Kirjat kothin asti - kirjaston kotipalvelu käyntiin Tervolassa
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Tervolan kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Paasilinnan puistotie 1
95300
Kirjaston puhelin : 
040 486 6984
Kirjaston sähköposti : 
tervolan.kirjasto@tervola.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Terku
Y-tunnus : 
0193249-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Kati Oinas
Puhelin : 
040 486 6994
Sähköposti : 
kati.oinas@tervola.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on aloittaa kirjaston kotipalvelutoiminta Tervolassa.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kotipalveluasiakkaiden määrä
Yhteistyökumppaneiden määrä
Järjestettyjen tiedotustilaisuuksien määrä

Kuvaus : 

Hankkeen päätavoitteena on käynnistää kotipalvelutoiminta Tervolan kirjastossa. Kirjasto sijaitsee Tervolan kirkonkylällä, ja etäisyydet kunnan sisällä ovat pitkiä. Tervolan kunnan väestö on jo pitkään ollut ikääntyvää: noin 28 % väestöstä on yli 65-vuotiaita, kun vastaava luku Lapin maakunnassa on n. 22 % ja koko maassa 20 % (v. 2015). Ikäihmisten osuuden kunnan väestöstä arvioidaan kasvavan tulevina vuosina entisestään. Varsinkin ikääntyneen väestön kulkuyhteydet eri kyliltä kuntakeskukseen ovat rajalliset. Monella vanhuksella tai liikuntarajoitteisella ei ole mahdollisuutta käydä kirjastossa esim. asiointikuljetuksen yhteydessä. Kaikilla ei välttämättä ole sellaista läheistä tai tuttavaa, joka kuljettaisi heille kirjastoaineistoa, kun oma kulkeminen on joko kokonaan tai osittain estynyt. Osa ikäihmisistä on tottunut käyttämään kirjastoa aiemmissa elämänvaiheissaan, mutta osalle sekä kirjaston perinteiset että uudet palvelut voivat olla vieraita.

Vanhentuvaan väestöön kohdistuva hakeutuva kirjastotoiminta on Tervolassa ollut vähäistä. Tällä hankkeella on tarkoitus kehittää tätä osaa kirjastomme palveluista, jotta kirjasto palvelisi mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia ja ikäryhmiä. Tavoittelemme ikäihmisiin kohdistuvaan toimintaan uutta vireyttä ja säännöllisyyttä, sekä yritämme tällä tavalla saada ikääntyneitä asiakkaita takaisin kirjaston käyttäjiksi. Haluamme tarjota ikäihmisille (luku)virikkeitä sekä taata myös heille pääsyn monipuolisen tiedon äärelle erilaisista esteistä huolimatta ja siten ehkäistä syrjäytymistä ja yksinäisyyttä.  

Hankkeessa selvitämme kuntalaisten ja kunnan kotipalvelun kiinnostuksen kirjaston kotipalvelua kohtaan. Kartoitamme ikääntyneen väestön ja muiden kotipalvelua mahdollisesti tarvitsevien asiakasryhmien määrät ja heidän kirjastonkäytön tarpeensa. Selvitämme erimuotoisia tapoja tarjota heille kirjaston kotipalvelua sekä ylipäätään tehdä kirjaston palveluja ja aineistoa ikääntyneille tutuksi. Kirjaston kotipalvelusta osana kirjaston palveluita pyritään tekemään mahdollisimman näkyvää, jotta palvelun tarvitsijat olisivat tietoisia tällaisesta mahdollisuudesta ja osaisivat sitä myös pyytää. Hankkeessa kiinnitetäänkin erityistä huomiota uuden palvelun markkinointiin ja tiedottamiseen sekä niiden kanaviin.

Tarkoituksena on tehdä yhteistyötä mm. kunnan kotipalvelun ja vanhustenpalveluiden kanssa sekä kolmannen sektorin paikallisten toimijoiden kanssa. Yhteistyössä kunnan kotipalveluyksikön kanssa pyritään löytämään erilaisia toimintamalleja, joilla saataisiin jo kotipalvelun piirissä oleville vanhuksille toimitettua kirjastoaineistoa. Yritämme tavoittaa myös sellaisia vanhuksia tai muita kotipalvelua tarvitsevia, jotka eivät vielä ole kunnan kotipalvelun piirissä mahdollisina yhteistyökumppaneinamme mm. seurakunta, yhdistykset, SPR:n paikallisosasto sekä eläkeläisjärjestöt.

Kotipalvelutarpeen lisäksi hankkeen aikana aiomme kartoittaa muita liikkumisesteisten toivomia kirjaston palveluja, joita voi olla esim. siirtokokoelma palvelutaloissa tai lukupiirit ja viriketuokiot vanhainkodissa. Tervolan kirjasto on vasta hiljattain alkanut tarjota Celia-kirjaston palveluja näköesteisille, joten hankkeen yhtenä tavoitteena on markkinoida ja tiedottaa myös Celian palveluista osana kirjaston kotipalvelutoimintaa.

Tervolan kirjasto hakee avustusta hakeutuvaan kirjastotyöhön eli kirjaston kotipalvelutoiminnan käynnistämiseen. Anomme rahoitusta osa-aikaisen hanketyöntekijän palkkaamiseen. Hanketyöntekijän tehtävänä on löytää kirjaston kotipalvelua tarvitsevat ikääntyneet ihmiset sekä kartoittaa heidän tarpeensa ja käynnistää kotipalvelutoiminta kirjastossamme. Hän laatii asianmukaisen lomakkeiston kotipalvelutoimintaa varten kirjastohenkilökunnan käyttöön. Hanketyöntekijä kartoittaa lisäksi mitä muuta yhteistyötä kirjastolla voisi olla ikääntyneille palveluja järjestävien kunnallisten ja muiden tahojen ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Kotipalvelutarpeen selvittämisen jälkeen hanketyöntekijä suunnittelee reitit ja aikataulut kotipalvelutoiminnan ylläpitämiseksi hankkeen jälkeen sekä kartoittaa myös mahdollisia yhteistyötahoja mm. kirjakassien kuljettamiseen. Hankkeen loppuvaiheessa hanketyöntekijä käy yhdessä vakituisen henkilökunnan kanssa esittelemässä kotipalvelutoimintaa sekä Celia-kirjaston palveluja ja kirjaston aineistoja ja palveluja vanhainkodissa tms. ikäihmisten sosiaalisessa tilassa tai muiden yhteistyökumppaneiden avustuksella erilaisissa ympäristöissä. Hanketyöntekijä laatii kotipalvelutoiminnan jatkamiseksi toimenpidesuunnitelman sekä kouluttaa kirjaston vakituisen henkilökunnan kotipalvelutoiminnan hoitamiseksi. Tavoitteena on, että hankkeen päätyttyä kotipalvelu on vakiintunut osa kirjaston tarjoamia palveluja ikääntyneille, ja toimintaa voidaan jatkaa omalla työvoimalla hanketyöntekijän tekemien suunnitelmien pohjalta.

Hankeavustuksella on tarkoitus maksaa hanketyöntekijän palkkakulujen lisäksi mm. laadukkaiden kotipalvelukassien hankinta, markkinointi- ja tiedottamiskuluja, mm. lehti-ilmoitukset ja jaettavat lehtiset, posti- ja puhelinkuluja sekä järjestettyjen markkinointitilaisuuksien ja -tapahtumien tarjoiluja. Kirjaston kuluiksi jäävät henkilökunnan palkkakulut, kun uusi palvelu opetellaan ja otetaan käyttöön. Omavastuuosuuteen sisältyy myös hanketyöntekijän matkakulut, toimisto-, laite- ja työvälinekustannuksia. 

Aikataulu

5-6/2017: Työntekijän rekrytointi ja työpisteen rakentaminen. Hanketyöntekijä laatii tarkemman projektisuunnitelman ja -aikataulun. Yhteistyön solminen kunnan vanhustenpalveluiden kanssa.

6-9/2017: Hanketyöntekijä kartoittaa kotipalvelua tarvitsevia kuntalaisia ja heidän palvelutarpeitaan. Yhteistyökumppaneiden hakeminen jatkuu kunnallisella tasolla ja kolmannelta sektorilta. Yhteistyössä heidän kanssaan ideoidaan ja kokeillaan erilaisia toimintamalleja sekä kehitetään toimivia käytäntöjä palvelujen tuottamiseksi. Työvälineistön hankkiminen ja laatiminen (kotipalvelukassit, lomakkeisto)

10/2017: Koulutetaan kirjaston vakituinen henkilökunta ja sidosryhmiä, markkinoidaan uusia palveluja eri tavoin (esim. Vanhustenviikon valmistelu)

10/2017: Vanhustenviikko 2.10–9.10. Tehomarkkinointia ja tiedottamista monin eri tavoin. Tapahtumia mm. kirjastossa. Kirjasto aktiivisesti mukana muiden toimijoiden tapahtumissa kirjaston ulkopuolella

12/2017: Uudet palvelut toimivat kirjaston omin voimin. Jatkosuunnitelmien ja -ohjeistuksen laatiminen kirjastohenkilökunnalle

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tervolan kunnan vanhustenpalvelut
Aiemmat hankkeet: 

Kirjaston kotipalvelu käyntiin Simossa, Intoa ja ilonaiheita ikääntyneille (Asikkala), Kotipalvelu Raahen kirjastoon -selvitys

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hankkeen päätavoitteena oli käynnistää kotipalvelutoiminta Tervolan kirjastossa. Hankkeen tarkoitus oli kehittää vanhentuvaan väestöön kohdistuvaa hakeutuvaa kirjastotoimintaa, jotta kirjasto palvelisi mahdollisimman tasapuolisesti kaikkia kuntalaisia ja ikäryhmiä. Tavoittelimme ikäihmisiin kohdistuvaan toimintaan uutta vireyttä ja säännöllisyyttä, sekä yritimme tällä tavalla saada ikääntyneitä asiakkaita takaisin kirjaston käyttäjiksi.

Hankkeessa selvitettiin kuntalaisten ja kunnan kotipalvelun kiinnostusta kirjaston kotipalvelua kohtaan sekä kartoitettiin ikääntyneen väestön ja muiden kotipalvelua mahdollisesti tarvitsevien asiakasryhmien määriä ja heidän kirjastonkäytön tarpeitaan. Hankkeessa kiinnitettiin erityistä huomiota uuden palvelun markkinointiin ja tiedottamiseen ja yhteistyöverkostojen luomiseen. Tavoitteena oli aloittaa säännöllinen yhteistyö mm. kunnan kotipalvelun ja vanhustenpalvelujen sekä kolmannen sektorin paikallisten toimijoiden kanssa. Yritimme tavoittaa myös sellaisia vanhuksia tai muita kotipalvelua tarvitsevia, jotka eivät vielä olleet kunnan kotipalvelun piirissä yhteistyökumppaneinamme mm. seurakunta, yhdistykset, SPR:n paikallisosasto sekä eläkeläisjärjestöt.

Kotipalvelutarpeen lisäksi hankkeen aikana kartoitettiin muita liikkumisesteisten toivomia kirjaston palveluja, joita voi olla esim. siirtokokoelma palvelutaloissa tai lukupiirit ja viriketuokiot vanhainkodissa. Lisäksi hankkeen yhtenä tavoitteena oli markkinoida ja tiedottaa Celian palveluista osana kirjaston kotipalvelutoimintaa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Hankkeen aikana Kirjat kothin asti -palvelulle laadittiin esitteitä, asiakkaaksi ilmoittautumislomake ja asiakkaan haastattelulomake.

Hankkeen aikana julkaistiin välilehti Kirjat kothin asti -palvelulle kirjaston verkkosivuille: http://tervola.fi/vapaa-aika-ja-liikunta/kirjasto/kirjaston-kotipalvelu-...

Tervolan kirjaston kotipalvelu lisättiin Lapin kirjaston verkkosivuille: https://lappi.verkkokirjasto.fi/web/arena/palvelut-kotipalvelu

Hankkeen aikana julkaistut lehtijutut:

Kirjat kothin Tervolassa, 14.6.2017, Lounais-Lappi https://www.lapinkansa.fi/lounaislappi/kirjat-kothin-tervolassa-200191926/

Lukemisen iloa äänikirjoista, 6.7.2017, Jokiposti www.tervola.fi/Jokiposti/2017/JP13_2017

Kirjat kothin asti Tervolassa, 24.8.2017, Jokiposti www.tervola.fi/Jokiposti/2017/JP17_2017

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

HANKKEEN ALOITUS

Hankkeen alkuvaiheessa hanketyöntekijä vieraili lähialueen kirjastoissa, joissa jo toteutettiin kirjaston kotipalvelua. Kirjastoista saatiin valmiita käytäntöjä kotipalvelun toteuttamiseen, lomakkeistoon, markkinointiin sekä Koha-kirjastojärjestelmän toimintojen hyödyntämiseen kotipalvelutyössä. Kaikkien kirjastojen kotipalveluvastaavien mukaan parhaat kanavat asiakkaiden löytymiseen ovat kunnan kotipalvelu, ikäihmisten kerho- ja iltapäivätoiminnassa vierailu sekä paikallislehdet. Hankkeen aikana Tervolan kunnankirjasto liittyi Lapin kirjastoon ja otti käyttöön Koha-kirjastojärjestelmän. Hankkeen kannalta hyödyllisin toiminto Kohassa on kotipalveluasiakkaiden lainahistorian tallennus -ominaisuus, jota aiemmassa kirjastojärjestelmässä ei ollut.

KIRJAT KOTHIN ASTI

Hankkeen aikana käynnistettiin kirjaston kotipalvelu, jonka nimeksi Tervolassa valikoitui Kirjat kothin asti. Palvelun asiakkaiksi pyrittiin tavoittamaan ikääntyneitä ja muita tervolalaisia, jotka eivät sairauden, vamman tai liikuntaesteen vuoksi pysty itse asioimaan kirjastossa. Asiakkaita palveluun lähdettiin etsimään yhteistyössä vanhustenpalvelujen ja kunnan kotipalvelun kanssa. Hanketyöntekijä vieraili tapahtumissa ja ikäihmisten kerhotoiminnassa esittelemässä Kirjat kothin asti -palvelua ja Celian palveluita. Tapahtumissa ja kerhotoiminnassa tavoiteltiin palvelun potentiaalisia asiakkaita ja heidän omaisiaan.

Kirjaston kotipalvelulle tilattiin Tervolan kunnankirjaston logolla ja Kirjat kothin asti-tekstillä varustetut kassit palvelun kuljetuksia varten. Kassit vahvistivat palvelun asemaa ja soveltuvat jatkossa kirjakassien kuljetuksiin kaikkien kaavailtujen kuljetusvaihtoehtojen kanssa. Hankkeen aikana kirjakassien kuljetuksille löytyi useita vaihtoehtoja, joita voidaan hyödyntää tapauskohtaisesti.

Hankkeen aikana hanketyöntekijä toteutti kirjaston kotipalvelun työvaiheet asiakkaille. Hanketyöntekijä haastatteli asiakkaat, teki heidän kanssaan sopimukset asiakkuudesta, valikoi asiakkaille kirjastoaineiston ja kuljetti kirjakassit asiakkaille.

Kirjat kothin asti -palvelua mainostettiin Jokiposti-seutulehden kirjaston palstalla, ja hanketyöntekijä kirjoitti lehteen kirjaston kotipalvelusta ja Celia-äänikirjoista. Elokuussa ilmestyi Lounais-Lappi -lehdessä artikkeli Meri-Lapin kirjastojen kotipalveluista. Kirjaston kotipalveluesite saatiin mukaan Paakkolan kyläyhdistyksen, Länsi-Pohjan omaishoitajien ja Sotainvalidien Veljesliiton Avustaja-toiminnan uutiskirjeisiin. Kirjat kothin asti -palvelu sai näkyvyyttä myös näiden yhteistyökumppaneiden somessa.

Hankkeen aikana Kirjat kothin asti -palveluun liittyi kahdeksan asiakasta. Asiakkaat löysivät palvelun Jokiposti-lehden, tapahtumien, omaan postilokeroon tulleen kotipalveluesitteen ja uutiskirjeiden kautta. Tervolan kirjaston kotipalvelun asiakasmäärä vastaa tällä hetkellä hyvin IFLAn tavoitteeseen. IFLAn mukaan joka tuhannes kunnan asukkaista voisi olla kirjaston kotipalvelun tarpeessa. Tervolan väkiluku on 3000, joten tavoite ylittyi yli kaksinkertaisesti hankkeen aikana toteutuneella asiakasmäärällä.

YHTEISTYÖ VANHUSTENPALVELUJEN KANSSA

Kunnan vanhustenpalvelut, kotipalvelu ja palvelutalot lähtivät myönteisesti mukaan yhteistyöhön kirjaston kanssa. Vanhustenpalvelujen ja kotipalvelun kautta esitteitä saatiin jakoon kotipalvelun asiakkaille, vanhusten rivitalojen asukkaille ja muille kuntalaisille, joiden tiedettiin voivan olla palvelun tarpeessa. Kolmeen palvelukotiin vietiin kirjastosta isotekstisiä kirjoja, äänikirjoja, vanhoja elokuvia, musiikkia ja muuta virikemateriaalia asukkaille ja henkilökunnalle. Vanhustenpalvelut oli suunnitellut hankkivansa palvelukoteihin kirjoja, pelejä ja muuta virikemateriaalia. Materiaali saadaan nyt siirtokokoelmina kunnankirjastosta.

Hanketyöntekijä kävi esittelemässä Kirjat kothin asti -palvelua ja Celian palveluita vanhustenpalvelujen palaverissa. Osa henkilökunnasta muisti Tervolan kunnankirjastossa 1980- ja 90-luvuilla toimineen ja sittemmin lakanneen Kirjakassi-palvelun, jossa kirjakassit kulkivat kirjaston kotipalveluasiakkaille kunnan kotipalvelun ja ateriakuljetusten yhteydessä. Vanhustenpalveluiden kanssa sovittiin, että nykyisessä palvelussa voidaan ottaa käyttöön sama kuljetusmalli. Vanhustenpalveluiden, kotipalvelun ja kehitysvammapuolen henkilökunnalle olivat jo entuudestaan tuttuja Celian palvelut ja Daisy-soittimet. He aikoivat edelleen levittää sanaa palveluista asiakkailleen.

LUKUHETKET

Lukuhetket käynnistettiin palvelukoti Koti- ja Pihakullerossa, toimintakeskuksella ja vuodeosastolla. Hetket toteutettiin hanketyöntekijän, kirjastohenkilökunnan ja vapaaehtoisten lukijoiden voimin. Hankkeen aikana vapaaehtoisia lukijoita etsittiin Lahjoita lukuhetki -kampanjan toimintamallin mukaan, ja vapaaehtoisia löytyi kuusi. Lukuhetket toteutettiin hankkeen aikana kerran kuukaudessa. Toimintakeskuksella lukuhetkiä pidettiin henkilökunnan toiveesta joka viikko. Kuulijoille luettiin mm. Nätti-Jussin tarinoita, Tervola-aiheisia historiallisia teoksia ja runoja kuulijoiden toiveiden mukaan. Hetkissä ääneenluku, yhteislaulu, keskustelu ja muistelu lomittuivat keskenään. Luetut tarinat, runot, laulut ja vanhat arvoitukset herättivät muistoja, joita jaettiin ja joista keskusteltiin yhdessä. Kuulijoiden kanssa muisteltiin mm. vanhoja merkkipäiviä, Tervolan paikkoja ja ihmisiä sekä vanhoja esineitä.

Lukuhetket saivat positiivista palautetta kuulijoilta ja palvelukotien henkilökunnalta. Hetkien suosio ja niiden kysyntä neljään palvelutaloon yllättivät. Hanketyöntekijä, vapaaehtoiset ja kirjastohenkilökunta eivät kuitenkaan pystyneet vastaamaan jokaviikkoisten lukuhetkien kysyntään, joten hetket toteutettiin ja toteutetaan jatkossa kerran kuukaudessa.

VANHUSTENVIIKKO

Vanhustenviikon tapahtumia markkinoitiin Jokiposti- ja Lounais-Lappi -lehdissä ja tapahtumissa. Viikolla järjestettiin lukuhetket palvelukodeissa ja kaikille avoin lukuhetki Nuorisoseurantalolla. Vanhustenviikon lukuhetkiin sisältyi tarjoiluja, ja esiintyjät olivat pukeutuneet palvelukoti Pihakullerosta lainaan saatuihin rooliasuihin. Ääneenlukemisen lisäksi ohjelmistossa oli yhteislaulua. Kirjastolla järjestettiin SeniorSurf -tapahtuma, jossa kirjaston henkilökunta opasti kävijöitä tietokoneen, Internetin ja älylaitteiden käytössä sekä markkinoi Celian palveluita. Vanhustenviikon tapahtumien osanotto jäi pieneksi verrattuna siihen kuinka paljon kuulijoita hanketyöntekijä tavoitti tapahtumissa.

YHTEISTYÖKUMPPANIT

Yhteistyökumppaneita saatiin hankkeen aikana 18. Vanhustenpalveluiden lisäksi yhteistyökumppaneiden joukossa on yhdistyksiä ja vapaaehtoistoimijoita. Yhteistyön muodoksi vakiintui tiedon levittäminen Kirjat kothin asti -palvelusta ja tapahtumissa vieraileminen. Yhteistyö 4H-yhdistyksen kanssa tuotti kuljetusvaihtoehdon kirjakasseille nuorten yrittäjien toimesta. Yhteistyökumppaneiden avulla palvelu sai näkyvyyttä uutiskirjeissä, somessa, kokouksissa ja tapahtumissa. Yhteistyökumppaneiden kautta löytyi myös vapaaehtoisia lukijoita lukuhetkiin.

Eläkeläisten ja ikäihmisten kerhotoimintaa järjestetään Tervolassa vanhustenpalveluiden, eläkeläisyhdistysten ja seurakunnan toimesta. Hanketyöntekijä esitteli Kirjat kothin asti -palvelua ja Celian palveluita Tervolan eläkeläisten, Eläkeliiton Tervolan yhdistyksen ja seurakunnan eläkeläisten kerhoissa. Hanketyöntekijä vieraili myös kunnan vanhustenpalvelujen Toimintapäivillä esittelemässä palveluita. Jokaisesta kerhosta löytyi muutama palvelusta tai Celia-asioista kiinnostunut kävijä. Kerhojen kautta tavoitettiin myös palvelun tarpeessa olevien läheisiä. Eläkeläiskerhojen kävijät olivat hyväkuntoisia, eivätkä olleet tällä hetkellä itse palvelun tarpeessa. Toimintapäivillä tavoitettiin paremmin palvelun tarpeessa olevia kuulijoita.

Hanketyöntekijä markkinoi Kirjat kothin asti -palvelua erilaisissa tapahtumissa. Kirjaston kotipalvelun esittelypiste oli Maaseudulta käsin -messuilla Tervolan kunnan teltan yhteydessä, Paakkolan kyläyhdistyksen kirpputoritapahtumassa ja 4H-yhdistyksen toimintapäivillä. Hanketyöntekijä osallistui myös Varejoen kyläyhdistyksen ja Petsamo-seuran järjestämään Varejokipäivään. Varejokipäivien yleisö koostui suurelta osin ikäihmisistä, joten se oli hyvä paikka markkinoida heille kohdistettuja palveluita.

Yhteistyötä rakennettiin vapaaehtoistoimijoiden ja kirjaston välille. SPR Tervola otti jakoon palvelun esitteitä, ja asia oli esillä SPR:n kokouksessa. SPR Tervolan Ystäväpalvelu ei ole tällä hetkellä toiminnassa, joten yhteistyötä kirjaston kotipalvelun ja Ystäväpalvelun välillä ei voida toteuttaa. SPR Tervolan kautta löytyi kuitenkin vapaaehtoinen lukuhetkien lahjoittaja.

Hanketyöntekijä esitteli hanketta Lions Club Tervolan kokouksessa. Yhteistyö Lions Clubin kanssa jää jäsenten henkilökohtaisen kiinnostuksen varaan lukuhetkien lahjoittamiseen tai kirjakassien kuljetukseen liittyen.

Hanketyöntekijä tavoitti kerhoissa ja tapahtumissa vieraillessaan suuren määrän kuulijoita. Useissa kerhoissa ja tapahtumissa oli samoja kävijöitä, joten hankkeen tapahtumien osallistujamäärä on todellisuudessa hieman pienempi. Kerhokäyntien ja tapahtumissa vierailujen jälkeen Kirjat kothin asti -palveluun saatiin neljä uutta asiakasta. Kukaan ei liittynyt palvelun asiakkaaksi paikan päällä, kuten naapurikuntien ja kaupunkien kirjastojen kotipalvelun markkinoinnissa oli tapahtunut. Kerhoissa ja tapahtumissa tavoitettiin suuri joukko kirjaston ei-käyttäjiä. Myös he saivat tietoa kirjaston palveluista ja ajankohtaisista tapahtumista.

Jatkotoimenpiteet: 

LUKUHETKET

Palvelutalojen lukuhetket jäävät toimintaan Lahjoita lukuhetki -kampanjan toimintamallin mukaan. Palvelutalot antoivat lukuhetkille sopivat ajat, jotka tiedotettiin lukulahjoittajille. Kirjasto ilmoittaa toteutuvat lukuhetket palvelutaloille. Lukuhetkiä järjestetään jatkossa kerran kuussa kahdessa palvelukodissa sekä toimintakeskuksessa kirjastohenkilökunnan ja vapaaehtoisten lukijoiden voimin.

KIRJAT KOTHIN ASTI

Hanketyöntekijä laati toimenpidesuunnitelman kotipalvelutoiminnan jatkamiseksi hankkeen jälkeen sekä koulutti kirjaston vakituista henkilökuntaa kotipalvelutoiminnan hoitamiseksi. Kirjakassit voidaan kuljettaa jatkossa kirjaston kotipalvelun asiakkaille kirjaston henkilökunnan, Postin päiväjakelun, kotipalveluauton tai 4H -yrittäjien toimesta. Muutamalle asiakkaalle kirjastokassin kuljettaa omainen.

Jatkossa palvelua markkinoidaan kirjastossa, kunnan toimipisteissä sekä alueellisissa seutulehdissä. Hanketyöntekijä loi Kirjat kothin asti -palvelulle mainoksia, joita voi käyttää tiedottamiseen.  Palvelun markkinointia on mahdollista jatkossa toteuttaa yhteistyökumppaneiden uutiskirjeissä ja kerhoissa vierailemalla. Säännöllinen tiedotus palvelusta on mahdollista vanhustenpalvelujen kautta kunnan kotipalvelun asiakkaille sekä vanhusten rivitalojen ja palvelutalojen asukkaille. Palvelua voi myös jatkossa esitellä toimintapäivillä.

Kirjaston kotipalvelu ja viriketoiminta ikääntyneille lukuhetkineen ja siirtokokoelmineen on saatu käynnistettyä tällä hankkeella. Hankkeen aikana luotiin hyviä yhteistyökumppanuuksia ja -verkostoja, joita voidaan hyödyntää jatkossa myös muussa kirjaston toiminnassa ja sen markkinoinnissa.

Lisätietoa: 

Normal
0

21

false
false
false

FI
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Normaali taulukko";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Calibri","sans-serif";}

Hankeavustuksella katettiin hanketyöntekijän palkkakulut. Omavastuuosuuden henkilöstökulut koostuvat hanketyöntekijän hankerahoituksen ylimenevistä palkkakuluista ja vakituisen kirjastohenkilökunnan palkkakuluista. Omavastuuosuuteen sisältyvät kaikki hankkeessa hankittujen tavaroiden, tarjoilujen ja palvelujen ostot. Omavastuuosuuteen lasketaan myös hanketyöntekijän matkakulut, markkinointi- ja tiedottamiskuluja sekä posti- ja puhelinkuluja ja toimisto-, laite- ja työvälinekustannuksia.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€8 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 433
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
7henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
38kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
734henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on opetus- ja kulttuuriministeriön avustuskirjeen teeman 1:n mukainen.