Kirjavakka
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
Aplodit Vesannon vuodeosastolla, kuva Anu Hytönen
Vesannon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Keskustie 13
72300
Kirjaston puhelin : 
050 3879968
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@vesanto.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Ves
Y-tunnus : 
017 37 87-2
Yhteyshenkilön nimi : 
Sirpa Jäntti
Puhelin : 
050 3879968
Sähköposti : 
sirpa.jantti@vesanto.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen avulla järjestetään kohderyhmille erilaisia toimintatuokioita ja tuodaan ja tuotetaan elämänsisältöä taiteen ja kulttuurin keinoin. Haetaan myös keinoja siihen, kuinka kulttuurialan virikkeitä voitaisiin toteuttaa laitoksissa niin, että ne vähiten kuormittaisivat henkilöstöä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kehittämistyössä hankkeen aikana selvitetään, onko mahdollisuuksia toteuttaa vapaaehtoisvoimin kirjastokummitoimintaa. Hankkeen myötä kartoitetaan yhteistyötahoja ja syvennetään yhteistyötä jo luotujen kontaktien avulla. 

Kuvaus : 

Hankkeen toiminta-alueen muodostavat Vesanto ja Tervo. Molemmat näistä ovat pieniä maaseutukuntia, joissa ikääntynyttä väestöä on suhteellisesti paljon. Tilastokeskuksen alueluokituksen mukaan vuonna 2014 Vesannolla yli 65-vuotiaita oli 33,9% ja Tervossa 29,9%  koko maan keskiarvon ollessa 19,4%. Iso osa kuntalaisista ei ikääntymisen vuoksi tavoita enää kirjasto- ja kulttuuripalveluja lainkaan. Kuitenkin samalla tarve erilaisille virikkeille ja virkistystoiminnalle on iso. Vastaavasti resurssit niiden toteuttamiselle ovat pienet. Vesannolla ja Tervossa on kirjaston avohyllyjä, joihin vaihdetaan kokoelmat muutaman kerran vuodessa. Resursseja kirjaston kotipalvelutoimintaan ei juuri ole.

Hankkeen avulla järjestetään kohderyhmille erilaisia toimintatuokioita ja tuodaan ja tuotetaan elämänsisältöä taiteen ja kulttuurin keinoin. Haetaan myös keinoja siihen, kuinka kulttuurialan virikkeitä voitaisiin toteuttaa laitoksissa niin, että ne vähiten kuormittaisivat henkilöstöä. Laitosasukkaille järjestetään myös näyttelytoimintaa ja kuva- ja elokuvaesityksiä, suunniteltuja muistelutuokioita, vierailuesityksiä sekä järjestetään tapahtumia syrjäseutujen vanhusväestön aktivoimiseksi. Toiminnalla pyritään kuulemaan osallistujien toiveita ja vastaamaan niihin. Tapahtumissa pyritään lisäämään myös kohtaamisia eri sukupolvien välillä. Lisäksi esitellään äänikirjoja, Celia-kirjaston tarjontaa, isotekstisiä kirjoja ja muita kirjastosta saatavia palveluja.

Jatkohanketta toivotaan erityisesti siitä syystä, että Kirjava-hankkeen aikana alueen kartoittaminen, eri laitosten ja hoitokotien toimintaan tutustuminen ja jalkautuminen ovat päässeet vauhtiin. Hanke on loppumassa hetkellä, jolloin juuri sen toimintatavat ovat muotoutumassa ja päästäisiin käsiksi itse kehittämistyöhön. Lisäksi mukaan on toivottu uusia kohderyhmiä kehitysvammaisten ja syrjäseudulla asuvien vanhusten parista.
Kehitysvammaisille halutaan järjestää omaa elokuva- ja valokuvakerhotoimintaa. Hankkeen avulla hankitaan muutama helppokäyttöinen kamera, opetellaan kuvaamaan ja toteutetaan oma valokuvanäyttely ja/tai mahdollisuuksien mukaan omia pieniä elokuvia. Voidaan myös tehdä elokuvaretki.

Kehittämistyössä hankkeen aikana selvitetään, onko mahdollisuuksia toteuttaa vapaaehtoisvoimin kirjastokummitoimintaa. Hankkeen myötä kartoitetaan yhteistyötahoja ja syvennetään yhteistyötä jo luotujen kontaktien avulla.

Kirjavakka-hankkeessa haetaan vastausta kysymykseen, kuinka kulttuuritoimintaa voitaisiin paremmin toteuttaa yhteistyössä kolmannen sektorin, koulun tai yrittäjien toimesta. Hankkeessa on mukana kirjastotoimen lisäksi perusturvan henkilöstöä.

Hankkeen toteuttamisesta vastaavat Vesannon kirjasto sekä palkattu yrittäjä Anu Hytönen, Kulttuuripalvelu Kuutamo , joka toteuttaa hanketyötä ostopalveluperiaatteella.

 

 

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Tervon kunta, Vesannon kunnan perusturva
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Tervon kunnankirjasto
Vesannon kunta, perusturva
Alan kulttuuri- ja taideyrittäjät
Kolmannen sektorin toimijoita
Sisä-Savon kansalaisopisto
Koululaiset
Päivähoito

Aiemmat hankkeet: 

Kirjava-hanke, v. 2014-2015

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Kirjavakka-hanke syntyi jatkoksi Kirjava-hankkeelle. Tavoitteena oli viedä kulttuuripalveluja ikäihmisille ja laitoksissa asuville, joilla itsellään on haastetta saapua enää kirjastoon ja tapahtumiin. Uutena osiona mukaan tuli toiminta kehitysvammaisten parissa.
Hankkeen avulla toteutettiin eri tyyppisiä tilaisuuksia sekä vietiin konkreettisesti kulttuuria myös kirjojen ja äänitteiden muodossa.
Tapahtumat toivat kiistatta virkistystä laitosasukkaille. Näistä mieleenpainuvimpina monet musiikkituokiot, kahviteema sekä kesäiset grillitapahtumat, joissa oli musiikin lisäksi tarjolla reserviläisten grillaamia makkaroita. Näissä tapahtumissa syntyi hienoja kohtaamisia ja keskustelutuokioita. Makkara ja hanurimusiikki toivat kesän!

Laitoksia kierrettiin yhteisen päiväkahviteeman merkeissä. Teemaan oli koottu kahviaiheisia tekstejä, runoja, kuvia, elokuvanpätkiä sekä rekvisiittaa kahvikupeista rännäliin ja vanhoihin kuparipannuihin. Tuokion päätteeksi nautittiin päiväkahvit kauniista kupeista. Joskus maisteltiin erikoiskahvejakin. Samalla tuli monenlaisia kahvimuistoja osallistujille. Teeman suurempana ideana oli tuoda esille sitä, että monissa hoitoyksiköissä päiväkahvista on säästetty. Yhteinen tuokio on korvattu lounaan yhteydessä tarjotulla jälkiruokakahvilla. Iltapäivärupeamasta muodostui näin ollen monelle laitosasukkaalle pitkä ja yksinäinen.

Vanhusten päivätoiminnan kanssa tarve ja hankkeen tarjoamat toiminnot kohtasivat hyvin. Tärkeäksi muodostuivat keskustelut. Myös omien valokuvien näyttäminen toisille ja omista elämänvaiheista kertominen koettiin mielekkäinä. Hanketta sisällöntuotannossa hyödynnettiin niissä tilanteissa, joissa hoitohenkilökuntaa oli vähän. Yhteistyö toimi parhaiten.

Kehitysvammaisten valokuvakerhoa toteutettiin ja se todettiin hyödylliseksi monin tavoin. Esimerkiksi monilla oli oma kännykkä, mutta he eivät osanneet valokuvata sillä. Parhaimmillaan valokuvaus toi uutta sisältöä arkeen, ja kuvat toimivat erinomaisesti muistin tukena. Yhteiset valokuvatuokiot koettiin rauhoittavina hetkinä. Kehitysvammapuolella on kova tarve esimerkiksi kännykkäopetuksen antamiselle. Monilla oli puhelin, mutta vain harva osasi valokuvata tai lukea viestejä puhelimesta.

Hankkeen aikana monet eri tahot toimivat yhteistyössä toteuttamassa ohjelmia esimerkiksi musiikki-, teatteri- ja järjestöväkeä. Vanhojen valokuvien katselu koettiin mielekkäänä. Haluttiin nähdä myös eläinkuvia. Musiikkielämyksiä tarjottiin monenlaisia. Vanhukset toivoivat mielellään toivemusiikkia. Joskus sama laulu kuultiin kolmekin kertaa.

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Valokuvaliite ja tiedotusta kuntien tiedotteissa ja verkkosivuilla.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Kaikissa toteutuneissa tapahtumissa tuotettiin kiistatta virkistystä ja hyvää oloa ja luotiin monipuolisia kohtaamisia.
Esim. reserviläisjärjestöt haluavat jatkossakin olla toteuttamassa tapahtumia yhteistyössä.

Valokuva- ja musiikkituokiot toivat virkistystä myös henkilöstölle.
Valokuvatuokioissa, joissa katsottiin vanhoja valokuvia ikäihmiset toimivat asiantuntijaroolissa.

Kirjastokummitoimintaa viriteltiin ja se alkoikin muutamien henkilöiden toimesta, mutta kutistui pian. Tämä johtui osittain siitä, että asiakas tuli niin huonoon kuntoon, ettei jaksanut enää lukea. Toki on tiedostettu, että moni tekee ystävänpalvelua omatoimisesti tekemättä siitä sen isompaa numeroa. Kirjaston kirjoja vietiin hoitokoteihin ja näin tehdään jatkossakin.

Suunniteltu kiertue osoittautui mahdottomaksi järjestää. Yleensä esiintymisiä toivottiin klo 13-14 välille. Samalle päivälle oli arkitoimien ohessa liki mahdotonta sovittaa useampia vierailuja, tosin Vesannolla pienissä yksiköissä tämä jonkun kerran onnistui, kun kohderyhmänä olivat hieman parempikuntoiset ja hankkeen parissa jalkauduttiin eri paikkoihin.
Tiedonkulun perusongelmaan, joka tiedostettiin jo Kirjava-hankkeen aikana, ei pystytty saamaan ratkaisua, vaikka kysymyksessä olivat suhteellisen pienet kunnat.

Hankkeen aikana laitosten toimintaympäristö muuttui; hoitokoteja lopetettiin ja uusia syntyi.

Ongelmakohtia mm. : Tieto ei kulje. Tapahtumista sovittiin hyvissä ajoin ennakkoon, mutta tapahtumapäivänä ei oltu varauduttu vierailijoihin ja tapahtumaan muutaman kerran lainkaan. Jos tapahtumaan oli kutsuttu omaisia, niin tieto ei myöskään kulkenut heille saakka. Henkilökunnan vähyys vaikutti siihen, kuinka monta osallistujaa tapahtumiin saatettiin tuoda. Ehkä tässä joskus "luovutettiin" liian helposti. Henkilökunnat koostuvat persoonista: toisille kulttuuritapahtuma toi mieluisaa virkistystä niin kuin potilaillekin, toisille vierailut olivat rasite ja lisätyötä. Kun toteutimme vanhainkotiin päiväkahviteeman tapahtumaa, asukkaille ei tarjottu päiväkahvia, vaikka niin oli luvattu.
Koomisimpina oli tapahtuma, jossa samalla oli kunta jakamassa kenkien liukuesteitä, eläkeläiset ulkoiluttamassa sekä Helluntaiseurakunta laulattamassa samana päivänä.
Eri kunnissa on hyvinkin erilaiset toimintapaikat, hoitopaikat ja laitteet. Uusissa hoitopaikoissa on mukavasti saatavilla teknisiä laitteita: esimerkiksi eräässä oli sähköllä laskeutuva projisointikangas, stereokaiuttimet, videotykki ja karaokelaitteet. Tapahtumapäivänä kukaan henkilökunnasta ei osannut käyttää kyseisiä laitteita. Tai sitten oli laitteita kuten karaokelaitteet, jotka piti pitää koko ajan lukkojen takana, koska asukkaissa oli sellaisia, jotka saattava rikkoa ne. Teknisistä laitteista huolehtiminen ei kuulu kenellekään! Vanhemmisssa ja pienemmissä hoitopaikoissa laitteet olivat rikki tai niitä ei ollut yhteisissä tiloissa.
Lapsia toivottiin kovasti esiintymään, mutta yhteistyö koulun kanssa on haastavaa. Vanhuksille sopii iltapäiväajat, jolloin koulu on jo loppu. Tarvitaan erillisiä kyytejä ja erillisiä lupia vanhemmilta. Järjestelmät ovat jähmeitä koulussakin.
Ongelma on myös vanhusten valokuvaaminen. Moni toivoi että kuvia otetaan, mutta kuvien julkaisulupa on viime kädessä omaisten vastuulla, ja omaiset saattavat olla hajallaan maailmalla.

Jatkotoimenpiteet: 

Jatkossakin pyritään järjestämään laitosasukkaille virkistystoimintaa. Järjestäjäksi pyydetään paikallisia yhdistyksiä ja toimijoita. Kulttuuritoimi järjestää myöskin erilaisia kulttuuritapahtumia eri hoitokoteihin. Kirjaston kirjoja viedään laitosasukkaille tarpeen mukaan.

Erityisryhmille toivotaan uusia toimintamuotoja, esim. arjen teknologian hyödyntämisessä.

Aloituspäivämäärä : 
01/05/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2017
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€38 224
Oma rahoitus yhteensä: 
€4 186
Budjetti euroissa yhteensä: 
€42 410
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 949
Oma rahoitus yhteensä: 
€916
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€135

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
0kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
0henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
40kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
838henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€10 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2016, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016.