Kirjeitä rintamalle ja takaisin
Vuoden 2016 ELY-hanke   (Ei saanut rahoitusta)


Sauvon kunnankirjasto
Kirjaston osoite : 
Vintterintie 6
21570
Kirjaston puhelin : 
024744131
Kirjaston sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Sauvo
Y-tunnus : 
9038213-6
Yhteyshenkilön nimi : 
Päivi Inkinen
Puhelin : 
050-5948914
Sähköposti : 
paivi.inkinen@sauvo.fi
Kuvaus : 

Kirjeitä rintamalle ja takaisin on Sauvon kirjastopalveluiden ja Kotiseutumuseon alulle panema monialainen yhteisötaideprojekti, joka on saanut alkunsa paikallisten ihmisten toivomuksesta ja tarpeesta jakaa läheistensä sota-aikaista kirjeenvaihtoa. Projekti kerää alueen asukkailta tallella olevia sodan aikaisia kirjeitä ja rintamakirjeenvaihtoa. Kerätty materiaali litteroidaan digitaalisesti taltioitavaan formaattiin[1] ja se tullaan jakamaan yleisölle kahdessa muodossa:

 

2) Ammattiteatteriohjaaja työstää kirjeistä käsikirjoituksen yhdessä paikallisen työryhmän kanssa. Käsikirjoitus dramatisoidaan dokumenttiteatterin keinoin esitykselliseksi kokonaisuudeksi. Näyttelijöinä toimivat paikalliset sauvolaiset. Kirjeitä rintamalle ja takaisin – esitys tullaan jakamaan yleisölle Sauvon Kotiseutumuseon savupirtissä, ”Miinan Mökissä”, illan pimetessä, öljylamppujen valossa. Dramatisointi tehdään lähteiden autenttisuutta ja dokumentaarisuutta kunnioittaen – näyteltyjen kohtausten sijasta esitys nostaa etualalle luetun tekstin yhdistäen sen käsikirjoitukseen sävellettyyn, livenä soitettuun musiikkiin. Esityksellinen muoto mahdollistaa myös kirjeiden sisältöjen peilaamisen laajempiin, historiallisiin tapahtumiin ja löytää yhtymäkohtia henkilökohtaisen ja yhteiskunnallisen välillä.

 

3) Kirjeitä rintamalle ja takaisin – esitys taltioidaan audio-muotoon. Kirjeistä koottu dramatisoitu käsikirjoitus ja siihen sävelletty musiikki tullaan nauhoittamaan kuunnelmaksi 3D-vaikutelmaa hyödyntävällä binaural äänitystekniikalla. Uusi äänitysteknologia tuottaa tilallisia kuulokuvia ja kolmiulotteista äänimaisemaa. Kuunnelman tavoitteena on luoda dramaturginen, kokemuksellinen ja kokonaisvaltainen kuultu tila, joka tuo esiin ajan kerrostumat nostamalla kuuluviin ne hetket, joina sanat paperille kirjoitettiin. Kuunnelman voi ladata Sauvon kunnan nettisivuilta, ostaa CD-muodossa ja se on lainattavissa tai kuunneltavissa Sauvon kirjastossa.

 

Kirjeiden avulla Kirjeitä Rintamalle ja takaisin kokoaa, taltioi ja jakaa arvokasta sota-ajan paikallishistoriaa, joka hauraassa muodossaan lojuu vinttikomeroiden kätköissä. Kuten useimmissa veteraaniperintöä vaalivissa hankkeissa, ei aika ole puolellamme. Koska asianomaiset, hankesisältöä lähinnä olleet, ovat jo hyvin ikääntyneitä, on projektin pikainen alullepaneminen eräänlainen velvoite. 

 

Tiedon taltiointi on itsessään tärkeää ja välttämätöntä, mutta hanke painottaa eritoten sen jakamista, yhteistä kokemista ja paikallista yhteisöllisyyttä korostavaa merkitystä.  Kirjeitä kootaan Sauvon kirjastolla järjestettävissä illoissa, joissa aineistoa tuovat henkilöt pääsevät myös jakamaan muistojaan ja tuntemuksiaan aiheesta. Projekti avaa uuden, herkän ja henkilökohtaisen näkökulman sota-ajan historiaan. Yleisölle avoimet esitykset toteutetaan yhteistyössä Sauvon Elävän Kulttuurin Seuran kanssa ja esiintyjinä toimivat paikalliset teatteriharrastajat.

 

Projekti kokonaisuudessaan edistää pienen paikkakunnan ihmisten osallisuutta ja korostaa heidän osaansa yhteisessä historiassa. Kirjeiden jakaminen esityksellisessä muodossa vahvistaa paikallista yhteisöllisyyttä tuoden alueen asukkaat yhteen paikallishistoriansa äärelle – kunnioittamaan omaa kulttuuriaan, kulttuurin parissa. Projekti nostaa esiin sukupolvien välisen yhteyden, jossa kotiseutu toimii yhteisenä nimittäjänä. Kirjesisältöjen kollektiivisella kokemisella saattaa olla hyvin eheyttävä vaikutus myös kirjeiden kirjoittajien sukulaisille ja läheisille. Hankkeen keskiössä on paikallisen kirjaston tärkeä rooli uusien kulttuuripalveluiden tuottajana ja jakajana sekä innovatiivinen lähestymistapa ”elävän” kotiseutukokoelman luomiseen.

 

3D-kuunnelma edistää digitaalisten sisältöjen käyttöönottoa. Se on paitsi innovatiivinen dokumentoinnin ja taltioinnin muoto, mutta myös keino tuottaa dokumentaarisesta materiaalista helpommin saavutettava kulttuurituote (ottaen huomioon erityisesti ikääntyvät, joille aihe on läheinen, mutta jotka eivät välttämättä pysty esityksiin osallistumaan). 

 


[1] Kirjeenvaihdon kerääminen, digitalisointi ja litterointi on aloitettu keväällä 2015. Digitalisoitu ja litteroitu aineisto arkistoidaan osaksi Sauvon kirjaston kotiseutukokoelmaa.

TEKIJÄT JA YHTEISTYÖKUMPPANIT

 

Kirjeitä rintamalle ja takaisin – hankkeesta ja sen ohjauksesta vastaa teatteriohjaaja ja –pedagogi Venla Luoma + Audiomatka-työryhmä.

Hankkeen tuottaa Sauvon vapaan sivistystyön lautakunta yhteistyössä Sauvon Kotiseutumuseon kanssa. Paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat myös Sauvo-Karunan Sotaveteraanit, Veteraanien tuki ry ja Sauvon Elävän Kulttuurin Yhdistys.

 

Aineiston pohjalta, yhdessä paikallisten teatteriharrastajien kanssa luotavan käsikirjoituksen kirjoittamisesta sekä dramatisoidun esityksen ja kuunnelman ohjauksesta vastaa Sauvossa jo pitkään yhteisöteatteria ohjannut teatteriohjaaja ja –pedagogi Venla Luoma. Ohjaustyönsä lisäksi Luoma toteuttaa oman työryhmänsä kanssa Audiomatka-kuunnelmia[1] . Audiomatka työryhmä vastaa Kirjeitä rintamalle ja takaisin- kuunnelman äänityksestä ja toteutuksesta. Työryhmä omistaa äänitystä ja editointia varten tarvittavan laitteiston. Sävellystyöstä ja musiikista vastaa osana työryhmää työskentelevä instrumentaali-trio Real Tree (Elina Vikman, Juha Luoma ja Samuli Turunen) ja äänityksestä ja editoinnista ääniteknikko Anttoni Alho. 

 

 

2.2 ALUSTAVA AIKATAULU

 

 

 2016 TAMMI-HELMIKUU

-          Muisteluillat/Aineiston keruu + materiaalin vastaanotto + taltiointi (kirjeet, postikortit, valokuvat)

-          Aineiston taltiointi ja arkistointi (materiaalin skannaaminen ja litterointi)

 

2016 – TAMMI-MAALISKUU

-          Käsikirjoituksen kirjoittaminen.

-          Sävellystyö

 

2016 MAALIS-TOUKOKUU

-          Esityksen dramatisointi ja harjoitteleminen

-          Esitykset

 

2016 TOUKOKUU-HEINÄKUU

-          Kuunnelman äänittäminen, editointi ja jälkikäsittely

-          Kuunnelman julkistaminen

 

 

2.3 KIERRÄTETTÄVÄ KULTTUURIPALVELUMALLI – JATKUVUUS

 

Kirjeitä rintamalle ja takaisin on innovatiivinen ja monistettava kulttuuripalvelumalli, joka yhdistää paikallishistorian keräämistä, taltiointia ja sen yhteisöllistä jakamista. Toteutuessaan projekti voisi toimia yleisesti hyödynnettävän hankemallin pilottina, jota on tulevaisuudessa mahdollista soveltaa muillakin paikkakunnilla.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[1] Meijerin Muistijäljillä – lainattavissa Sauvon kirjastosta ja Seili – lainattavissa Seilin saaren kesäkioskista 2016

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Sauvon kotiseutumuseo, Sauvo-Karunan sotaveteraanit ry, Sauvon Museon Tuki ry
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Venla Luoma

Aloituspäivämäärä : 
04/01/2016
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€7 500
Oma rahoitus yhteensä: 
€21 500
Budjetti euroissa yhteensä: 
€29 000
Haettu muu avustus: 
€4 000
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€0
Oma rahoitus yhteensä: 
€0
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0


Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€0

Hanke ei täytä avustuksen hakuehtoja. Perustelumuistio: http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2016