KIRJASTOUTOPIAT – LUKEMAAN INNOSTAMISTA LAPSILÄHTÖISESTI
Vuoden 2016 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Turun kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Linnankatu 2
20100
Kirjaston puhelin : 
02 2620 681
Kirjaston sähköposti : 
kaupunginkirjasto@turku.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Tm
Y-tunnus : 
0204818-8
Yhteyshenkilön nimi : 
Sanna Hernelahti
Puhelin : 
044 9072833
Sähköposti : 
sanna.hernelahti@turku.fi
Hankkeen tavoite: 

Tavoitteena osallistaa lapsia heidän oman tapahtumatoimintansa suunnittelussa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Osallistuvien lasten määrä ja heidän tuotoksensa.

Kuvaus : 

OKM:n Yleisten kirjastojen laatusuosituksessa (2010) todetaan, että asiakassuuntautuneisuus on kirjaston kehittämisen ydintä. Laatusuosituksen mukaan kirjasto edistää asiakkaiden näkemysten esille tuloa luomalla heille mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun. Laatusuosituksessa kuvataan laadukkaita lastenkirjastopalveluita myös seuraavasti: "Lapsille lukemisesta ja muista kirjastosta saatavista palveluista on tehty houkuttelevia päiväkotien ja koulujen kanssa tehtävän yhteistyön avulla. - - Lapsille ja nuorille suunnataan omat asiakaskyselyt." Kirjastoutopiat-hankkeessa tuodaan esille lasten omia näkemyksiä ja annetaan lapsille mahdollisuus osallistua lapsille suunnattujen lukemaan innostamisen palveluiden suunnitteluun.

 

Kirjaston tärkeä tehtävä on innostaa lapsia lukemaan. Hankkeessa kehitetään lukemaan innostamisen palveluja lapsilähtöisesti: satutunteja, kummikirjailija-toimintaa, Turun alakoulujen uutta lukudiplomia, ja koululaisten Kulttuuripolku-luokkakäyntejä (kuten kirjavinkkausta sekä tiedonhaun ja mediataitojen opetusta).

 

Projektissa järjestetään lapsille ja nuorille utopiatyöpajoja asiakaspalautteen keräämisen muotona. Kirjaston lukemaan innostaviin palveluihin liitetään työpajoja, joissa lapset pohtivat sanoin ja kuvin kirjastoa ja lukemista menneisyydessä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Lapset voivat esimerkiksi kirjoittaa tai valokuvata, miten he hahmottavat kirjastotilan tai kirjaston järjestämät ohjatut tuokiot, millainen olisi heidän unelmakirjastonsa tai -lukupaikkansa. Keskeinen sana on utopia: millainen on lasten utopia tulevaisuuden kirjastosta ja sen palveluista? Samalla tuetaan lasten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi tarjoamalla heille kokemus siitä, että maailma voi muuttua ja siihen voi itse vaikuttaa.

 

Työpajojen tuloksena syntyneet tekstit ja muut teokset analysoidaan, ja niitä käytetään apuna, kun kehitetään kirjaston palveluja lapsille. Analysoinnissa käytetään mm. palvelumuotoilun menetelmiä. Tässä prosessissa on yhteistyökumppanina Turun Ammattikorkeakoulu.

 

Hankkeessa yhteistyökumppanina on lisäksi mm. Turun Sanataideyhdistys, jonka ohjaajat ovat toteuttaneet monitaiteellisia sanataideharjoituksia menneisyyden ja tulevaisuuden teemoista mm. Sanataiteen kiertokoulu Kiekun toiminnassa. Kummikirjailijatoimintaa toteutetaan yhteistyössä Lounais-Suomen kirjailijoiden kanssa.

 

Aikataulu:

- Elo–syyskuussa 2016 järjestetään 4–5 lasten ja nuorten utopiatyöpajaa. Työpajat järjestetään kaikkien ao. tapahtumien yhteydessä.

 

- Loka–marraskuussa 2016 Turun alakoulun lukudiplomia kehitetään oppilaiden lähtökohdista käsin. Koululaisia innostetaan lukemaan kehittämällä lukudiplomia, joka perustuu vähemmän kirjalistoihin, ja enemmän itseä kiinnostavien kirjojen etsimiseen, yläkoulujen lukudiplomin tapaan: http://vaskinuoret.fi/turun-lukudiplomi-oppilaalle/ 

 

- Syyskuusta 2016 huhtikuuhun 2017 järjestetään 10 Satukaruselli-tapahtumaa, joissa kehitetään kirjaston aikaisempia Kirjastokaruselli- ja satutunti-konsepteja päiväkoti-ikäisille lapsilta tulevan palautteen perusteella lukemaan innostaviksi. 

 

- Tammi–huhtikuussa 2017 ekaluokkalaisille kehitetään kummikirjailija-toimintaa kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta tukevalla tavalla. Pilottikouluna toimii Jäkärlän koulu.

 

- Syys–joulukuussa 2016 Turun opetussuunnitelmaan sisältyvän Kulttuuripolun kirjastovierailuista, esimerkiksi kirjavinkkauksesta, kerätään lasten palautetta ja niitä kehitetään uutta opetussuunnitelmaa vastaaviksi. 

 

Hanke liittyy Turun kaupunkistrategian kohtiin

2.1.3 Luodaan parempia palveluita kehittämällä vaikuttavia asiakaskeskeisiä palveluprosesseja

2.3.5 Osallisuutta lisätään ottamalla se osaksi suunnittelua, toteuttamista ja päätöksentekoa

2.3.7 Hyvän elämän Turkua luodaan ottamalla aktiivisuus elämäntavaksi; Lasten ja nuorten kasvu tasapainoiseen elämään

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Turun sivistystoimiala, Lounais-Suomen kirjailijat, Turun sanataideyhdistys, Sydkustens Landskapsförbund
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Ohjausryhmään kutsutaan jäsenet yhteistyökumppanien edustamilta tahoilta sekä kaupunginkirjastosta.

Aiemmat hankkeet: 

Turun kaupunginkirjastossa ei ole aikaisemmin ollut vastaavaa hanketta.  Satutunteja ja muuta toimintaa on toki järjestetty, mutta nyt on tarkoitus luoda selkeä malli toiminnan toteuttamiseksi. Lisäksi lapset pääsevät itse vaikuttamaan toimintaan.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjastoutopiat-projektissa tuotiin esille lasten omia näkemyksiä ja annettiin lapsille mahdollisuus osallistua lapsille suunnattujen lukemaan innostamisen palveluiden suunnitteluun sekä kirjastotilojen suunnitteluun. Siihen sisältyi lapsille suunnattuja esityksiä, kummikirjailijatoimintaa, Turun alakoulujen uusi lukudiplomi ja koululaisten Elämyspolku-luokkakäyntejä (kuten kirjavinkkausta sekä tiedonhaun ja mediataitojen opetusta) sekä näihin liittyviä työpajoja.

Projektissa palaute ja ideat kerättiin järjestämällä lapsille ja nuorille ns. utopiatyöpajoja. Kirjaston lukemaan innostaviin palveluihin liitettiin työpajoja, joissa lapset pohtivat sanoin ja kuvin kirjastoa ja lukemista menneisyydessä, nykypäivänä ja tulevaisuudessa. Lapset kirjoittivat ja piirsivät, miten he hahmottavat kirjastotilan tai kirjaston järjestämät ohjatut tuokiot, millainen olisi heidän unelmakirjastonsa tai -lukupaikkansa. Keskeinen sana on utopia: millainen on lasten utopia tulevaisuuden kirjastosta ja sen palveluista? Samalla tuettiin lasten kasvamista aktiivisiksi kansalaisiksi tarjoamalla heille kokemus siitä, että maailma voi muuttua ja siihen voi itse vaikuttaa.

Työpajojen tuloksena syntyneet tekstit ja muut teokset analysoidaan ja niitä käytetään apuna, kun kehitetään kirjaston palveluja lapsille.

Hankkeessa yhteistyökumppaneina olivat Turun sivistystoimiala ja Turun Sanataideyhdistys sekä Sydkustens Landskapsförbund, joiden kautta ohjaajat vetivät työpajoja. Esityksiä tilattiin korkealaatuisilta esiintyjiltä ja kummikirjailijatoimintaa toteutettiin yhdessä Kirsti Ellilän kanssa Lukukeskuksen kautta.

- Omarahoituksella kehitettiin Turun alakoulun lukudiplomi oppilaiden lähtökohdista käsin. Koululaisia innostetaan lukemaan kehittämällä lukudiplomia, joka perustuu vähemmän kirjalistoihin, ja enemmän itseä kiinnostavien kirjojen etsimiseen: https://blog.edu.turku.fi/lukupolku/. Lukupolkuun liittyen järjestettiin lukumessuja ja kerättiin niiden perusteella aineistoa lukemisen merkityksestä.

- Syyskuusta 2016 joulukuuhun 2017 järjestetään Satukaruselli-tapahtumia, joissa kehitetään kirjaston aikaisempia Kirjastokaruselli- ja satutunti-konsepteja päiväkoti-ikäisille lapsilta tulevan palautteen perusteella lukemaan innostaviksi. Esityksiä oli yhteensä 58, katsojia 2651.

- Joulukuusta 2016 joulukuuhun 2017 Aunelan koulun 4.-5.-luokkalaisille järjestettiin kummikirjailija-toimintaa kirjaston käyttöä ja lukuharrastusta tukevalla tavalla. Lapset osallistuivat lastenkirjan kirjoittamien prosessiin ja kehittivät myös itse luku- ja kirjoitustaitojaan. Toimintaa esittelevä näyttely kootaan koululle ja kirjastoon alkuvuonna 2018.

- 2016-2017 Turun opetussuunnitelmaan sisältyvän Elämyspolun kirjastovierailuista, esimerkiksi kirjavinkkauksesta, sekä esityksistä kerättiin lasten palautetta. Näitä piirrettyjä ja kirjoitettuja palautteita on nyt käytössä vino pino, niitä analysoidaan vielä osana projektia. Näitä työpajoja järjestettiin yhteensä 40 ja lapsia osallistui 676.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 
Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kirjaston tuottamille tapahtumille on lasten vankka tuki, joten niille tulee löytyä jatkossakin rahoitus. Turun kaupunginkirjasto tekee yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa niin, että jokaisella lapsella on mahdollisuus osallistua riippumatta huoltajien aktiivisuudesta tai sosioekonomisesta taustasta. Lasten mielikuvituksen ja aktiivisuuden hyödyntäminen tulee ottaa osaksi lasten kanssa työskentelyä, lapset ovat itse oman elämänsä parhaita asiantuntijoita!

Jatkotoimenpiteet: 

Aineistoa arvioidaan ja sen perusteella otetaan myös jatkossa lapset mukaan toiminnan suunnitteluun.

Aloituspäivämäärä : 
01/09/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€29 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€5 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€34 500
Haettu muu avustus: 
€29 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€30 600
Oma rahoitus yhteensä: 
€6 600
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
110kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
3 567henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€24 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016

 
okm
avi