Kirjastosta pakolaislasten ja -nuorten kotoutumisen mahdollistaja
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Espoon kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 1
02070
Kirjaston puhelin : 
050 330 1762
Kirjaston sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Em
Y-tunnus : 
0101263-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Jaana Tyrni
Puhelin : 
050 330 1762
Sähköposti : 
jaana.tyrni@espoo.fi
Hankkeen tavoite: 

Luoda kokeilemalla kehittämisen keinoin Uudenmaan kuntiin toimintamalleja alaikäisten yksin tulleiden turvapaikanhakijoiden kotoutumisen tukemiseen kirjaston käytettävissä olevin keinoin. Samalla tuetaan pakolaislasten ja -nuorten pysyvää kiinnittymistä yleisten kirjastojen tarjoamiin palveluihin. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

järjestetyn toiminnan (kertaluontoiset tilaisuudet ja kerhot/muut usean kokoontumiskerran ryhmät) määrä, toimintaan osallistuneiden kohderyhmään kuuluvien lasten ja nuorten määrä ja heiltä saatu palaute, yhteistyökumppaneilta saatu palaute, hankkeessa järjestettyyn toimintaan osallistuneiden asiakkaiden kiinnittyminen kirjaston pysyviin palveluihin

Kuvaus : 

Useisiin Uudenmaan kuntiin on tulossa yhteensä satoja pysyviä kuntapaikkoja yksin tulleille alaikäisille pakolaisille. Määrä on mittakaavaltaan jyrkästi suurempi kuin koskaan ennen Suomen historiassa. Kansallisesti kaikkein suurin määrä - noin sata yksin tullutta pakolaislasta - on tulossa Espooseen.

Kyseessä on kotoutumisen kannalta erityisen haavoittuvaisessa asemassa oleva ryhmä, jonka integroimiseen tarvitaan monialaista yhteistyötä. Tutkimustiedon valossa kirjastoissa on huomattava kotouttamispotentiaali: Maahanmuuttajabarometrien (TEM 2012 & 2010) mukaan kirjasto on maahanmuuttajien keskuudessa käytetyin vapaa-aikapalvelu - liki 80% vastaajista oli käyttänyt kirjastopalveluita viimeisen vuoden sisällä.  Kirjasto oli parhaiten pärjääviä palveluita myös arvioissa siitä, miten hyvin palvelut vastaavat maahanmuuttajien kokemia tarpeita. Tämä potentiaali tunnistetaan myös OKM:n Merkityksellinen Suomessa -ohjelmassa.

Uudenmaan kunnat ovat kooltaan ja toimintaympäristöltään moninaisia. Toimintamallien kehittämiseen onkin luonnollista lähteä verkostomaisella otteella yhdessä tehden: kussakin kunnassa rakennetaan yhdessä paikallisten kumppaneiden ja kuntalaisten kanssa paikallisista tarpeista ja lähtökohdista nousevia ratkaisuja, ja toimivaksi osoittautuneet käytännöt levitetään notkeasti kaikkiin niihin kuntiin, joiden kohdalla se on asiakaslähtöisesti perusteltua. 

Hanketta on valmisteltu usean uusmaalaisen kunnan kirjastojen yhteistyönä. Hankkeen valmistelun yhteydessä oltu yhteydessä Uudemaan ELY-keskuksen maahanmuuttoyksikköön, alaikäisten pakolaisten asumisyksiköihin sekä nuoriso- ja sosiaalitoimiin. Lisäksi siinä on hyödynnetty olemassa olevaa kartoitustietoa.

Toimenpiteet 

Kotoutuminen on monitahoinen prosessi: siihen liittyy niin oman kulttuuriperinnön ylläpitäminen ja tutustuminen suomalaiseen kulttuuriin kuin myös yhteyden luominen paikallisyhteisöön ja positiivisen identiteetin rakentaminen. Samoin ne roolit, joiden kautta kirjasto voi kotoutumisen tukemiseen kytkeytyä, ovat moninaisia.

Hankkeessa edetään kokeilemalla kehittämisen keinoin. Keskeistä on, etteivät yksin tulleet pakolaisnuoret ole pelkkänä toiminnan kohteena vaan aktiivisina toimijoina, joiden omaa osallisuutta ja toimijuutta tukemalla onnistutaan löytämään toimivimmat ratkaisumallit. 

Hankkeen myötä syntyvät käytännöt voivat olla esimerkiksi kirjastonkäytön räätälöityjä toiminnallisia opastuskonsepteja, vinkkauksia, mediakasvatustuokioita, osallistavia taidenäyttelyitä sekä erilaisia työpajoja ja kerhoja. Osa toiminnasta on suunnattu nimenomaisesti hankkeen suoralle kohderyhmälle ja osa puolestaan on luonteeltaan sellaista, joka mahdollistaa heidän ja kantaväestön välistä tutustumista yhdessä tekemisen kautta. Toimintaa järjestettäessä tehdään yhteistyötä opetustoimen ja nuorisotoimen sekä niiden yksiköiden, joihin alaikäiset pakolaiset on sijoitettu asumaan, kanssa. 

Osaaminen ja hyvät käytännöt siirtyvät kuntien välillä säännöllisen yhteydenpidon ja yhteisten työpajojen kautta. Työtä tehdään asiakas keskiössä tarvittaessa mutkattomasti kuntarajojen ylikin siten, että sen kunnan, jossa jokin toimintakäytänne on rakennettu, asiantuntijat voivat tulla tutustuttamaan muiden kuntien väkeä siihen kädestä pitäen yhdessä tehden.

Hankekuntien henkilöstölle järjestetään myös ulkopuolisten asiantuntijoiden vetämää koulutusta, joka tukee osaamista teemaan liittyen. Koulutus toteutetaan mahdollisuuksien mukaan kaikille kirjastolaisille avoimena.

Syntyneet hyvät käytännöt mallitetaan ja jaetaan eteenpäin koko suomalaisen kirjastokentän käyttöön. Niitä myös esitellään hankkeen päätteeksi järjestettävässä valtakunnallisessa seminaarissa, johon kohdennetusti kutsutaan kaikkien niiden kuntien, jotka ovat osoittaneet pysyviä kuntapaikkoja yksin tulleille alaikäisille turvapaikanhakijoille, kirjastojen edustajat.

Hankkeeseen rekrytoidaan koko toteutusajaksi projektikoordinaattori, joka luotsaa kokonaisuutta ja tukee kuntia toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä. Projektikoordinaattori myös koordinoi toteutuksesta vastaavan maahanmuuttajatyöhön erikoistuneiden kirjastoammattilaisten sekä kieli- ja kulttuuriosaajien verkoston toimintaa.

Hakemuksessa eritelty omarahoitus koostuu Espoon kaupunginkirjaston osuudesta verkoston toimintaan ja espoolaisten matkakustannuksista - sen lisäksi myös kumppanikunnat osallistuvat verkoston toimintaan omalla panoksellaan, joka on merkittävä. Avustuksella katetaan projektikoordinaattorin palkkakustannukset, kieli- ja kulttuuriosaajien palkkioita (sellaisten kielten ja kulttuurien osalta, joiden taitajia ei löydy hankekirjastojen henkilöstöstä), matkakuluja ja ulkopuolisten kouluttajien kustannuksia.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Espoon kaupunginkirjasto, Inkoon kunnankirjasto, Kauniaisten kaupunginkirjasto, Nurmijärven kunnankirjasto, Porvoon kaupunginkirjasto ja Sipoon kunnankirjasto
Aloituspäivämäärä : 
16/07/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€80 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€101 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€64 800

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.

 
okm
avi