Klassikot heräävät Ruususen unesta
År 2013 RFV-ansökan   (Projekt fått finansiering)


Iin kunta /Ii-instituutti -liikelaitos /Pääkirjasto
Bibliotekets adress : 
Puistotie 1
91100
Bibliotekets telefonnummer : 
050 395 0385
Bibliotekets e-postadress : 
kirjasto@ii.fi
ISIL-kod : 
FI-Iiku
FO-nummer : 
2054621-1
Ansvarsperson : 
Autio Aini
Telefonnummer : 
050 310 6802
E-post : 
aini.autio@ii.fi
Projektbeskrivning : 

Hankkeen tavoitteena on innostaa iiläisiä nuoria klassikoiden pariin. Kiinnostusta herätellään mediakasvatuksen keinoin ja itse tekemisen kautta.

Hankkeen yhteistyökouluna on Iin lukio. Lukion äidinkielen opettajan kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä, jotta hanke vastaisi lukion opetussuunnitelman sisältöjä. Hanke liittyy myös muihin oppiaineisiin, kuten historiaan. Kohderyhmänä on lukion toinen vuosikurssi. Hankkeen aikana oppilaat tutustuvat kirjallisuushistoriaan ja lukevat klassikoita. Tiedonhankintataidot karttuvat – internetlähteiden lisäksi käytetään painettuja kirjoja. Mediataidot karttuvat, kun oppilaat tuottavat mediasisältöjä: ideoivat, käsikirjoittavat, näyttelevät ja kuvaavat kirjallisuusaiheisia videokohtauksia.

Oppilaat jaetaan ryhmiin. Kukin ryhmä valitsee esiteltäväkseen esimerkiksi yhden Euroopan kirjallisuuden tyylikauden. Ryhmäläiset tutustuvat valitsemaansa tyylikauteen. He perehtyvät tarkemmin tietyn maan tai maiden tyylikauden edustajiin ja lukevat kyseistä kirjallisuutta. (He voivat myös katsoa tyylikaudellaan ilmestyneen kirjan pohjalta tehdyn elokuvan.) Ryhmä laatii aiheestaan kirjallisuushistoriakatsauksen, joka videoidaan. Sen tekemisessä voi käyttää mielikuvitusta: esimerkiksi kaksi tyylikauden kirjailijaa voi keskustella tai väitellä aikansa ilmiöistä. Tällöin ryhmäläiset tutustuvat lähemmin kahteen kirjailijaan sekä soveltavat tyylikaudesta löytämäänsä tietoa. Videolla voi näkyä kyseisen tyylikauden ajankuva, kuten vaatetus ja tapakulttuuri. Huumoria voi tuoda mukaan anekdooteilla, esimerkiksi Runeberg voi syödä keskustelun lomassa runebergintorttua. Kirjallisuushistoriakatsauksen tekemisen tapoja on monia, kukin ryhmä valitsee itselleen sopivan tavan.

Kukin ryhmä valitsee yhden yhteisen kirjan luettavakseen. Historiakatsauksen lisäksi ryhmät valitsevat lukemastaan kirjasta yhden kohtauksen, jonka videokuvaavat. Kohtaus voi sijoittua todelliseen tapahtuma-aikaan tai se voidaan siirtää nykyaikaan. Kohtausta pohtiessaan oppilaat joutuvat käsittelemään kirjan tematiikkaa. Samalla kehittyvät kirjallisuuden käsittelytaidot. Kohtaus käsikirjoitetaan ja kuvataan. Kunkin ryhmän videon kokonaispituus on 15 minuuttia.

 Hankkeeseen palkataan kahdessa erässä kirjavinkkari yhteensä 3 kuukaudeksi. Lisäksi palkataan mediatuottaja yhteensä 2 kuukaudeksi kuvaamaan ja editoimaan tai ohjaamaan kuvatun aineiston editoimista. Hanke toteutetaan lukuvuonna 2013–2014. Alustavalla oppitunnilla kirjavinkkari esittelee lyhyesti valittavana olevat kirjallisuushistoriaosuudet ja niihin liittyvää kirjallisuutta. Ryhmät valitsevat aiheensa ja aloittavat kirjojen lukemisen omalla ajalla. Välipalaverissa suunnitellaan kirjallisuushistoriakatsauksen käsikirjoitusta ja ideoidaan kirjasta kuvattavan kohtauksen sisältöä. Itsenäisen työstämisen jälkeen kokoonnutaan käsikirjoittamaan ja kuvaamaan videot. Mediatuottaja editoi videoita. Lopuksi ne katsotaan yhdessä ja keskustellaan valmiista tuotoksista ja niiden tekemisestä. Hankkeen edetessä tarkistetaan vielä toimintatavat.

 

Hankkeen tavoitteet

 -  kaunokirjallisen tekstin ymmärtäminen ”oikeesti” ja näin lukuelämyksen kokeminen

-  kirjallisuushistorian tuntemuksen lisääntyminen

-  historiallisen ajantajun kehittyminen – ihminen on perimmiltään samanlainen kuin nykyään

-  kirjallisuuden käsittelytaitojen kehittyminen

-  tiedonhankintataitojen karttuminen

-  ryhmätyötaitojen kehittyminen ja yhdessä tekemisen ilon kokeminen

-  monipuolisten mediataitojen karttuminen

Samarbetspartners, arbetsgrupper: 

Iin lukio /Teijo Liedes
Koulutie 2  91100 Ii
puh. (08) 587 550 58

Webbsidor, publikationer och material: 

Paikallislehti Rantapohja uutisoi hankkeesta 28.1.2014

Iin lukion kotisivulla julkaistiin kaksi blogitekstiä hankkeeseen liittyen:

http://iinlukio.blogspot.fi/

Åtgärder och önskade inverkningar: 

Yleistä
Klassikot heräävät Ruususen unesta oli Iin kirjaston ja lukion yhteistyöhanke, joka toteutettiin lukuvuonna 2013–2014. Hanke oli osa lukion AI5-kurssia, ja siihen osallistui 17 lukion toisen vuoden opiskelijaa.  Hankkeessa työskenteli kirjavinkkari (3 kk) ja mediatuottaja (2 kk), ja se toteutettiin yhteistyössä lukion äidinkielen opettajan kanssa. Hankkeen aikana järjestettiin yhdeksän oppituntia (75 minuuttia/oppitunti) ja teatterimatka. Hankkeessa hyödynnettiin lukion käyttämää oppimisympäristöä Moodlea.

Hankkeen aikana tutustuttiin kirjallisuushistoriaan ja klassikkokirjallisuuteen. Sen oli tarkoitus herätellä nuorten kiinnostusta klassikoihin. Hankkeen aikana todettiin, että klassikoihin tarttuminen mediakasvatuksen keinoin toi klassikkojen käsittelyyn tuoreen henkäyksen. Samalla kehittyivät mm. kirjallisuuden käsittelytaidot, monipuoliset mediataidot sekä ryhmätyötaidot. Hankkeen aikana oli havaittavissa itse tekemisen iloa.

Teatterimatka
Klassikkoteemaan virittäydyttiin hankkeen alussa käymällä klassikkokirjan pohjalta tehdyssä teatteriesityksessä Oulun kaupunginteatterissa. Ennen esitystä järjestettiin näyttelijä- ja ohjaajatapaaminen. Teatteriammattilaisten tapaaminen koettiin mielenkiintoiseksi. Opiskelijat kirjoittivat Moodleen teatterikokemuksiaan, ja niistä keskusteltiin hankkeen oppitunnilla.

Kirjallisuushistorian tyylikausi ja klassikkoteokset
Hankkeen aikana opiskelijat työskentelivät ryhmissä. Toimivaksi ryhmäkooksi havaittiin vähintään 4–5 henkilöä. Kukin ryhmä valitsi aloitustapaamisessa käsiteltäväkseen yhden Euroopan kirjallisuushistorian tyylikauden ja perehtyi siihen välitapaamisissa (kaksi oppituntia). Ryhmät hankkivat tietoa äidinkielen oppikirjastaan, Internetistä sekä oppitunneille tuodusta kirjallisuudesta linkkivinkkien ja apukysymysten avulla. Tiedon koostamisessa hyödynnettiin Moodlea. Tavoitteena oli kirjallisuushistorian tuntemuksen lisääminen, historian ajantajun kehittyminen ja tiedonhankintataitojen karttuminen.

Ryhmät valitsivat kirjavinkkauksen pohjalta luettavakseen tyylikauteen liittyvän klassikkoteoksen. He pitivät lukemisen aikana lukupäiväkirjaa. Sen tarkoitus oli, että lukukokemusta pohdittiin ensin itsekseen ja sitten ryhmässä. Kirjojen hankinnassa hyödynnettiin OUTI-kirjastoverkostoa ja lukion kirjastoa.

Käsikirjoitustyöpaja
Käsikirjoitustyöpajoissa (kolme oppituntia) opiskeltiin käsikirjoittamista ja kuvakäsikirjoittamista. Klassikkokirjan käsittely yhdessä ryhmän kanssa aloitettiin henkilöhahmojen rakentamisella. Samalla harjoiteltiin videokuvaamista. Pohjustustyön jälkeen ideoitiin kirjojen pohjalta videokohtauksia. Ryhmät laativat videokohtausten käsikirjoitukset kuvaus- ja äänisuunnitelmineen. Ideat vaihtelivat uutis- ja ajankohtaislähetyksistä kuvitteellisiin videokohtauksiin, joissa sama kohtaus toteutettiin menneessä ajassa ja nykyajassa tai vain nykyajassa. Lisäksi tehtiin roolijako ja mietittiin valmiiksi kuvauspaikat ja mahdolliset rekvisiittojen hankkijat. Osa rekvisiitoista hankittiin hankkeen puolesta.

Kuvaustyöpaja
Kuvaustyöpajan aluksi kerrattiin yleisiä asioita videokameroiden käytöstä ja kuvaustilanteista sekä opeteltiin ohjaajan käyttämä käskykieli. Ryhmät videokuvasivat, ohjasivat ja näyttelivät itse suunnittelemansa kohtaukset. Kuvaustyöpajassa kuvattiin kolmen ryhmän tuotokset, koska yhdessä ryhmässä oli paljon poissaolijoita. Kuvauksissa käytettiin lukion ja kirjaston videokameroita. Palautteen perusteella opiskelijat pitivät erityisesti kuvaustyöpajasta. Kuvauksiin olisikin voinut varata enemmän aikaa.

Kuvatun aineiston katsominen
Kuvausten jälkeen mediatuottaja editoi kuvatun aineiston. Hankkeen lopuksi pidettiin ensi-ilta (yksi oppitunti), jolloin katsottiin opiskelijoiden kanssa kuvatut materiaalit ja keskusteltiin valmiista tuotoksista ja niiden tekemisestä. Keskustelua heräsi myös luettujen klassikkoteosten sisällöistä, kuvausteknisistä seikoista ja tekijänoikeusasioista.

Fortsatta åtgärder: 

Iin kirjasto ja lukio ovat kiinnostuneita järjestämään yhteistyöhankkeita jatkossakin. Silloin on kuitenkin aikataulullisista syistä johtuen harkittava, järjestetäänkö ne osana pakollisia lukion kursseja vai omana syventävänä kurssinaan.

Ytterligare information: 

Oma työ 10 h x 25€. Tarvikkeet: ostettiin rekvisiittaa. Matkakustannukset tulivat arvioitua suuremmiksi, koska mediatuottaja oli muuttanut toiselle paikkakunnalle hankkeen suunnittelun ja toteuttamisen välillä. Muut kustannukset: teatteriliput.
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus koostuu: bussikulut teatteriin 221 €, oma työ 31 h x 25€

Projektet börjar : 
12/08/2013
Projektet avslutas : 
30/05/2014
 


Finansiering av ansökan
Ansökningssumma: 
€17 000
Egen finansiering: 
€2 700
Budget sammanlagt: 
€19 700
Övriga understöd som ansökts: 
€0
Övriga understöd som beviljats: 
€0

Förverkligad finansiering
Budget sammanlagt: 
€18 606
Egen finansiering: 
€3 606
Extern finansiering: 
€0
Bidrag från samarbetspartners: 
€996

Statistik:
Utbildningar: 
2kpl/st.
Antalet deltagare i utbildningar: 
23henkilö/person
Antalet evenemang: 
0kpl/st.
Antalet deltagare i evenemang: 
0henkilö/person

Beslut
Beviljat stöd i euro: 
€15 000

Perustelumuistio löytyy Hankerekisterin etusivulta Info-palkin alta: http://hankkeet.kirjastot.fi/fi/ohjeita/perustelumuistio-2013