Kirjastotila muutoksessa
Vuoden 2017 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kemijärven kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Hietaniemenkatu 5
98100
Kirjaston puhelin : 
040 7460267
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@kemijarvi.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Kemja
Y-tunnus : 
0191717-9
Yhteyshenkilön nimi : 
Marja-Leena Vaarala
Puhelin : 
0400 157 716
Sähköposti : 
marja-leena.vaarala@kemijarvi.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on edistää kirjastotilan toimivuuden suunnittelua asiakkaiden uudet tarpeet huomioiden.

 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Hanke tuottaa toteuttamiskelpoisen suunnitelman kirjastotilojen muutoksesta. Mittarina siis toteuttamiskelpoisen suunnitelman valmistuminen. 

Mittarina myös myös asiakkaiden osallistaminen suunnitteluun: toteutetut kyselyt, haastattelut tai asiakasraati.

Kuvaus : 

Kirjasto sijaitseen kulttuurikeskuksessa, joka on otettu käyttöön vuonna 1987. Rakennus täyttää siis 30 vuotta vuonna 2017. Kulttuurikeskus on arkkitehtuurisesti kaunis rakennus, mutta käytännön toimivuus on jatkuva haaste, johon pyritään vastaamaan erilaisin uudistuksin ja järjestelyin. Viime vuosina kirjastotiloissa on toteutettu pieniä remontteja ja uudistuksia: tietokoneluokan uudistus vuonna 2014 (sähkötyöt ja pöytien uusiminen), henkilökunnan keittiön remontti sekä uuden asiakastiskin hankinta vuonna 2015. Peruskorjausta rakennukselle ei ole vielä tehty.

Uusi asiakastiski muutti kirjastotilaa oleellisesti toimivammaksi ja viihtyisämmäksi. Suunnittelussa huomoitiin se, että tulevaisuudessa käytössä on mahdollisesti lainausautomaatti. Tällä hetkellä lainaus-ja palautusautomaatteja ei Kemijärven kirjastossa ole, mutta asiakkailta on jo tullut toiveita automaatin saamisesta kirjastoon. Automaatti voisi sujuvoittaa joidenkin asiakkaiden kirjastokäyntejä ja mahdollisesti lisätä lainausta. Myös henkilöstöresurssien vähentyminen luo paineita uudistaa tiloja ja palveluita siten, että asiakkaat voisivat käyttää kirjastoja entistä omatoimisemmin. Tässä hankkeessa lainausautomaattia ei kuitenkaan vielä hankita. Sen sijaan tehdään suunnitelma mahdollisesta hankinnasta 2017.

Hankkeessa selvitetään mahdollisia vaihtoehtoja omatoimipalvelujen järjestämiseksi kirjastotiloissa. Vaihtoehtoina voi olla omatoimitila tai pelkkä lainauksen automatisointi.

Kulut muodostuvat pääasiassa suunnitteluun käytetystä ajasta eli henkilöstökuluista. Kirjastonjohtaja selvittää erilaisia mahdollisuuksia tutustumalla eri kirjastoissa viime vuonna toteutettuihin tilaratkaisuihin sekä euvottelemalla kaupungin teknisen toimen kanssa mahdollisuuksista. Henkilökunnan kesken järjestetään ideointipalavereja hankkeen aikana. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään henkilökunnan yhteisiä tutustumiskäyntejä lähialueen kirjastoihin. Asiakkailta kysytään toiveita joko kyselyllä tai haastatteluilla. Suunnitteluun ostetaan mahdollisesti asiantuntijakonsultointia ulkopuoliselta taholta. 

 

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastotila muutoksessa -hanke oli vuosina 2017-2018. Hankehakemuksen puutteista johtuen ei AVI voinut myöntää kuin 300 € hankkeelle asiakkaiden osallistamisen suunnitteluun. Kirjastonjohtaja vaihtui kaksi kertaa hankkeen aikana, mikä haastoi hankkeen toteuttamisen.

Hankehakemuksessa tavoitteena oli toimivuuden suunnittelu. Suunnittelua tehtiin Kemijärven vammaisneuvoston, Kemijärven kansalaisopiston, teknisten palveluiden, nuorisopalveluiden ja koululaisten kanssa. Henkilökunta pohtii palavereissaan miten kirjaston saavutettavuutta ja kiinnostavuutta parannetaan. Suunnitteluun ei kuitenkaan jääty, vaan toteutettiin myös esim. lasten ja nuortenosaston kuvakirjahyllyköiden ja -laatikoiden muutostyöt.

Keväällä 2017 Kemijärven vammaisneuvosto kävi tutustumassa kirjaston tiloihin ja heiltä saatiin kehitysehdotuksia. Esim. valaistuksesta, kulkureiteistä ja kirjahyllyistä mainittiin vammaisneuvoston muistiossa 4.3.2017. Nämä tarpeet ovat niin suuria ja liittyvät vahvasti talon omistajaan eli kaupungin tekniseen palveluun, että niitä kirjasto ei pysty yksin toteuttamaan. Ehdotukset laitettiin investointisuunnitelmaan vuodelle 2018. Tekninen palvelu uudisti kirjaston ulkoportaat laittaen niiden päälle katoksen ja lämmityksen portaisiin, sekä uudet, toivomuksen mukaiset käsijohteet portaiden sivuun kulkua helpottamaan.

Hankkeen aikana järjestettiin kaksi asiakasraatia, helmi- ja marraskuussa 2018. Helmikuussa paikalle tuli 6 asiakasta ja marraskuussa vain yksi. Asiakasraadilta saatiin kehittämisehdotuksia ja hankintatoiveita. Myös uusia toimintamuotoja pyydettiin. Asiakasraatien mielestä kirjaston aukioloajat ovat riittävät. Kiitosta saatiin mm. varausten muuttumisesta maksuttomiksi Lapin kirjasto –ryhmän sisällä. Tiloihin oltiin yleisesti tyytyväisiä, eikä lisää hiljaista tilaa kaivattu. Uusia lehtiä esitettiin hankittaviksi. Huomioitavaa on, että asiakasraadit pyysivät esim. tv:tä tai viivakoodinlukijoita, jotka olivat jo kirjastossa. Tästä huomaa, että kyltteihin ja mainostukseen pitää kiinnittää enemmän huomiota. Toiveissa oli myös monitoimilaite ja diaskanneri, joita pystyisi käyttämään itsenäisesti omassa työtilassa. Nämä pyynnöt pystyttiin toteuttamaan Kirjastotila muutoksessa –jatkohankkeessa.

Vs. kirjastonjohtaja kävi esittelemässä kirjastoa Kemijärven nuorisoneuvoston kokouksessa, joka pidettiin kirjaston koulutustilassa. Nuorisoneuvostoa pyydettiin täyttämään lomake, johon pystyi laittamaan kehitysehdotuksia kirjastolle. Samaa lomaketta jaettiin 8. luokan oppilaille. Vastauksia saatiin 27 kappaletta. Vastauksista ilmeni esim. että vain 6 kävi kirjastossa vapaaehtoisesti! Kysymykseen ”Millä saisimme sinut houkuteltua käyttämään kirjastoa” tuli valmiiksi annettuihin vastaukseen seuraavat määrät (n=25) Oma tila nuorille 36 %, Ei karhumaksuja myöhässä olevasta aineistosta 48 % ja Enemmän minulle sopivaa aineistoa 8 % ja Ette mitään, mikä ei ollut edes vaihtoehtona 8 %!

Vaikka nuorisolta saatiin vahva toive karhu- eli myöhästymismaksujen poistosta, se ei ole mahdollista yhteisten Lapin kirjasto –ryhmän sääntöjen vuoksi.

Kemijärven kansalaisopisto on erittäin tärkeä yhteistyökumppani kirjastolle. Kansalaisopiston piirejä kokoontuu kirjastosalissa ja koulutustilassa monta viikossa. Kansalaisopiston rehtorin ja opettajan kanssa käytiin neuvotteluja miten kansalaisopisto pystyisi käyttämään yhä enemmän kirjaston tiloja. Huomioitiin, että jos kirjaston tilat olisivat enemmän muunneltavissa, voisi kirjastosalissa pitää isompiakin tilaisuuksia.

Kirjastossa toteutettiin tilojen muutos: iso painava vitriini lahjoitettiin koululle ja tilalle tuotiin kansalaisopiston lasiset, pyörälliset vitriinit. Vitriinit voi siirtää pois tieltä tarvittaessa. Lasten ja nuorten osaston kuvakirjahyllyt siirrettiin toiseen järjestykseen, jotta avoimen tilan luominen tuli helpommaksi. Kaupungin tekniset palvelut laittoivat kuvakirjalaatikoihin pyörät alle, joten niiden siirtely on nyt helppoa.

Hankkeen aikana Lapin kirjasto -ryhmä järjesti asiakastyytyväisyyskyselyn, jonka avoimia vastauksia on käyty henkilökunnan kanssa yhdessä läpi. Kirjastojen valtakunnallinen asiakaskysely oli huhtikuussa 2018 ja siihen Kemijärveltä tuli melkein 100 vastausta. Henkilökunta kokoontuu viikoittain palavereihin, joissa mietitään kirjaston kehittämistä asiakkaiden toiveiden pohjalta.

Asiakkaita on osallistettu myös asiakaskyselyllä tilattavista lehdistä. Kysely toteutettiin lehtisalissa lokakuussa 2018 lomakekyselynä. Ehdotuksia saatiin 14 kpl, joista osa pystyttiin toteuttamaan.

Hanke ei saanut rahoitusta vierailuihin toisiin kirjastoihin, mutta Kemijärven kirjaston henkilökunta vieraili omalla kustannuksellaan Sallan ja Kemin kirjastoissa.

Kulut muodostuivat pääasiassa henkilökunnan palkkamenoista ja asiakasraatien ilmoitus- ja kahvituskuluista.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
  • Sähköinen ja paperinen lomake nuorille.
  • Kysely lehtikokoelmasta.
  • Raportit asiakasraadeista.
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Saatuja palautteita ja toiveita on pystytty toteuttamaan jonkin verran budjetin rajoissa. Varsinkin toive järjestää tilaisuuksia on toteutunut hyvin v. 2018 kirjastossa tilojen muunneltavuuden ansiosta.

Jatkotoimenpiteet: 

Asiakasraati on tullut jäädäkseen, mutta sen kokoonpanoon voisi pyytää suoralla kutsulla henkilöitä. Avoin kutsu ei tuottanut toisella kertaa toivottua tulosta.

Kirjastoryhmä järjestää asiakaskyselyjä, ja oma kirjasto voi tehdä spesifiä kyselyjä tietyille asiakas/käyttäjäryhmille.

Hyvinvointilautakuntaa pyydetään pitämään kerran vuodessa kokouksensa kirjastossa.

Yhteistyömuotojen kehittäminen kansalaisopiston kanssa jatkuu.

Lisätietoa: 

Koska tämä hanke sai avustusta vain asiakkaiden osallistamiseen, haki kirjasto AVI:lta hankerahaa vuodelle 2018 Kirjastotila muutoksessa jatkohankkeseen, joka pysyisi suunnittelemaan ja hankkimaan laitteita, joiden tarve on todettu tämän hankkeen asiakaskyselyissä ja -raadeissa.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€2 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€2 500
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€590
Oma rahoitus yhteensä: 
€290
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
2kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
7henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€300

Avustus myönnetään asiakkaiden osallistamiseen suunnitteluun. Sen sijaan henkilökunnan suunnitteluun käyttämään työaikaan ja tutustumiskäynteihin ei avustusta voi käyttää (ks. kirjastojen hankerekisterin Info -sivuilta perustelumuistiot).

 
okm
avi