Kirjastotäti tulee kylään!
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Mikkelin kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
PL 96
50101
Kirjaston puhelin : 
0447942462
Kirjaston sähköposti : 
sylvia.staven@mikkeli.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Mm
Y-tunnus : 
0165116-3
Yhteyshenkilön nimi : 
Virpi Launonen
Puhelin : 
0449742460
Sähköposti : 
virpi.launonen@mikkeli.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on löytää kustannustehokas malli tarjota hakeutuvia kirjastopalveluja haja-asutusalueelle lakkautetun kirjastoauton tilalle.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Mittari 1. Testattujen palveluiden määrä

Mittari 2. Tablettitietokone joka kirjastoon

Kuvaus : 

1. Taustaa

Taloudellinen niukkuus on johtanut Mikkelissä palveluverkon supistamiseen ja palvelujen uudelleen arvioimiseen. Samalla kirjastojen rooli on voimakkaassa muutoksessa uuden opetussuunnitelman tavoitteiden myötä. Tämä on omiaan johtamaan siihen, että eri kouluissa olevat oppilaat ovat eriarvoisessa asemassa kirjastokäytön opetuksen sekä muiden kirjaston tarjoamien palvelujen suhteen.

Vuonna 2015 laaditun kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelman (Kirjastopolku) mukaan kirjastojen rooli lukemisharrastuksen edistämisessä sekä mediakasvatuksessa on vankka. Kirjastojen resursseja – niin aineistoja kuin osaamistakin – halutaan tuoda tarjolle huolimatta siitä, että kirjastoauto ja lähikirjastoja lakkautetaan.

Lumme-kirjastojen strategiassa on linjattu, että kirjastoilla on samankaltaiset laitteet ja valmius opastaa asiakkaita laitteiden hyödyntämiseen esim. lukemaan innostamisessa.

2. Hankkeen tavoitteet

Hankkeessa on tavoitteena löytää kustannustehokas malli tarjota hakeutuvia kirjastopalveluja tilanteessa, jossa kirjastoverkkoa harvennetaan ja kirjastoauto lakkautetaan.

Hankkeen kohderyhmänä ovat erityisesti perusopetuksen oppilaat, mutta muitakaan haja-asutusalueen asukkaita ei tulla unohtamaan. Hankkeen aikana tarkastellaan keinoja tehdä yhteistyötä esimerkiksi kylillä toimivien yhdistysten kanssa kirjaston saavutettavuuden parantamiseksi. Konkreettisia esimerkkejä toiminnasta voisivat olla esimerkiksi kirjastokaveri, liikkuva vinkkari, kirjastokyydit ja erilaiset etäyhteyden mahdollistamat toimintamuodot.

Kirjaston ja koulun yhteistyösuunnitelmassa, Kirjastopolussa, on osioita monella eri luokka-asteella, joissa mobiililaitteita hyödynnetään esimerkiksi tiedonhakuun, kirjatrailereiden ja animaatioiden tekoon. Nykyinen tablettitietokoneiden määrä ei ole riittävä niiden täysi painoiseen hyödyntämiseen kirjastonkäytön opetuksessa ja erilaisissa työpajoissa, siksi hankkeen puitteissa Mikkelin kaupunginkirjastoon hankitaan kymmenen tablettitietokonetta.

Hankkeessa luodaan menettelytapoja, joilla voidaan toteuttaa Kirjastopolussa ideoituja tehtäviä koulun sijainnista riippumatta yhteistyössä kirjastoammattilaisten kanssa. Tässä tärkeäksi välineeksi nousee tietotekniikka. Hankkeessa testataan muun muassa kirjastokäytön etäopetusta ja -tehtäviä sekä muuta etäyhteydellä järjestettävää toimintaa esim. satutunteja.

Hankkeeseen palkataan työntekijä, joka luo yhteydet ja kartoittaa yhdistysten mahdollisuutta ja halukkuutta yhteistyöhön. Hanketyöntekijän tehtäviin kuuluu myös verkkomateriaalien tuottaminen ja toimintatapojen testaus sekä pilottiryhmien järjestäminen.

3. Hankkeen tulokset

Hankkeen jälkeen:

-          on luotu malli, jolla hakeutuvia kirjasto palveluita voidaan tarjota kustannustehokkaasti

-          Kirjastopolun työskentelytavoille on luotu koulun sijainnista riippumattomia toteutustapoja

-          kirjastopalveluiden saatavuus on parantunut

-          on riittävä tablettitietokonekanta

-          henkilökunnalla on valmiudet järjestää palveluita myös etäyhteyden avulla

-          on tuotettu verkkomateriaalia, jota voi hyödyntää Kirjastopolun toteuttamisessa

-          samanarvoisuus koulujen välillä on parantunut etä- ja verkkopalveluiden avulla

Aiemmat hankkeet: 

Kirjasto ja uusi opetussuunnitelma – koulun ja kirjaston mediakasvatuksessa.

Luovasti lisää lukutaitoja

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Koulujen kirjastoyhdyshenkilöille lähetettiin alkuvuodesta 2017 kysely, missä kartoitettiin koulujen kirjastonkäyttöä ja toiveita kirjaston palveluista. Vastausten perusteella valittiin testattavaksi neljä erilaista palvelukokonaisuutta, jotka toteutettiin keväällä eri koulujen ja luokka-asteiden kanssa. Koulujen palvelukokonaisuudet olivat: kirjakassien ja lukemistojen noutopalvelu Rantakylän kirjastosta, e-kirjojen testaaminen yhdysluokalle, kaverikirjavinkkaus kahden koulun välillä ja tiedonhaun opetus osittain etäyhteydellä.

Kirjakassien ja lukemistojen noutopalvelu

Vanhalan koulun kanssa testattiin kirjakassien ja lukemistojen noutopalvelua. Koululla ei ole oppilaskirjastoa eikä lukemistojen olemassaolosta tiedetty. Suunniteltiin kustannustehokas malli, jossa koulut hakevat ennalta sovitut kirjapaketit ja lukemistot koulun uimahallikäynnin yhteydessä Rantakylän kirjastosta, joka sijaitsee uimahallin vieressä. Syksyllä testattiin webropol-lomaketta, jolla opettajat saivat tilattua lukemistoja tai erilaisia kirjapaketteja, ja jonka tarkoituksena oli helpottaa aineiston keräämistä kirjastossa, mutta se ei toiminut odotetusti ja vain yksi opettaja käytti sitä. Lukemistojen lainaamisesta tehtiin ohjeet Kirjastopolkusivustolle.

E-kirjojen testaaminen kyläkoululla

Rahulan koulun 5-6-luokkalaisten kanssa testattiin e-kirjojen lukemista ja kirja-arvioiden kirjoittamista. Lisäksi koko luokka luki yhdessä vapaasti saatavilla olevan e-klassikkosadun. Koululla on oppilaskirjasto, mutta suppea valikoima kyseiselle luokka-asteelle. Koululla käytiin kaksi kertaa: ensimmäisellä kerralla esiteltiin e-kirjoja ja esimerkkejä kirja-arvioista sekä ohjeistettiin tehtävään. Toisella kerralla keskusteltiin e-lukukokemuksesta. Oppilaiden kirja-arvioita, joissa oli palautetta myös e-kirjan lukukokemuksesta, tallennettiin Kirjastopolkusivustolle. Myös opettaja antoi arvion testistä. Testin perusteella todettiin, että e-kirjat ovat toimiva vaihtoehto kaukana kirjastosta sijaitsevissa kouluissa. Samaan päätelmään on tultu myös Lapin vastaavassa isommassa kokeilussa. Kukaan oppilaista ei ollut aiemmin lukenut e-kirjoja, mutta vastaajista yli puolet aikoi lukea niitä jatkossakin. Opettaja aikoo luetuttaa oppilaillaan joka vuosi myös e-kirjan ja mielellään saman nimekkeen. Kirjastoon hankittiin kaksi lasten e-kirjanimekettä, joita koko luokka voi lukea yhtä aikaa. Em. lukemistoja markkinoidaan ensin kyläkouluille ja seurataan kevään 2018 aikana, miten koulut käyttävät niitä. Samalla muistutetaan valtakunnallisesta Koko kansa lukee –e-kirjakampanjasta helmikuussa.

Kaverikirjavinkkaus kahden koulun välillä

Moision ja Rämälän koulut toivoivat kirjavinkkausta. 3-4-luokkien välillä testattiin kaverikirjavinkkausta, jossa sama kirja luettiin pareittain tai kolmen hengen ryhmässä, ja se vinkattiin toiselle koululle reaaliaikaisella etäyhteydellä. Molemmilla kouluilla käytiin kaksi kertaa: ensimmäisellä kerralla hanketyöntekijä vinkkasi itse pari kirjaa ja näytti esimerkkivinkkauksia YouTubesta sekä ohjeisti vinkkauksen tekoon. Toisella kerralla otettiin etäyhteys Skype for Business-sovelluksella iPadeilla ja vinkkaukset esitettiin toiselle koululle. Todettiin, että reaaliaikainen vinkkaus koululta koululle vaatii liikaa resursseja ja tekniikan kanssa oli ongelmia. Opettajien mukaan oppilaiden yhteistyö oli sujuvaa kirjavinkkiä tehdessä ja esityksetkin menivät hyvin, joten kolmosluokkalaisille lanseerattiin Kaverikirjavinkkaus-malli Kirjastopolkuun ja vinkkauksen tueksi opastusvihko.

Tiedonhaun opetus etänä

Ihastjärven koulun 5-6-luokkalaisten kanssa testattiin tiedonhaun opetusta osittain etänä luokan ilmiöprojektin yhteydessä. Tiedonhaun opetus, oppilaiden tiedonhaku ja lähteiden merkitseminen toteutettiin koululla. Projektissa tarvittavat kirjat koottiin kirjastossa lähdelomakkeiden pohjalta, ja opettaja kävi noutamassa ne. Palautekeskustelu ja Lumme-verkkokirjastohaun kertaus toteutettiin etäyhteydellä Lyncin avulla. Lyhyt tiedonhaun opetus tai ainakin kertaus voi toimia etänä koulun ja kirjaston välillä.

Tapahtumia kouluilla

Syyskuussa tehtiin PR-kiertue kaikille seitsemälle kyläkoululle. Kiertuetta varten tehtiin esite lukemistoista, e-kirjoista, Kirjastopolusta, kirjaston Youtube-videoista sekä Kirjastokaistasta ja Sivupiiristä. Kiertueella tavoitettiin 281 henkilöä. Lokakuussa kirjailija Niina Hakalahti vieraili Olkkolan ja Vanhalan kouluilla. Osallistujia kirjailijavierailuilla oli 107. Kirjailijavierailuja toivottiin lisää.

Kohteena muut kyläläiset

Hanketyöntekijä otti yhteyttä haja-asutusalueen ryhmäperhepäivähoitopaikkoihin, muutamaan kylätoimikuntaan ja -yhdistykseen kartoittaen halukkuutta yhteistyöhön. Toimintaa järjestettiin muutamalle kylälle, joissa oltiin kiinnostuneita yhteistyöstä. Kahdelle ryhmäperhepäivähoitopaikalle järjestettiin pöytäteatteriesitys sekä jätettiin esitteet e-aineiston lainaamisesta.

Hanketyöntekijä osallistui erilaisiin tilaisuuksiin haja-asutusalueella (Koskentaipaleen kylätapahtuma, Harjumaan Varttuneen väen kerho, Parkkilan Honkalinnan yhteislaulutilaisuus) ja vieraili myös Mikkelin keskustassa Kiiskinmäen päiväkeskuksessa osallistuen runopiiriin sekä keskustellen asiakkaiden ja henkilökunnan kanssa.

Webropol-kyselyn avulla kartoitettiin mitä kirjastopalveluja vastaajat käyttäisivät, ja saman kyselyn pystyi täyttämään paperisena tilaisuuksissa, joissa hanketyöntekijä vieraili. Vastauksia tuli kaikkiaan 21 joten otos on pieni, mutta vastausten perusteella kiinnostavimmiksi palveluiksi nimettiin luennot ja esitelmät kirjastossa. Kirjaston tarjoamalle kotipalvelulle ei kyselyn ja keskustelujen perusteella koettu suurta tarvetta. Yhdessäolo ja yhdessä tekeminen koettiin tärkeiksi.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeessa tuotettiin kaverikirjavinkkausmalli sekä kaverikirjavinkkauksen opasvihko Kirjastopolku-sivustolle.

Sivustolle tallennettiin myös oppilaiden e-kirja-arvioita.

Kyläkoulukiertuetta varten tehtiin esite, jossa oli lyhyet esittelyt lukemistoista, e-kirjoista, Kirjastopolusta ja kirjaston YouTube-videoista sekä Kirjastokaistasta ja Sivupiiristä. Aikuisille tehtiin oma ohje e-kirjojen lainaamiseen.

 

 

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hankkeessa saatiin tietoa erilaisten haja-asutusalueen kirjastopalvelujen toimintamallien toimivuudesta kyläkouluilla tehtyjen testausten perusteella. Tietämys e-kirjoista parani, kun oppilaita ja opettajia tutustutettiin e-kirjoihin ja työskentelyyn e-kirjalukemistojen parissa. Hankkeessa tuotettiin myös verkkomateriaalia koulujen käyttöön.  Lähikirjastoihin hankittiin tablettitietokoneet. Lasten ja nuorten lisäksi myös haja-asutusalueen aikuisväestön kirjastopalvelujen tarpeista saatiin tietoa. Hanketta käytiin esittelemässä lokakuussa Kuopiossa ja ja Joensuussa Itä-Suomen aluehallintoviraston järjestämillä kirjastojen hankepäivillä.

Jatkotoimenpiteet: 

Rantakylän kirjasto jatkaa kyläkoulujen kirjapakettien ja lukemistojen välittämistä. Tiedottamiseen panostetaan entistä enemmän: tehdään esite kyläkouluille, esite lukemistoista ja e-lukemistoista kaikille, uusi kiertue kyläkouluille syksyllä 2018, mahdollisesti kiertue myös keskustan kouluille. Muistutetaan netistä löytyvistä tiedonhaun opetuksen ohjevideoista ja kirjallisuussivustoista. Lasten ja nuorten palvelut –tiimi jatkaa e-kirjalukemistojen parissa. Kirjailijavierailut ovat lukemisen edistämistä parhaimmillaan, joten selvitetään mahdollisuutta kirjailijavierailujen lisäämiseen, myös aikuisväestölle.

Aloituspäivämäärä : 
17/04/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€37 750
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 200
Budjetti euroissa yhteensä: 
€41 950
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 106
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 178
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
25kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
620henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€26 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.