Kirjastosta vireyttä varttuneemmalle väelle
Vuoden 2015 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Saarijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Sivulantie 12
43100
Kirjaston puhelin : 
044 459 8257
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@saarijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Saari
Y-tunnus : 
0176975-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Arja Siikström
Puhelin : 
0444598250
Sähköposti : 
arja.siikstrom@saarijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Kehittää ja suunnitella kirjaston ikäihmisille suunnattuja palveluita.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

-Kotipalveluasiakkaiden määrä (lisäys)

-Ikäihmisille suunnattujen tapahtumien ja koulutusten määrä

-Ikäihmisille suunnattujen tapahtumien ja koulutusten osallistujamäärä

Kuvaus : 

Kirjastosta vireyttä varttuneemmalle väelle -hanke Kirjastosta vireyttä varttuneemmalle väelle on Saarijärven kaupunginkirjaston ikäihmisille suunnat-tujen palveluiden kehittämishanke. Hankkeen tärkein tavoite on tarjota uusia kirjastopalveluita osana ikääntyneen väestön hyvinvointia ja kulttuuripalveluja Saarijärven kaupungin alueella. Hank-keen tarkoituksena on luoda matalan kynnyksen toimintamalleja, joilla seniori- ja vanhusväestö pääsee joustavasti käyttämään kirjaston palveluja. Hankkeen aikana kirjasto tulee toimimaan yhteistyössä vanhus- ja seniorityötä Saarijärven kaupungissa tekevien julkisten ja yksityisten tahojen, kuten Saarijärven vanhusneuvoston ja kansalaisopiston sekä paikallisten yhdistysten kanssa. Saarijärvi on maaseutumainen kaupunki, jossa pääkirjaston lisäksi kirjastopalveluja tarjoaa kirjastoauto. Kirjastopalvelujen on tärkeä tavoittaa ne ikäihmiset, jotka eivät enää pääse lii-kuntarajoitteen tai muun syyn takia itse käymään pääkirjastossa tai kirjastoautossa kaupungin syrjä-alueilta. Tärkein osa Saarijärven kirjastopalvelun kehittämishanketta onkin hankkeen ensimmäinen osa. Se on kirjakassi – ja kotipalvelutoiminnan kartoittaminen ja sen käynnistäminen. Hankerahoituksen avulla em. tehtävään palkataan projektityöntekijä, joka kartoittaa kirjakassi- ja kotipalvelun tarpeet niin kotona kuin laitoksissa asuvien vanhusten osalta. Kartoitusvaiheen aikana selvitetään myös vapaaehtoistyön mahdollisuus osana em. palvelua. Vapaaehtoistyön on tarkoituksena olla matalan kynnyksen toimintaa, jossa vapaaehtoiset kirjastokaverit toimivat kirjaston kanssa yhteistyössä ja ovat apuna kirjakassien toimittamisessa vanhuksille tai apuna asiakkaiden kuljettamisessa kirjaston senioritapahtumiin. Kirjakassi- ja kotipalvelusta on tarkoitus tehdä kirjaston pysyvää toimintaa. Hankkeen toinen palvelukokonaisuus on Iloa ikäihmisten – virikepiiri. Se on uuden-lainen kirjallisuus/kulttuuripiiri, jossa KuMuKi -vinkkauksen keinoin tutustutaan kotimaiseen kirjallisuuteen värittäen ja täydentäen sitä musiikin ja kuvataiteen keinoin, huomioiden ikäihmisten omat toiveet ja tarpeet. Toiminnan tavoitteena onkin tarjota kokonaisvaltainen kulttuurikokemus. Virikepiirin toiminta pyrkii vuorovaikutteisuuteen ja osallistamiseen. Ideana on, että ohjatun toiminnan lisäksi virikepiiriin osallistuvat tuottavat itse tapaamisten sisältöä kullekin tärkeiden ja rakkaiden muisteluksien, vanhojen valokuvien, musiikin ja tarinoiden myötä. Kirjasto kehittää virike-piirin toimintaa mm. yhteistyössä Saarijärven kansalaisopiston ja paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Hankkeen aikana kirjaston kokoelmaa täydennetään aineistolla, joiden käyttömukavuudessa huomioidaan ikääntymiseen kuuluvat erityispiirteet ja rajoitukset. Kirjaston omalla rahoituksella hankitaan lisää selkokirjoja, isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja sekä varttuneempaa väkeä kiinnostavia musiikkiäänitteitä ja elokuvia sekä muistipelejä. Hankerahoituksella hankitaan muistelu-kortteja ja erilaisia lukemisen apuvälineitä, kuten lukuviivaimia, suurennuslaseja ja lukutelineitä. Uusittu seniorikokoelma ja kalusteet sijoitetaan pääkirjaston tilaan helposti saavutettavaksi ja ergonomisesti hyvin toimivaksi ja viihtyisäksi senioritilaksi. Virikepiirin ja kirjaston uuden senioriti-lan käyttöön hankitaan äänentoistolaitteet, induktiosilmukka ja seniorituoleja sekä muita varttuneemmalle väelle ergonomisesti sopivia kalusteita. Senioriasiakkaita varten hankitaan myös mediakasvatuksessa tarvittavia tablettitietokoneita. Osa materiaalihankinnoista sijoitetaan kirjastoautoon. Kehittämisavustusta haetaan projektityöntekijän kahden kuukauden palkkaan sivukuluineen, virike-piirin tapahtumien järjestämiseen, kirjakassipalvelun kassien hankintaan, kirjakassi-kotipalvelun esitteen tekoon, kuljetuskuluihin, äänentoistolaitteiden, viiden tablettitietokoneen, induktiosilmukan, seniorikalusteiden ja lukemisen apuvälineiden hankintaan. yhteistyötahot: Saarijärven vanhusneuvosto, kansalaisopisto, Saarijärven museo, eläkeläisjärjestöt Teema: palvelujen kehittäminen asiasanat: seniorit, vanhukset, hakeutuvat kirjastopalvelut, tapahtumat Hankkeen toteutusaika on 1.9.2015 – 31.12.2016

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Saarijärven kansalaisopisto ja kulttuuritoimi, Perusturvaliikelaitos Saarikka
Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hanke sai haettua vähemmän avustusta, joten päädyimme jättämään osan hankehakemuksessa olleista tavoitteista toteuttamatta. Keskityimme näin ollen oleellisempaan hankkeen osioon eli kotipalvelutoiminnan kartoittamiseen ja toiminnan käynnistämiseen. Kirjastostamme on puuttunut tieto siitä mitä eri toimijoita työskentelee ikääntyvien ihmisten parissa ja millaisia palveluita he tarjoavat. Lisäksi kirjaston oma kotipalvelu on ollut aika marginaalista ja siihen kaivattiin lisäpiristystä. Suunnittelu- ja kartoitustyötä varten palkkasimme hankerahalla projektityöntekijän kuukauden ajaksi.

Kuukauden aikana projektityöntekijä tutustui hankesuunnitelmaan sekä muiden kirjastojen vastaavaanlaisiin hankkeisiin. Hän selvitti kaupungin sisältä eri toimijat ja toiminnan osa-alaueet. Selvityksen avulla hän oli yhteydessä eri tahoihin ja selvitti heidän toimintaansa ja halua tehdä yhteistyötä kirjaston kanssa. Lisäksi hän selvitti mahdollisia toiveita, ideoita yhteisten tapahtumien tai kirjaston palveluiden tarjoamista varten. Projektityöntekijä koosti myös erilaisia esitteitä mm. kotipalveluesiteen ja lomakkeita kotipalvelutoimintaa varten ja suunnitteli kirjastokassipalvelun aloittamista ja teki siihen tarvittavia alustavia järjestelyitä.

Tämän alkukartoituksen avulla saimme selkeän kuvan siitä mitä toimijoita ja mahdollisia yhteistyötahoja kaupungin sisällä toimii. Lisäksi pääsimme markkinoimaan kirjaston kotipalvelua ja kirjakassipalvelua. Hankkeen avulla pääsimme mukaan yhteistyöpalavereihin muiden ikäihmisten kanssa työskentelevien kanssa. Monet tahot eivät olleet huomanneet kysyä kirjastoa yhteistyöhön, joten näin saimme näkyvyyttä ja muistutimme kirjaston olemassaolosta. Kotipalvelua mainostettiin myös lehtijutulla paikallislehdessä. Hankkeen kautta kirjasto oli yhtenä tapahtumajärjestänä/-paikkana ikäihmisille suunnatuissa muistikävelytapahtumassa ja vanhustenviikon tapahtumassa. Lisäksi hankkeen aikana järjestettiin kaksi koulutustilaisuutta.

Hankkeen avulla saimme käyntiin kirjastossa vapaaehtoistyön voimin järjestettävän ikäihmisille suunnatun atk-opetuksen vertaisohjauksen. Vertaisohjaaja tekee yhtenä päivänä viikossa yksityisopetusta toiselle ikäihmiselle tietokoneen, tablen tms. laitteen käytöstä ja perusasioista. Ilmainen vertaisohjaus aloitettiin syyskuussa ja se sai suuren suosion. Lisäksi hankkeen aikana kirjasto sai 6 kotipalveluasiakasta lisää.

Hankerahalla hankittiin lisäksi kotipalveluun tarkoitettuja kirjakasseja, joista osaa on tarkoitus käyttää myös teemakasseina. Niiden sisältö koostetaan eri teemojen mukaan laitosten muisteluhetkiä varten. Näitä kasseja ja suunniteltujen ryhmäohjausten toteuttamista varten hankimme hankerahalla muistelukortteja ja muuta erikoismateriaalia. Lisäksi hankerahoista kustannettiin viiden tabletietokoneen hankinta, joita hyödynnetään erilaisissa ikäihmisille suunnatuissa tilaisuuksissa, tapahtumissa ja opetustilanteissa. Myös vertaisohjauksessa tablejen käyttö on mahdollista.

Koska rahaa saatiin pyydettyä vähemmän ei erillisen senioritilaa kirjastoon tehty, mutta hankerahoilla toteutettiin ikäihmisten toiveita ja hankimme lukemista ja asiointia helpottavia apuvälineitä kirjaston tiloihin. Hankitut rollaattori ja seniorituolit ovat asiakkaiden toiveista lähteneet ja helpottavat asiakkaiden asiointia kirjaston tiloissa ja lehtilukusalissa. Lisäksi hankerahalla hankittiin lukutelineitä ja erilaisia suurennuslaseja ikäihmisten käyttöön sekä kirjaston tiloissa, että kotipalveluasiakkaita ja kirjastokasseja varten.

Omarahoitus koostui henkilökunnan palkoista sekä aineistohankinnoista.

 

Jatkotoimenpiteet: 

Yhteistyö eri tahojen kanssa jatkuu. Kotipalvelua pyritään tehostamaan ja tuomaan paremmin esille erilaisin keinoin mm. säännöllisellä mainostuksella. Muutaman ryhmän vetämistä ikäihmisille on sovittu vuodelle 2017, joissa tarkoituksena olisi tehdä mm. vinkkausta ja kirjallisuusterapian keinoin vedettävää ryhmätoimintaa. Atk-opetuksen vertaisohjaus jatkuu myös vuonna 2017 ja alku vuodesta tunnit on jo varattu. Vapaaehtoisten saamista kirjaston kotipalveluasiakkaiden avuksi yritetään saada käyntiin. Yhteisiä keinoja tähän mietitään muiden vapaaehtoistoimijoita tarvitsevien tahojen kanssa ja alustavia suunnitelmia on jo vireillä. Teemakassien (muistelukassien) sisällön koonti ja suunnittelu on myös aloitettu ja pyrimme saamaan näihin kasseihin kuvia ja esineistöä yhteistyössä museon kanssa.

Aloituspäivämäärä : 
01/10/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€11 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 260
Budjetti euroissa yhteensä: 
€17 760
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€7 619
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 619
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
16henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
52henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€6 000