Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa
Vuoden 2015 AVI-hanke   (Hanke on saanut rahoitusta)


Kuvan lähde: 
kuva: Marja Eklund, Leppävirran kirjasto
Varkauden kaupunginkirjasto
Kirjaston osoite : 
Osmajoentie 1, PL 121
78201
Kirjaston puhelin : 
040 594 0459, 044 751 9255
Kirjaston sähköposti : 
kirjasto@varkaus.fi
ISIL-tunnus : 
FI-Vark
Y-tunnus : 
0173416-1
Yhteyshenkilön nimi : 
Pauliina Arresalo
Puhelin : 
040 594 0459
Sähköposti : 
pauliina.arresalo@varkaus.fi
Hankkeen tavoite: 

Hankkeen tavoitteena on tarjota sekä kouluikäisille että aikuisille kohtaamisia kirjailijoiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Hankkeella halutaan paitsi lisätä lukuhaluja, myös avata kirjojen sisältöjä ja ankkuroida kirjat kirjailijan elämään ja tuotantoon lukijoita innostavalla tavalla. 

Tavoitteen seurannan mittarit: 

Kirjailijavierailut ja osallistujat

Kuvaus : 

2. Hankkeen tausta ja tarve

Yleisten kirjastojen neuvoston strategian mukaisesti kirjaston tehtävänä on ruokkia kaikenikäisten lukutottumuksia, mielikuvitusta ja tiedonhalua. Kirjasto tuottaa asiakkailleen iloa, virkistystä ja elämyksiä ja tekee sen yhteistyössä paikallisten ja muiden toimijoiden kanssa. Kirjasto on luonteeltaan paikka, jossa voidaan järjestää yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia.

Virtuaaliympäristöt vievät yhä enemmän ihmisten ajasta. Erityisesti lasten käsitykset maailmasta ja todellisuudesta muovautuvat entistä enemmän verkkotiedon kautta. Kirjastosta uhkaa tulla verkkotiedon etäasema. Elävät kontaktit ja tapaamiset vähenevät. Samalla vähenee myös elämysten määrä. Lasten lukeminen on vähentynyt huolestuttavan paljon. Sen osoittavat mm. Varkauden kirjaston tilastot viime vuodelta. Lasten kirjallisuuden lainaus väheni neljänneksen.

Myös kaunokirjallisuutta lukeva aikuisväestö jää yhä enemmän vaille elävää yhtyettä kirjailijaan. Eristyneisyys lisääntyy. Kaikenlaiset kontaktit ihmisten kanssa kantavat meitä arjessa ja antavat mielihyvää ja ajattelemisen aihetta. Määrärahojen vähetessä kirjastot joutuvat supistamaan toimintaansa ja pitäytymään tiukasti vain peruspalvelujen tuottamisessa. Kuntalaisia henkisesti yhdistävästä hyvästä joudutaan luopumaan.

Hankkeen tavoitteena on tarjota sekä kouluikäisille että aikuisille kohtaamisia kirjailijoiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Hankkeella halutaan paitsi lisätä lukuhaluja, myös avata kirjojen sisältöjä ja ankkuroida kirjat kirjailijan elämään ja tuotantoon lukijoita innostavalla tavalla. Kaikille, jotka lukevat kaunokirjallisuutta, on elämys nähdä tuttu kirjailija ja kuulla, millaiset ovat kirjan syntyvaiheet ja miten fiktiivisten henkilöiden elämä muuttuu ja kehittyy. Kirjailijatapaaminen antaa uutta myös niille, jotka eivät lue. Kirjailijan työ kiinnostaa monia koululaisia myös ammattina.

Kirjailijavierailujen yhteydessä tehdään myös kirjastoa kuntalaisten viihtymisympäristönä tutuksi. Vierailut voivat tuoda kirjastoille uusia asiakkaita, jos onnistumme hivuttamaan kirjailijatapaamisen oheen mielenkiintoisen näytteen kokoelmastamme ja tietoiskun palveluistamme. Valtakunnallisessa kyselyssä vuonna 2013 asiakkaat toivoivat Varkauden kirjastolta sekä lasten kasvattamista kirjaston käyttäjiksi että kirjallisia teemailtoja kirjaesittelyineen. Kirjastot haluavat vastata myös näihin toiveisiin, joita on kirjaston käyttäjiltä tullut.

Kirjailijavierailujen järjestäminen on hyvä tilaisuus kehittää kolmen erikokoisen kirjaston yhteistyötä. Samalla hankkeeseen osallistuvat kirjastot voivat jakaa toisilleen niitä erityistaitoja ja osaamista mitä kullakin on. Varkaudessa on asukkaita n. 22000, Leppävirralla n. 11000 ja Heinävedellä n. 4000. Hankkeen tarkoitus on sitoa lapsia kulttuurin kehään, joka luo hedelmällisiä tapoja käyttää kirjallisuutta. Siten syvennämme kirjastojen ja koulujen välistä yhteistyötä.

Kirjastot voivat tehdä kirjailijavierailujen tueksi esim. kirjailija-aiheisen kirjastosuunnistuksen tai kirjailijaesittelyn näyttelyineen. Kouluihin lähetetään kirjavinkkareita, jotka kertovat kunkin vierailevan kirjailijan tuotannosta. Samalla hanke tukee oppilaiden monilukutaidon kehittymistä, tekstien lukemista, ymmärtämistä, tuottamista, tulkintaa ja ilmaisua. Näiden toimenpiteiden tarkoitus on edistää sosiokulttuurista lukemista, ehkäistä syrjäytymistä, lisätä positiivisia kokemuksia ja yhteisöllisyyttä.

Varkauden kirjastotalo täyttää vuonna 2015 kolmekymmentä vuotta. Kirjailijavierailujen myötä voimme samalla juhlistaa merkkivuottamme. Osa hankkeen tavoitteista kohdistuu kirjailijavierailujen jälkeiseen aikaan. Tarkoitus on saada jatkuvuutta käynnistettyyn kohtaamisten sarjaan esim. lukupiirin, elävien runoilijoiden kerhon tai käsityökahvilan muodossa. Näissä suunnitelmissa Kirjallisuusyhdistys  Kirja-Varkaus ry on avainasemassa Varkauden kirjaston osalta. Leppävirran ja Heinäveden kirjastot muokkaavat asiakkailleen sopivat jatkotoimet.

3. Hankkeen toimenpiteet

Tarkoitus on hankkia 5 kirjailijaa, joista 1 on lastenkirjailija, 2 nuortenkirjailijaa ja 2 aikuisten kohderyhmälle sopivaa kirjailijaa. Pyritään hankkimaan valtakunnallisesti tunnettuja ja kuulijoita houkuttelevia kirjailijoita, jotka edustavat erilaisia kirjallisia suuntauksia.

Käytämme Lukukeskuksen asiantuntemusta kirjailijavierailujen järjestämisessä. Kirjailijatapaamiset pidetään sekä kouluissa että kirjastotaloissa. Koska kaikki peruskoulut eivät voi osallistua vierailuihin, kukin kirjasto valitsee yhdessä opettajien kanssa kohdekoulut kullekin kirjailijalle. Aikuisten kirjailijat voivat esiintyä lukioissa, keskiasteen kouluissa ja kirjastoissa.

Oheismateriaalit laaditaan joko keskitetysti tai kukin kirjasto omansa. Varkauden kirjaston kirjavinkkarit voivat käydä antamassa tietoiskuja tulevista kirjailijoista tarvittaessa myös Leppävirran ja Heinäveden kouluissa. Lapset tekevätt etukäteen kysymyksiä kirjailijoille. Varkauden kirjasto laatii kirjailija-aiheisen kirjastosuunnistuksen koululaisille. Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry:n edustaja toimii haastattelijana vierailuissa.

Alustavasti on suunniteltu, että lapsille ja nuorille kohdennettuja kirjailijavierailuja tulisi n.18 tilaisuutta ja aikuisille 9 tilaisuutta. Hankkeen lopulla käynnistämme Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry:n tuella aikuisväestöön suunnattuja lukemiseen ja kirjallisuuteen liittyviä yhteisöllisiä ja säännöllisesti kokoontuvia kerhoja.

4. Aikataulu

Toukokuu 2015

Hankkeen aloitus:

Ohjausryhmän muodostaminen ja aloituspalaveri

Hankesuunnitelman tarkentaminen, aikataulutus ja vierailuista sopiminen syksyn osalta

Elo-Syyskuu 2015

Tehtävien jako, oheisaineistojen, kirjavinkkauksen, näyttelyiden, esitteiden ja kirjastosuunnistuksen suunnittelu

Loka-Marraskuu 2015

Kaksi kirjailijavierasta

Helmi-Huhtikuu 2016

Kaksi kirjailijavierasta

Toukokuu 2016

Syksyn kirjailijavierailun, oheisaineistojen, kirjavinkkauksen, esitteiden ja kirjastosuunnistuksen suunnittelu

Syys-Lokakuu 2016

Viimeinen kirjailijavierailu

Marraskuu 2016

Jatkotoimenpiteiden arviointi (mitkä ovat kullekin kirjastolle sopivimmat oheistoiminnat)

Hankkeen arviointi, loppuraportointi ja tiedottaminen

5. Hankkeen resurssit

Hankkeeseen tullaan käyttämään osallistuvien kirjastojen henkilöstön työpanosta:

  • valmistelevissa      töissä
  • hankesuunnitelman      tarkentamisessa ja hankkeen tiedotussuunnitelman laatimisessa sekä      tiedottamisessa
  • yhteydenotot      kirjailijavierailijoihin
  • hankkeen      ja sen tulosten arvioiminen
  • loppuraportin      laatimisessa
  • lukupiirin,      harrastekahvilan ja kirjavinkkauksen kehittämisessä hankkeen jälkeen      (hankkeen ohjausryhmä sekä kirjastojen henkilökunta)

6. Hankkeen jatkuvuus

Hankkeen lopussa suunnittelemme mitä yhteisöllisiä toimintamuotoja voimme järjestää kirjaston asiakkaille. Toimintamuodot aloitetaan vuoden 2017 alusta. 

7. Hankkeen organisaatio

Hanketta varten perustetaan ohjausryhmä, jossa on edustajat Varkauden, Leppävirran ja Heinäveden kirjastoista sekä Kirjallisuusyhdistys Kirja-Varkaus ry:stä. Ryhmä ohjaa ja koordinoi hanketta sekä hyväksyy hankkeen talousarvion ja raportit sekä vastaa hankkeen seurannasta.

Yhteistyökumppanin nimi/nimet: 
Mauri Venäläinen, Marja Eklund, Harri Koivistoinen
Yhteistyökumppanit, työryhmä: 

Mauri Venäläinen, puh. 040-568 7175 (mauri.venalainen@heinavesi.fi)

Marja Eklund, puh. 044 797 5589 (marja.eklund@leppavirta.fi)

Harri Koivistoinen / Kirja-Varkaus, puh. 040 7161536 (harri.koivistoinen@gmail.com)

Aiemmat hankkeet: 

Verkkopuikkari jatkuu : sähköisen asioinnin tukeminen Vuoden 2012 AVI-hanke  

Aloituspäivämäärä : 31/07/2012Lopetuspäivämäärä : 31/12/2013 Kuvallisuutta kirjastoon - tilan ja tiedon visualisointi Vuoden 2013 AVI-hanke   Aloituspäivämäärä : 08/04/2013Lopetuspäivämäärä : 31/03/2014 

Mobiililla tulevaisuuteen : sähköiset aineistot, laitteet ja asiointi verkossa tutummaksi Vuoden 2014 AVI-hanke 

 Aloituspäivämäärä : 27/04/2014

Lopetuspäivämäärä : 31/03/2015

 

Toiminnan kuvaus ja hankkeen arviointi: 

Pauliina Arresalo                                                                                 HANKERAPORTTI

Varkauden kaupunginkirjasto                                                              5.1.2017       

Osmajoentie 1

78200 VARKAUS

 

Itä-Suomen aluehallintovirasto
PL 50
50101 Mikkeli
Puh. 040 724 1299

 

 

KOHTAAMISIA KIRJASTOISSA JA KOULUISSA –HANKE HEINÄVEDEN, LEPPÄVIRRAN JA VARKAUDEN KIRJASTOISSA

 

Heinäveden, Leppävirran ja Varkauden kirjastot hakivat hankerahaa Itä-Suomen aluehallintovirastolta kirjailijavieraiden saamiseksi kolmen kunnan kirjastoille ja kouluille. Yhteistyökumppanina oli varkautelainen kirjallinen yhdistys Kirja-Varkaus ry., jonka puheenjohtaja Harri Koivistoinen haastatteli kirjailijavieraita kirjastoissa. Hankkeen vastuu- ja yhteyshenkilö oli kirjastotoimenjohtaja Pauliina Arresalo Varkauden kaupunginkirjastosta. Kohderyhmänä olivat Varkauden, Heinäveden ja Leppävirran kirjastojen asiakkaat, muut kuntalaiset sekä koulujen oppilasryhmät.

 

Rahaa haettiin 8 150 €, josta saatiin avustusta 7 000 €. Hankkeen tavoitteena oli tarjota sekä kouluikäisille että aikuisille kohtaamisia kirjailijoiden kanssa erilaisissa ympäristöissä. Hankkeella haluttiin lisätä lukuhaluja, avata kirjojen sisältöjä ja ankkuroida kirjat kirjailijan elämään ja tuotantoon innostavalla tavalla. Sekä lapsille että aikuisille on elämys nähdä oikea kirjailija ja kuulla miten kirjat ovat syntyneet. Kirjailijavierailuista myös tapahtumiin osallistunut kirjastojen henkilökunta ja koulujen opettajat saivat ammatillisesti kiinnostavaa tietoa ja virkistystä työhönsä.

 

Hanke saavutti tavoitteensa. Suunnitelman mukaisesti saimme hankittua viisi kirjailijavierasta: yhden lastenkirjailijan, kaksi nuortenkirjailijaa ja kaksi aikuisten kirjailijaa. Tilaisuuksissa oli runsaasti kuulijoita, yhteensä 2055 henkilöä.  Tilaisuuksia oli yhteensä kaksikymmentä, muutamilla kouluilla oli myös oppilasryhmiä toisilta kouluilta. Saamamme palaute on ollut yksinomaan myönteistä, joidenkin kirjailijoiden osalta jopa hyvin innostunutta. Kirjastonkäyttäjiltä on tullut jo aikaisemmin toiveita kirjailijavierailuista, ja tämän hankkeen myötä olemme voineet vastata näihin toiveisiin. Myös koulut ovat ottaneet kirjailijat mielihyvin vastaan. Kirjastoissa on huomattu, että vierailun tehneen kirjailijan teoksia on lainattu tavallista enemmän.

 

Hankkeen tiimoilta on ollut hyvä tilaisuus kehittää sekä naapurikuntien kirjastojen että koulujen ja kirjastojen välistä yhteistyötä.  Olemme aiemminkin tehneet yhteistyötä ja hankkeita edellä mainittujen kirjastojen kesken ja meillä on hyvin toimiva yhteistyörutiini. Kukin kirjasto hoiti itsenäisesti kirjailijoiden hankkimista vierailuille Lukukeskuksen kautta (Leppävirta kaksi kirjailijaa, Varkaus kaksi ja Heinävesi yhden kirjailijan.) Hankkeen aikana pidettiin viisi yhteistä palaveria ja lisäksi keskustelimme kirjailijoiden hankkimisesta kiertueelle, aikatauluista ja muista käytännön asioista sähköpostitse ja puhelimitse.

 

Tavoitteenamme oli järjestää kirjailijavierailujen tueksi erilaista oheisohjelmaa, esim. kirjavinkkausta kouluilla, lukupiirejä ja kirjanäyttelyitä. Näistä kaikki eivät toteutuneet henkilöstöresurssien puutteen vuoksi. Kirjastojärjestelmän vaihtuminen hankkeen ollessa käynnissä vei kirjastojen henkilökunnalta runsaasti työaikaa, lisäksi yhdessä kirjastossa huomattava määrä henkilökunnasta on ollut hankkeen aikana pitkillä sairauslomilla, jolloin hanketyöryhmään kuuluneet henkilöt ovat joutuneet mm. tuuraamaan poissaolevia toisilla osastoilla ja käyttämään työaikaa muihin työtehtäviin. Kirjanäyttelyitä onnistuimme järjestämään aina kunkin kirjailijan vierailun yhteyteen. Yhden kirjailijan vierailuviikolla pidettiin dekkariaiheinen tietokilpailu. Varkauden kirjastossa on kokeiltu käsityö-kirjakahvilaa, jossa luettiin ääneen ja osallistujat saivat samalla tehdä käsitöitä, askarrella tai värittää värityskirjan kuvia. Tapahtuma oli hyvin suosittu ja toivomusten mukaan sitä jatketaan. Yhteistyökumppanimme kirjallinen yhdistys Kirja-Varkaus pitää Varkaudessa lukupiiriä, joten Varkauden kirjastossa ei ole ainakaan vielä alettu järjestää tällaista toimintaa. Heinäveden kirjastossa toimii Soisalo-opiston kirjallisuuspiiri, jonka jäsenet osallistuivat aktiivisesti kirjailijoiden vierailuihin.

 

KIRJAILIJAVIERAILUT

 

ESKO-PEKKA TIITINEN

19.10.2015 Sorsakosken koulu, Leppävirta; Timolan koulu, Leppävirta ja Kuoppakankaan koulu, Varkaus

26.10.2015 Otto Kotilaisen koulu, Heinävesi; Heinäveden yläkoulu; Päiviönsaaren koulu, Varkaus

6 tilaisuutta

Esko-Pekka Tiitinen vieraili kahtena eri päivänä alueen ylä- ja alakouluilla. Häntä oli kuulemassa yhteensä 608 oppilasta. Tiitinen kertoi kirjailijanurastaan sekä kirjoistaan sekä lauloi säestäen itseään kitaralla, eräs hänen mukanaan olleista kirjoista kertoikin bändistä ja perustui osittain kirjailijan omiin nuoruudenmuistoihin. Leppävirralla Tiitisen vierailupaikkoja olivat alakoulut, joihin kirjasto ei ole aiemmin järjestänyt kirjailijavierailuja, muut vierailut olivat yläkouluilla. Tiitinen kirjoittaa sekä ylä- että alakouluikäisille. Kaikki vierailut sujuivat hyvin.

 

MARKKU ROPPONEN

16.11.2015 Leppävirran kirjasto

17.11.2015 Varkauden kirjasto sekä Heinäveden kirjasto

3 tilaisuutta

Jännityskirjailija Markku Ropponen oli Kirja-Varkauden puheenjohtaja Harri Koivistoisen haastateltavana kirjastoissa. Kuulijoita oli yhteensä 63. Hän kertoi kirjoistaan kiinnostavasti ja vastaili yleisökysymyksiin. Tilaisuuksissa oli leppoisa tunnelma ja tyytyväinen yleisö. Ropposen kirjojen lainaus lisääntyi käynnin jälkeen huomattavasti. Varkaudessa vietettiin Ropposen vierailun aikana dekkariviikkoa, jolloin järjestettiin kirjailijan ja muiden kotimaisten jännityskirjailijoiden tuotannosta näyttelyitä sekä dekkariaiheinen tietokilpailu, jossa arvottiin kirjapalkintoja.

 

ALEKSI DELIKOURAS

22.2.2016 Kivelän koulu, Leppävirta ja Heinäveden yläaste ja lukio

23.2.2016 Päiviönsaaren koulu ja Kuoppakankaan koulu, Varkaus

4 tilaisuutta

Vuoden 2016 ensimmäinen kirjailijavieras oli Aleksi Delikouras. Hän kertoi kasvustaan kirjailijaksi ja yleisö kuunteli intensiivisesti. Esitykseen kuului myös kirjailijan tekemiä Youtube-videoita. Kuulijoita oli yhteensä 668. Delikourasin vierailu ylitti uutiskynnyksen kolmessa paikallislehdessä: Warkauden Lehti, Heinäveden Lehti ja Soisalon seutu julkaisivat kirjailijasta näyttävät, kuvitetut artikkelit. Yläkoulua käyvät, iältään kirjailijaa lähellä olevat kuulijat olivat erityisen innoissaan Delikourasin vierailusta: ”Pojat varmasti näkivät kirjailijassa jonkinlaisen esikuvan, ja tytöt ilmeisesti hurmaantuivat jo miehen pelkästä olemuksesta. Esitys oli rento ja tavoitti kuulijakunnan”, kiteytti eräs opettaja antamassaan palautteessa kirjastolle. Delikourasin Nörtti-kirjoja kysyttiin ahkerasti kirjastoista vierailun jälkeen.

 

MARKUS MAJALUOMA

11.10.2016 Lehtoniemen koulu ja Könönpellon koulu, Varkaus (jälkimmäisessä mukana Kangaslammin koulun oppilaat)

12.10.2016 Otto Kotilaisen koulu (mukana Karvion koulu), Heinävesi ja Alapihan koulu, Leppävirta

4 tilaisuutta

Markus Majaluoma vieraili ala-asteilla kertomassa kirjailijan työstä ja kirjoistaan. Hänellä oli mukanaan kirjojensa erikielisiä käännöksiä, mm. kiinankielisiä kirjoja, joka teki vaikutuksen oppilaisiin. Esitykseen kuului piirtämistä, koska kirjailija on myös kuvittaja. Eniten innostusta herättivät kuitenkin Majaluoman animaatiot, joita oppilaat olisivat mielellään katsoneet lisääkin. Majaluoma kannusti lapsia omien vahvuuksien kehittämiseen ja uskaltamaan tehdä asioita, jotka ovat kullekin tärkeitä. Majaluomaa oli tilaisuuksissa kuulemassa 575 oppilasta.

 

VIRPI HÄMEEN-ANTTILA

2.11.2016 Leppävirran kirjasto

3.11.2016 Heinäveden ja Varkauden kirjastot

3 tilaisuutta

Viimeisenä kirjailijavieraana oli Virpi Hämeen-Anttila. Harri Koivistoinen haastatteli häntä kaikissa kolmessa kirjastossa. Hämeen-Anttila kertoi tuotannostaan ja käännöstyöstään ja esitteli lähemmin joitakin teoksiaan. Esiintyjä oli miellyttävä ja sai yleisön mukaan vilkkaaseen keskusteluun. Palaute oli yksinomaan positiivista.  ”Erityisen hyvää oli, että syntyi aitoa vuorovaikutusta kirjailijan ja yleisön välillä.” ”Sai kokonaiskuvan hänen tuotannostaan. Positiivinen tapahtuma. Aion lukea hänen kirjojaan”. ”Oli kivaa nähdä luonnossa kirjailija, jonka oli aiemmin nähnyt televisiossa”. Yleisö toivoi lisää vastaavanlaisia tilaisuuksia. Hämeen-Anttilaa oli kuuntelemassa yhteensä 141 henkilöä. 

 

Verkkosivut, tuotetut julkaisut ja materiaalit: 

Tässä hankkeessa tehtiin pelkästään tiedotteet Markku Ropposen ja Virpi Hämeen-Anttilan tilaisuuksista. Markku Ropposen vierailun yhteydessä laadittiin jännityskirja-aiheinen tietokilpailulomake.

Arvioi toimenpiteitä ja vaikutuksia: 

ARVIOINTIA HANKKEESTA JA SEN ONNISTUMISESTA

 

Kohtaamisia kirjastoissa ja kouluissa–hanke tutustutti tehokkaasti kohderyhmät kirjailijoihin ja kirjailijan työhön. Kirjat joutuvat nykyään kilpailemaan niin monien vapaa-ajanviettotapojen kanssa, että oli tarpeellista kohottaa kirjallisuuden profiilia ja taustoittaa kirjailijoiden luomisprosessia heidän itsensä kertomana. Ilman hankerahoja ei kirjailijavierailuja olisi pystytty järjestämään näin laajassa mittakaavassa. Haasteellista oli sovitella aikatauluja kolmen kunnan koulujen ja kirjastojen kesken, mutta tässä onnistuttiin kuitenkin kohtalaisen hyvin. Osa kirjailijoista oli liikkeellä omilla autoilla, mutta osa käytti julkista liikennettä. Bussivuorojen vähäisyyden ja aikataulujen sovittamisen vuoksi Kirja-Varkauden puheenjohtaja osallistui kirjailijavieraiden kuljettamiseen.

 

Osa hankkeen tavoitteista (kirjavinkkaus, tehtävät oppilaille, kirjailija-aiheinen suunnistus) jäi toteutumatta suunnitellussa mittakaavassa etenkin henkilöstöresurssien vähyyden takia.  Pyrimme kuitenkin jatkamaan kirja-käsityökahvilatoimintaa Varkauden kirjastossa ainakin pari kertaa vuodessa ja kirjavinkkausta mahdollisuuksien mukaan. Uuteen opetussuunnitelmaan sisältyy jo alaluokkalaisten kirjavinkkausta ja yritämme myös vinkata yläkoululaisille. Kirjailijavieraita toivotaan kirjastoissa ja kouluissa lisää, mutta toiveiden toteuttaminen on paljolti kiinni resursseista.

 

Koska hanketyöryhmässä oli useita henkilöitä hankkeeseen osallistuneista kirjastoista, työtunteja kertyi yllättävän paljon esimerkiksi juuri kirjailijavierailujen aikataulutukseen liittyvän viestinnän vuoksi. Useita työtunteja kului myös asiointiin Lukukeskuksen kanssa, sillä alun perin vierailijoiksi ehdottamiamme kirjailijoita ei aina ollut saatavana. Vei aikaa käydä läpi mahdollisia vaihtoehtoja. Kuitenkin kaikki toteutuneet kirjailijavierailut osoittautuivat onnistuneiksi ja antoisiksi. Positiivista palautetta on tullut vielä kuukausien kuluttua vierailuista.

 

Meille myönnetty hankerahoitus osoittautui myös riittäväksi suunniteltuihin vierailuihin; siihen sisältyivät palkkiot kirjailijoille, Lukukeskuksen välityspalkkiot, kilometrikorvaukset, haastattelijan palkkiot ja kirjailijoiden yöpymiset sekä pienimuotoiset tarjoilut, esim. kahvitukset. Koko rahoitus tuli myös käytettyä arvioidun mukaisesti. Aikataulut venyivät alkuperäisestä suunnitelmasta mm. kirjailijoiden omien kiireiden vuoksi. Kuitenkin kaikki kirjailijat vierailivat marraskuun 2016 alkuun mennessä, kun hankkeessa suunniteltu viimeinen vierailuajankohta oli lokakuu.

 

Hankkeesta saamiemme kokemusten perusteella voimme olla tyytyväisiä siihen, että olemme pystyneet tarjoamaan asiakkaillemme iloa, virkistystä ja elämyksiä kouluilla ja kirjastoissa ja vahvistamaan yhteistyötä Heinäveden, Leppävirran ja Varkauden kirjastojen, alueen koulujen ja Kirja-Varkauden välillä. 

Jatkotoimenpiteet: 

Pyrimme jatkossakin tarjoamaan asiakkaillemme lukemiseen kannustavia, virkistäviä ja yhteisöllisyyttä tukevia tapahtumia.

Aloituspäivämäärä : 
01/04/2015
Lopetuspäivämäärä : 
31/12/2016
 


Anomuksen rahoitus
Haettava avustus yhteensä: 
€8 150
Oma rahoitus yhteensä: 
€1 850
Budjetti euroissa yhteensä: 
€10 000
Haettu muu avustus: 
€0
Saatu muu avustus: 
€0

Toteutunut rahoitus
Koko budjetti: 
€10 111
Oma rahoitus yhteensä: 
€3 111
Muualta saatu avustus: 
€0
Yhteistyökumppanin rahoitusosuus: 
€0

Tilastot:
Tapahtumien lukumäärä: 
20kpl/st.
Tapahtumiin osallistujat: 
2 055henkilö/person

Päätös
Myönnetty avustus euroissa.: 
€7 000

Hanke on hakuehtojen mukainen. Avustusta voi käyttää hakemuksessa esitetyn erittelyn mukaisesti. Perustelumuistio 2015, ks. http://hankkeet.kirjastot.fi/ohjeita/perustelumuistio-2015

 
okm
avi