, piuhat ym.) Näillä hankinnoilla mahdollistetaan, että Ylistaron kirjastossa voidaan antaa laadukkaita kirjastonkäytönopetustunteja ja aloittaa mediakasvatusta.
Samassa tilassa pidetään myös kaikki kirjaston tapahtumat, satutunnit ja lukupiirit, joissa tarvitaan dokumenttikameraa ja langattomia mikrofoneja. Ylistaron kirjaston järjestämät satutunnit ovat olleet vuosikausia erittäin suosittuja, joihin on osallistunut joskus jopa 100 lasta. Satutunnin seuraaminen ja keskittymien satutunneilla parantuu, kun saadaan käyttöön langaton mikrofoni.
Pelitoiminnan kehittämistä varten kirjastoon tarvitaan ajanmukaiset laitteet.
-    Televisio, jossa on vähintään Scart -liittimen paikka sekä HDMI -johdolle paikka
-     pelilaitteet esim. PS3-peleille Playstation 3 pelikonsolille, Xbox 360-peleille Xbox 360 pelikonsoleille
-    Vaadittavat johdot kaikille laitteille.
-    Ohjaimet konsoleihin

Kuljetukset
Kuljetuksia varten varataan hankkeeseen määräraha, jonka turvin voidaan järjestää Ylistaron alueen reuna-alueilta lapsille ja nuorille kuljetuksia kirjaston tapahtumiin. Ryhmäperhepäivä- ja perhepäivähoitolapset jäävät myös kirjaston tarjoamien satutuntien ulkopuolelle, koska hoitajat eivät saa kuljettaa lapsia omilla autoilla tapahtumiin. Hankerahalla saavat myös reuna-alueiden lapset tasapuolisen mahdollisuuden osallistua kirjaston järjestämiin tapahtumiin.
Tapahtumat
Hankkeen puitteissa Ylistaron kirjastossa järjestetään monipuolisia ja poikkitaiteellisia tapahtumia niin lapsille kuin nuorillekin. Nuorisoa pyritään houkuttelemaan kirjojen pariin paitsi kirjailijavierailuin myös tuomalla kirjastoon nuorisoa kiinnostavia kirjallisuuteen läheisesti liittyvän harrastuksen edustajia (mm. manga, anime, cosplay, liveroolipeli). Peli-iltoja, kirjallisuus-, kulttuuri-, elokuva- ja musiikkitapahtumia järjestettäessä pyritään saamaan mukaan alueen nuoria tekemään yhdessä tilaisuuksia sekä aktiivisina osallistujina että esittäjinä.
Lopuksi
Kirjastosta mediastoksi, mediasta on moneksi –hanke on myös  Helsingin kaupunginkirjaston kirjastotoimenjohtaja Tuula Haaviston toteamuksen mukainen:  ”Tulevaisuuden kirjasto on muuttumassa siten, että kirjastossa 1/3 on kirjoja ja hyllyjä, 2/3 on tiloja ja tapahtumia, loput erilaisissa medioissa ja  verkossa.”
Tällä hankkeella Ylistaron kirjasto kehittyy paikaksi, jossa lapset ja nuoret kohtaavat tekemisen mahdollisuuden ja kokemisen vapauden.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Elokuvayhdistys Filmiä ja valoa, Ylistaron yläasteen oppilaskunta, Kirja-Matin koulun vanhempainyhdistys, MLL Ylistaron osasto, kaupungin nuoriso- ja kulttuuripalvelut
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Ensinnä hankkeen ansiosta Ylistaron kirjastoon pystyttiin ostamaan kannettava tietokone, videotykki ja valkokankaat, joiden avulla oli ylipäätään mahdollista tarjota koululaisryhmille mediakasvatusopetusta ryhmänä. Tavoitteena oli kehittää lasten ja nuorten medialukutaitoa ja omaa mediatuottamista sekä innostaa heitä toimimaan median parissa turvallisesti ja monipuolisesti. Mediataitokoulun sivusto oli ahkerassa käytössä eri koululaisvierailujen yhteydessä ja tehtäviä kykeni nyt tekemään ryhmän kanssa videotykin ansiosta. Samalla vinkattiin opettajille tätä sivustoa käytettäväksi jatkossa mediataitokasvatuksen tukena kouluissa. Joka alakoululaisen kotiin myös toimitettiin Kasvattajan mediakasvatusopas huoltajia varten.

Hankeen tarkoituksena oli tehdä kirjasto lapsille ja nuorille tutuksi ja helposti lähestyttäväksi ja erilaisten hauskojen tapahtumien välityksellä tässä onnistuttiin. Tavoitimme niin alle kouluikäisiä hoitolapsia, jotka eivät lähellä asuvien hoitolasten tapaan pääse kirjastoon viikoittain, kuin yläasteikäisiä, joita ei myös juuri kirjastossamme vieraile. Pikkuiset hoitolapset pääsivät sekä käymään kirjastossa että heille vietiin kirjaston palveluita hoitopaikkaan ja samalla koulutettiin heidän hoitajiaan kirjaston verkkopalvelujen käytössä.

Yläkoululaisia saatiin liikkeelle tulemaan kirjastoon mediakasvatustunnille ja näyttelyä pystyttämään, heidän luokillaan vierailtiin koulussa ja lisäksi heille tehtiin tutuksi myös kirjaston elokuva ja äänikirja-tarjontaa elokuvatapahtuman yhteydessä. Seuraava hankesuunnitelmaan kirjoitettu kohta toimenpiteistä toteutui hyvin: ”Nuoria innostetaan lukemaan esittelemällä tapahtumien yhteydessä nuorisoa kiinnostavia kirjallisuuteen läheisesti liittyviä aiheita mm. anime, cosplay, liveroolipeli… musiikkitapahtumia järjestettäessä pyritään saamaan mukaan tekijöiksi alueen nuoria.” Sekä ylä- että alakoululaisille tarjottiin mielenkiintoinen viikinki-tapahtuma jossa esiintyi paikallinen 15-vuotias puhallinsoitin-virtuoosi, historiaa elävöittävässä taistelunäytöksessä ”soti” paikallisia nuoria ja oppilaskunnan puheenjohtaja vieläpä mainosti tapahtumaa yläasteen omassa WhatsApp –ryhmässä. Mielikuva kirjastosta ja sen palveluista taatusti laajeni; näin toteutui yksi hankehakemukseen kirjatuista toimenpiteistä ”saada lapset ja nuoret monipuolisen kirjaston kanssa tuttavaksi.”

Opetuspuolella ollaan juuri työstämässä opetussuunnitelmia; uusi OPS otetaan käyttöön vuonna 2016 ja siinä yhteydessä laaja-alainen oppiminen on yksi keskeinen elementti. Alakoulujen kanssa tehty Me rosvolat –projekti oli hyvä esimerkki tällaisesta  monialaisesta oppimistavasta. Hanketyöntekijä toimitti kouluille valmistuvassa olevan elokuvan taustalla olevan kirjan, äänikirjan ja piti lyhyen elokuvakasvatustunnin. Koululaisille annettiin tehtäväksi seurata eri medioista, mitä Me rosvoloista puhutaan (kirjailijasta ja kirjasta, elokuvasta, sen musiikista). Elokuvan valmistuttua koululaiset pääsivät katsomaan elokuvan ja samalla tapaamaan ohjaajan, tuottajan ja yhden lapsinäyttelijöistä. sekä kyselemään heiltä. Kahdella koululla myös itse filmattiin myöhemmin oma video, joten kirjaston hankkeen tarjoamasta elokuva-kasvatuksesta oli varmasti apua

Uusia yhteistyökumppaneita löydettiin mm. yläasteen oppilaskunta, jonka kanssa hanke polkaistiin käyntiin kesätapahtumalla ja Kirja-Matin alakoulun vanhempaintoimikunta, joka oli mukana viikinki-päätöstapahtumassa. Uusi yhteistyötaho päätöstapahtumassa oli myös MLL, joka järjesti paikalle kasvomaalariksi kuudesluokkaiset tytöt.  Yö kirjastossa –tapahtuman yhteydessä oltiin yhteydessä kaupungin nuorisotoimeen ja sieltä saatiin käytännön neuvoja liittyen turvallisuusasiakirjojen laatimiseen. Jatkossakin nuorisotoimesta löytyy varmaan innokkuutta yhteistyöhön.

Jatkotoimenpiteet: 

Koska Ylistaron kirjastolla on edessään sekä tägitys (kirjasto on suljettuna kolme viikkoa syksyllä 2015) että muutto uuteen kiinteistöön (suunnitelmien mukaan vuonna 2016), ei uutta vastaavaa jatkohanketta voi välittömästi hakea. Se on harmi, sillä tuntuu että vasta pääsimme alkuun uusien yhteistyökumppaneittemme kanssa. Selvääkin selvempää on, ettei juuri mitään hankkeen aikana järjestetyistä tapahtumista ole mahdollista toteuttaa ilman hankerahoitusta ja hanketyöntekijää; henkilökuntaa ja varoja on Ylistarossa yksinkertaisesti liian vähän. Hankeen ansiosta kuitenkin kävi ilmi, että kirjaston tapahtumat ja koulutustilaisuudet otettiin kiitollisena vastaan, yhteistyökumppaneita löytyi, kirjaston yhteydenotoista oltiin ilahtuneita ja kirjaston järjestämät tapahtumat ja koulutustilaisuudet saivat paljon kehuja.

Hanketta haettiin alun perin 1,5 vuodeksi, mutta se myönnettiin vain koulun lukuvuodeksi.  Toteuttamatta jäi aikapulan vuoksi esimerkiksi yläaste- ja lukioikäisille tarkoitettu tapahtuma ”Kuinka luoda 3 D –kuvia tietokoneella”. Suunniteltu ohjelma olisi kenties mahdollista toteuttaa tulevaisuudessa jatkohankkeen yhteydessä.

Yö kirjastossa –tapahtuman yhteydessä havaitsimme, että jatkossa, mikäli vastaavanlainen yö-media-tapahtuma voidaan jonkun hankkeen puitteissa järjestää, meidän kannattaa järjestää tapahtuma yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Lisätietoa: 

Kaupungin tuloslaskelmssa palvelujen ostot -kohta sisältää matkakustannukset.

Aloituspäivämäärä : 
02/06/2014
Lopetuspäivämäärä : 
31/05/2015
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€40 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 800
Budjetti euroissa yhteensä: 
€46 800
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€11 154
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 056
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
12kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
307henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
17kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
599henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 500

Avustusta voi käyttää esitetyn erittelyn mukaan johonkin laajan hankkeen osahankkeeseen. Perustelumuistio, ks.  http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2014