Kohtaamisia Hyvinkäällä
Vuoden 2017 ELY-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Hyvinkään kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Kirjastopolku 2
05800
Kirjaston puhelin : 
019 4592426
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@hyvinkaa.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Hyvin
Y-tunnus : 
0125866-0
Yhteyshenkilön nimi : 
Mervi Jokinen
Puhelin : 
019 4592426
Sähköposti : 
mervi.jokinen@hyvinkaa.fi
Hankkeen tavoite: 

Hyvinkään kaupunginkirjaston Kohtaamisia Hyvinkäällä -hankkeen tavoitteena on sekä kerätä, järjestää ja tallentaa sekä esitellä monin eri keinoin hyvinkääläisyyttä yksilötasolla ja Hyvinkään kaupungin historiallisia vaiheita tavallisten ihmisten muistamana. Kirjaston tavoitteena on keräyskampanjan ohessa lisätä paikallista yhteistyötä ja saavuttaa uusia kirjaston käyttäjiä ryhmistä, jotka eivät ole kirjaston vakiokäyttäjiä.

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Projektissa tehdään yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa, kuten Hyvinkää-seuran ja Hyvinkään Karjala-seuran sekä eläkeläisyhdistysten kanssa. Muistojenkeräyskampanjassa saadaan arvokasta ennestään tallentamatonta muistitietoa ja lisätään kirjastopalvelujen tunnettuutta. Muistelijoiden tavoittaminen saavutetaan sekä yhteistyöllä että toteuttamalla tiedotusta tapahtumissa ja tiedotteilla projektin eri vaiheissa.

Kuvaus : 

Hyvinkään kaupunki juhlii vuonna 2017 satavuotista taivaltaan itsenäisenä kuntana. Samana vuonna Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään teemalla Yhdessä. 100-vuotisjuhlien kunniaksi kaupunginkirjasto osallistuu poikkihallinnolliseen yhteistyöhön sekä näyttelyiden, tapahtumien että tämän projektin puitteissa. Toukokuun lopulla ja syksyllä järjestetään Hyvinkään juhlaviikot, ja varsinainen juhlavuoden päätapahtuma on 26.8.2017, joihin kaikkiin kirjasto omalla ohjelmallaan osallistuu. Hankkeeseen kuuluu muistojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä kirjaston kokoelmaan kuten myös sähköiseen muotoon. Siihen liittyy kirjaston tapahtumissa muisteluteeman esille nostamista ja hyvinkääläisten muistitiedon hyödyntämistä näyttelyissä, tallenteiden kokoamisessa sekä erilaisissa yleisölle järjestetyissä tapahtumissa. Kohderyhmä on erityisesti kaupungin ikääntyvä väestö, jolla on muistoja pisimmältä ajalta, vaikka mahdollisuus muisteluun tarjotaan kaikille. Heti juhlavuoden alkaessa kirjasto julkistaa muistojen keräyskampanjan, jolla pyritään saamaan muistelijat innostumaan ja osallistumaan. Muistojen kerääminen jatkuu syksyyn 2017 asti, ja niiden kokoaminen asianmukaiseen muotoon vie loppusyksyn sekä suurimman osan vuodesta 2018. Kirjaston nykyiset resurssit eivät riitä hankkeen kokonaisuuteen vaan projektia vetämään tarvitaan tuntityöntekijä. Kirjaston luettelointityötä ja tiedotusta hallitsevan projektityöntekijän palkkaaminen sisältyy projektisuunnitelmaan. Hanke vaatii projektityöntekijän noin kolmen kuukauden työpanoksen. Kun kerätyt muistot tallennetaan kirjaston kotiseutukokoelmaan ja kirjaston kotisivulle, työ on tehtävä kirjastotoiminnan yleisten periaatteiden mukaisella tarkkuudella, ja sellainen vaatii ammattitaitoa ja vie työaikaa. Kampanja muistelijoiden innostamiseksi osallistumaan toteutetaan kirjepostina, vierailemalla järjestöjen tilaisuuksissa, sekä tiedotteilla kirjaston ja kaupungin kotisivuilla. Tämä tapahtuu yhteistyössä eri tahojen kanssa (kaupungin yksiköt, yhdistykset) sekä lehtijutuilla paikallislehdissä. Tiedotukseen kuuluu myös tuotosten tallentaminen sekä projektin välivaiheissa että projektin loppupuolella kirjaston kotisivulle. Lisäksi yleisön kiinnostuksen ylläpitämiseksi toteutetaan eri vaiheissa juttuja ja esimerkkimuisteluita paikallislehdissä kuten myös kaupungin virallisessa lehdessä (Villari). Projektin lopputuotoksena on Kohtaamisia Hyvinkäällä -julkaisu kirjaston kotiseutukokoelmaan.

Aiemmat hankkeet: 

Kuunnellaan kokemuksen ääntä -projekti aloitti muistelua, josta Kohtaamisia Hyvinkäällä -projekti syventää ja laajentaa.

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Hyvinkään 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi kaupunginkirjasto osallistui järjestöyhteistyöhön sekä poikkihallinnolliseen yhteistyöhön tämän projektin puitteissa. Toukokuun lopulla ja syksyllä järjestettiin Hyvinkään juhlaviikot, ja kaupungin varsinainen juhlavuoden päätapahtuma oli 26.8.2017, joihin kaikkiin kirjasto omalla ohjelmallaan osallistui. Hankkeeseen kuului muistojen keräämistä, tallentamista ja järjestämistä kirjaston kokoelmaan kuten myös sähköiseen muotoon. Siihen liittyi kirjaston tapahtumissa muisteluteeman esille nostamista ja hyvinkääläisten muistitiedon hyödyntämistä näyttelyissä, tallenteiden kokoamisessa. Kirjaston työntekijät osallistuivat omien tapahtumien lisäksi järjestöjen tilaisuuksiin, seniorimessuille ja kaupungin yleisötapahtumiin. Lisäksi projektin käytännön töissä avusti ulkopuolinen tuntityöntekijä jonkin aikaa syksyn 2017 aikana. Hankkeen kohderyhmä oli erityisesti kaupungin ikääntyvä väestö, jolla on muistoja pisimmältä ajalta, vaikka mahdollisuus muisteluun tarjottiin kaikille.

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Paikallislehdet julkaisivat kymmenkunta juttua liittyen projektin tapahtumiin. Tiedotus kirjaston omissa kanavissa kuten kotisivulla ja facebookissa oli lähes joka viikkoista. Kootuista Kohtaamisia Hyvinkäällä -muisteluista on julkaistu moniste, jota voi lainata kirjaston kokoelmasta.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

Hyvinkään kaupunginkirjasto keräsi muistoja ja tositarinoita kohtaamisista merkittävien hyvinkääläisten kanssa. Nämä saattoivat olla yleisesti tunnettuja tai kertojan mielestä huomionarvoisia henkilöitä, joilla on jokin yhteys Hyvinkääseen. Projektissa tehtiin yhteistyötä paikallisten eläkeläis- ja veteraanijärjestöjen, Martta- ja taideyhdistysten sekä yhdistyskeskus Onnensillan kanssa. Näiden järjestöjen tilaisuuksissa käytiin tiedottamassa hankkeesta ja keräämässä aineistoa.  Kuulijoita tilaisuuksissa oli noin 350 kaikkiaan. Muistelijoita tavoiteltiin sekä yhteistyöllä että toteuttamalla tiedotusta tapahtumissa projektin eri vaiheissa.  Käytössä muistojen keräämisessä oli avoimia kysymyksiä sisältävä lomake, mutta myös vapaasti kirjoitettuja muistoja vastaanotettiin. Hyödynsimme muistelijoiden pyynnöstä lehtileikkeitä ja kirjallisuusviittauksia. Lisäksi muutaman tunnetun hyvinkääläisen muistoja saatiin tallennettua haastattelemalla. Hankkeen muisteluosuudesta koottu kirjallinen kokonaisuus on kirjastossa kirjastonkäyttäjien hyödynnettävänä. Muistojenkeräyskampanjalla saatiin arvokasta ennestään tallentamatonta muistitietoa ja samalla lisättiin kirjastopalvelujen tunnettuutta. Kulttuurihenkilöiden lisäksi aivan tavalliset hyvinkääläiset saivat muistonsa esille, mikä koettiin tärkeänä ja voimaannuttavana.

Hankkeessa toteutettiin kirjastossa yleisötapahtumia, joista osaan oli puhujiksi kutsuttuna paikallisia asiantuntijoita ja tavallisia hyvinkääläisiä. Tapahtumien teemat liittyivät suurimmaksi osaksi Hyvinkääseen, mutta muitakin kohderyhmiä yleisesti kiinnostavia teemoja käsiteltiin. Kirjailijavieraista osa oli hyvinkääläistaustaisia.

Tiedotus- ja tapahtumayhteistyö eri tahojen kanssa lisäsi paikallista yhteistyötä, sekä uusien yleisöjen tietoisuutta kirjaston palveluista. 

 

 

Jatkotoimenpiteet: 

Muisteluteemaa jatkamme 2019 järjestämällä kirjastossa yleisölle muistelutilaisuuksia, koska sitä on toivottu. Muisteluteemoja laajennetaan hyvinkääläisyyden ulkopuolelle, esimerkiksi eri sukupolvien kokemusmaailmaan. 

Lisätietoa: 

Tiliraportissa ei näy kirjaston henkilökunnan palkkakustannuksia.

Omarahoitusosuuden henkilöstökulut koostuvat kirjaston henkilökunnan palkkakuluista. Eli hankkeen suunnitteluun ja toteuttamiseen käytetystä työajasta.

Aloituspäivämäärä : 
08/01/2017
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2018
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€10 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 000
Budjetti euroissa yhteensä: 
€13 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€6 000
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 000
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Koulutustilaisuudet: 
2kpl/st.
Koulutuksiin osallistujia: 
25henkilö/person
Tapahtumien lukumäärä: 
37kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
999henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€5 000

Http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2017. Kirjaston oman rahoituksen osuus on 20 % kustannusarviosta.